Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜKET İ C İ DAVRANIŞI SOSYO-KÜLTÜREL ETK İ LER. GRUP D İ NAM İĞİ VE DANIŞMA GRUBU SOSYO KÜLTÜREL ETK İ LER – BÖLÜM 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜKET İ C İ DAVRANIŞI SOSYO-KÜLTÜREL ETK İ LER. GRUP D İ NAM İĞİ VE DANIŞMA GRUBU SOSYO KÜLTÜREL ETK İ LER – BÖLÜM 1."— Sunum transkripti:

1 TÜKET İ C İ DAVRANIŞI SOSYO-KÜLTÜREL ETK İ LER

2 GRUP D İ NAM İĞİ VE DANIŞMA GRUBU SOSYO KÜLTÜREL ETK İ LER – BÖLÜM 1

3 TOPLUMSALLAŞMA VE DANIŞMA GRUBU Toplumsallaşma ve tüketici üzerindeki etkisi. Danışma grubu, bir bireyin davranışlarını şekillendirirken de ğ erlerini ve bakış açılarını temel aldı ğ ı gruptur.

4 GRUP ÇEŞ İ TLER İ

5 TÜKET İ C İ İ LE İ LG İ L İ GRUPLAR

6 DANIŞMA GRUPLARI Danışma grubunun tüketici üzerinde 3 önemli etkisi vardır; ◦ Bilgilendirici, ◦ Normlandırıcı ◦ Kimliklendirici etkiler.

7 DANIŞMA GRUPLARI Her bir ürünün ya da hizmetin alımında danışma gruplarının etkisi farklıdır ve bu etki bazı unsurlara ba ğ lıdır; ◦ Gruba ba ğ lanma gücü ◦ Davranışın grupla ilgisi ◦ Bireyin satın alma durumunda hissetti ğ i kendine ve bilgisine güven ◦ Ürünün zorunlu ya da lüks bir ürün olup olmadı ğ ı ◦ Ürünün görünürlü ğ ü

8 DANIŞMA GRUPLARI Pazarlama Stratejilerinde Kullanımı ◦ Bu gruplar hedef kitle seçilerek yapılan pazarlama faaliyetleri. ◦ Avon ve Oriflame sistemi. ◦ İ şletme müşterilerinin yeni müşteriler getirmesi için kullanılabilir. ◦ Danışma gruplarının reklamlarda kullanılması.

9 A İ LE SOSYO KÜLTÜREL ETK İ LER – BÖLÜM 2

10 A İ LEN İ N TANIMI Aile, en geniş anlamı ile kan ba ğ ı, evlilik gibi etmenler neticesinde birlikte oturan iki ya da daha fazla kişinin oluşturdu ğ u toplumsal bir grup olarak tanımlanabilir. ◦ Genelde yapılan sınıflama, küçük (çekirdek) aile ve geniş (geleneksel) ailedir. ◦ Tüketim açısından ise otoriteye göre bir sınıflama yapılabilir (ataerkil (kararları erke ğ in verdi ğ i) ve anaerkil (karaları kadının verdi ğ i) aileler.

11 A İ LEN İ N İ ŞLEVLER İ Ekonomik işlev Toplumsallaşma işlevi Duygusal işlev Uygun yaşam biçimi işlevi Süzgeç işlevi

12 A İ LEDE SATIN ALMA KARARLARI Ailede, mesaj eleyici (bilgi alıcı), etkileyici, karar verici, satın alıcı ve kullanıcı (tüketici) farklı kişiler de olabilir, tek bir kişi de olabilir. Ailede satın alma durumu çeşitlilik gösterir, üründen ürüne de ğ işir.

13 A İ LEDE SATIN ALMA KARARLARI Dört temel durumdan bahsedilebilir; ◦ Kocanın kararlarda egemen oldu ğ u durumlar; Sigorta, otomobil (yüksek harcama gerektiren ürünler) ◦ Kadının kararlarda egemen oldu ğ u durumlar: Temizlik ürünleri, mutfak eşyaları. ◦ Kadın ve kocanın eşit oldu ğ u durumlar: Ev, tatil yerinin seçimi, e ğ lence, çocukların e ğ itimi. ◦ Eşlerin ba ğ ımsız oldu ğ u durumlar: Kişisel bakım ürünleri, kıyafet.

14 A İ LE YAŞAM E Ğ R İ S İ Genç bekar Çocuksuz genç evli Altı yaşından küçük çocuklu genç evli Altı yaşından büyük çocuklu genç evli Çocukları olan yaşlı evli Çocuksuz yaşlı evli Bekar (dul) yaşlı

15 PAZARLAMA UYGULAMALARI

16 Erkekler, kadınlar ve satın alma davranışları Aile üyelerinin çalışma hayatına katılımı Elli yaş ve üzeri satın alma davranışları: Çocuk pazarı Genç pazarı

17 K İ Ş İ SEL ETK İ LER VE YEN İ L İ KLER İ N YAYILMASI SOSYO KÜLTÜREL ETK İ LER – BÖLÜM 3

18 Kişisel Etki Kişisel etki, başkalarıyla iletişim sonucu kişinin tutumlarında ya da davranışlarında meydana gelen etki ya da de ğ işimdir. Kişinin başkalarının önerilerine yönelmesinin ve bunlara uymasının iki ana koşulu vardır; ◦ Kişi, danışarak elde etti ğ i kazançların büyüklü ğ ü arttıkça, önerilere daha çok uyum gösterir. ◦ Kişi, danışarak elde etti ğ i kazançların sık olması durumunda, daha çok ilişki kurma e ğ iliminde olur.

19 A ğ ızdan A ğ ıza İ letişim Ağızdan ağıza iletişimin gücü ve vızıltı pazarlaması (buzz marketing) ◦ Kanaat önderleri (fikir liderleri) bir referans grubu içinde fikirleri ile diğerlerini etkileme gücüne sahip kişiler. ◦ Erken benimseyenler veya etkileyiciler (influentials) olarak da biliniyorlar. ◦ Firmalar bu kişileri bulup marka elçileri olarak kullanma peşinde.

20 The Joneses Hazırlayan: F.Zeynep Özata20 Sosyal Etkiler

21 Ağızdan ağıza pazarlama ajansları Hazırlayan: F.Zeynep Özata21 Sosyal Etkiler

22 Çok Aşamalı İ letişim

23 Fikir Liderleri Di ğ erlerinin tutum ve davranışlarını biçimsel olmayan bir şekilde etkileyen kişilerdir. Konumları, bilgileri ve uzmanlıkları nedeniyle başkalarını etkilerler. Bu kişiler; ◦ Liderlik yetene ğ ine sahiptirler, ◦ Kişileri ürünler hakkında olumlu ya da olumsuz şekilde etkilerler, ◦ Yeniliklerin kabulünde, ürünü severlerse olumlu, sevmezlerse olumsuz etki yaparlar, ◦ Biçimsel olmayan liderlerdir ve liderlikleri açık biçimde de ğ ildir, ◦ Etki her zaman konuşma ile olmaz, eylemlerin taklit edilmesi ile de olabilir.

24 Fikir Liderleri Ürün ile ilgili özellikler: İ lgilenimlerinin yüksek oldu ğ u ürün gruplarında bilgileri de fazladır. Bu konuda bilgi edinmeye, yeni çıkan ürünleri fark etmeye ve öncelikle kullanmaya e ğ ilimlidirler. Bu kişiler bilgi arayanlara bilgi sunmaktan öteye bu kişilerin kararlarını etkileyebilme yetene ğ ine sahiptirler. Demofrafik özellikler: Kesin bir demografik özellikleri yoksa da genelde daha genç, daha e ğ itimli, gelir düzeyi daha yüksek ve sosyal açıdan hareketli insanlar olmaktadırlar.

25 Fikir Liderleri Kişilik özellikleri: Daha az dogmatik, daha yenilikçi, daha maceracı, ürün konusunda daha fazla kendine güvenen ve sosyal açıdan daha aktif insanlar oldukları söylenebilir. Açık fikirli, risk almayı seven, ürüne yönelik bilgileri paylaşmaya (hem almaya hem de vermeye) istekli kişilerdir. Medya kullanma alışkanlıkları: Medya ile daha yo ğ un ilgilenen, basılı medyaya daha çok ilgi gösteren kişilerdir.

26 Pazar Kurtları Pazar kurtları (market maven), ürünlere ilgilenimi fazla, bilgi arayışı içinde olan lakin di ğ erlerinden farklı olarak pek çok ürün ve hizmet türünde geniş bilgiye sahip ve kendilerini Pazar konusunda bilgi veren kimseler olarak algılayan kimselerdir. Onlar aracılı ğ ıyla tüketiciler zaman harcayıp, bilişsel süreçlerini meşgul eden arama eyleminde bulunmaksızın bilgiye ulaşabilirler.

27 Pazar Kurtları/Fikir Liderleri

28 Yeniliğin Kabul Edilme Süreci Tüketicinin genel bilgisi vardır. Birey ilgi ile birlikte yeni ve detaylı bilgi toplamaya başlar. Yeniliğin getireceği yararları değerlendirir. Mümkünse ürünü dener. Denemeden memnun kalmışsa ürünü kabul eder.

29 Yeniliğin Kabulü İle İlgili Faktörler Ürün özellikleri: İhtiyaçlara uygun, daha basit Yeniliğin getirdiği faydanın görülme hızı Denenebilen ürünler Görülmesini ve tartışılmasını sağlamak Düşük maliyet, düşük riskli ürünler Norm ve değer yargılarına uygunluk Genç, varlıklı, eğitimli kesimler Pazarlama çabaları

30 Yeniliklerin Yayılması ve Tüketiciler Yenilikçiler (%2,5) Erken benimseyenler (%13,5) Erken davranan çoğunluk (%34) Geciken çoğunluk (%34) Geri kalanlar (%16)

31 Pazarlamada Kullanımı Fikir liderlerinin belirlenmesi Fikir liderlerinin taklit edilmesi: Reklamlarda kullanılmaları. Kişiler arası iletişimin oluşturulması: Ürünlerin ve reklamların konuşulmasını, yeni ürünlerin denenmesini teşvik etme. Fikir liderlerinin yaratılması: Pazarlamacılar tarafından yaratılan fikir liderleri.

32 Pazarlama Uygulamaları Pazarlamacılar tarafından oluşturulan yapay a ğ ızdan a ğ za iletişim. Fikir liderlerinin bir araya getirilip, yenilikler hakkında bilgi verilmesi, ürünlerin denettirilmesi. Yayılmada yenili ğ i benimseyen tüketicilere göre sıralı bir iletişim stratejisi kullanılması.

33 Grunzi.com


"TÜKET İ C İ DAVRANIŞI SOSYO-KÜLTÜREL ETK İ LER. GRUP D İ NAM İĞİ VE DANIŞMA GRUBU SOSYO KÜLTÜREL ETK İ LER – BÖLÜM 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları