Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜKET İ C İ DAVRANIŞI TÜKET İ C İ DAVRANIŞI KAVRAMI VE ÖZELL İ KLER İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜKET İ C İ DAVRANIŞI TÜKET İ C İ DAVRANIŞI KAVRAMI VE ÖZELL İ KLER İ."— Sunum transkripti:

1 TÜKET İ C İ DAVRANIŞI TÜKET İ C İ DAVRANIŞI KAVRAMI VE ÖZELL İ KLER İ

2 TÜKET İ C İ DAVRANIŞININ PAZARLAMADAK İ ÖNEM İ

3 Tüketici davranışı size ne ifade ediyor? Tüketici davranışı, pazar yerinde tüketicinin davranışını inceleyen, bu davranışların nedenlerini araştıran uygulamalı bir bilim dalıdır.

4 Tüketici davranışı şu soruları cevaplamaya çalışır Pazarımızı oluşturan tüketiciler kimlerdir? Ne satın alırlar? Ne zaman satın alırlar? Neden satın alırlar? Nereden satın alırlar? Ne kadar ve ne sıklıkta satın alırlar? Aldıklarını nasıl kullanır ve elden çıkarırlar?

5 Tüketici davranışı pazarlama için neden önemlidir? Tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının anlaşılması ve buna uygun pazarlama karmalarının oluşturulması. Pazarlama stratejilerine gösterecekleri tepkileri önceden kestirme. Mevcut uygulamalara gösterilen tepkileri anlama ve uygulamaların başarısını ölçümleme.

6 Tüketici davranışı pazarlama için neden önemlidir?

7 Tüketici, Müşteri ve Ticari Müşteri Tüketici: Son kulanım amacıyla ürün ve hizmetleri satın alan, kullanan kişilerdir. Müşteri: Belirli bir ma ğ aza ya da şirketten düzenli alışveriş yapan kişilerdir. Ticari müşteri: Ticari amaçla ürün ve hizmetleri satın alan müşterilerdir.

8 İ htiyaçlar ve İ stekler İ htiyaç, herhangi bir şeyin yoklu ğ unun yarattı ğ ı gerilim halidir. İ htiyaçlar biz tüketicileri harekete geçirir, bir başka deyişle bizleri güdüler (motive eder). İ htiyaçlar pazarlamacılar tarafından yaratılmaz.

9 İ htiyaçlar ve İ stekler İ stek ise, hissedilen ihtiyacı tatmin etmek için tercih edilendir. İ stekler tüketicinin içinde yaşadı ğ ı kültür ve tüketicinin kendi kişili ğ i ile şekillenir. İ stekler satın alma gücü ile desteklendi ğ inde talep haline dönüşür.

10 Maslow’un İ htiyaçlar Hiyerarşisi

11 Tüketim Olgusu Tüketim, ürünlerin sadece temel fonksiyonları nedeniyle gerçekleşmez. Ço ğ u durumda insanlar bir ürünü ya da hizmeti kendilerine sa ğ ladı ğ ı farklı fonksiyonlar nedeniyle de tüketirler. Bu nedenle, tüketim eylemenin farklı amaçları vardır.

12 Tüketim Olgusu Kullanıcının kimli ğ ini ifade etme Nostalji Deneyim Sınıflama aracı Statü Oyun Sembol olma

13 Tüketim Olgusu Hedonik tüketim ◦ Deneyime, e ğ lenceye dayalı ürünler Faydacı tüketim ◦ Fonksiyonel ürünler

14 Pazarlama Süreci ve Tüketici Davranışı Müşterilerden değer elde edilmesi Pazarın, müşteri ihtiyaç ve isteklerinin anlaşılması Müşteri odaklı bir pazarlama stratejisinin hazırlanması Müşteriye değer sağlayan bir pazarlama programının uygulanması Karlı müşteri ilişkileri kurulması ve müşteri memnuniyetinin yaratılması Karın sağlanması için müşterilerden değer elde edilmesi Müşteriler için değer yaratılması ve müşteri ilişkileri kurulması

15 TÜKET İ C İ DAVRANIŞI KAVRAMI VE ÖZELL İ KLER İ

16 Tüketici Davranışı Kavramı Tüketici davranışı, kişinin özellikle ekonomik ürünleri ve hizmetleri satın alma ve kullanmadaki kararları ve bunlarla ilgili faaliyetleri olarak tanımlanabilir. Tüketici davranışı, tüketicilerin zaman, enerji ve para gibi kısıtlı kaynaklarını tüketime yönelik olarak nasıl kullandıklarını incelemeye çalışır.

17 Tüketici davranışına yönelik özellikler Tüketici davranışı güdülenmiş bir süreçtir Tüketici davranışı dinamik bir süreçtir Tüketici davranışı çeşitli faaliyetlerden oluşur Tüketici davranışı karmaşıktır ve zamanlama açısından farklılıklar gösterir Tüketici davranışı farklı rollerle ilgilenir Tüketici davranışı çevre faktörlerinden etkilenir Tüketici davranışı farklı kişiler için farklılıklar gösterebilir

18 Tüketici davranışı güdülenmiş bir süreçtir Tüketici davranışı bir amacı gerçekleştirmek için güdülenmiş bir davranıştır. Gerçekleştirilmek istenen amaç ise, karşılanmadı ğ ında gerilim yaratan arzu ve istekleri tatmin etmektir. Davranışın kendisi bir araç, ihtiyaç ve isteklerin tatmin edilmesi ise bir amaçtır.

19 Tüketici davranışı dinamik bir süreçtir Tüketici davranışı, satın alımdan önce başlayan, satın almayla ve kullanmayla devam eden ve satın alma sonrasında gerçekleştirilen faaliyetler olmak üzere bir süreç olarak incelenir.

20 Satın alma sürecindeki adımlar

21 Tüketici davranışı çeşitli faaliyetlerden oluşur Tüketici davranışı çeşitli faaliyetlerden oluşmaktadır ve bu faaliyetler satın alma öncesi, satın alma sırasında ve sonrasında farklılık göstermektedir.

22 Tüketici davranışı içinde görülen bazı faaliyetler

23 Tüketici davranışı karmaşıktır ve zamanlama açısından farklılıklar gösterir Saydı ğ ımız bu faaliyetler, verilecek satın alma kararının karmaşıklı ğ ı veya karar vermek için ihtiyaç duyulan zamana göre farklılık gösterecektir. Zamanlama, kararın ne zaman alındı ğ ını ve sürecin ne kadar uzun sürdü ğ ünü açıklar. Karmaşıklık ise, bir kararda etkili olan faktörlerin (de ğ işkenlerin) sayısını ve kararın zorlu ğ unu açıklar.

24 Tüketici davranışı farklı rollerle ilgilenir Başlatıcı: Bazı istek ve ihtiyaçların karşılanmadı ğ ını belirleyen ve bu durumun de ğ işmesi için satın almayı öneren kişidir. Etkileyici: Bilinçli ya da bilinçsiz biçimde bazı davranış veya sözleriyle; satın alma kararını, satın almayı, ürün ya da hizmetin kullanımını olumlu ya da olumsuz etkileyen kişidir. Görüşleri a ğ ırlıklı olarak de ğ erlendirilir. Kara verici: Son seçimi kabul ettirmede, finansal güç ve otoritesi olan kişidir. Satın alıcı: Satın alma işlemini gerçekleştiren kişidir. Kullanıcı: Tüketim eylemini gerçekleştiren, satın alınan ürünü kullanan kişidir.

25 Tüketici davranışı çevre faktörlerinden etkilenir Tüketici davranışının dış faktörlerden etkilenme özelli ğ i, onun hem de ğ işebilen hem de uyum sa ğ layabilen bir yapıda oldu ğ unu göstermektedir. ◦ Kültür ◦ Aile ◦ Arkadaşlar ◦ Pazarlama uygulamaları ◦ Ekonomik çevre

26 Tüketici davranışı farklı kişiler için farklılıklar gösterebilir Tüketici davranışının farklı kişiler için farklı özellikler göstermesi özelli ğ i, kişisel farklılıkların do ğ al bir sonucudur. Tüketici davranışını anlamak için, insanların neden farklı davranışlarda bulundu ğ unu anlamak gereklidir. Birbirinden kişisel anlamda çok farklı olan sayısız tüketicinin olması, tüketici davranışlarını kolayca özetlemeyi zorlaştırmaktadır.


"TÜKET İ C İ DAVRANIŞI TÜKET İ C İ DAVRANIŞI KAVRAMI VE ÖZELL İ KLER İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları