Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kardiyo pulmoner resusitasyon

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kardiyo pulmoner resusitasyon"— Sunum transkripti:

1 Kardiyo pulmoner resusitasyon
GÖZTEPE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP KLİNİĞİ

2 SUNUMU HAZIRLAYANLAR Dr. Alev ECEVİZ Uzm.Dr Onur İNCEALTIN

3 AMAÇ Kardiyo-pulmoner Arrestin Önlenmesi – Tedavisi
Spontan dolaşımı sağlanan hastanın yönetimi

4 tanım Kardiyak arrest: Kalbin pompa fonksiyonunu yapamaması, büyük arterlerde nabız alınamaması. Nabız: Karotis nabzı alınamaz. Bilinç: Serebral kan akımının kesilmesinden saniye sonra kaybolur. Bilinci açık veya yarı kapalı hastada kardiyak arrest sözkonusu OLAMAZ. EKG: Asistol, ventriküler fibrilasyon, nabızsız elektriksel aktivite ve nabızsız ventriküler taşikardi gözlenir. Pupiller: Dolaşımın durmasını izleyen saniyede dilate. Siyanoz ve solukluk (Apne yada iç çekme tarzı solunum).

5 Arrest ritimleri VF Nabızsız VT NabızsızElektrikselAktivite Asistoli

6 Solunum arresti; Ani obstrüksiyon ya da başka nedene bağlı olarak solunumun durması.
Primer olay Solunum arresti Kalp çalışır (bir süre) *Çocuklarda Solunum Arresti *Erişkinde Kardiyak Arrest

7 Zamanlama Başlama zamanı kritik İdeal olan
- Temel yaşam desteği için < 4dk - İleri kardiyak yaşam desteği < 8dk başlatılmış olmalı

8 TEMEL YAŞAM DESTEĞİ C. (Circulation) Dolaşım desteği
A. (Airway) Havayolu açıklığı sağlanması B. (Breathing) Solunum desteği (AHA 2010)

9 İleri yaşam desteği İleri havayolunun sağlanması ve ventilasyon
Kardiyak arrestin yönetimi Bradikardilerin yönetimi Taşikardilerin yönetimi Post kardiyak arrest yaklaşımlar Postkardiyak arrest bakım

10 İleri kardiyak yaşam desteği
Bilinç Değerlendirmesi Defibrilasyon Circulation (Dolaşım)) Airway (Hava yolu) Breathing (Solunum) Differential diagnosis (Ayırıcı tanı)

11 Kritik Soru Şoklanabilir ritim şoklamaya gerek yok

12 Kardiyak bası Bası güçlü (>5cm) ve hızlı (>100/dk)
Yüksek Kaliteli CPR Bası güçlü (>5cm) ve hızlı (>100/dk) Göğüsün genişlemesine izin vermeli Basıya ara minimal olmalı Aşırı ventilasyondan kaçın Bası uygulayanı değiştir (2 dk) İleri hava yolu yoksa bası : ventilasyon = 30:2 İleri hava yolu varsa sürekli bası(>100/dk) : bağımsız ventilasyon (8-10/dk)

13 Kardiyak bası LOKALİZASYONU
Göğüsün orta noktası Meme uçlarının hattı güvenilmez Sternumun alt yarısı Sternumun en alt kısmı değil

14 Göğüs Kompresyonu

15 Kardiyak masaj tekniği
Kompresyon Şekli Sternumu çöktürme derinliği Bebek 2 parmak cm Çocuk (1-8 yaş) tek el 2.5 cm (8 yaş ) 2 El cm

16 Yaş gruplarına göre toraks kompresyon yöntemleri

17 Hava Yolu (A) Solunumu olmayan hastada uygun pozisyon “supin pozisyon”
Hava yolu obstruksiyonunun en sık nedeni “dil”

18 (boyun travması şüphesinde etkin)
Hava Yolu (A) Çene itme manevrası (boyun travması şüphesinde etkin) Baş geri- çene yukarı Manevrası

19 Balon maske Ventilasyonu sağlamak için kullan Kurtarıcı tek ise önerilmiyor Kompresyon/Ventilasyon oranı 30:2 (Ventilasyon için ara < 4 sn)

20 Krikoid bası - Aspirasyonu - Mideye hava dolumunu - Yeni kılavuzda rutin önerilmiyor Orofaringeal airway - Hava yolu tıkanıklığının en sık nedeni dil - Uygun boyut

21 Endotrakeal entübasyon;
-Optimal yol -Komplikasyon riski -Eğitim ve uygulama güçlüğü -Kompresyonda kesinti (kesinti < 10 sn olmalı) -Kapnografi

22 Supraglottic yöntemler;
- Laringeal maske airway (LMA) - Özefagiyal-trakeal tüp (Combitüp) - Laringeal tüp (LT veya King LT)

23 KPR kalitesi Kapnografide petCO2 < 10 mmHg CPR kalitesini gerekli
Kaliteli KPR’un bir göstergesi de PETCO2 normal seviyelerine (35-40 mmHg) gelmesidir. (Sınıf IIa, Kanıt Düzeyi B)

24 DEFİBRİLASYON Bir defibrilasyon eşiği vardır. Eğer akım yetersiz olursa defibrilasyon etkisiz kalır, yüksek enerji düzeyleri ise disritmiler veya miyokard hasarına neden olur. Vücut boyutu ile gerekli enerji arasında yakın ilişki vardır. Örneğin bebekler ve çocuklarda 2 joul/ kg’ dan az enerji yeterli iken erişkinde yetersizdir. Peşpeşe 3 kez defibrilasyon uygulanabilir. Ancak 1.5 dakikadan uzun sürede olmaması gerekir.

25 KAŞIKLARIN YERİ Sağda, sternumun üst kısmına hemen klavikulanın altına; Solda ise anterior aksiller çizgiye, apeks hizasına yerleştirilir

26 KAŞIKLARIN BOYUTU Erişkinde 10 cm Büyük çocukta: 8 cm
Bebek ve küçük çocuklarda 4.5 cm ŞOK ENERJİSİ - Bifazik: J (daha sonrakiler eşit / yüksek) - Monofazik: 360 J

27 Olgu 1 42 yaşında erkek hasta
Futbol maçı sırasında retrosternal göğüs ağrısı EKG çekimi sırasında hastanın bilinci kapanır

28 VF / Nabızsız VT

29

30 NEA’ye en sık neden olan durumlar
Hipovolemi Hipoksi Hidrojen iyon- asidosis HiperK, hipoK Hipotermi Tabletler Tamponad kardiyak Tansiyon pnomotoraks Trombozis koroner Trombozis pulmoner 5 H 5 T NEA’ye en sık neden olan durumlar

31 VF / Nabızsız VT Vazopresssör Antiaritmikler Adrenalin Vazopressin
Amiadaron Lidokain Magnezyum

32  adrenerjik etkileri  adrenerjik etkileri Adrenalin
Koroner perfüzyon basıncını artırır Serebral perfüzyon basıncını artırır Güçlü vazokonstrüksiyon (SKB-DKB ↑)  adrenerjik etkileri Kalp hızını artırır Myokardın kontraksiyonunu artırır Bronkodilatasyon yapar Histamin etkilerini antagonize eder

33 Alkalen solüsyonlarla geçimsizdir
Adrenalin Uygulama yolları Periferik ven Santral yol Subkutan İntraosseoz Etki başlama:1-2 dk Etki: 2-10 dk Alkalen solüsyonlarla geçimsizdir Işıkta hızla bozulur

34 Adrenalin Kardiak arrest Asistoli Nabızsız elektriksel aktivite Defibrilasyona cevapsız nabızsız VT/VF Diğer Anaflaksi, hipersensivite reaksiyonlarında brokodilatatör Septik şokta vazopressör

35 VAZOPRESSİN Etki epinefrinle aynı
Epinefrinin ilk dozu veya ikinci doz yerine kullanılabilir Doz 40 U IV/IO Türkiye’de yok

36 MAGNEZYUM Uzamış QT ile birlikte olan polimorfik VT’de etkili
Dozu 1-2 gr (+ 10 cc %5 dextroz) IV/IO “Torsade de pointes”

37 VF / Nabızsız VT AMİODARONE 300mg IV puşe 150mg tekrarlanabilir
LİDOKAİN 1-1.5mg/kg IV puşe, 3-5 dk da tekrar max 3mg/kg MAGNEZYUM 1-2 gr IV Torsad ve hipomagnezemide HCO3

38 Class III antiaritmik Negatif inotropik Negatif kronotropik Amiodaron
myokardda faz 2 ve 3 de K+ iyon akımını engelleyerek, aksiyon potansiyeli ve relatif refrakter periyodu uzatır

39 AMİODARON Doz Nabızsız VT/VF 300mg amiodaron 20ml %5 Dxt içinde
Gerekirse 150mg 20ml %5 Dxt içinde tekrar 1 mg/dk 6 st, 0.5 mg/dk 18 st max: 900 mg/24 saat

40 AMİODARON Doz Diğer ritim bozuklukları
150 mg amiodaron 20ml %5 Dxt içinde dk 1 mg/dk 6 saat, 0.5 mg/dk 18 saat max: 900 mg/24 saat

41 AMİODARON Yan Etkiler QT uzatan ilaçlarla verilmemeli
Hipotansiyon, bradikardi Pulmoner ve hepatik toksisite Tiroid fonksiyonlarını bozabilir

42 ATROPİN Yeni kılavuzda arrest hastada rutin önerilmiyor
Semptomatik bradikardide 0.5-1mg IV

43 İKYD’de Parenteral Yollar
IV/IO yolun zamanlaması - Basıya ara verme Periferal ilaç uygulama - İlaç sonrası 20 ml bolus SF Intraosseöz uygulamalar - Sıvı, ilaç uygula, kan örneği al Santral yol Endotrakeal tüp yolu…….Yerine intraosseöz!!

44 Endotrakeal Tüpten İlaç Uygulamaları
IV-IO yol başarısız ise IV dozun 2-2,5 katı olmalı 5-10 cc SF ile dilue Lidokain-Epinefrin-Atropin-Naloxan-Vazopressin kullanılabilir Amiodaron kullanımı için yeterli kanıt yok

45 İKYD protokollerinde Rutin Önerilmeyen Uygulamalar
Atropin Sodyum Bikarbonat Kalsiyum Lidokain Fibrinoliz IV sıvı Pace Prekordiyal vuru

46 Son Değişiklikler: 2005 2010 A-B-C C-A-B BAK DİNLE HİSSET VAR YOK
YAKLAŞIK 100/DK EN AZ 100/DK YAKLAŞIK 4-5 CM EN AZ 5 CM KOMPRESYON –SOLUNUM? SADECE KOMPRESYON KRİKOİD BASI VAR KRİKOİD BASI YOK 1 YAŞ ALTI OED KULLANMA 1 YAŞ ALTI OED KULLANILABİLİR CO2 DEDEKTÖR, ÖZEFAGUS DEDEKTÖRÜ KAPNOGRAFİ CİHAZI ATROPİN ATROPİN YOK DÜZENLİ GENİŞ TAŞİKARDİDE ADENOZİN ? DÜZENLİ GENİŞ TAŞİKARDİDE ADENOZİN

47 Son Değişiklikler: 2005 2010 SEMPTOMATİK BRADİKARDİDE ATROPİN SONRASI ÖNCE TKP TKP ALTERNATİF KRONOTROP İLAÇLAR ÖNCELİKLİ AF DE BİFAZİK SENK CV DOZU J AF DE BİFAZİK J TERAPÖDİK HİPOTERMİ ÖNERİLİYOR ÖNEM KAZANDI

48 Erken defibrilasyon hedef
Sonuç ABC C-A-B Erken defibrilasyon hedef Atropin artık NEA ve asistoli tedavisinde önerilmiyor Aşırı ventilasyondan kaçın Yüksek kaliteli göğüs kompresyonları uygula

49


"Kardiyo pulmoner resusitasyon" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları