Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitim Sisteminin Ürünü Olan İnsan Bilen, ama bildiği gibi davranmayan insan. Nasıl Olmalı?  Nasıl öğreneceğini bilen,  Gerçek bilgilere ulaşabilen,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitim Sisteminin Ürünü Olan İnsan Bilen, ama bildiği gibi davranmayan insan. Nasıl Olmalı?  Nasıl öğreneceğini bilen,  Gerçek bilgilere ulaşabilen,"— Sunum transkripti:

1

2

3 Eğitim Sisteminin Ürünü Olan İnsan Bilen, ama bildiği gibi davranmayan insan. Nasıl Olmalı?  Nasıl öğreneceğini bilen,  Gerçek bilgilere ulaşabilen,  Bildiği gibi davranan,  Düşünerek yeni bilgi üretebilen,  Yalnızca doğru yapan değil, doğru olanı yapan,  Sorun çözen İNSAN.

4 - Zamanla unutulmasın. - Uygun koşullarda davranışa dönüşebilsin. - Öğrenilenler tekrar edilsin - Somutlaştırılsın. - Yapılsın (Deneyim ve alışkanlık kazanmaya yardımcı olsun) - Gerekliliğine inanılsın. NASIL BİR ÖĞRENME?

5 1. BASİTLEŞTİRME 2. TEMİZLEME 3. DENGELEME

6 Öğrencileri dış çevrenin güçlüklerinden korumak, onlara yaşamı kolaylaştırmak. Okulda öğrenciler için yaşam, dış çevredekinden daha kolay olmalıdır. BASİTLEŞTİRME

7 Çevredeki, istenmeyen davranışların okula sokulmayarak, öğrenci davranışlarını temizlemek. (Kumar, alkol, uyuşturucu, küfür vb.) TEMİZLEME

8 Çevredeki aşırı yaşama farklılıklarını okula sokmayarak bir denge oluşturmak. DENGELEME Böylece; çevrede çok farklı koşullarda yaşayan öğrenciler, okula geldiklerinde benzer koşullarda, yan yana otururlar, birbirlerinden etkilenirler, birbirlerini daha iyi tanırlar ve anlarlar.

9 YÖNETİM OKUL YÖNETİMİ EĞİTİM YÖNETİMİ SINIFYÖNETİMİ

10 İçinde, öğrenmenin gerçekleştiği bir çevrenin oluşturulabilmesi için gerekli olanak ve süreçlerin, öğrenme düzeninin, ortamının, kuralların sağlanması ve sürdürülmesidir. SINIF YÖNETİMİ Sınıf yaşamının bir orkestra gibi yönetilmesi.

11 * Öğretmen ve öğrencilerin çalışma engellerinin en aza indirilmesi, * Öğretim zamanının verimli kullanılması, * Etkinliklere öğrencilerin katılımlarının sağlanması, Kısaca; SINIFTAKİ KAYNAKLARIN, İNSANLARIN, ZAMANIN YÖNETİMİDİR. KAPSAMI

12 1. Sınıf ortamının fiziksel düzeni 2. Plan program etkinlikleri 3. Zaman yönetimi 4. İlişki düzenlemeleri 5. Davranış düzenlemeleri BOYUTLARI

13 Eğitim, uygun ortamlarda gerçekleştirilir. Amaçlar : a) Öğrencinin rahat etmesini sağlamak, b) Okul ve sınıfın çekiciliğini arttırarak öğrencinin isteyerek okula gelmesini sağlamak. c) Öğrenmeyi kolaylaştırmak. 1. Sınıf ortamının fiziksel düzeni 2. Plan program etkinlikleri Geçmişi ve var olan durumu ele alarak geleceği görme ve şekillendirme amaçlı çabalar.

14 3. Zaman Yönetimi Etkili öğretim, öğrenmeye ayrılan zamanın çokluğuna ve etkili kullanımına bağlıdır. Sınıfta geçirilen zamanın ; * Çeşitli etkinliklere dağılımı, * Sıkıcılığın önlenmesi, * Ders dışı ve bozucu etkinliklere harcanmaması, * Öğrencinin zamanının çoğunu okulda-sınıfta geçirmesinin sağlanması, * Devamsızlığın ve okuldan ayrılmaların önlenmesi.

15  Sınıf ortamının istenen davranışı oluşturabilir hale getirilmesi,  Olumlu bir sınıf iklimi oluşturulması,  İstenmeyen davranışların önlenmesi (sorunlar ortaya çıkmadan)  Sınıf kurallarına uyumun sağlanması,  İstenmeyen davranışların değiştirilmesi. 4. İlişki düzenlemeleri Sınıfta iletişim: Sınıf kurallarının belirlenip öğrencilere benimsetilmesi, 5. Davranış düzenlemeleri

16 Sınıf Yönetiminde Yönelimler BaskıcılıktanDemokratikli ğ e Ö ğ retmen merkezlidenÖ ğ renci merkezliye Biçimsellikten Amaçsallı ğ a

17 SINIF YÖNETİMİ MODELLERİ 1.Tepkisel Model 2. Önlemsel Model 3. Gelişimsel Model 4. Bütünsel Model

18 1. TEPK İ SEL MODEL (Klasik model) İstenmeyen bir düzenleniş sonucuna veya bir davranışa tepki olan model. * İstenmeyen sonuç - tepki şeklinde işler. * Düzen sağlayıcı ödül ve ceza türü etkinlikleri içerir. * Etkinlikler gruptan çok bireyedir. * Bu modele sık başvurmak zorunda kalan öğretmen: Sınıf yönetimi konusunda yetersiz, diğer modelleri kullanmıyor. * Zayıf yönü: Her tepki karşı tepkiyi doğurur.

19 2. ÖNLEMSEL MODEL Planlama düşüncesine bağlı, geleceği kestirme, istenmeyen davranışı ve sonucu, olmadan önlemeye çalışma. Amacı, Sorunların ve istenmeyen davranışların ortaya çıkmamasını sağlamak ve böylece tepkisel modeli gereksiz hale getirmek. * Sınıf etkinlikleri birer kültürel sosyalleşme sürecidir. * Eğitim öncesi düzenlemeler, * İstenen davranışın kolayca görülmesi ve gösterilmesi, * İstenmeyen davranıştan uzaklaştırıcı kurallar. * Plan - program ve hazırlıklar. * Etkinlikler bireyden çok grubadır.

20 3. GEL İŞİ MSEL MODEL Öğrencilerin fiziksel, duygusal, deneyimsel gelişim düzeylerinin gerektirdiği uygulamaların gerçekleştirilmesi esas alınır. Dört basamaktan oluşurDört basamaktan oluşur: 1. Basamak (10 yaşına kadar sürer). Nasıl öğrenci olunacağının; nerede, nasıl davranılacağının öğrenildiği yıllardır. Öğretmene çok iş düşer. 2. Basamak (11- 12 Yaşlar). Öğrenciler olgunlaşma yolunda, sınıf düzenine uymaya, öğretmeni hoşnut etmeye isteklidir.

21 3. Basamak (13- 15 Yaşlar). Öğrenciler zevk ve destek için birbirlerine bakarlar. Öğretmeni sıkıntıya sokmak isteyebilirler. Bununla arkadaşlarının zevk ve desteğini alacağını düşünürler. Sınıf kurallarının nedenlerini ararlar. 4. Basamak (16- 18 Yaşlar). Öğrenciler kim olduklarını, nasıl davranmaları gerektiğini anlamaya başlarlar. Sosyalleşir, akıllanırlar. Yönetim sorunları azalır. Çocukta anababa ve yetişkinlerin etkisi, 20 yaş dolaylarına kadar gittikçe azalır, sonra artar. Arkadaşlarının etkisi ise gittikçe artar. Bu iki etkinin kesiştiği 12 yaş, sıkıntılı yaştır.

22 4. BÜTÜNSEL MODEL SİSTEM YAKLAŞIMI olarak da adlandırılır ve diğer modellerin bir sentezi niteliğindedir. Önlemsel sınıf yönetime ağırlık / öncelik verme, gruba olduğa kadar bireye yönelme, istenen davranışa ulaşmak için istenmeyenin nedenlerini kaldırma. Gerektiğinde istenmeyen davranış için, tepkisel yönetimden yararlanma vardır.

23 SINIF YÖNETİMİ ANLAYIŞLARI 1. DEMOKRATİK SINIF YÖNETİMİ 2. OTOKRATİK SINIF YÖNETİMİ 3. SERBEST BIRAKICI SINIF YÖNETİMİ

24 SINIF YÖNETİMİ ANLAYIŞLARI S I N I F Y Ö N E T İ M İ D E M O K R A T İ K  Kararlar, öğrencilerin ilgi ve gereksinimlerine uygun olarak, öğrenci katılımıyla alınıp uygulanmaktadır.  Görevler paylaşılmaktadır ve sorumluluk duygusu yüksektir. Ö ğ renciler arasında rekabet de ğ il i ş birli ğ i vardır.  Öğrencinin güdülenmesinde iç ve dış öğeler kullanılır.  Hatalar eleştiri ve ceza konusu yapılmaz, düzeltmeleri için öğrenci cesaretlendirilir. Ö ğ renciler sa ğ lıklı bir ki ş ilik ve ba ğ ımsız dü ş ünme becerisi geli ş tirir ve davranı ş ta bulunur.  Öğrenciler arasında ayrım yapılmaz.

25 SINIF YÖNETİMİ ANLAYIŞLARI S I N I F Y Ö N E T İ M İ O T O K R A T İ K  Kararlar, öğrenci gereksinim ve beklentileri dikkate alınmadan, öğretmen tarafından verilir. Öğrencilerin kararlara uyması istenir.  Öğrencilerin psikolojik doyum düzeyi düşüktür. Öğretmen – öğrenci çatışmaları artar.  İstenmedik davranışlara karşı baskı ve ceza uygulanır.  Kurallar araç olmaktan çıkmış, amaca dönüşmüştür. Zamanın çoğu disiplin işlerine ayrılır.  Öğrencilerin kendilerine güveni zayıftır, görev üstlenmekten kaçınırlar.

26 SINIF YÖNETİMİ ANLAYIŞLARI S I N I F Y Ö N E T İ M İ S E R B E S T B I R A K I C I  Eğitsel etkinlikler plansız ve amaçlara hizmet etmeye yönelik olmaktan uzaktır.  Öğretmen otorite kullanmaktan uzaktır. Amaçsızlık ya da amaç karmaşası sözkonusudur.  Öğrenci başarıları düşüktür. Grup başarısından çok grup başarıları gözlenir.  Öğretmenin ilgisizliği ve boşvermişliği; öğrencilerde hayal kırıklığı, şaşkınlık, stres ve bunalım duygusu yaşatır

27 SINIF YÖNETİMİ İLKELERİ 1. Derse zamanında başlanması ve bitirmesi, 2. Öğrencilere isimleriyle seslenilmesi, 3. Ders etkinliklerinin olabildiğince ilgi çekici yaşantılarla sürdürülmesi, 4. Derse iyi bir planlama ile girilmesi, 5. Sınıfiçi karar ve uygulamalarda tüm öğrencilerin katılımının sağlanması, 6. Anlaşılabilir ve sade bir dil kullanılması, 7. Öğretmen masası önünde oturma ya da sabit bir noktada olmak yerine, sınıfın her yerinde olunması, 8. İstenmeyen davranışlar karşısında tutarlı ve kararlı olunması,

28 SINIF YÖNETİMİ İLKELERİ 9. Öğrenci merkezli bir eğitim anlayışıyla, takım çalışmalarına yer verilmesi, 10. Öğrencilerin dikkatini derse verecekleri ve dağılan dikkati yeniden toplayabilecekleri etkinliklere yer verilmesi, 11. Olabildiğince çok ödül, çok zora kalınca ceza uygulanması, 12. Öğrencilere bağırma, alay etme davranışlarından kaçınılması, 13. Olumlu bir sınıf ortamı oluşturulması, 14. Sınıfiçi etkinliklere karşı öğrencilerin güdülenmesi, 15. Sınıfiçi tüm düzenlemelerin amaçlara dönük düzenlenmesi, 16. Öğrencilere model olunması.


"Eğitim Sisteminin Ürünü Olan İnsan Bilen, ama bildiği gibi davranmayan insan. Nasıl Olmalı?  Nasıl öğreneceğini bilen,  Gerçek bilgilere ulaşabilen," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları