Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI ULUSLAR ARASI STANDARD İ ZASYON.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI ULUSLAR ARASI STANDARD İ ZASYON."— Sunum transkripti:

1 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI ULUSLAR ARASI STANDARD İ ZASYON

2 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI DIN………...1917 (ALMANYA) ANSI……….1918 (ABD) SIS…………1922 ( İ SVEÇ) AFNOR……1926 (FRANSA) BSI…………1932 ( İ NG İ LTERE) KIWA……...1948(HOLLANDA)

3 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI DIN (DEUTHCE INSTITUTE FUR NORMEN) 1917’DE KURULMUŞTUR. 400 ÇALIŞANI VARDIR. ALMANYA VE ALMANYA DIŞINDA OF İ SLERE SAH İ PT İ R. ABD (KANADA DAH İ L) (1985) RUSYA (2006) Ç İ N (2006) H İ ND İ STAN (2005) ENDONEZYA (2008)

4 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI ANSI(AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE) 1918 YILINDA DÖRT MESLEK KURULUŞU TARAFINDAN KURULMUŞTUR. American Institute of Electrical Engineers (AIEE, now IEEE) American Society of Mechanical Engineers (ASME) American Society of Civil Engineers (ASCE) American Institute of Mining Engineers (AIME, now American Institute of Mining, Metallurgical, and Petroleum Engineers) American Society for Testing and Materials (now ASTM International)

5 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI SIS SWEDISH STANDARDS INSTITUTE) 1922’DE KURULMUŞTUR. 160 ÇALIŞANI VARDIR. STOCKHOLM’DE KURULUDUR.

6 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI AFNOR (Association Française de Normalisation) KURULUŞ 1926 1280 K İ Ş İ ÇALIŞAN DÜNYADA 29 OF İ S

7 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI BSI (BRITISH STANDARDS INSTITUTE) 1901 YILINDA ENGINEERING STANDARDS COMMITEE OLARAK KURULMUŞTUR. 1932 YILINDA BSI İ SM İ N İ ALMIŞ VE BUGÜNKÜ YAPISINA GEÇM İ ŞT İ R. DÜNYADA 150 OF İ S İ VARDIR. 2730 ÇALIŞAN

8 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI KIWA KURULUŞ 1948 1480 ÇALIŞAN 14 ÜLKEDE OF İ S

9 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI BÖLGESEL STANDARD İ ZASYON AB AMER İ KA

10 AB ÜLKELER İ CEN (Comité Européen de Normalisation) CENELEC (Comité Européen de Normalisation Électrotechnique) ETSI (European Telecommunications Standards Institute )

11 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI CEN Avrupa Standartlar Komitesi (European Committee for Standardization) Standartların AB düzeyinde uyumlaştırılması amacıyla faaliyette bulunan temel kurumdur. Çalışma alanı di ğ er iki kuruma (CENELEC ve ETSI) oranla daha geniş olan CEN, tüm sektörlerde uyumlaştırılmış AB standartları oluşturarak, ulusal standartların farklılı ğ ından do ğ an ve tek pazar’ın işleyişini olumsuz yönde etkileyen teknik engellerin kaldırılması yönünde çalışmalar yapmaktadır.

12 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI CEN 1961 YILINDA KURULMUŞTUR. 32 ÜYE ÜLKE VARDIR. AB TARAFINDAN RESM İ STANDARD İ ZASYON KURULUŞU OLARAK TANINMIŞTIR.

13 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI CEN ÜYE ÜLKELER : -27 AB ÜLKES İ - İ ZLANDA(EFTA ÜYES İ ) -NORVEÇ(EFTA ÜYES İ ) - İ SV İ ÇRE (EFTA ÜYES İ ) -MAKEDONYA (AB ADAY ÜLKE ) -TÜRK İ YE (AB ADAY ÜLKE )

14 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI ARNAVUTLUK ERMEN İ STAN AZERBAYCAN BEYAZ RUSYA BOSNA HERSEK MISIR GÜRC İ STAN ISRA İ L ÜRDÜN LÜBNAN L İ BYA MOLDOVA KARADA Ğ FAS SIRBISTAN TUNUS UKRAYNA AVUSTRALYA MO Ğ OL İ STAN KIRGIZ İ STAN

15 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI CENELEC 1973 YILINDA KURULMUŞTUR. CENELCOM VE CENEL İ S İ ML İ KURULUŞLARIN B İ RLEŞMES İ YLE ORTAYA ÇIKMIŞTIR. MERKEZ İ BRÜKSEL’DED İ R.

16 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI CENELEC ÜYE ÜLKELER CEN İ LE AYNI ÜLKELER AYRICA ; Ç İ N JAPONYA GÜNEY KORE ABD KANADA İ LE ÖZEL İ ŞB İ RL İĞİ ANTLAŞMALARI MEVCUTTUR.

17 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI ETSI 1988 YILINDA CEPT TARAFINDAN KURULMUŞTUR. MERKEZ İ, FRANSA- SOPIA ANTIPOLIS’DED İ R

18 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI ETSI -GSM SISTEMLER İ ( 3G, 4G, VB) -KISA DALGA S İ STEMLER -MOB İ L RADYO S İ STEMLER İ -AKILLI KARTLAR, VB KONULARINDA AKT İ FT İ R.

19 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI ETSI AB ÜLKELER İ, EFTA ÜLKELER İ VE AB ADAY ÜLKELER İ DE DAH İ L OLMAK ÜZERE 63 ÜLKE TARAFINDAN TANINMAKTA VE İ ŞB İ RL İĞİ YAPMAKTADIR.

20 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI CEN-CENELEC CEN VE CENELEC, 2010 YILINDA BRÜKSEL’DE ORTAK B İ R YÖNET İ M MERKEZ İ ( CCMC-CEN CENELEC MANAGEMENT CENTER) KURARAK FAAL İ YETLER İ N İ KOORD İ NEL İ OLARAK YÜRÜTMEYE BAŞLAMIŞLARDIR.

21 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI CEN-CENELEC HEDEFLER: -SERBEST T İ CARET -ÇALIŞAN VE TÜKET İ C İ GÜVENL İĞİ -ULUSLAR ARASI ŞEBEKE DOLAŞIMI -ÇEVRE KORUMA -ARAŞTIRMA –GEL İ ŞT İ RME BU KURULUŞLARIN ÇALIŞTI Ğ I ANA KONULAR ARASINDADIR.

22 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI HER İ K İ KURULUŞ DA ÜRÜNLER ÜZER İ NDE KULLANILMAK ÜZERE ÖZEL LOGOLARA SAH İ PT İ R. 1991 YILINDA,V İ YANA’DA ISO İ LE STANDARTLARIN UYUMU ANLAŞMASINI İ MZALAMIŞLARDIR.

23 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

24 AB MEVZUATLARININ DERECELER İ REGÜLASYON (REGULATION) D İ REKT İ F (DIRECTIVE ) KARARLAR (DECISIONS ) TAVS İ YELER (RECOMMENDATIONS) GÖRÜŞLER (OPINIONS )

25 REGÜLASYON BA Ğ LAYICILI Ğ I OLAN YASAL MEVZUATTIR. BÜTÜN AB ÜLKELER İ NDE VE BA Ğ LANTILI ÜLKELERDE ZORUNLU OLARAK UYGULANIR.

26 D İ REKT İ F AB ÜLKELER İ VE BA Ğ LI ÜLKELER İ N ULAŞMALARI İ STENEN HEDEFLER İ BEL İ RLEYEN YASAL MEVZUATTIR ANCAK ZRUNLULU Ğ U YOKTUR.

27 KARARLAR AB İ LE HERHANG İ B İ R ÜLKE VEYA KURULUŞ ARASINDA VARILAN MUTABAKATI BEL İ RLEYEN BA Ğ LAYICI B İ R MEVZUATTIR. ÖR: MICROSOFT İ LE İ MZALANAN PAZARDAK İ TEKEL DURUMUNU KÖTÜYE KULLANMAMA SÖZLEŞMES İ

28 TAVS İ YELER BA Ğ LAYICI OLMAYAN UYGULAMADIR. ÜLKE VE KURULUŞLARI UYARMAK VE YÖNLEND İ RMEK AMAÇLI OLARAK YAYINLANIRLAR.

29 GÖRÜŞLER BA Ğ LAYICI OLMAYAN B İ R UYGULAMADIR. AB’N İ N DE Ğİ Ş İ K KADEMELERDEK İ ORGANLARI TARAFINDAN YAYINLANAB İ L İ R.

30 B İ R AB STANDARDI NASIL HAZIRLANIR ?

31

32 CE İ ŞARET İ NED İ R ?

33 CE İ ŞARET İ

34 FRANSIZCA “ CONFORMITE EUROPEENE “ KEL İ MES İ N İ N KISALTILMIŞ ŞEKL İ OLUP AVRUPA UYGUNLU Ğ U ANLAMINA GELMEKTED İ R.

35 CE İ ŞARET İ FARKLI SEKTÖRLERDE ÜRÜNE YÖNEL İ K B İ R UYGULAMADIR. B İ R ÜRÜNÜN P İ YASAYA SÜRÜLMEDEN ÖNCE SA Ğ LIK, ÇEVRE VE GÜVENL İ K PRENS İ PLER İ NE UYGUNLU Ğ UNUN SA Ğ LANDI Ğ ININ BEL İ RT İ LMES İ ANLAMINA GEL İ R.

36 CE İ ŞARET İ BU İ ŞARET, ÜRET İ C İ F İ RMA BEYANI OLUP ÜRÜNÜN AB VE EFTA ÜLKELER İ NDE SERBESTÇE DOLAŞIMINA İ MKAN SA Ğ LAR. OYUNCAK MAK İ NA YAPI MALZEMELER İ ELEKTRON İ K C İ HAZLAR, VB

37 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI AMERIKA A.B.D KANADA MEKS İ KA

38 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI ANSI (ABD) NIST (ABD) CSA (KANADA) MBS (MEKS İ KA)

39 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI BU ÜLKELER NAFTA (NORTH AMERICA FREE TRADE AGREEMENT) ANLAŞMASINA SAH İ PT İ RLER. BU AÇIDAN, BAŞLANGIÇTA FARKLI STANDART ENST İ TÜLER İ VE STANDART UYGULAMALARINA SAH İ P OLMALARINA KARŞIN ZAMAN İ ÇER İ S İ NDE ANSI ÖN PLANA ÇIKMIŞTIR.

40 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI CSA 1919 YILINDA CESA ( CANADIAN ENGINEERING STANDARDS ASSOCIATION ) ADIYLA KURULMUŞ OLUP 1944 YILINDA CSA İ SM İ N İ ALMIŞTIR.

41 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI NIST NATIONAL INSTITUTE FOR STANDARDS AND TECHNOLOGY İ SM İ YLE 1901 YLINDA KURULMUŞTUR. ENDÜSTR İ YEL STANDARTLARDAN Z İ YADE ÖLÇÜM METOT VE STANDARTLARINI YAYINLAR.

42 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI ANSI 1918 YILINDA 4 MESLEK KURULŞU TARAFINSAN ASA ADIYLA KURULMUŞTUR. 1928 YILINDA ASA (AMERICAN STANDARDS ASSOCIATION ) İ SM İ N İ ALMIŞTIR. 1966 YILINDA USASI ( UNITED STATES OF AMERICA STANDARDS INSTITUTE ) ADINI ALMIŞTIR. BUGÜNKÜ HAL İ VE İ SM İ NE 1969 YILINDA KAVUŞMUŞTUR

43 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI ULUSLAR ARASI STANDARTLAR

44 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI ISO (INTERNATIONAL STANDARDS ORGANIZATION) 1947 SENES İ NDE İ SV İ ÇRE’N İ N CENEVE ŞEHR İ NDE KURULMUŞTUR. 26 ÜLKE KURULUŞ AŞAMASINDA KURUCU ÜYE OLARAK YER ALMIŞTIR. TÜRK İ YE, BU TEŞK İ LATA 1955 YILINDA ÜYE OLMUŞTUR. ISO’NUN BUGÜN ÜYE SAYISI 165 D İ R.

45 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI ISO’NUN AMACI ; Uluslararası mal ve hizmet alışverişini kolaylaştırmaktır. Bilimsel, teknik, ekonomik alanlarda karşılıklı anlaşmaları sa ğ lamak için dünyada standardizasyonu geliştirmektir. Ulusal standartları uyumlaştırmak, birleştirmek ve önerilerde bulunmaktır. Bütün üyelerin onayı ile uluslararası standartlar oluşturmaktır. Ulusal ve uluslararası alanda kullanılmaya elverişli koşulları taşıyan yeni standartların gelişimini desteklemektir. Ulusal ve teknik kurulların çalışmalarına ilişkin bilgi alışverişi sa ğ lamaktır. Standardizasyon ile ilgili di ğ er uluslararası kuruluşlarla işbirli ğ i yapmak, bu kuruluşların işini kolaylaştıracak standardizasyon çalışmalarında bulunmaktır. [ [

46 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI ISO STANDART OLUŞTURMA AŞAMALARI

47 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

48 ISO 9000 KAL İ TE YÖNET İ M S İ STEM STANDARDI

49 ISO 9000 1987 YILINDA YAYINLANMIŞTIR. İ MALAT VE H İ ZMET SEKTÖRLER İ NDE HEDEFLENEN KAL İ TEN İ N SÜREKL İ L İĞİ N İ VE SÜREKL İ İ Y İ LEŞT İ R İ LMES İ N İ ESAS ALAN B İ R S İ STEMD İ R.

50 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI ISO 14000 ÇEVRE YÖNET İ M S İ STEM STANDARDI

51 ISO 14 000 Ş İ RKET YA DA KURULUŞLARIN FAAL İ YETLER İ ESNASINDA ÇEVREYE OLAN OLUMSUZ ETK İ LER İ N İ KONTROL ALTINA ALMAK VE DÜZENL İ OLARAK İ Y İ LEŞT İ RMEY İ AMAÇLAYAN B İ R STANDARTTIR.

52 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI ISO 18001 İ ŞÇ İ SA Ğ LI Ğ I VE GÜVENL İĞİ STANDARDI (OHSAS )

53 ISO 18001 KURULUŞLARDAK İ ÇALIŞANLARIN, EMN İ YET VE GÜVENL İĞİ N İ N SA Ğ LANMASI VE SÜRDÜRÜLMES İ N İ HEDEFLEYEN STANDARTTIR.

54 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI ISO 22 000

55 ISO 22000 ( HACCP ) GIDA SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN F İ RMALARDA, GÜVENL İ K VE H İ JYEN İ N SA Ğ LANMASI VE SÜRDÜRÜLMES İ N İ HEDEFLEYEN STANDARTTIR.

56 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI ISO 26 000 SOCIAL RESPONSIBILITY

57 ISO 26 000 2010 YILINDA YAYINLANMIŞTIR. İ ŞLETMELER İ N SOSYAL SORUMLULUK KONUSUNDAK İ GEL İ ŞMELER İ N İ SÜREKL İ KILMAYI VE GEL İ ŞT İ RMEY İ HEDEFLER.

58 YED İ TEMEL PRENS İ B İ VARDIR : HESAP VEREB İ LME ŞEFFAFLIK ET İ K DAVRANIŞ PAYDAŞ HAKLARINA SAYGI KANUNLARA SAYGI ULUSAL VE ULUSLAR ARASI DAVRANIŞ STANDARTLARINA SAYGI İ NSAN HAKLARINA SAYGI

59 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI ISO 50 001

60 ISO 50001 ENERJ İ YÖNET İ M S İ STEM İ 2011 YILINDA YAYINLANMIŞTIR. ENERJ İ N İ N VER İ ML İ KULLANILMASI, ÇEVRESEL ETK İ LER İ N AZALTILMASI, ENERJ İ KAYNAKLARININ KULLANIM VER İ ML İ L İĞİ N İ N ARTTIRILMASI G İ B İ HEDEFLER İ OLAN B İ R STANDARTTIR.

61 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI ISO/IEC 27 001

62 ISO 27001 B İ LG İ GÜVENL İĞİ STANDARDI 2005 YILINDA YAYINLANMIŞTIR. B İ LG İ N İ N GÜVENL İ B İ R ŞEK İ LDE SAKLANMASI VE KORUNMASINI AMAÇLAYAN STANDART.

63 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111


"MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI ULUSLAR ARASI STANDARD İ ZASYON." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları