Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BA Ğ IMSIZ DENET İ M YÖNETMEL İĞİ NDE ÖZELL İ KL İ HUSUSLAR 1REFERANS.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BA Ğ IMSIZ DENET İ M YÖNETMEL İĞİ NDE ÖZELL İ KL İ HUSUSLAR 1REFERANS."— Sunum transkripti:

1 BA Ğ IMSIZ DENET İ M YÖNETMEL İĞİ NDE ÖZELL İ KL İ HUSUSLAR 1REFERANS

2 Kamu gözetimi kurumu 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 02.11.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 2REFERANS

3 Kamu Gözetimi Kurumu KHK’nın amacı, uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını oluşturmak ve yayımlamak, ba ğ ımsız denetimde uygulama birli ğ ini, gerekli güveni ve kaliteyi sa ğ lamak, denetim standartlarını belirlemek, ba ğ ımsız denetçi ve ba ğ ımsız denetim kuruluşlarını yetkilendirmek ve bunların faaliyetlerini denetlemek ve ba ğ ımsız denetim alanında kamu gözetimi yapmak yetkisini haiz Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun (KGMDK) kuruluş, teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 3REFERANS

4 Daha önce SPK, TÜRMOB,BDDK gibi kurumlar tarafından gerçekleştirilen denetim, bu Kararnameye dayanarak kurulan Kamu Gözetimi Kurumuna devredilmiş ve Türkiye’de denetim müessesesi tek elde toplanmıştır. Kurum, uluslararası denetim standartlarına uygun yasal düzenlemelerin (tebli ğ, yönetmelik vs) çalışmalarını yapmaktadır. 4REFERANS Kamu Gözetimi Kurumu

5 Ba ğ ımsız Denetimin Hukuki Anlamı Ba ğ ımsız Denetimin Hukuki Anlamı Finansal tablo ve di ğ er finansal bilgiler dahil olmak üzere denetime tabi konuların, belirlenmiş kıstaslara uygunlu ğ u hususunda hedef kullanıcılara güvence sa ğ lamak amacıyla, ba ğ ımsız denetimin konusu hakkında, mesleki etik ilkelere ba ğ lı kalmak ve mesleki şüphecilik içinde bulunmak suretiyle, Türkiye Denetim Standartları çerçevesinde yeterli ve uygun denetim kanıtı toplanması ve bu kanıtlara dayanarak ulaşılan sonuç veya görüşlerin rapora ba ğ lanmasıdır. 5REFERANS

6 Ba ğ ımsız denetim: Denetimin amacı, finansal tablolar ve di ğ er finansal bilgiler dâhil olmak üzere denetime tabi konuların belirlenmiş bir kıstasa uyumlu olup olmadı ğ ı hususunda kullanıcılara TDS çerçevesinde güvence sa ğ layacak bir görüş oluşturulmasıdır. 6REFERANS

7 Ba ğ ımsız denetim: Denetim, kullanıcılara denetim konusunun denetim kıstasına uyumuyla ilgili makul veya sınırlı güvence sa ğ lar. Sınırlı oldu ğ u ilgili mevzuatında veya denetim sözleşmesinde açıkça belirtilmemiş ise denetim makul güvence verecek şekilde gerçekleştirilir. Makul ve sınırlı güvence seviyesinin gerektirdi ğ i denetimin kapsamı TDS çerçevesinde belirlenir. 7REFERANS

8 Makul güvence Makul güvence, bir bütün olarak finansal tabloların nitelik ve nicelik bakımından önemli bir yanlışlık içermedi ğ ine dair bir sonuca varmak için yeterli ve uygun ba ğ ımsız denetim kanıtının toplanmasıdır. Makul güvence ba ğ ımsız denetimin tüm aşamalarında göz önünde bulundurulur. Önemlilik, kullanıcıların kararlarını önemli derecede etkileyecek hususların varlı ğ ıdır. 8REFERANS

9 Denetimin konusu Denetimin konusunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 660 sayılı KHK ve di ğ er mevzuat hükümleri uyarınca denetime tabi tutulan hususlar oluşturur. 9REFERANS

10 Denetimin Konusu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda da denetimle ilgili hükümler yer almakta ve Yönetmelikte de bu hükümlere atıfta bulunulmaktadır. Yönetmelikte, denetimin konusu, 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre denetlenmesi öngörülen finansal tablolar, yıllık faaliyet raporları, risklerin erken saptanması ve yönetimine ilişkin sistem ile do ğ rudan veya dolaylı olarak denetim kuruluşları ve denetçiler tarafından sair mevzuat uyarınca denetlenmesi, incelenmesi veya de ğ erlendirilmesi öngörülen di ğ er hususlar olarak tanımlanmıştır. 10REFERANS

11 Riskin Erken Saptanması Riskin Erken Saptanması Pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin varlı ğ ını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Di ğ er şirketlerde bu komite denetçinin gerekli görüp bunu yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmesi hâlinde derhâl kurulur ve ilk raporunu kurulmasını izleyen bir ayın sonunda verir. 11REFERANS

12 Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları ilk olarak Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü (AICPA) tarafından 1947 yılında geliştirilerek kabul edilmiş ve bu kabul daha sonra di ğ er ülkelere de yayılmıştır. 12REFERANS Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları

13 Denetçinin her denetim faaliyetinde uyması gerekli olan kurallar dizisidir (standartlardır). Bu standartlar denetçiye denetim faaliyetinde bir Kılavuz olarak hizmet edece ğ i gibi, denetim çalışmasının kalitesi de bu standartlara uygunluk derecesiyle ölçülür. 13REFERANS Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları

14 Genel Standartlar a- Mesleki e ğ itim ve yeterlilik b- Ba ğ ımsız davranabilme c- Mesle ğ in gerektirdi ğ i dikkat ve özenin gösterilmesi 14REFERANS

15 Denetçinin mesleki kişili ğ ini ve sorumlulu ğ unu hedef alan standartlardır. Gerçekleştirilecek denetim faaliyetinin kalitesinden emin olmak için denetçinin sahip olması gereken özellikleri ve alınması gereken önlemleri açıklamaktadır. 15REFERANS Genel Standartlar

16 Denetim Yapmaya Kimler Yetkilidir Yönetmelikte denetimin sadece Kurum tarafından denetim yapma yetkisi verilmiş denetim kuruluşları ve denetçiler tarafından yapılaca ğ ı belirtilmiştir. KAY İ K’lerin ve faaliyet alanları, işletme büyüklükleri, çalışan sayısı ve benzeri ölçütlere göre Kurum tarafından belirlenen işletmelerin denetimi ise yalnızca denetim kuruluşları tarafından gerçekleştirilecektir. 16REFERANS Genel Standartlar

17 Kamu Yararını İ lgilendiren Kuruluşlar (KAY İ K) Halka açık şirketler, bankalar, sigorta, reassürans ve emeklilik şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, finansal kiralama şirketleri, varlık yönetim şirketleri, emeklilik fonları, 28/7/1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda tanımlanmış olan ihraççılar ve sermaye piyasası kurumları ile faaliyet alanları, işlem hacimleri, istihdam ettikleri çalışan sayısı ve benzeri ölçütlere göre önemli ölçüde kamuoyunu ilgilendirdi ğ i için Kurum tarafından bu kapsamda de ğ erlendirilen kuruluşlardır. 17REFERANS Genel Standartlar

18 Denetim Yapmaya Kimler Yetkilidir Denetçi Olabilmek İ çin Gerekli Şartlar - Meslek mensubu olmak - Hukuk, siyasal gibi okullardan en az lisans seviyesinde mezun olmak - Türkiye’de yerleşik olmak - Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak - Uygulamalı 3 yıllık mesleki e ğ itimi tamamlamış olmak - Kurum tarafından yapılan denetçilik sınavında başarılı olmak Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa u ğ ramış veya hükmün açıklanması geri bırakılmış olsa bile devletin güvenli ğ ine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlı ğ ı de ğ erlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. Faaliyet izninin daha önce Kurum tarafından iptal edilmemiş olması. Ba ğ ımsız denetim mesle ğ inin gerektirdi ğ i şeref ve haysiyete uymayan bir durumda bulunmamak REFERANS18 Genel Standartlar

19 Denetim Yapmaya Kimler Yetkilidir Daha önce alınan Ba ğ ımsız Denetim Lisans Belgeleri ile, sigortacılık ve özel emeklilik alanları hariç di ğ er alanlarda sınav şartı aranmaksızın ba ğ ımsız denetim yapılabilecek. Sigortacılık ve özel emeklilik konularında da ba ğ ımsız denetim yapabilmek için bu alana ilişkin sınavda başarılı olunması gerekmektedir. Yeminli Mali Müşavirler ve 15 yıllık SMMM’ler, yukarda sayılan şartları taşımaları kaydıyla sınav şartı aranmadan denetçi olabilecekler. Ancak uygulamalı mesleki e ğ itime tabi tutulmamak için e ğ itim programı yerine Kurumca yapılacak sınava girebileceklerdir. 19REFERANS Genel Standartlar

20 Denetim Yapmaya Kimler Yetkilidir Bu Yönetmeli ğ in yayımı tarihi itibarıyla, Yeminli Mali Müşavir olmaya hak kazananlar ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olmaya hak kazanan 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip olanlar, 1/1/2014 tarihinden önce biten hesap dönemleri için; 2012 hesap dönemine ilişkin 3568 sayılı Kanun uyarınca sözleşme imzalamış oldukları mükellefleriyle sınırlı olmak ve 6102 sayılı Kanun ile bu Yönetmelikte yer verilen kısıtlamalar saklı kalmak üzere Kurumdan izin almak kaydıyla bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde denetim yapabilirler. Bunlara Ba ğ ımsız Denetçi Belgesi, kimli ğ i ve mührü verilmez. Bu hüküm söz konusu hesap döneminden sonrası için kazanılmış hak oluşturmaz. 20REFERANS

21 Denetim Yapmaya Kimler Yetkilidir Yönetmelik, Denetçi olmak isteyenlerin en az 3 yıl süreyle, finansal tablo denetimi dahil olmak üzere mesleki konularda denetçi yanında ya da denetim kuruluşunda uygulamalı e ğ itim almaları şartını getirmiştir. 3568 sayılı Kanun çerçevesinde tasdik ve vergi denetimi hizmetlerinde geçen süreler ile kamu kurum ve kuruluşlarında denetim yetkisini haiz olanların, bu kamu kurum ve kuruluşlarında geçirdikleri süreler uygulamalı mesleki e ğ itim süresinden sayılmaktadır. En az on beş yıl mesleki tecrübeye sahip olanlarda uygulamalı mesleki e ğ itim şartı aranmayacaktır. 21REFERANS Genel Standartlar

22 Mesleki etik ilkelere uyma Denetim kuruluşları, denetçiler ve denetime katılanlardan, her bir denetimden önce ve her halükarda yılda en az bir kez, ba ğ ımsızlık, tarafsızlık ve sır saklamayla ilgili kuruluş politika ve süreçlerine uygun davrandıklarına ve davranacaklarına ilişkin yazılı taahhüt alır. 22REFERANS

23 Genel Standartlar Ba ğ ımsızlık Denetim kuruluşu ve denetçiler, denetimleri esasen ve şeklen ba ğ ımsız olarak gerçekleştirir. a) Esasta ba ğ ımsızlık; denetçinin dürüstlük, tarafsızlık ve mesleki şüphecilik içinde hareket etmesini teminen, mesleki muhakemesini olumsuz etkileyebilecek tesirlerden ari olarak görüş açıklamasıdır. b) Şekilde ba ğ ımsızlık; denetim kuruluşunun, denetçinin veya bir denetim ekibi üyesinin; konuya ilişkin tüm durum ve şartları de ğ erlendiren makul ve bilgi sahibi üçüncü kişilerde, dürüstlük, tarafsızlık ve mesleki şüphecilikten ödün verdi ğ i intibaını oluşturabilecek durum ve davranışlardan sakınmasıdır. 23REFERANS

24 Ba ğ ımsızlı ğ ın korunması Denetim kuruluşları ve denetçiler, denetim çalışmalarında denetlenen kuruluştan ba ğ ımsız ve tarafsız olmak zorundadırlar ve hiçbir şekilde denetlenen kuruluşların karar alma mekanizmalarına katılamazlar. 24REFERANS Genel Standartlar

25 Ba ğ ımsızlı ğ ın korunması Denetim kuruluşu veya denetçilerde, ba ğ ımsızlı ğ ın zedelendi ğ ine dair kanaat oluşması halinde ba ğ ımsızlı ğ ın ortadan kalktı ğ ı kabul edilir. Ba ğ ımsızlı ğ ı zedeleyen veya ortadan kaldıran bazı durumlar şunlardır: 25REFERANS

26 Genel Standartlar Ba ğ ımsızlı ğ ı Zedeleyen ya da Ortadan Kaldıran Hususlar a) Denetim kuruluşunun ortakları, kilit yöneticileri, denetçileri ve bunların boşanmış dahi olsa eşleri ile 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dahil) kan ve kayın hısımları veya denetim kuruluşları tarafından denetlenen işletme veya denetlenen işletme ile ilgili olanlarla do ğ rudan veya dolaylı olarak menfaat, ortaklık, kilit yönetici sıfatıyla iş, ola ğ an ekonomik ilişkiler dışında borç veya alacak ilişkilerine girilmiş olması, 26REFERANS

27 Ba ğ ımsızlı ğ ı Zedeleyen ya da Ortadan Kaldıran Hususlar b) Geçmiş yıllara ilişkin denetim ücretinin, geçerli bir nedene dayanmaksızın, denetlenen işletme tarafından ödenmemesi, c) Denetim ücretinin, denetim sonuçları ile ilgili şartlara ba ğ lanmış olması,denetimin kalitesine dair belirsizlikler oluşturması, denetim kuruluşu tarafından denetlenen işletmeye sunulan di ğ er hizmetler (denetim dışı) dikkate alınarak belirlenmesi, ç) Ba ğ ımsızlı ğ ı zedeleyen di ğ er hallerin ortaya çıkması. 27REFERANS Genel Standartlar

28 Ba ğ ımsızlı ğ ın korunması Denetim kuruluşu ve denetçiler, denetlenen işletmeye, 3568 sayılı Kanun çerçevesinde tasdik, vergi danışmanlı ğ ı ve vergi denetimi dışında, danışmanlık veya başka bir hizmet veremez, bunu denetim a ğ ında yer alan kuruluşlar, ilişkili denetim kuruluşu ve di ğ er işletmeleri aracılı ğ ıyla yapamaz. Denetim kuruluşunun gerçek kişi ortakları, denetçileri ve kilit yöneticileri tarafından verilen hizmetler de bu kapsamda de ğ erlendirilir. 28REFERANS

29 Şeffaflık raporunun hazırlanması ve duyurulması Bir takvim yılında KAY İ K denetimi yapmış denetim kuruluşları, ilgili takvim yılını müteakip üç ay içinde yıllık şeffaflık raporunu Kuruma bildirir ve kendi internet sitelerinde yayımlar. Bu rapor denetim kuruluşunun yönetim organı başkanı tarafından imzalanır ve denetim kuruluşuna ilişkin a) Hukuki yapısı ve ortakları hakkında açıklama, b) Kilit yöneticileri ve sorumlu denetçileri hakkında açıklama, c) İ çinde yer aldı ğ ı denetim a ğ ının hukuki ve yapısal özelliklerine ilişkin açıklama, ç) İ lişkili denetim kuruluşları ve di ğ er işletmelere ve bu ilişkilerin mahiyetine ilişkin açıklama, d) Organizasyon yapısı hakkında açıklama, e) Kalite güvence sistemi incelemesinin en son ne zaman yapıldı ğ ına dair bilgi, f) Bir önceki yılda denetim hizmeti verdi ğ i KAY İ K müşterilerinin listesi, gibi bilgileri içerir. 29REFERANS Genel Standartlar

30 Şeffaflık raporunun hazırlanması ve duyurulması KAY İ K denetimine ilişkin listelerde yer almakla birlikte bir takvim yılı içerisinde KAY İ K denetimi yapmayan denetim kuruluşları bu durumu internet sitelerinin şeffaflık raporlarıyla ilgili bölümünde açıklar. 30REFERANS Genel Standartlar

31 Çalışma Alanı Standartları Denetim kapsamının ve denetim işlemlerinin belirlenmesinden denetim bulgularının raporlanmasına kadar olan süreçte uygulamaların ne şekilde olması gerekti ğ ini belirleyen standartlardır. 31REFERANS

32 a- Denetimi planlama ve gözetim. b- İ ç kontrol sistemi hakkında bilgi edinme c- Yeterli ve güvenilir kanıt toplama 32REFERANS Çalışma Alanı Standartları

33 Denetim kanıtı Denetim konusunda denetim kıstası çerçevesinde önemli uyumsuzluklar bulunup bulunmadı ğ ı hususunda güvence verilmesini teminen görüş bildirmeye yönelik olarak denetçi tarafından elde edilen ve hedeflenen güvence seviyesi için yeterli ve uygun bilgi, belge ve beyanlardır. Bu kanıtlar, denetimin TDS çerçevesinde ve mesleki şüphecilik içinde planlanması ve gerçekleştirilmesi suretiyle elde edilir ve tevsik edilir. 33REFERANS Çalışma Alanı Standartları

34 Denetim Kanıtı - Mesleki Şüphecilik Denetim, denetimin konusunda önemli uyumsuzluklara yol açabilecek koşulların mevcut olabilece ğ i göz önünde bulundurularak mesleki şüphecilik içinde planlanmalı ve gerçekleştirilmelidir. Mesleki şüphecilik içinde olmak, sorgulayıcı bir yaklaşımla, elde edilen kanıtın geçerlili ğ i hakkında eleştirel de ğ erlendirmeler yapılmasını ve sorumlular tarafından sunulan bilgi, belge ve açıklamalarla çelişen veya bunların güvenilirli ğ inde şüpheye yol açan kanıtlara karşı dikkatli olunmasını ifade eder. 34REFERANS Çalışma Alanı Standartları Çalışma Alanı Standartları

35 Denetim süreci, her bir hesap dönemi için işletmenin iş teklifiyle başlar, TDS’ye göre planlanır, programlanır, yürütülür ve denetim sonucunun raporlanmasıyla sona erer. Raporun verilmesinden sonraki yükümlülüklere ilişkin hükümler saklıdır. Bu süreç TDS çerçevesinde belgelendirilir. 35REFERANS Çalışma Alanı Standartları

36 Kalite kontrol sistemi oluşturma Müşterinin İ ş Teklifi Denetim Sürecine Dahildir Denetim kuruluşları faaliyetlerini, asgari şartları Kurumca belirlenen bir kalite kontrol sistemi çerçevesinde yürütmek zorundadır. Bu sistemin uygulanmasında, Kurum düzenlemelerine göre oluşturularak Kuruma bildirilen kalite kontrol sistemine ilişkin yazılı politika ve süreçlere uyulur. Söz konusu politika ve süreçler Kurum düzenlemelerine paralel bir şekilde güncellenerek uygulanır. 36REFERANS Çalışma Alanı Standartları

37 Denetimlerde sorumluluk 1-Denetim raporlarının TDS’ye aykırı olması ile bu raporlardaki bilgi ve kanaatlerin yanlış, eksik ve yanıltıcı olması nedeniyle do ğ abilecek zararlardan, denetim kuruluşları ve denetçiler ayrı ayrı hukuken sorumludurlar. 2- İ dari yaptırımlar, mevzuata aykırılıkları tespit edilen denetim kuruluşları ve denetçiler hakkında uygulanır. Kurumca gerekli görülen hallerde, denetim ekiplerinde görevlendirilen ve işlem ve eylemleriyle mevzuata aykırılı ğ a neden olan denetçiler hakkında da yaptırım uygulanır. 3-Denetim ekiplerinde, denetçi olarak görevlendirilenler dışında, denetime yardımcı olmak üzere yer alan kişilerin sebep oldu ğ u mevzuata aykırılıklardan, idari yaptırımlar bakımından bu kişiler de ğ il, gözetiminde çalıştıkları denetim kuruluşları ve denetçiler sorumlu tutulur. Denetime yardımcı olmak üzere yer alan kişilerin genel hükümler, ba ğ ımsızlık, tarafsızlık ve sır saklama yükümlülüklerinden do ğ an sorumluluk halleri saklıdır. 37 Çalışma Alanı Standartları REFERANS

38 Denetim ekiplerinin oluşturulması Mevzuat uyarınca sadece denetim kuruluşları tarafından yapılması gereken denetimler, işin gerektirdi ğ i sayı ve nitelikte denetçiden oluşan denetim ekipleri tarafından gerçekleştirilir. İ şin gerektirdi ğ i denetçi sayısının, denetlenen işletmenin büyüklü ğ ü, faaliyetleri ile tabi oldu ğ u düzenlemelerin özelli ğ i ve benzeri hususların dikkate alınarak belirlenmesi esastır. Ancak denetim ekipleri üç denetçiden az olamaz. Denetim ekiplerindeki sorumlu denetçi ve belirlenen di ğ er kademeler için en az birer yedek denetçi belirlenir. Yedek denetçiler yerini aldıklarının sorumluluklarını üstlenebilecek nitelikte olmalıdır. REFERANS Çalışma Alanı Standartları

39 Denetim ekiplerinin oluşturulması Denetim ekiplerinde; söz konusu denetim için yetkisi bulunmayan denetçiler, denetçi yardımcıları, bilgi sistemleri denetimi de dahil olmak üzere teknik bilgisine başvurulacak uzmanlar ve denetime yardımcı di ğ er kişiler de denetçi olarak görevlendirilmemek kaydıyla yer alabilir. REFERANS

40 Sorumlu denetçi olabilme şartları a) KAY İ K’ler nezdinde yapılacak denetimler için 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip olması ve bu sürenin en az iki yılında fiilen denetçi, kıdemli denetçi veya başdenetçi unvanı ile mevzuatta denetim öngörülen alanlarda denetimlerde bulunmuş olması. b) Di ğ er denetimler için ise 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip olması ve bu sürenin en az bir yılında fiilen denetçi, kıdemli denetçi veya başdenetçi unvanı ile denetimlerde bulunmuş olması gerekmektedir. REFERANS Çalışma Alanı Standartları

41 Bu standartlar, denetim faaliyeti sonucunda oluşan denetçi yargısının ilgili taraflara ne şekilde, açıklanaca ğ ını belirlemektedir. Kaliteli bir denetimin son halkası, iyi hazırlanmış bir denetim raporudur. Esasen denetim raporu, mali tablolar üzerinde bir uzmanın inceleme yaptı ğ ını gösteren tek kanıttır. Mali tablolardan yararlanan taraflar, mali tablolarla birlikte yayımlanan denetçi raporunu görürler. Bu rapora göre mali tablolara güvenirler veya güvenmezler. Dolayısıyla denetim raporunun herkesin anlayabilece ğ i bir şekilde ve dilde olması gerekir. 41REFERANS Raporlama Standartları

42 a- Genel Kabul Görmüş Muhasebe İ lkelerine uygunluk b- Genel Kabul Görmüş Muhasebe İ lkelerinde de ğ işmezlik (Devamlılık) c- Mali tablolardaki açıklama yeterlili ğ i d- Görüş bildirme 42REFERANS

43 Raporlama Standartları Denetim raporu düzenleme yükümlülü ğ ü - Denetim faaliyeti sonucunda Kurumun belirledi ğ i şekil ve esaslara göre denetim raporu düzenlenir. Bu rapor, “görüş” başlı ğ ı altında: a) Denetim konusunda ayrı ayrı veya toplu olarak denetim kıstasına göre önemli sayılabilecek herhangi bir uyumsuzlu ğ un veya aykırılı ğ ın bulunmadı ğ ı durumlarda olumlu görüş, b) Denetim konusunda ayrı ayrı veya toplu olarak denetim kıstasına göre önemli uyumsuzluklar veya aykırılıklar bulundu ğ u ya da yeterli ve uygun denetim kanıtı toplanamadı ğ ı, ancak bunların denetim konusunun genelini etkilemedi ğ i durumlarda sınırlı olumlu görüş, 43REFERANS

44 c) Yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edildikten sonra, tespit edilen uyumsuzlukların veya aykırılıkların ayrı ayrı veya toplu olarak önemli oldu ğ u ve denetim konusunun genelini etkiledi ğ i durumlarda olumsuz görüş veya ç) Denetim konusunun genelini etkileyen önemli hususlarda denetim görüşüne dayanak olacak yeterli ve uygun denetim kanıtının elde edilemedi ğ i durumlarda ya da yeterli kanıt toplanmasına ra ğ men görüş oluşturmayı engelleyen belirsizliklerin sonradan ortaya çıktı ğ ı durumlarda görüş bildirmekten kaçınıldı ğ ına ilişkin görüş içerir. 44REFERANS Raporlama Standartları Denetim raporu düzenleme yükümlülü ğ ü

45 Yönetmelikte Öne Çıkan Di ğ er Hususlar 45REFERANS

46 Denetim kuruluşları ve denetçilerin üstlenemeyecekleri bazı denetimler şunlardır: a) 6102 sayılı Kanun uyarınca üstlenemeyecekleri denetimler. b) Ba ğ ımsızlı ğ ı zedeleyecek denetimler. c) Denetlenen işletmenin özelli ğ ine göre denetim kadrosunun sayı, nitelik veya tecrübe bakımından yetersiz oldu ğ u denetimler. ç) Üç yıl geçmedikçe; denetim kuruluşları son on yılda yedi yıl, denetim kuruluşlarında çalışanlar da dahil olmak üzere denetçiler ise son yedi yılda beş yıl denetim çalışması yürüttükleri denetim müşterilerine ilişkin denetimleri. 46REFERANS Denetim Faaliyetine İ lişkin Kısıtlamalar

47 d) Sözleşme kabul süreçlerine ilişkin Kurum tarafından yapılan düzenlemelere aykırı denetimler. e) Denetim kuruluşunun veya denetçinin mevcut iş yükü sebebiyle sa ğ lıklı bir şekilde yürütülmesi mümkün olmayan denetimler. Yukarda geçen sürelerin hesabında aynı denetim a ğ ı içinde bulunan kuruluşlar ile ilişkili denetim kuruluşları tarafından yapılan denetimlerde geçen süreler topluca dikkate alınır. Çalıştı ğ ı denetim kuruluşuna bakılmaksızın, denetçinin aynı denetim müşterisinde geçirdi ğ i süreler birlikte dikkate alınır. 47REFERANS

48 Denetim Faaliyetine İ lişkin Kısıtlamalar Denetçiler, denetçilik görevinden ayrılmalarından itibaren iki yıl geçmedikçe son iki yılda denetiminde bulundu ğ u denetim müşterisinde ve ba ğ lı ortaklıklarında kilit yönetici olarak görev alamazlar. Denetçiler sadece bir denetim kuruluşu adına denetim yapabilirler. İ stihdam edildikleri denetim kuruluşuyla ilişkileri sona ermedikçe başka bir denetim kuruluşunda ya da müstakilen denetim faaliyetinde bulunamazlar. 48REFERANS

49 İ dari Yaptırımlar ve Tedbirler Yönetmeli ğ in 39 uncu maddesinde 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile TTK’ nın ba ğ ımsız denetim hükümlerine ve Kurum düzenlemelerine aykırı hareket ettikleri tespit edilenlere idari yaptırım uygulanaca ğ ı hüküm altına alınmıştır. Kurum Tarafından Uygulanacak Yaptırımlar:  Uyarı  Faaliyet iznini askıya alma  Faaliyet iznini iptal etme 49REFERANS

50 UYARI Denetim kuruluşları ve denetçilere aşa ğ ıdaki hallerde uyarı yaptırımı uygulanır: a) Denetim faaliyetinin, fiilin a ğ ırlı ğ ına göre daha a ğ ır bir yaptırım gerektirmeyen şekilde, TDS’ye aykırı olarak yürütülmesi, b) Ba ğ ımsızlı ğ ı tehdit eden hususlara ilişkin gerekli önlemlerin alınmaması ve bunlara ilişkin de ğ erlendirmelerin kayda geçirilmemesi, c) Denetim kuruluşunda kalite kontrol sisteminin oluşturulmaması, ç) Her denetimden önce ve mutlaka yılda en az birkez, ba ğ ımsızlık, tarafsızlık ve sır saklamayla ilgili kuruluş, politika ve süreçlerine uygun davranıldı ğ ına ve davranılaca ğ ına ilişkin yazılı taahhütün verilmemiş olması 50REFERANS

51 UYARI d) Denetim kuruluşları ve denetçilerin do ğ rudan veya dolaylı reklam yapamayacakları, tabela veya basılı ka ğ ıtlarında mesleki ve akademik unvanları dışında başka unvan veya sıfat kullanamayacaklarına ilişkin reklam yasa ğ ına uyulmaması e) Haksız rekabet yasa ğ ına uyulmaması f) Kurum siciline tescilden itibaren her 5 yılda bir sürekli e ğ itim programının denetçiler tarafından tamamlanması ya da denetim kuruluşu tarafından bu e ğ itim programının tamamlanmasının sa ğ lanmaması 51REFERANS

52 UYARI g) KAY İ K’ler nezdinde yapılacak denetimler için görevlendirilecek sorumlu denetçinin15 yıllık mesleki tecrübeye sahip olması ve bu sürenin en az iki yılında fiilen denetçi, kıdemli denetçi veya başdenetçi unvanı ile mevzuatta denetim öngörülen alanlarda denetimlerde bulunmuş olması, di ğ er denetimler için ise 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip olması ve bu sürenin en az bir yılında fiilen denetçi, kıdemli denetçi veya başdenetçi unvanı ile denetimlerde bulunmuş olması şartlarına uyulmaması ğ ) Denetim kuruluşu veya denetçi ile denetlenen işletme arasında yazılı olarak düzenlenen denetim sözleşmesinin Yönetmelikte sayılan asgari hususları içermemesi 52REFERANS

53 UYARI h) Mesleki sorumluluk sigortasının yaptırılmaması, ı) Kuruma yapılacak bildirimlerin zamanında, tam ve do ğ ru olarak yerine getirilmemesi, i) Denetim kuruluşları ve denetçilerin, ticari defterlerini, denetim raporlarını ve çalışmalarda kullandıkları her türlü belgeyi on yıl süreyle saklamak ve gerekti ğ inde Kurum’a ibraz etmek yükümlülü ğ üne uyulmaması j) Şeffaflık raporunun hazırlanmaması, zamanında Kuruma bildirilmemesi veya yayımlanmaması, k) Kurumca belirlenen ücret tarifesine uyulmaması, l) Mevzuat uyarınca denetim raporlarının süresi içinde tamamlanmaması veya hazırlanan raporların usulüne uygun olarak ilgili yerlere gönderilmemesi, 53REFERANS

54 UYARI m) Denetim kuruluşları ve denetçiler tarafından, i) Denetim sonuçlarının, 6102 sayılı Kanuna ve bu Yönetmeli ğ e uygun şekilde raporlayıp sunulmaması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda genel kurula açıklamalarda bulunulmaması, ii) 6102 sayılı Kanun uyarınca gerekli hallerde riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin kurulmasını önermek, böyle bir sistem varsa bunun yapısı ve uygulamalarını açıklayan ayrı bir rapor düzenlenerek denetim raporuyla birlikte yönetim kuruluna sunulmaması, iii) 6102 sayılı Kanunun denetçilerin seçimi, görevden alınması ve sözleşmenin feshine ilişkin hükümlerine uyulmaması, iv) Denetim sözleşmesinin feshi halinde, fesih tarihine kadar elde edilen sonuçların bir rapor haline getirilerek genel kurulun bilgisine sunulmaması, 54REFERANS

55 Aşa ğ ıda belirtilen aykırılıklarda bulunuldu ğ unun tespit edilmesi halinde, denetim kuruluşlarının ve denetçilerin faaliyet izinleri fiilin a ğ ırlı ğ ı dikkate alınarak, iki yılı geçmemek üzere Kurul kararıyla belirlenen süreyle askıya alınır: a) Uyarı yaptırımını gerektiren fiilin, uyarıya ra ğ men devamı veya yaptırımın kesinleşmesinden itibaren iki yıl içinde tekerrürü ya da bu süre içinde uyarı yaptırımını gerektiren farklı fiillerin üçüncü defa işlenmesi. b) TDS çerçevesinde gerekli mesleki özen ve titizlik gösterilmeksizin gerçe ğ e aykırı görüş bildirilmesi. c) Yapılan denetim çalışmalarında, TDS çerçevesinde dürüstlük, tarafsızlık, ba ğ ımsızlık, mesleki yeterlilik ve özen, sır saklama, mesle ğ e uygun davranış ve di ğ er etik ilkelere uyulmaması, kaliteli ve güvenilir denetimler gerçekleştirilmemesi. 55REFERANS FAAL İ YET İ ZN İ N İ ASKIYA ALMA

56 ç) Yönetmeli ğ in, «denetim kuruluşu ve denetçiler, denetlenen işletmeye, 3568 sayılı Kanun çerçevesinde tasdik, vergi danışmanlı ğ ı ve vergi denetimi dışında, danışmanlık veya başka bir hizmet veremez, bunu denetim a ğ ında yer alan kuruluşlar, ilişkili denetim kuruluşu ve di ğ er işletmeleri aracılı ğ ıyla yapamaz. Denetim kuruluşunun gerçek kişi ortakları, denetçileri ve kilit yöneticileri tarafından verilen hizmetler de bu kapsamda de ğ erlendirilir.» hükmüne aykırı olarak hizmet verilmiş olması, 56REFERANS FAAL İ YET İ ZN İ N İ ASKIYA ALMA

57 d) Aşa ğ ıda sıralanan denetim kısıtlamalarına uyulmaması. i) Ba ğ ımsızlı ğ ı zedeleyecek denetimler, denetim kuruluşunun ortakları, yöneticileri, denetçileri ve bunların eşleri ile 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dahil) kan ve kayın hısımları veya denetim kuruluşları tarafından müşteri veya müşteriyle ilgili olanlarla do ğ rudan veya dolaylı olarak menfaat, ortaklık, kilit yönetici sıfatıyla iş, ola ğ an ekonomik ilişkiler dışında borç veya alacak ilişkilerine girilmiş olması Geçmiş yıllara ilişkin denetim ücretinin geçerli bir nedene dayanmaksızın müşteri tarafından ödenmemesi Denetim ücretinin, denetim sonuçları ile ilgili şartlara ba ğ lanmış olması, denetimin kalitesine dair belirsizlikler oluşturması, denetim kuruluşu tarafından müşteriye sunulan denetim dışı di ğ er hizmetler dikkate alınarak belirlenmesi 57REFERANS FAAL İ YET İ ZN İ N İ ASKIYA ALMA

58 ii) Denetlenen işletmenin özelli ğ ine göre denetim kadrosunun oluşturulmaması (sayı, nitelik vs) iii) Üç yıl geçmedikçe; denetim kuruluşları son on yılda yedi yıl, denetim kuruluşlarında çalışanlar da dahil olmak üzere denetçiler ise son yedi yılda beş yıl denetim çalışması yürüttükleri denetim müşterilerine ilişkin denetimi üstlenmesi iv) Sözleşme kabul süreçlerine ilişkin Kurum tarafından yapılan düzenlemelere aykırı davranılması 58REFERANS

59 v) Denetim kuruluşunun veya denetçinin mevcut iş yükü sebebiyle sa ğ lıklı bir şekilde yürütemeyece ğ i denetimin üstlenilmesi. vi) Denetçiler, denetçilik görevinden ayrılmalarından itibaren iki yıl geçmedikçe son iki yılda denetiminde bulundu ğ u denetim müşterisinde ve ba ğ lı ortaklıklarında kilit yönetici olarak görev yapamazlar. vii) Denetçiler, sadece bir denetim kuruluşu adına denetim yapabilirler. Sözkonusu denetim kuruluşuyla ilişkileri sona ermedikçe başka bir denetim kuruluşunda ya da müstakil olarak denetim yapamazlar. 59REFERANS FAAL İ YET İ ZN İ N İ ASKIYA ALMA

60 e) Denetim kuruluşları tarafından yapılan denetimlerde denetim ekibinin işin gerektirdi ğ i kadar sayı ve nitelikte denetçiden oluşması gerekti ğ i ve her halükarda denetim ekibinin en az 3 denetçiden oluşaca ğ ı ve her denetçi için birer yedek denetçi belirlenmesi hükümlerine aykırı davranılması 60REFERANS FAAL İ YET İ ZN İ N İ ASKIYA ALMA

61 FAAL İ YET İ ZN İ N İ N İ PTAL İ : 61REFERANS Aşa ğ ıda belirtilen aykırılıklarda bulunuldu ğ unun tespit edilmesi halinde, denetim kuruluşlarının veya denetçilerin faaliyet izinleri Kurul kararıyla süresiz olarak iptal edilir: a) Faaliyet izninin askıya alınmasını gerektiren fiilin, yaptırımın kesinleşmesinden itibaren iki yıl içinde tekerrürü veya bu süre içinde faaliyet iznini askıya almayı gerektiren farklı fiillerin üçüncü defa işlenmesi. b) Yetki belgesinin kasten yanlış veya yanıltıcı beyanlarda bulunmak suretiyle ya da hukuka aykırı di ğ er yollarla alınması. c) Yetkilendirme şartlarının taşınmadı ğ ının sonradan anlaşılması veya şartların sonradan kaybedilmesi.

62 FAAL İ YET İ ZN İ N İ N İ PTAL İ : 62REFERANS ç) Denetim Raporunda açıklanacak görüş yazılarında kasıtlı olarak; olumlu görüş bildirilmesi gerekirken olumsuz, olumsuz görüş bildirilmesi gerekirken olumlu, görüş bildirmekten kaçınılması gerekirken olumlu görüş bildirilmesi. d) Denetime olan güveni sarsacak veya denetimi geçersiz kılacak derecede ba ğ ımsızlı ğ ın ve tarafsızlı ğ ın kaybedilmiş olması. e) Faaliyet izinlerinin iptalini gerektiren mevzuata aykırı di ğ er durumların tespit edilmesi. Faaliyet izni iptal edilenler, kendilerine verilen mührü, yetki belgesini ve kimli ğ i Kurum tarafından belirlenen süre içerisinde iade ederler. Aksi halde bu eylemi Cumhuriyet Savcılı ğ ına bildirilir.

63 İ DAR İ YAPTIRIMLARLA İ LG İ L İ D İĞ ER HÜKÜMLER - Kurumca yapılan denetimler veya incelemeler neticesinde, düzeltilmesi imkan dahilinde olan hallerde, yaptırım kararı verilmeden önce tespit edilen aykırılık ve eksikliklerin giderilmesi için Kurumca ayrıca süre verilebilir. Verilen süre sonunda aykırılık ve eksikliklerin giderilmedi ğ inin tespiti halinde karşılı ğ ında öngörülen idari yaptırım uygulanır. - İ lgililere savunma yapılması için on günden az olmamak üzere süre verilir. Verilen süre içinde savunma yapmayanlar savunma hakkından vazgeçmiş sayılırlar. -Kurum uyarı yaptırımı dışında fiilin a ğ ırlı ğ ını dikkate alarak gerekçesini belirtmek suretiyle bir derece hafif yaptırım uygulamaya yetkilidir. -Gerekli de ğ erlendirmeler yapılarak Kurulca alınmış olunan karar ilgililere tebli ğ edilir. Yargı yolu açık olmak üzere, Kurul kararları kesindir, itiraz edilemez. Kurul kararları ilgilinin siciline işlenir. 63REFERANS

64 İ DAR İ YAPTIRIMLARLA İ LG İ L İ D İĞ ER HÜKÜMLER -Denetim kuruluşlarında tespit edilen aykırı fiillerden dolayı istihdam edilen denetçilere yaptırım uygulanması denetim kuruluşunun hukuki ve cezai sorumlulu ğ unu ortadan kaldırmaz. -Kurum, aykırılı ğ ı yapanların denetçi veya denetim kuruluşu olmaması halinde gerekli işlemleri tesis eder. - Yönetmelik hükümleri uyarınca, denetim kuruluşları ve denetçiler hakkında alınan yaptırım ve tedbir kararları Kurumca gerekli görülen ilgili di ğ er kurumlara da bildirilir. -Hakkında faaliyet iznini askıya alma kararı verilenler bu süre içinde, faaliyet izninin iptali kararı verilenler ise iptal kararı sonrasında yeni sözleşme yapamazlar. Ancak, bunların devam eden denetim işlerinin tamamlanmasıyla sınırlı olarak faaliyetlerinin devamına Kurul tarafından karar verilebilir. 64REFERANS

65 DENET İ M KURULUŞU YA DA DENETÇ İ N İ N DENET İ M FAAL İ YET İ N İ N DURUDURULMASI HALLER İ a) Medeni Kanun uyarınca gaiplik, temyiz kudretinin yitirilmesi, kısıtlılık ve benzeri haller ile denetçinin fiil ehliyetini yitirmesi veya denetim kuruluşunun faaliyetinin fiilen veya kayden sona ermesi veya hakkında mahkeme tarafından bir tedbir kararı verilmiş olması sonucu, denetim faaliyetinin yürütülmesinin sonradan imkânsız hale gelmesi. b) Yıllık inceleme planı çerçevesinde veya ihbar ve şikayetler ve di ğ er kurumlardan gelen bildirimlerle ilgili olarak yapılan ilk de ğ erlendirmeler sonucunda, faaliyet izninin askıya alınmasını veya iptal edilmesini gerektiren durum nedeniyle, denetim kuruluşunun veya denetçinin faaliyete devam etmesinin telafisi zor ve imkansız zararlara yol açaca ğ ı ihtimalinin bulunması. 65REFERANS

66 Mücbir Sebepler Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşa ğ ıda Yönetmelikte aşa ğ ıdaki şekilde sıralanmıştır: a) Yangın, deprem, sel felaketi gibi afetler, b) Grev, c) A ğ ır kaza, a ğ ır hastalık ve tutukluluk, ç) Medeni Kanun uyarınca gaiplik hali ile defter ve belgelerin iradesi dışında elden çıkmış olması, d) Kurum tarafından kabul edilebilecek benzeri di ğ er haller. Mücbir sebep, meydana geldi ğ i tarihi izleyen yirmi gün içinde Kuruma bildirilir. Bildirimin yapılmasının imkânsız oldu ğ u hallerde bu süre imkansızlı ğ ın fiilen ortadan kalktı ğ ı tarihten itibaren işlemeye başlar ve bu tarihten sona erdi ğ i tarihe kadar bu Yönetmelikte geçen süreler işlemez Mücbir sebep halinin denetim kuruluşu ve denetçiden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, denetim kuruluşu ve denetçinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması ve bu durumun tevsik edici belgelerle birlikte Kuruma bildirilmesi zorunludur. Herkesçe malum olan mücbir sebep hallerinde bildirim ve tevsik edici belge aranmaz. 66REFERANS

67 Teşekkür Ederiz 67REFERANS


"BA Ğ IMSIZ DENET İ M YÖNETMEL İĞİ NDE ÖZELL İ KL İ HUSUSLAR 1REFERANS." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları