Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Milli Gelirin Bileşenleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Milli Gelirin Bileşenleri"— Sunum transkripti:

1 Milli Gelirin Bileşenleri

2 Y = C + I + G + NX GSYİH’nın dört bileşeni: Firmaların Yurtiçi toplam
Mal ve Hizmetlere Olan Talebi Ne Belirler? GSYİH’nın dört bileşeni: Y = C + I + G + NX Yurtiçi toplam Talep (GSYİH) Hanehalkı tüketim harcamaları Firmaların yatırım harcamaları Mal ve hizmetlere yapılan hükümet harcamaları Net ihracat

3 C = c(Y- T) Tüketim Fonksiyonu C Harcanabilir gelir Hanehalkı tüketim
Tüketim fonksiyonunun eğimi MPC C = c( Y-T) Hanehalkı tüketim harcamaları Harcanabilir gelir

4 Tüketimi Belirleyen Faktörler
Kullanılabilir (Harcanabilir) Gelir Servet Bekleyişler Demografik Unsurlar

5 45° lik doğru Cd, Cd (=Y) 100 bin YTL O 100 bin YTL Y

6 Marjinal Tüketim Eğilimi
Gelirde meydana gelen artış gelire bağlı tüketim harcamalarını da arttırmaktadır. Gelirdeki, değişme ile tüketimdeki değişme arasındaki bu ilişki marjinal tüketim eğilimi (MPC) olarak adlandırılmaktadır.

7 Marjinal Tüketim Eğilimi
Marjinal tüketim eğilimi (MPC) tüketimdeki değişmenin gelirdeki değişmeye oranı biçiminde tanımlanmaktadır: Tüketimdeki Değişme C MPC= = Gelirdeki Değişme Y

8 Aylık gelirinizin, 1200 YTL/ay olduğunu
ve tüketim harcamalarınızın 1000 YTL/ay olduğunu varsayınız.

9 Şimdi gelirinizin 2700 YTL/ay
ve tüketim harcamalarınız 2000 YTL/ay Tüketimde 1000 YTL artış Gelirde YTL/ay artış.!

10 Marjinal Tüketim Eğiliminiz (MPC) =
1000/1500 = 2/3. 1000 YTL/ay 1500 YTL/ay

11 C ve Y arasındaki ilişkiyi gösteren doğru, tüketim fonksiyonu olarak adlandırılır.

12 C ve Y’nin bileşimlerinden oluşan doğru, gelir arttığında tüketimin nasıl değiştiğini gösterir.

13 MPC doğrunun eğimini gösterir ve burada “b” ile sembolize edilmiştir.
Doğrunun dikey ekseni kestiği nokta “a” ile sembolize edilmiştir. a = 200 ve b = 2/3 C = a + bY C = /3 Y

14

15

16 45-derecelik doğru, gelir ve tüketim arasındaki fark olan tasarrufu verir. S = Y – C

17 45-derecelik doğru, gelir ve tüketim arasındaki fark olan tasarrufu verir. S = Y – C

18 Marjinal Tasarruf Eğilimi
Gelirdeki değişme ile tasarruflardaki değişme arasındaki ilişki marjinal tasarruf eğilimi (MPS) olarak adlandırılmaktadır. (MPS) tasarruflardaki değişmenin gelirdeki değişmeye oranı şeklinde hesaplanmaktadır .

19 Marjinal Tasarruf Eğilimi
Tasarruftaki Değişme S MPS= = Gelirdeki Değişme Y

20

21

22

23 S = Y – C, C yerine C = a + bY S = Y – (a + bY) S = Y – a – bY S = – a + Y – bY S = – a + (1 – b)Y

24 İspat: C = a bY S = – a + (1 – b)Y C + S = 0 + bY + (1 – b)Y C + S = (b + 1 – b) Y C + S = Y

25 Not: C = a bY S = – a + (1 – b)Y Eğer tüketim denklemini biliyorsanız tasarruf denklemini yazabilirsiniz.

26 Örnek: C = Y Tasarruf denklemi nedir? S = Y S = – a + (1 – b)Y

27 Ortalama Tüketim ve Tasarruf Eğilimleri
Ortalama tüketim eğilimi (APC) gelirin tüketim amacıyla harcanan kısmını ifade etmekte ve Tüketim C APC= = Gelir Y Ortalama tasarruf eğilimi (APS) gelirin tasarrufa ayrılan kısmını ifade etmekte ve Tasarruf S APS= =

28 SORU (1) Hükümetin faiz geliri üzerine daha yüksek oranda bir vergi koyduğunu varsayalım. Bu hareket, toplam tüketim fonksiyonu üzerinde nasıl bir etki yaratabilir? Servetin getirisi artık daha yüksek oranda vergilenmektedir. Bu durumda hanehalkı daha az tasarruf edecek ve tüketim harcamaları artacak, tüketim fonksiyonu yukarıya kayacaktır.

29 SORU (2) Merkez Bankası’nın para politikası, ekonominin tüm sektörleri için kulllanılacak kredi miktarını azaltmaktadır. Bu hareket, toplam tüketim fonksiyonunu nasıl etkiler? Kredi miktarının azalması tüketimi azaltacağından tüketim fonksiyonu aşağıya kayar.

30 SORU (3) Tüketici kredisinin taksitle ödeme koşulları, 24 aydan 36 aya çıkartılmıştır. Bu durum toplam tüketim fonksiyonunu nasıl etkiler? Taksit miktarı artınca hanehalkı taksitle alma konusunda daha istekli olacaklardır. Bu da tüketimi artıracak ve tüketim fonksiyonu yukarıya kayacaktır.

31 Yatırım Harcamaları (I)
Bir ekonomide, belli bir dönemdeki sermaye mallarında yapılan artışlar ve bu artışların gerçekleşmesini sağlayan harcamalar akımı yatırımdır. Yatırım, makine ve teçhizat, bina ve vb. gibi sabit sermaye mallarında ve hammadde yarı mamul ve mamul stoklarında artış yaratmak için yapılır. Yatırım (I) = Sabit Yatırım (If) + Stok yatırımı (Is)

32 Gayri Safi Yatırım -Net Yatırım
Bir ekonomide belli bir dönemde gerçekleştirilen yatırımların toplam değeri gayri safi yatırımı göstermektedir. Net Yatırım = Gayri Safi Yatırım – İkameYatırım Bir ekonomide, gayri safi yatırım harcamaları yalnızca ikame yatırım harcamalarından ibaretse, bu takdirde o ekonomide sermaye oluşumu yönünde bir büyüme yok demektir.

33 Otonom Yatırım I Otonom Yatırım 50 Y
Gelir ve tüketim düzeyinden bağımsız olarak gerçekleştirilen yatırımlar, otonom yatırımlardır. I 50 Otonom Yatırım Y

34 Uyarılmış Yatırım I UyarılmışYatırım Y
Gelir ve tüketim düzeyinden etkilenen yatırımlardır. I UyarılmışYatırım Y

35 Uyarılmış Yatırım I UyarılmışYatırım Y
Uyarılmış yatırımların, gelirdeki artıştan hangi oranda etkileneceğini yatırım doğrusunun eğimi (marjinal yatırım eğilimi = I / Y) ortaya koyar. I UyarılmışYatırım Y

36 Özel Yatırım - Kamu Yatırımı
Kâr amacına yönelik olarak gerçekleştirilen yatırımlar özel yatırımlardır . Kamu yararı sağlamaya yönelik yatırımlar ise kamu yatırımlarıdır.

37 Yatırımları Belirleyen Faktörler
Faiz oranı Beklenen Kâr Teknolojik Değişim Sermaye mallarının maliyeti Kapasite kullanımı

38 Yatırım Fonksiyonu I = I(r) reel faiz oranı Yatırım harcamaları

39 Yatırım fonksiyonu yatırım miktarı ile reel faiz oranı arasındaki
ilişkiyi gösterir. Faiz oranı borçlanılan fonların maliyetini gösterir. Bu nedenle, yatırımlar faiz oranına bağlıdır. Faiz oranları arttığında daha az yatırım projesi karlı olacağı için yatırım eğrisi negatif eğimlidir. Reel Faiz oranı, r Yatırım Miktarı, I Yatırım fonksiyonu, I(r)

40 Nominal ve Reel Faiz Oranları
Nominal Faiz Oranı : Borç alanın borç verene ödemeyi taahhüt ettiği normal getiridir. Reel Faiz Oranı: Borç alanın borç verene ödemeyi taahhüt ettiği normal faiz oranından enflasyon oranının giderildiği faiz oranıdır. 1+İN İR = 1+gP İR = reel faiz oranı İN = nominal faiz oranı gP = enflasyon oranı

41 Kamu Harcamaları Kamu kesiminin mal ve hizmet alımları için yaptığı harcamalardır. Kamu harcamaları genel bir eğilim olarak otonom oldukları varsayımı ile ele alınır. Bu genel eğilime uyularak burada da devlet tarafından mal ve hizmet alımları için yapılan harcamaların ülkedeki cari gelir düzeyinden bağımsız olduğu, yani kamu harcamalarının otonom olduğu kabul edilecektir. G Kamu Harcamalarındaki artış G Kamu Harcamalarındaki azalış Y

42 Net İhracat Net ihracat ülkenin mal ve hizmet ihracatı ile mal ve hizmet ithalatı arasındaki farktır . Net İhracat = X-M

43 Y İhracat İthalat Net İhracat 100 30 200 20 10 400 60 -30 500 80 -50 600 -70 800 140 -110 1000 180 -150

44 Marjinal İthal Eğilimi
Gelirdeki değişmeler karşısında ithalat miktarının hangi miktarda değiştiği marjinal ithal eğilimi kavramı ile ifade edilmektedir . Marjinal ithal eğilimi (MPI) ithalattaki değişme miktarının gelirdeki değişme miktarına oranıdır. İthalattaki Değişme IM MPI = = Gelirdeki Değişme Y

45 Toplam Harcama Fonksiyonu
AE=C+I+G+X

46 Toplam Planlanan Harcama
AE=C+I+G+X Bir ekonomide tüm sektörler tarafından satın alınmak istenilen reel GSYİH’ya toplam planlanan harcama (AE) denir.

47 Toplam Harcama Fonksiyonu
G X AE 100 175 25 50 30 280 200 250 10 335 400 -30 445 500 475 -50 600 550 -70 555 800 700 -110 665 1000 850 -150 775

48 Denge Milli Gelir ve Harcama Düzeyi

49 EKONOMİDE DENGE Her şeyin planlanana uygun seyretmesi nedeniyle ekonomik birimlerin kararlarını ve davranışlarını değiştirmedikleri bir durumdur.

50 Makro Ekonomik Anlamda Denge
Ülkedeki gelir ve harcamaların eşitlendiği ve otonom harcamalar değişmediği sürece bu noktadan ayrılma eğiliminin söz konusu olmadığı bir durum

51 Harcamalar ve Gelir Toplam harcama fonksiyonu çeşitli gelir düzeylerinde planlanan harcamaları ifade eder. Bu aşamada fiyatlar da sabit kabul edildiği için analizde nominal ve reel büyüklükler birbirine eşit olmaktadır. Bir ekonomide gerçekleşen fiili harcamalar her zaman gelire ve üretime eşittir, çünkü fiili harcama olarak ifade edilen stok değişiklikleri de harcamaların içinde dahil edilmiştir. Yani stok değişimleri otomatik olarak yatırımları arttırmakta veya azaltmakta, böylece ekonomide fiilen gerçekleşen harcamalar her zaman gelire, o da üretime, o da GSMH'ya eşitlenmektedir.

52 Harcamalar ve Gelir Oysa ekonomide gerçekleştirilmesi planlanan toplam harcamalar her zaman GSMH'ya, yani gelire eşit olmayabilir. İşte dengenin nasıl oluştuğunun anlaşılabilmesi için cevap bulunması gereken soru planlanan harcamalar gelire eşit değilse ne olacağıdır ??????

53 DENGE MİLLİ GELİR Toplam Harcamalar (Milyon YTL) 450
AE > Y Gelir Artar AE 500 E0 AE< Y Gelir Azalır GSMH (Y) 500

54 Denge GSMH Düzeyi (Milyon YTL)
Toplam Gelir (Y) (1) Toplam Tüketim (C) (2) Planlanmış Yatırımlar I (3) Kamu Harcama- ları G (4) Net İhracat X (5) Planlanmış Toplam Harcamalar AE (6) Planlanmamış Stok Değişim-leri Y-(AE) (7) Denge Milli Gelir (Y=AE?) (8) 100 175 25 50 30 280 -180 Artma 200 250 10 335 -135 400 -30 445 -45 500 475 -50 Denge 600 550 -70 555 45 Azalma 800 700 -110 665 135 1000 850 -150 775 225

55 Denge GSMH Düzeyi Toplam harcamalar > GSMH ise;
Söz konusu gelir düzeylerinde; Toplam harcamalar > GSMH ise; Ekonomide cari olarak üretilen mal ve hizmet miktarından daha fazlasının satın alındığı anlamına gelmektedir. Böyle bir durumun ortaya çıkabilmesi ise ancak geçmişte üretilen ancak satılmamış olan mal ve hizmetlerin satılması ile mümkün olabilir. Dolayısıyla planlanan harcamaların GSMH'dan büyük olması durumunda firmaların stokları azalacaktır. Stoklarda değişme, planlanan harcamaların GSMH'yı aşan kısmını dengelemektedir. Stoklar azaldığı zaman, işletmeler ürettikleri ürüne yönelik talebi karşılayabilmek için üretimlerini arttırırlar. Artan üretim ise GSMH'nın artması anlamına gelir. Buna göre, toplam harcamaların GSMH'dan fazla olması durumunda GSMH artmaya başlar.

56 Makro Ekonomik Denge Toplam harcamaların (AE) GSMH’ya (Y) eşit olduğu noktada belirlenir. AE = Y

57 DENGE MİLLİ GELİR Toplam Harcamalar (Milyon YTL) 450
AE > Y Gelir Artar AE 500 E0 AE< Y Gelir Azalır GSMH (Y) 500

58 Denge Milli Gelir C =100 + 0.6Y I=40 ise Denge Milli Gelir ? Y = C+I
Y = Y + 40 0.4 Y = 140 Y = 140/0.4 Y = 350

59 E Y Milli Gelir 1100 olduğunda toplam harcama neye eşittir ? C + I + G
C = Y C = (1100) C = C = 980 C + I C C = 980 I = 50 G = 60 C + I + G = 1090 a = 100 Y 500

60 E Y Milli Gelir 1100 olduğunda toplam talep neye eşittir ? C + I + G
Y > C + I + G C + I C Milli Gelir 1100 olduğunda ekonomik denge sağlanmış mıdır? Hayır – 1090 = 10 birim planlanmamış stok fazlası var. Y 500

61 Tasarruf Yatırım Eşitliği Yöntemi Yardımıyla
Denge Milli Gelirin Belirlenmesi

62 Tasarruf Yatırım Eşitliği Yöntemi Yardımıyla Denge Milli Gelirin Belirlenmesi
Denge noktasında toplam harcamalar milli gelire eşittir. Y = C + I Harcama yönünden daha önce de belirtildiği gibi Y= C + S 'ye eşittir. Buradan C+I = C+S yazılabilir I = S

63 Denge Gelir ve Harcama Düzeyindeki Değişmeler

64 DENGE MİLLİ GELİR DÜZEYİNDE DEĞİŞME VE ÇARPAN
Ig1 Yatırım Düzeyinde Denge Milli Gelir Ig0 Yatırım Düzeyinde Milli Gelir 510 490 470 450 430 (C + Ig ) 1 (C + Ig ) 0 Toplam Harcamalar 45 o o GSYİH

65 DENGE MİLLİ GELİR DÜZEYİNDE DEĞİŞME VE ÇARPAN
Yatırımlar I0’dan (440) I1’ e (450) kadar arttığında, milli gelir 470 milyar YTL’den 490 milyar YTL’ye çıkmıştır. Milli Gelirdeki değişme (20 milyar YTL) yatırımdaki değişmeden (10 milyar YTL) daha fazladır.

66 ÇARPAN Otonom Harcamaların kendisinden daha büyük bir gelir yaratması çarpan veya çoğaltan etki olarak tanımlanır. Yatırımlardaki artış 10 milyar YTL iken Y’deki artış 20 milyar YTL ise; Yaratılan Toplam Gelir Çarpan = = = 2 Yatırımdaki değişme

67 ÇARPAN ΔY = k ΔI ΔY k = ΔI

68 ÇARPAN k = --------- 1-c k = ---------- Y= C+ I ΔI ΔY = ΔC + ΔI
k = hem pay hem payda ΔY’ye ΔY – ΔC bölündüğünde 1 k = 1-c

69 ÇARPAN c + s = 1 s= 1-c 1 k = 1-c s

70 MPC ve Çarpan MPC Çarpan .9 .8 .75 .67 .5 10 5 4 3 2

71 KAMU HARCAMALARI ÇARPANI (Transfer Harcamaları ve Vergi Gelirleri Analiz Dışı)
ΔY ΔG C+I ΔY Y1 Y2

72 KAMU HARCAMALARI ÇARPANI (Transfer Harcamaları ve Vergiler Analiz Dışı)
ΔY ΔY = kg x ΔG kg = ΔG ΔY = ΔC + ΔG ΔC = c. ΔY ΔY = c. ΔY + ΔG ΔG = ΔY- c. ΔY ΔG = ΔY (1- c) ; 1 ΔY = x ΔG (1- c)

73 TRANSFER HARCAMALARI ÇARPANI ( Vergiler Analiz Dışı)
Transfer Ödemelerinin (Δ TÖ), cΔ TÖ kadarlık kısmı, toplam talepte artışa neden olur. Bu durumda kamu karcamaları çarpanında ΔG yerine cΔ TÖ yazarak transfer ödemeleri çarpanı elde edilebilir 1 ΔY = x ΔG (1- c) ΔY = x c ΔTÖ c ΔY = ΔTÖ

74 Kamu Harcamaları, Vergiler ve Kullanılabilir Gelir
Vergilerin otonom olduğu, yani gelirden bağımsız olarak belirlendiği varsayımı altında kullanılabilir gelir üç şekilde kullanılmaktadır: Yd =C+S+IM Bu eşitlikte yer alan kullanılabilir gelirin Yd = Y-T şeklindeki tanımı yerine konulursa; Y-T = C+S+IM Y=C+S+T+IM

75 Kamu Harcamaları, Vergiler ve Kullanılabilir Gelir
Elde edilen eşitlik: Y= C+S+T+IM Ülkede yaratılan toplam gelirin bir kısmı nın devlete vergi olarak aktarıldığını (T), bir kısmının yurtiçinde üretilen mal ve hizmetlerin satın alınması için kullanıldığını, yani tüketildiğini (C), bir kısmının ithal edilen mal ve hizmetlere harcandığını (IM) ve bir kısmının da tasarruf (S) edildiğini göstermektedir.

76 Vergi Çarpanı ΔT kadarlık vergi alındığında milli gelirde vergi çarpanı nedeniyle vergi gelirinden daha büyük oranda azalma meydana gelir.

77 Vergi Çarpanı ΔY C+I D1 ΔT C+I-T D2 ΔY Y2 Y1

78 Vergi Çarpanı ΔY = kt x ΔT
Alındığını varsaydığımız ΔT kadarlık vergi alınmasaydı, ancak c. ΔT kadarı tüketime ayrılmış olacağından 1 kt = c ΔT (1- c) c ΔY = ΔT

79 KAMU BÜTÇESİ Millet meclisi tarafından onaylanıp kanunlaşan ve devletin planlanan gelir ve harcamalarını gösteren yıllık bir programdır. Amaç, Ekonomide büyüme, Tam istihdam İstikrar Adil gelir dağılımını gerçekleştirmek.

80 KAMU BÜTÇESİ Kamu bütçesinde planlanan devlet harcamaları (G)
Kamu bütçesinde planlanan devlet gelirleri (T) Eğer T=G ise, denk bütçe T>G ise bütçe fazlası T<G ise bütçe açığı söz konusudur.

81 Denk Bütçe Çarpanı Eğer devlet, bütçesinin açık vermesini istemez ve kamu harcamalarında meydana gelen artışı tamamen vergilerle finanse etmeye karar verirse ilginç bir durum ortaya çıkmaktadır. Bütçe açığına neden olmamak için devlet, kamu harcamalarındaki artışın tamamını vergileri arttırarak finanse ederse gelirdeki degişmenin ne olacağının ortaya konması gerekmektedir.

82 Denk Bütçe Çarpanı Durumu görebilmek için her iki değişikliğin çarpan etkisinin toplanması gerekmektedir. Buna göre kamu harcamaları ve vergilerdeki değişimin gelir üzerindeki net etkisi, hesaplanabilir.

83 Denk Bütçe Çarpanı c Y = ( )G +( )T 1-c c eşitliğinde G = T olduğu sürece, c Y = [( )+ ( )] T s s yazılabilir. Yukarıdaki eşitlikte köşeli parantez içindeki ifade sadeleştirilirse, s Y = [ ]G elde edilir.

84 Denk Bütçe Çarpanı Buna göre köşeli parantez içerisindeki değer 1'e eşit olacağı için, G=T olduğu sürece Y=G olmaktadır. Görüldüğü gibi, kamu harcamalarındaki artış tamamen vergilerle finanse edildiği zaman, gelir düzeyi kamu harcamalarındaki artışa eşit miktarda artmaktadır.


"Milli Gelirin Bileşenleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları