Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI."— Sunum transkripti:

1 MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

2 Güvence Denetim Hizmetleri Ba ğ ımsız Denetimden Do ğ rulama Hizmetlerine AUD İ T ASSURANCE SERVICES (ATTESTATION SERV İ CES IN USA) 2

3 Bağımsız Denetim ve Finansal Tablolar 3 Bilançonun Ba ğ ımsız Denetimi Gelir Tablosunun Eklenmesi Di ğ er Finansal Tabloların Eklenmesi 1900 yılında verilen bir Ba ğ ımsız Denetçi Görüşü Örne ğ i: Yukarıda yer alan bilançonun ba ğ ımsız denetimini gerçekleştirdim. Görüşüme göre Bilanço do ğ ru bir şekilde hazırlanmış ve şirketin defterlerinin gösterdi ğ i biçimde şirketin durumunu do ğ ru ve gerçek bir şekilde göstermektedir.

4 Güvence Denetim Hizmetleri ve Standartlaşma (BDS 200…..BDS 810) ( SBDS 2400 ve 2410) (GDS 3000, 3400, 3402,3410, 3420) ( İ HS 4400, 4410) 4 BDS’ler SBDS’ler GDS’ler İ HS’ler

5 Güvence Denetimlerinin Konusunu oluşturan Bilgi  Finansal tablolar  Performans Göstergeleri  Fiziki Özellikler (örneğin: kapasite alanı)  Analizler, Kara geçiş analizleri gibi  Kurumsal yönetişim, Mevzuata uygunluk, İnsan Kaynakları Uygulamaları  Finansal tablolarda yer alan sürdürülebilirlik açıklamaların güvenilirliği  Hibe, sözleşme düzenlemelere uygunluk beyanların doğruluğu  İç Kontrol, bilgi sistemleri hakkındaki beyanların doğruluğu: Belirli bir zamanda uygulanan sistem ve sürece ilişkin tanım, tasarım veya işlevsellik  İleriye Yönelik Finansal Bilgiler: Tahminler, projeksiyonlar, beklenen nakit akış tablosu veya beklenen finansal durum tablosu gibi)  Proforma Finansal Bilgiler  Sera Gazı Beyanı  Sürdürülebilirlik Raporu  Denetim Komitesinin etkinliğine ilişkin değerlendirme  Sosyal Sorumluluk Beyanları 5

6 YENİ - DENETÇİ RAPORU  BA Ğ IMSIZ DENETÇ İ RAPORU  Uygun olan Muhatap  Finansal Tablolara İ lişkin Rapor  GÖRÜŞ  Görüşün Dayana ğ ı  K İ L İ T DENET İ M HUSUSLARI (KEY –CR İ T İ CAL)  İ şletmenin Süreklili ğ i  Di ğ er Bilgiler  Yönetimin ve Üst Yönetimin finansal Tablolara ilişkin Sorumlulu ğ u  Denetçinin Finansal Tabloların Ba ğ ımsız Denetimine İ lişkin Sorumlulu ğ u  Mevzuattan Kaynaklanan raporlama yükümlülükleri 6

7 PCAOB 2013 YILI ANA BULGU ALANLARI 1. HASILAT 2. ŞEREFİYE ve MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR 3. STOKLAR 4. ALACAKLAR 5. İŞLETME BİRLEŞMELERİ 6. MENKUL KIYMETLER 7. AÇILAN KREDİLERDEN Kaynaklanan KARŞILIKLAR 8. MADDİ DURAN VARLIKLARA 9. BORÇLAR 10. TÜREV ÜRÜNLER 7

8 ANA BULGULARA İLİŞKİN PCAOB STANDARTLARI 1. Finansal raporlama sürecine İlişkin İç Kontrolün Denetimi 2. Değerlendirilmiş önemli yanlışlık risklerine karşılık yapılacak işler 3. Muhasebe tahminlerinin denetimi 4. Denetim Sonuçlarının Değerlendirilmesi 5. Gerçeğe Uygun Değer Ölçümlerinin Açıklamalarının Denetimi 6. Denetim Örneklemesi 8

9 PCAOB 2013 YILI ANA BULGU ALANLARI - HASILAT 1- Hasılatla ilgili Önemli yanlışlık riskinin yeterince desteklenememesi 2- Hasılatın Muhasebeleştirilmesine ilişkin kıstasların karşılanıp karşılanmadığının Test edilmemesi 9

10 PCAOB 2013 YILI ANA BULGU ALANLARI - STOKLAR 1- Stok değerlemesine ilişkin yeterli denetim prosedürünün uygulanmaması 2- Stokların varlığını desteklemek için kullanılan stok raporlarının doğruluğuna ve tamlığına ilişkin yeterli denetim testlerinin uygulanmaması 10

11 PCAOB 2013 YILI ANA BULGU ALANLARI - ALACAKLAR Cevap verilmemiş teyit mektupları için yeterli alternatif denetim tekniklerinin uygulanmaması 11

12 PCAOB YAPTIRIM KARARI GEREKÇELERİ ……… (Kişi), …… Şirketinin 2007 finansal tablolarında raporlanan ve ….. Şirketince muhasebeleştirilen hasılatın (detayları kararda verilmektedir) denetiminde PCAOB kural ve standartlarına uygun hareket (failure) etmemesi. 12

13 PCAOB YAPTIRIM KARARI GEREKÇELERİ ……… (Kişi), çalışma kağıtlarının uygun olmayan bir biçimde değiştirilmesi, çalışma kağıtlarına ilaveler yapılması, geçmişe dönük imza ve tarih verilmesi suretiyle PCAOB kural ve standartlarına uygun hareket (failure) etmemesi. 13

14 EN ÇOK VERİLEN CEZA UYARMA Para cezaları ve Faaliyetin Askıya Alınması 14

15 KGK – İDARİ YAPTIRIMLAR Kurumumuzun görev ve yetkilerinden bir tanesi de;, ba ğ ımsız denetim alanında kamu gözetimi yapmaktır. Buna göre Kurumumuz yetkilendirmiş oldu ğ u ba ğ ımsız denetçi ve ba ğ ımsız denetim kuruluşlarının faaliyetleri ile denetim çalışmalarını, Kurumca yayımlanan standart ve düzenlemelere uyumunu gözetlemek ve denetlemekle görevli ve yetkilidir 15

16 KGK – İDARİ YAPTIRIMLAR Kurumumuz tarafından uygulanacak idari yaptırımlar ile güdülen amaç ise; denetçi ya da denetim kuruluşlarını cezalandırmadan çok, bu kişi ve kuruluşlar tarafından yürütülen ba ğ ımsız denetim faaliyetlerinde mevzuat ihlali oluşmasında caydırıcılı ğ ı sa ğ layarak kamu yararı ve kamu düzeninin bozulmasına engel olmaktır 16

17 KGK – İDARİ YAPTIRIMLAR Bilindi ğ i üzere, Kurumumuz teşkilatı, Kurul ve Başkanlıktan oluşmakta olup idari yaptırımları uygulama yetki ve görevi Kurul’a ait bulunmaktadır. (660 sayılı KHK md 9) 17

18 KGK – İDARİ YAPTIRIMLAR Kurumumuz mevzuatı ile öngörülen idari yaptırım türleri; Uyarı, Faaliyet izninin askıya alınması, Faaliyet izninin iptali ve İ dari para cezası” 18

19 KGK – DAYANAK Öncelikle, idari yaptırımlara ilişkin düzenlemelerin yasal dayana ğ ını 660 sayılı KHK oluşturmaktadır.  660 sayılı KHK’nın 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendinde “ İ nceleme ve denetimler sonucunda aykırılıkları saptanan ba ğ ımsız denetçiler ve ba ğ ımsız denetim kuruluşlarının faaliyet izinlerini askıya almak veya iptal etmek.”  KHK’nın 25 inci maddesinin 5 inci fıkrasında “Ba ğ ımsız denetçiler ve ba ğ ımsız denetim kuruluşları, yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen görüş ve öneriler do ğ rultusunda gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler. Kurumca belirlenen sürede gerekli tedbirleri almayanlar hakkında uyarı, lisansın askıya alınması ve iptali de dahil olmak üzere uygun yaptırımlar uygulanır.”  Kurulun idari para cezası uygulama yetkisi ise, KHK’nın 26 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası ile düzenlenmiş olup “660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen standart ve formlara ve Kurulca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket eden ba ğ ımsız denetim kuruluşlarına, Kurul tarafından on bin Türk Lirasından elli bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilece ğ i ve bu madde uyarınca verilen idari para cezaları bütçeye gelir kaydedilece ğ i” hüküm altına alınmıştır 19

20 KGK – DAYANAK KHK’nın Geçici 1 inci maddesinin 4 üncü fıkrası “9 uncu maddede belirtilen görev ve yetkilere ilişkin olarak 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve di ğ er kanunlar ile bunlara istinaden yapılan düzenlemelerde karşılı ğ ında idari para cezası öngörülen ve 2/11/2011 tarihinden sonra işlenen fiiller nedeniyle ilgili mevzuata göre idari yaptırım kararı almaya Kurul yetkilidir. Bu tarihten sonra işlendi ğ i tespit edilen fiiller yaptırım uygulanıp uygulanmadı ğ ı belirtilmek suretiyle Kuruma bildirilir. Bu madde uyarınca verilen para cezaları genel bütçeye gelir kaydedilir. (Ek cümle: 6/12/2012-6362/149 md.) Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun, kendi mevzuatları uyarınca yetkilendirilmiş ba ğ ımsız denetim kuruluşları hakkında idari para cezası uygulama yetkisi saklıdır.” 20

21 BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE YER ALAN İDARİ YAPTIRIM DÜZENLEMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR BDY 39/2 Kurul tarafından, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen standart ve formlara ve Kurulca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket edilmesi halinde 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca idari para cezası yaptırımına karar verilir. Birinci fıkrada belirtilen idari yaptırımlara karar verilmiş olması, ayrıca idari para cezasına karar verilmesine engel teşkil etmez.” 21

22 BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE YER ALAN İDARİ YAPTIRIM DÜZENLEMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR BDY 40 – UYARI 1. Denetim faaliyetinin, fiilin a ğ ırlı ğ ına göre daha a ğ ır bir yaptırım gerektirmeyen şekilde, TDS’ye aykırı olarak yürütülmesi, 2. Ba ğ ımsızlı ğ ı tehdit eden hususlara ilişkin gerekli önlemlerin alınmaması ve bunlara ilişkin de ğ erlendirmelerin kayda geçirilmemesi, 3. Kalite kontrol sisteminin oluşturulmaması, 4. Her bir denetimden önce ve her halükarda yılda en az bir kez, ba ğ ımsızlık, tarafsızlık ve sır saklamayla ilgili kuruluş politika ve süreçlerine uygun davrandıklarına ve davranacaklarına ilişkin yazılı taahhüdün verilmemesi 5. Reklam yasa ğ ına uyulmaması, 6. Haksız rekabette bulunmama yükümlülü ğ üne aykırı hareket 7. Sürekli e ğ itim programlarına katılım sa ğ lanmadı ğ ının anlaşılması veya öngörülen süre sonunda e ğ itim programlarının tamamlanmaması 8. Belirtilen şartları taşımayan Sorumlu denetçilerin görevlendirilmesi 9. Denetim Sözleşmesi hükümlerine aykırı hareket 22

23 BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE YER ALAN İDARİ YAPTIRIM DÜZENLEMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR BDY 40 – UYARI 10. Mesleki Sorumluluk Sigortasının yaptırılmaması 11. Kuruma yapılacak bildirimlerin zamanında, tam ve do ğ ru olarak yerine getirilmemesi 12. Saklama ve ibraz yükümlü ğ üne aykırı hareket 13. belirtilen şekilde şeffaflık raporunun hazırlanmaması, zamanında Kuruma bildirilmemesi veya yayımlanmaması 14. Kurumca belirlenen ücret tarifesine uyulmaması, 15. Mevzuat uyarınca denetim raporlarının süresi içinde tamamlanmaması veya hazırlanan raporların usulüne uygun olarak ilgili yerlere gönderilmemesi 16. 37 nci madde hükümlerine aykırı hareket edilmesi, 23

24 BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE YER ALAN İDARİ YAPTIRIM DÜZENLEMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR BDY 41 – FAAL İ YET İ ZN İ N İ N ASKIYA ALINMASI a) Uyarı yaptırımını gerektiren fiilin, uyarıya ra ğ men devamı veya yaptırımın kesinleşmesinden itibaren iki yıl içinde tekerrürü ya da bu süre içinde uyarı yaptırımını gerektiren farklı fiillerin üçüncü defa işlenmesi. b) TDS çerçevesinde gerekli mesleki özen ve titizlik gösterilmeksizin gerçe ğ e aykırı görüş bildirilmesi. c) Yapılan denetim çalışmalarında, TDS çerçevesinde dürüstlük, tarafsızlık, ba ğ ımsızlık, mesleki yeterlilik ve özen, sır saklama, mesle ğ e uygun davranış ve di ğ er etik ilkelere uyulmaması, kaliteli ve güvenilir denetimler gerçekleştirilmemesi. d) Verilmesi yasak hizmetlerin denetlenen işletmeye verilmesi e) 26 ncı maddede belirtilen denetim kısıtlamalarına riayet edilmemesi. Örne ğ in: Üstlenemeyecekleri denetimlerin kabulü f) Mevzuat uyarınca sadece denetim kuruluşları tarafından yapılması gereken denetimlerde, 27 nci madde uyarınca denetim ekiplerinde aranan koşullara aykırı davranılması. 24

25 BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE YER ALAN İDARİ YAPTIRIM DÜZENLEMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR BDY 42 – FAAL İ YET İ ZN İ N İ N İ PTAL İ a) Faaliyet izninin askıya alınmasını gerektiren fiilin, yaptırımın kesinleşmesinden itibaren iki yıl içinde tekerrürü veya bu süre içinde faaliyet iznini askıya almayı gerektiren farklı fiillerin üçüncü defa işlenmesi. b) Yetki belgesinin kasten yanlış veya yanıltıcı beyanlarda bulunmak suretiyle ya da hukuka aykırı di ğ er yollarla alınması. c) Yetkilendirme şartlarının taşınmadı ğ ının sonradan anlaşılması veya şartların sonradan kaybedilmesi. d) 30 uncu maddeye göre açıklanacak görüş yazılarında kasıtlı olarak; olumlu görüş bildirilmesi gerekirken olumsuz, olumsuz görüş bildirilmesi gerekirken olumlu, görüş bildirmekten kaçınılması gerekirken olumlu görüş bildirilmesi.  d) Denetime olan güveni sarsacak veya denetimi geçersiz kılacak derecede ba ğ ımsızlı ğ ın ve tarafsızlı ğ ın kaybedilmiş olması.  e) Faaliyet izinlerinin iptalini gerektiren mevzuata aykırı di ğ er durumların tespit edilmesi. 25

26 BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE YER ALAN İDARİ YAPTIRIM DÜZENLEMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR BDY 43 – FAAL İ YET İ N DURDURULMASI – Yaptırım Mahiyetinde olmamak üzere: a) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca gaiplik, temyiz kudretinin yitirilmesi, kısıtlılık ve benzeri haller ile denetçinin fiil ehliyetini yitirmesi veya denetim kuruluşunun faaliyetinin fiilen veya kayden sona ermesi veya hakkında mahkeme tarafından bir tedbir kararı verilmiş olması sonucu, denetim faaliyetinin yürütülmesinin sonradan imkânsız hale gelmesi. b) Yıllık inceleme planı çerçevesinde veya ihbar ve şikayetler ve di ğ er kurumlardan gelen bildirimlerle ilgili olarak yapılan ilk de ğ erlendirmeler sonucunda, faaliyet izninin askıya alınmasını veya iptal edilmesini gerektiren durum nedeniyle, denetim kuruluşunun veya denetçinin faaliyete devam etmesinin telafisi zor ve imkansız zararlara yol açaca ğ ı ihtimalinin bulunması. 26

27 BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE YER ALAN İDARİ YAPTIRIM DÜZENLEMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1. Öncelikle söz konusu tespit edilen aykırılık ve eksikli ğ in giderilmesi ya da düzeltilmesinin imkan dahilinde olup olmadı ğ ı tespit edilecektir. 2. Şayet imkan dahilinde ise ilgili denetçi ya da denetim kuruluşuna bu aykırılık veya eksikli ğ i gidermek ya da düzeltmek üzere uygun bir süre verilebilecektir. Verilecek süre Kurumun takdirinde bulunmaktadır. 3. Verilen süre sonunda aykırılı ğ ın giderilmedi ğ inin tespiti halinde ise ilgililerin idari yaptırımı gerektiren fiili nedeniyle savunması istenilecektir. 4. Kurul gerekli ilgililerin savunmasını alıp, incelemelerini yaptıktan sonra idari yaptırıma ilişkin kararını verecektir. 5. Kurul, uyarı yaptırımı dışında olmak üzere fiilin a ğ ırlı ğ ını dikkate alarak gerekçesini belirtmek suretiyle bir derece hafif yaptırım da uygulayabilecektir 6. Kurul kararına karşı yargı yolu açıktır. Yargı yolunun açık oldu ğ u, mercii ve süresi Kararda belirtilecektir. 27

28 28 Teşekkürler


"MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları