Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI. AHMET COŞAN MAK İ NE MÜHEND İ S İ COŞAN T İ CARET VE DANIŞMANLIK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI. AHMET COŞAN MAK İ NE MÜHEND İ S İ COŞAN T İ CARET VE DANIŞMANLIK"— Sunum transkripti:

1 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

2 AHMET COŞAN MAK İ NE MÜHEND İ S İ COŞAN T İ CARET VE DANIŞMANLIK www.cosan.com.tr info@cosan.com.tr

3 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

4

5 DERS İ ÇER İĞİ STANDARTLAR ULUSLAR ARASI STANDARD İ ZASYON TÜRK İ YE’DE STANDARD İ ZASYON AKRED İ TASYON KAL İ TE KAL İ TE VE VER İ ML İ L İ K KAL İ TE S İ STEMLER İ KAL İ TE MAL İ YETLER İ AB MEVZUATLARI AYRICA V İ ZE, ÖDEV SUNUMU, VB.

6 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI DE Ğ ERLEND İ RME : V İ ZE…………………..:%25 ÖDEV………….............:%25 F İ NAL SINAV….........…:%50

7 STANDART NED İ R ? MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

8 WIKIPEDI : Teknik standart, belirli bir norm ya da gereklili ğ i belirtmek amacıyla kullanılan terim. Genellikle bir mühendislik dalına ilişkin teknik ölçüt, yöntem, işlem ve uygulamaları içermektedir. Buna karşın, kullanım alanı zaman içinde genişlemiş kural, ürün ya da şirket standartlarına de facto standart adı verilmektedir. MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

9 BSI : Basit anlamda standart, birşeyler yapmak için üzerinde anlaşılmış ve tekrarlanabilir yoldur. Standart, teknik spesifikasyonlar içeren ya da kesin kriterler ile tasarlanmış tutarlı kurallar, kılavuzluk bilgileri veya tanımlamalar içeren basılı bir dokümandır. MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

10 Standartlar kullandı ğ ımız birçok eşyanın ya da hizmetin etkinli ğ ini ve güvenilirli ğ ini artırmak ve hayatı kolaylaştırmak için hazırlanırlar. Genel uygulamaları de ğ il, üzerinde anlaşılmış en iyi uygulamaları tariflerler. MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

11 Standartlar, konusunda uzman kişilerin bir araya gelmesiyle oluşturulur; Üreticiler, satıcılar, alıcılar, kullanıcılar ve bu üründe kullanılacak her bir ürünün özelliklerini, prosesi ya da hizmeti kapsayan yasal gerekliliklerle ilgilenenler. MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

12 Milletlerarası Standardizasyon Teşkilâtı (ISO) tarafından yapılan tariflere göre; STANDARD: İ malatta, anlayışta, ölçme ve deneyde bir örnekliktir. STANDARD İ ZASYON: Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik fayda sa ğ lamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirli ğ i ile belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama işlemidir. MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

13 Standardizasyon işlemi ile öncelikli olarak can ve mal güvenli ğ i hedeflenirken aynı zamanda kalitenin alt sınırı tespit edilmek suretiyle belirlenen düzeyin altında mal ve hizmet üretimine müsaade edilmemektedir. MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

14 STANDARD İ ZASYONUN SA Ğ LADI Ğ I FAYDALAR MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

15 ÜRET İ C İ YE FAYDALARI TÜKET İ C İ YE FAYDALARI EKONOM İ YE FAYDALARI MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

16 ÜRET İ C İ YE FAYDALARI Üretimin belirli plân ve programlara göre yapılmasına yardımcı olur. Uygun kalite ve seri imalâta imkân sa ğ lar. Kayıp ve artıkları asgariye indirir. Verimlili ğ i ve hasılayı artırır. Depolamayı ve taşımayı kolaylaştırır, stokların azalmasını sa ğ lar. Maliyeti düşürür. MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

17 TÜKET İ C İ YE FAYDALARI Can ve mal güvenli ğ ini sa ğ lar. Karşılaştırma ve seçim kolaylı ğ ı sa ğ lar. Fiyat ve kalite yönünden aldanmaları önler. Ucuzlu ğ a yol açar. Ruh sa ğ lı ğ ını korur. Stresi önler. Tüketicinin bilinçlenmesinde etkili rol oynar. MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

18 EKONOM İ YE FAYDALARI 1-)Kaliteyi teşvik eder, kalite seviyesi düşük üretimle meydana gelecek emek, zaman ve hammadde israfını ortadan kaldırır. 2-)Sanayii belirli hedeflere yöneltir. Üretimde kalitenin gelişmesine yardımcı olur. 3-)Ekonomide arz ve talebin dengelenmesinde yardımcı olur. 4-)Yanlış anlamaları ve anlaşmazlıkları ortadan kaldırır. 5-) İ hracatta ve ithalatta üstünlük sa ğ lar. 6-)Yan sanayi dallarının kurulması ve gelişmesine yardımcı olur. 7-)Rekabeti geliştirir. 8-)Kötü malı piyasadan siler. MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

19 TAR İ HÇE MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

20 Standardizasyon ile ilgili ilk kayıtlar M.Ö. 1700 yılına kadar uzanmaktadır. Babil kralı Hammurabi 'nin (MÖ 1728-MÖ 1686) çeşitli meselelerde verdi ğ i kararlar, Babil'in koruyucu tanrısı Marduk adına yapılan Esagila Tapına ğ ı'na dikilen bir taş üzerine Akatça dilinde yazılmıştı. MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

21 Ünlü Hammurabi Kanunları’nın 229. maddesinde şöyle bir hüküm vardır: “E ğ er bir inşaat ustası bir ev yapar ve bu yapılan ev yeterince sa ğ lam olmayıp çöker ve içinde oturanın ölümüne neden olursa, o inşaat ustasının kafası uçurulur.” MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

22 Ortaça ğ döneminde Avrupa’da yaygın olarak faaliyet gösteren esnaf loncaları yapılan işlerde kalitenin sa ğ lanmasına yönelik çeşitli uygulama ve cezai yaptırımlar devreye sokmuş, çırakların usta mertebesine erişene kadar oldukça ciddi bir e ğ itim sürecinden geçmesini şart koşmuşlardır. Aldıkları e ğ itimler süresince çırakların yaptıkları işlerin denetlenmesi de pazara kaliteli malların sürülmesini güvence altına almanın bir yolu olarak görülmüştür. MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

23 Bu kapsamda muayene hem pazara sürülen malların hem de çırakların işlerinin denetlenmesi amacıyla kullanılmıştır. Ayrıca usta ünvanı alan kişiler de ilgili esnaf loncalarınca sürekli denetime tabi tutulmuşlardır. MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

24 XIII. yüzyılın ortalarından itibaren Türk toplumunun sosyal, ekonomik ve kültürel hayatında çok önemli roller oynamış olan Ahi Birlikleri ve esnaf loncaları, esnaf ve sanatkarlar arasında meslek ahlakının korunması, hileli ve çürük işlerin önlenmesi için etkin bir sistem kurmuşlardır. MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

25 Osmanlı dönemindeki bu sistemde zanaatkârlıkta usta çırak ilişkilerinin gelişmesiyle birlikte, imalat yerlerinde ustalar bir yandan yapılan işin kalitesini bizzat kontrol ederken di ğ er yandan da çıraklar için e ğ iticilik görevlerini yapıyorlardı. MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

26 İ şin kaliteli yapılması ve çırakların yetiştirilmesi ustaların zanaatkârlık ve ahlakî sorumlulu ğ u olarak kabul edilmekte ve toplum tarafından önem atfedilen bir vazife olarak görülmekteydi. Ürünün üretilmesinden ve hammaddesinden sorumlu olan ustalar kendi tasarımlarını yapıp tasarımlarını bizzat müşterilerine sunuyorlardı. MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

27 Örne ğ in, bir terzi ustasının dükkânına gelen müşteri, modeli ve kumaşı bizzat be ğ eniyor, varsa müşterinin özel istekleri alınıyordu. Bu sayede müşterinin istedi ğ i özellikte elbise dikiliyordu. Üretici ve tüketici yüz yüze oldu ğ u için kalite konusu adım adım takip edilerek üretim yapılıyordu. MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

28 Günümüzdeki standart anlayışının dünyadaki ilk örne ğ i 1502 yılında Osmanlı Sultanı II. Bayezid Han’ın yayınladı ğ ı “Kanunname-i İ htisab-ı Bursa” (Bursa Belediye Kanunu) dır. MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

29 Bu kanunda her alanda alınan, satılan ve işlenen çeşitli kumaşların, giyeceklerin, yiyeceklerin ebatlama, ambalajlama, kalite gibi esasları ile narh ve ceza hükümlerine yer verilmiştir. MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

30 Örne ğ in; ekmek söz konusu edilirken sadece fiyat ve a ğ ırlı ğ ı üzerinde durulmayarak, ne kadar bu ğ daydan ne miktar un elde edilece ğ i, fırınların bulundurmak zorunda oldu ğ u stok miktarı, ekme ğ in çi ğ ve eksik a ğ ırlıkta çıkması halinde fırıncılara uygulanacak cezalar da bu kanunnamede belirtilmiştir. MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

31 Giyecek maddeleri ve dayanıklı tüketim maddeleri hakkında da ayrı bölümler açılmış hatta ayakkabı gibi bazı malların dayanıklılık süresi; kumaş, hasır gibi mallarda en ve boy ölçüleri belirtilmiş yani tam bir standardizasyona gidilmiştir. MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

32

33 JOHANNES GUTENBERG ve MATBAA MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

34 Johannes Gutenberg, orta ğ ı Fust ile birlikte Almanya'nın Mainz şehrinde metal harflerle basım tekni ğ ini bulmuş ve matbaa uygulamıştır. Gutenberg'in üretimi, özellikle de 1455'de bastı ğ ı İ ncil, yüksek kalitesi, her zaman tekrarlanabilirlik özelli ğ i ve ucuz fiyatıyla kısa sürede başarılı olmuş, yeni buluş Avrupa'dan başlayarak tüm dünyada yaygınlaşmıştır. MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

35 Di ğ er bir örnek ise Venedik’te donanmanın silah ve mühimmat ihtiyacının giderilmesi amacı ile silah fabrikasının kurulmasıdır. Ordunun ihtiyacı olan ok ve yayları üreten bu fabrikada her çeşit yaya uyumlu standart ok imal etmek ve bunları stoklarda bulundurmak zorunluydu. MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

36 17. yüzyılda İ ngiltere’de Kral I. Charles tarafından kraliyet silahlı kuvvetlerinin kullanaca ğ ı tüm silah ve malzemelerin standardizasyonunu sa ğ lamak amacıyla kurulan komisyon, standart alanındaki ilk örneklerden bir di ğ eridir. MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

37 17. VE 18.YÜZYILLAR BULUŞ VE İ CATLAR… BUHAR MAK İ NALARI… SANAY İ DEVR İ M İ … MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

38 DIN………...1917 (ALMANYA) ANSI……….1918 (ABD) SIS…………1922 ( İ SVEÇ) AFNOR……1926 (FRANSA) BSI…………1932 ( İ NG İ LTERE) MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

39 Özellikle II. Dünya Savaşı sırasında azımsanamayacak miktarda cephane kullanılmıştır. İ htiyacı karşılamak için fabrikalarda yüksek miktarlarda mermi ve bomba üretilmesi gerekmiştir. Ancak bu mermi ve bombaların önemli bir kısmının üretim sırasında fabrikalarda patlamasıyla ciddi kazalar yaşanmıştır. Bu şekilde yaşanan can ve mal kayıpları ile olası riskleri önlemek ve kontrol altına alabilmek için ilk kez İ ngiliz Savunma Bakanlı ğ ı üretim süreçlerini fabrikalarda denetleyecek denetçiler görevlendirmiştir. MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

40 1947 YILINDA İ SV İ ÇRE’N İ N CENOVA ŞEHR İ NDE ULUSLAR ARASI STANDARTLAR ORGAN İ ZASYONU (ISO) 25 ÜLKEN İ N KATILIMI İ LE KURULDU. MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

41 Standardizasyon alanındaki bir di ğ er önemli gelişme ise 1960’larda NASA’nın kendi tedarikçileri için kalite sistem gerekliliklerini belirlemesi olmuştur. Daha sonra 1968’de NATO, üye ülkelerdeki askeri ekipman temininde AQAP (Müttefik Kalite Güvence Yayını -Allied Quality Assurance Publication) gerekliliklerini kabul etmiştir. AQAP üye ülkeler için bir kalite güvence sistemi ortaya koymuş ve MIL-Q-9858’in yerini almıştır. Bunlar ISO 9000 Kalite Yönetimi ve Kalite Güvencesi Standartlarının da temelini oluşturmuştur. MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

42 1960… TÜRK STANDARTLARI ENST İ TÜSÜNÜN (TSE) KURULMASI MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

43 ISO - International Organization for Standardization IEC - International Electrotechnical Commission CEN - European Committee for Standardization CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardization ITU - International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector ETSI - European Telecommunications Standards Institute OIML - International Organization of Legal Metrology BIPM - Le Bureau International des Poids et Mesures WELMEC - Organization of European National Legal Metrology Services WMO - World Meteorological Organization EUROMET - European Collaboration on Measurement Standards EOQ - European Organization for Quality ISO - International Organization for Standardization IEC - International Electrotechnical Commission CEN - European Committee for Standardization CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardization ITU - International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector ETSI - European Telecommunications Standards Institute OIML - International Organization of Legal Metrology BIPM - Le Bureau International des Poids et Mesures WELMEC - Organization of European National Legal Metrology Services WMO - World Meteorological Organization EUROMET - European Collaboration on Measurement Standards EOQ - European Organization for Quality MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

44 Standartların hazırlanmasında ülke şartları, can ve mal güvenli ğ i, Gümrük Birli ğ i, üretim ve ihracatı geliştirme, ithalatı denetleme, tüketici meseleleri, kalite ve çevre konularına öncelik ve önem verilerek yayımlanmış uluslararası (ISO, IEC vb.) ve bölgesel standartlar (EN) ile di ğ er gelişmiş ülkelerin milli standartları (ASTM, DIN, BSI, JIS,TS vb.) esas alınmaktadır. MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

45 Standardların en önemli özelli ğ i, de ğ işen şartlara ve gelişen teknolojiye ayak uydurabilme kabiliyetine haiz olmalarıdır. MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

46 Bu itibarla, gerek uygulama neticesinde ortaya çıkan aksaklıklar gerekse kaynak dokümanlarda olabilecek de ğ işiklikler ile teknolojik gelişmeler karşısında REV İ ZYON suretiyle standardlarda gerekli olan de ğ işiklikler yapılarak güncelleştirilebilmektedir. MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

47 2000’L İ YILLAR…. H İ ZMET SEKTÖRÜ KAMU SEKTÖRÜ SA Ğ LIK SEKTÖRÜ E Ğİ T İ M SEKTÖRÜ MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

48 ISO 14000 ÇEVRE YÖNET İ M S İ STEM İ ISO 18001 İ Ş SA Ğ LI Ğ I VE GÜVENL İĞİ YÖNET İ M S İ STEM İ (OHSAS) ISO 22000 HACCP GIDA GÜVENL İĞİ YÖNET İ M S İ STEM İ ISO 50001 ENERJ İ YÖNET İ M S İ STEM İ ISO 10002 MÜŞTER İ MEMNUN İ YET İ YÖNET İ M S İ STEM İ MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

49 Y İ NE 2000’L İ YILLAR UZAK DO Ğ U, ÖZELL İ KLE Ç İ N’ İ N EKONOM İ K YÜKSEL İ Ş İ N İ TEMS İ L EDEN YILLAR OLARAK GÖRÜLÜR. Ç İ N ÜRÜNLER İ İ LK BAŞLARDA DÜŞÜK KAL İ TEL İ OLMALARINA KARŞILIK DÜNYA ENFLASYON ORANININ DÜŞMES İ NE UZUN YILLAR KATKIDA BULUNMUŞLAR VE KAL İ TE-MAL İ YET-HIZ İ L İ ŞK İ LER İ N İ N YEN İ DEN DE Ğ ERLEND İ R İ LMES İ VE TANIMLANMASINA YOL AÇMIŞLARDIR. MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

50 1996 DAN İ T İ BAREN TS STANDARTLARI YER İ NE AB’YE MEVZUAT UYUM ÇALIŞMALARI ÇERÇEVES İ NDE AB STANDARTLARI OLAN EN STANDARTLARINA GEÇ İ Ş BAŞLAMIŞTIR. TS… yerine TS EN... MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

51 AB TEKN İ K MEVZUATI AB REGÜLASYONLARI AB D İ REKT İ FLER İ MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

52 STANDART ÇEŞ İ TLER İ MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

53 Standart Çeşitleri ◦ 1.1 Yapı Karakterlerine Göre Standartlar ◦ 1.2 Uygulama Şekillerine Göre Standartlar ◦ 1.3 Uygulama Alanlarına Göre Standartlar MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

54 YAPI KARAKTERLER İ NE GÖRE STANDARTLAR ◦ 1-) Madde Standartları ◦ 2-) Mamul Standartları ◦ 3-) Mahsul Standartları ◦ 4-) Usul (metot) Standartları ◦ 5-) Hizmet Standartları MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

55 Madde Standartları Bu standart ürünün üretilmesinde kullanılan fakat henüz üretim sürecine girmemiş hammaddelere ilişkin standartları ifade eder. Mamul Standartları Üretilmiş ürüne ait standartlardır. Ürünün standart olması, ilgili spesifikasyonları karşılaması ile ölçülür. Mahsul Standartları Genellikle tarım ürünleri için kullanılan standartlardır... Usul (metot) Standartları Bir mal veya hizmetin üretilme veya ortaya konma biçimi, herhangi bir işlemin veya denetimin yapılış koşullarını belirleyen standartlardır. Hizmet Standartları Hizmetin sunulma biçimi, yeri zamanı ve karşılıklı iletişim ve etkileşimi de dikkate alır tarzda, hizmet kalitesinin müşteri tatmini sa ğ layacak şekilde belirlenmesi ile ilgili olarak düzenlenen standartlardır. MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

56 1.2 Uygulama Şekillerine Göre Standartlar ◦ 1.2.1 İ ste ğ e Ba ğ lı Standartlar ◦ 1.2.2 Zorunlu Standartlar MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

57 UYGULAMA ŞEK İ LLER İ NE GÖRE STANDARTLAR İ ste ğ e Ba ğ lı Standartlar Standardizasyon konusunda görevli kuruluşlar tarafından hazırlanıp yürürlü ğ e konulan, ancak uygulanmasına ilişkin hiçbir yasal zorunluluk olmayan standartlardır. Ulusal Standartlar Enstitüleri tarafından düzenlenirler. Zorunlu Standartlar İ lgili kuruluşlar tarafından hazırlandıktan sonra, resmi yetkililerce zorunlu olarak uygulamaya konulan standartlardır. MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

58 UYGULAMA ALANLARINA GÖRE STANDARTLAR İ şletme işyerinin belirli ihtiyaçlarını karşılamak için düzenledikleri özel standartlardır. Endüstriyel Aynı malı üreten sanayi kuruluşlarının mamülleri için hazırladıkları standarlardır Milli Milli standart kuruluşlarının milli sınırlar içinde uygulanmak üzere yapılan sıtandartlardır. Bölgesel Uluslarası(ISO, IEC vb.) MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

59 BELGELEND İ RME MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

60 Ürünlerle, proseslerle, sistemlerle veya kişilerle ilgili üçüncü taraf do ğ ruluk beyanı. Laboratuvar hizmetinin, muayenenin, ürün, sistem veya personelin belirli bir standard veya teknik düzenlemeye uygun oldu ğ unun yazılı olarak üçüncü taraf (ba ğ ımsız) bir kurum veya kuruluş tarafından belirlenmesi faaliyetidir. MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

61 Belgelendirmenin amacı; Daha önceden belirlenen şartlara uyuldu ğ unun, Belirlenen politika ve hedefleri sürekli bir şekilde gerçekleştirebilme kapasitesinin bulundu ğ unun, Etkin olarak uygulandı ğ ının, do ğ rulanmasıdır. MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

62 BELGELEND İ RME İ ki ana başlık altınada toplanabilir. Ürün belgelendirme Sistem belgelendirme MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112


"MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI. AHMET COŞAN MAK İ NE MÜHEND İ S İ COŞAN T İ CARET VE DANIŞMANLIK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları