Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

K ARDIYO PULMONER RESUSITASYON GÖZTEPE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP KLİNİĞİ --- 2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "K ARDIYO PULMONER RESUSITASYON GÖZTEPE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP KLİNİĞİ --- 2013."— Sunum transkripti:

1 K ARDIYO PULMONER RESUSITASYON GÖZTEPE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP KLİNİĞİ --- 2013

2 SUNUMU HAZIRLAYANLAR Dr. Alev ECEVİZ Uzm.Dr Onur İNCEALTIN

3 AMAÇ Kardiyo-pulmoner Arrestin Önlenmesi – Tedavisi Spontan dolaşımı sağlanan hastanın yönetimi

4 TANıM Kardiyak arrest : Kalbin pompa fonksiyonunu yapamaması, b üyü k arterlerde nabız alınamaması. Nabız: Karotis nabzı alınamaz. Bilinç: Serebral kan akımının kesilmesinden 10- 15 saniye sonra kaybolur. Bilinci açık veya yarı kapalı hastada kardiyak arrest sözkonusu OLAMAZ. EKG: Asistol, ventriküler fibrilasyon, nabızsız elektriksel aktivite ve nabızsız ventriküler taşikardi gözlenir. Pupiller: Dolaşımın durmasını izleyen 30-60 saniyede dilate. Siyanoz ve solukluk (Apne yada iç çekme tarzı solunum).

5 A RREST RITIMLERI VF Nabızsız VT NabızsızElektrikselAktivite Asistoli

6 Solunum arresti; Ani obstr ü ksiyon ya da başka nedene bağlı olarak solunumun durması. Primer olay Solunum arresti Kalp ç alışır (bir s ü re) * Ç ocuklarda Solunum Arresti *Erişkinde Kardiyak Arrest

7 Z AMANLAMA Başlama zamanı kritik İdeal olan - Temel yaşam desteği için < 4dk - İleri kardiyak yaşam desteği < 8dk başlatılmış olmalı

8 TEMEL YAŞAM DESTEĞİ C. (Circulation) Dolaşım desteği A. (Airway) Havayolu açıklığı sağlanması B. (Breathing) Solunum desteği (AHA 2010)

9 İ LERI YAŞAM DESTEĞI o İleri havayolunun sağlanması ve ventilasyon o Kardiyak arrestin yönetimi o Bradikardilerin yönetimi o Taşikardilerin yönetimi o Post kardiyak arrest yaklaşımlar o Postkardiyak arrest bakım

10 İ LERI KARDIYAK YAŞAM DESTEĞI o Bilinç Değerlendirmesi o D efibrilasyon o C irculation (Dolaşım)) o A irway (Hava yolu) o B reathing (Solunum) o D ifferential diagnosis (Ayırıcı tanı)

11 K RITIK S ORU Şoklanabilir ritim şoklamaya gerek yok

12 K ARDIYAK BASı Bası güçlü (>5cm) ve hızlı (>100/dk) Göğüsün genişlemesine izin vermeli Basıya ara minimal olmalı Aşırı ventilasyondan kaçın Bası uygulayanı değiştir (2 dk) İleri hava yolu yoksa bası : ventilasyon = 30:2 İleri hava yolu varsa sürekli bası(>100/dk) : bağımsız ventilasyon (8-10/dk) Yüksek Kaliteli CPR

13 K ARDIYAK BASı LOKALİZASYONU Göğüsün orta noktası Meme uçlarının hattı güvenilmez Sternumun alt yarısı Sternumun en alt kısmı değil

14 G ÖĞÜS K OMPRESYONU

15 K ARDIYAK MASAJ TEKNIĞI Kompresyon Şekli Sternumu çöktürme derinliği derinliği Bebek 2 parmak 1.5-2.5 cm Çocuk (1-8 yaş) tek el 2.5 cm Çocuk (8 yaş  ) 2 El 2.5-3.75 cm

16 Y AŞ GRUPLARıNA GÖRE TORAKS KOMPRESYON YÖNTEMLERI

17 H AVA Y OLU (A) Solunumu olmayan hastada uygun pozisyon “supin pozisyon” Hava yolu obstruksiyonunun en sık nedeni “ dil ”

18 H AVA Y OLU (A) Çene itme manevrası (boyun travması şüphesinde etkin) Baş geri- çene yukarı Manevrası

19 Balon maske Ventilasyonu sağlamak için kullan Kurtarıcı tek ise önerilmiyor Kompresyon/Ventilasyon oranı 30:2 (Ventilasyon için ara < 4 sn)

20 Krikoid bası - Aspirasyonu - Mideye hava dolumunu - Yeni kılavuzda rutin önerilmiyor Orofaringeal airway - Hava yolu tıkanıklığının en sık nedeni dil - Uygun boyut

21 Endotrakeal entübasyon; -Optimal yol -Komplikasyon riski -Eğitim ve uygulama güçlüğü -Kompresyonda kesinti (kesinti < 10 sn olmalı) -Kapnografi

22 Supraglottic yöntemler; - Laringeal maske airway (LMA) - Özefagiyal-trakeal tüp (Combitüp) - Laringeal tüp (LT veya King LT)

23 KPR KALITESI Kapnografide petCO 2 < 10 mmHg CPR kalitesini gerekli Kaliteli KPR’un bir göstergesi de PETCO2 normal seviyelerine (35-40 mmHg) gelmesidir. (Sınıf IIa, Kanıt Düzeyi B)

24 DEFİBRİLASYON Bir defibrilasyon eşiği vardır. Eğer akım yetersiz olursa defibrilasyon etkisiz kalır, yüksek enerji düzeyleri ise disritmiler veya miyokard hasarına neden olur. Vücut boyutu ile gerekli enerji arasında yakın ilişki vardır. Örneğin bebekler ve çocuklarda 2 joul/ kg’ dan az enerji yeterli iken erişkinde yetersizdir. Peşpeşe 3 kez defibrilasyon uygulanabilir. Ancak 1.5 dakikadan uzun sürede olmaması gerekir.

25 KAŞIKLARIN YERİ Sağda, sternumun üst kısmına hemen klavikulanın altına; Solda ise anterior aksiller çizgiye, apeks hizasına yerleştirilir

26 KAŞIKLARIN BOYUTU Erişkinde 10 cm Büyük çocukta: 8 cm Bebek ve küçük çocuklarda 4.5 cm ŞOK ENERJİSİ - Bifazik: 120-200 J (daha sonrakiler eşit / yüksek) - Monofazik: 360 J

27 O LGU 1 42 yaşında erkek hasta Futbol maçı sırasında retrosternal göğüs ağrısı EKG çekimi sırasında hastanın bilinci kapanır

28 VF / N ABıZSıZ VT

29

30 Tabletler Tamponad kardiyak Tansiyon pnomotoraks Trombozis koroner Trombozis pulmoner Hipovolemi Hipoksi Hidrojen iyon- asidosis HiperK, hipoK Hipotermi NEA’ye en sık neden olan durumlar 5 H 5 T

31 VF / N ABıZSıZ VT Vazopresssör Adrenalin Vazopressin Antiaritmikler Amiadaron Lidokain Magnezyum

32 A DRENALIN

33

34

35 VAZOPRESSİN Etki epinefrinle aynı Epinefrinin ilk dozu veya ikinci doz yerine kullanılabilir Doz 40 U IV/IO Türkiye’de yok

36 MAGNEZYUM Uzamış QT ile birlikte olan polimorfik VT’de etkili Dozu 1-2 gr (+ 10 cc %5 dextroz) IV/IO “Torsade de pointes”

37 VF / N ABıZSıZ VT AMİODARONE 300mg IV puşe 150mg tekrarlanabilir LİDOKAİN 1-1.5mg/kg IV puşe, 3-5 dk da tekrar max 3mg/kg MAGNEZYUM 1-2 gr IV Torsad ve hipomagnezemide HCO3

38 A MIODARON myokardda faz 2 ve 3 de K + iyon akımını engelleyerek, aksiyon potansiyeli ve relatif refrakter periyodu uzatır Class III antiaritmik Negatif inotropik Negatif kronotropik Class III antiaritmik Negatif inotropik Negatif kronotropik

39 AMİODARON D OZ Nabızsız VT/VF 300mg amiodaron 20ml %5 Dxt içinde Gerekirse 150mg 20ml %5 Dxt içinde tekrar 1 mg/dk 6 st, 0.5 mg/dk 18 st max: 900 mg/24 saat Nabızsız VT/VF 300mg amiodaron 20ml %5 Dxt içinde Gerekirse 150mg 20ml %5 Dxt içinde tekrar 1 mg/dk 6 st, 0.5 mg/dk 18 st max: 900 mg/24 saat

40 AMİODARON D OZ Diğer ritim bozuklukları 150 mg amiodaron 20ml %5 Dxt içinde 10-15 dk 1 mg/dk 6 saat, 0.5 mg/dk 18 saat max: 900 mg/24 saat Diğer ritim bozuklukları 150 mg amiodaron 20ml %5 Dxt içinde 10-15 dk 1 mg/dk 6 saat, 0.5 mg/dk 18 saat max: 900 mg/24 saat

41 AMİODARON Y AN E TKILER QT uzatan ilaçlarla verilmemeli Hipotansiyon, bradikardi Pulmoner ve hepatik toksisite Tiroid fonksiyonlarını bozabilir QT uzatan ilaçlarla verilmemeli Hipotansiyon, bradikardi Pulmoner ve hepatik toksisite Tiroid fonksiyonlarını bozabilir

42 ATROPİN  Yeni kılavuzda arrest hastada rutin önerilmiyor  Semptomatik bradikardide 0.5-1mg IV

43 İKYD’ DE P ARENTERAL Y OLLAR IV/IO yolun zamanlaması - Basıya ara verme Periferal ilaç uygulama - İlaç sonrası 20 ml bolus SF Intraosseöz uygulamalar - Sıvı, ilaç uygula, kan örneği al Santral yol Endotrakeal tüp yolu…….Yerine intraosseöz!!

44 E NDOTRAKEAL T ÜPTEN İ LAÇ U YGULAMALARı IV-IO yol başarısız ise IV dozun 2-2,5 katı olmalı 5-10 cc SF ile dilue Lidokain-Epinefrin-Atropin-Naloxan-Vazopressin kullanılabilir Amiodaron kullanımı için yeterli kanıt yok

45 İKYD PROTOKOLLERINDE R UTIN Ö NERILMEYEN U YGULAMALAR Atropin Sodyum Bikarbonat Kalsiyum Lidokain Fibrinoliz IV sıvı Pace Prekordiyal vuru

46 S ON D EĞIŞIKLIKLER : 20052010 A-B-CC-A-B BAK DİNLE HİSSET VARYOK YAKLAŞIK 100/DKEN AZ 100/DK YAKLAŞIK 4-5 CMEN AZ 5 CM KOMPRESYON –SOLUNUM?SADECE KOMPRESYON KRİKOİD BASI VARKRİKOİD BASI YOK 1 YAŞ ALTI OED KULLANMA1 YAŞ ALTI OED KULLANILABİLİR CO2 DEDEKTÖR, ÖZEFAGUS DEDEKTÖRÜ KAPNOGRAFİ CİHAZI ATROPİNATROPİN YOK DÜZENLİ GENİŞ TAŞİKARDİDE ADENOZİN ? DÜZENLİ GENİŞ TAŞİKARDİDE ADENOZİN

47 S ON D EĞIŞIKLIKLER : 20052010 SEMPTOMATİK BRADİKARDİDE ATROPİN SONRASI ÖNCE TKP TKP ALTERNATİF KRONOTROP İLAÇLAR ÖNCELİKLİ AF DE BİFAZİK SENK CV DOZU 100-120 J AF DE BİFAZİK 120-200 J TERAPÖDİK HİPOTERMİ ÖNERİLİYOR ÖNEM KAZANDI

48 S ONUÇ ABC C-A-B Erken defibrilasyon hedef Atropin artık NEA ve asistoli tedavisinde önerilmiyor Aşırı ventilasyondan kaçın Yüksek kaliteli göğüs kompresyonları uygula

49


"K ARDIYO PULMONER RESUSITASYON GÖZTEPE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP KLİNİĞİ --- 2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları