Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

F. Yasemin ERTEKİN Hukuk Müşaviri 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ve İlgili Diğer Kanunların Uygulamaları 02 ARALIK 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "F. Yasemin ERTEKİN Hukuk Müşaviri 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ve İlgili Diğer Kanunların Uygulamaları 02 ARALIK 2010."— Sunum transkripti:

1 F. Yasemin ERTEKİN Hukuk Müşaviri 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ve İlgili Diğer Kanunların Uygulamaları 02 ARALIK 2010

2 Fiyat Tarifelerinin Hazırlanması - Esnaf ve sanatkarlarca üretilen mal ve hizmetlerle ilgili fiyat tarifeleri; bağlı bulundukları odalarca hazırlanır ve odanın mensubu olduğu birlik yönetim kuruluna sunulmasından itibaren otuz gün içinde onaylanır veya reddedilir. Onaylanan fiyat tarifesi belediye, mülki amirlik ve ilgili odaya yedi gün içerisinde bildirilir ve bu andan itibaren yürürlüğe girer. - Fiyat tarifeleri uygulanacak azami hadleri gösterir. - Tarifede belirlenen fiyatın üstüne çıkmamak koşuluyla, altında bir fiyatla mal ve hizmet satışının yapılabilmesi mümkündür. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ve Diğer Kanunların Uygulamaları

3 (1) Taksi, dolmuş gibi toplu taşıma araçlarının fiyat tarifelerinin, belediyelerce mi yoksa odalarımızca mı verilmesi gerekmektedir? 5393 sayılı Belediye Kanununun 15’inci maddesinin (p) bendi ile; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet, ücret ve tarifelerini belirleme yetkisi belediyelere tanınmıştır. Ancak, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 62’nci maddesinin 1’inci fıkrasında ise; esnaf ve sanatkarlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifelerinin bağlı bulundukları odalarca hazırlanacağı ve odanın mensubu olduğu birlik yönetim kurulu tarafından onaylanmasına müteakip yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştır. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ve Diğer Kanunların Uygulamaları

4 (2) Taksi, dolmuş gibi toplu taşıma araçlarının fiyat tarifelerinin, belediyelerce mi yoksa odalarımızca mı verilmesi gerekmektedir? 5362 Sayılı Kanun özel, Belediye Kanunu ise genel bir Kanun olduğundan hukukun genel ilkesi gereğince özel Kanun olan 5362 sayılı Kanunun uygulanması gerekmektedir. Bu nedenle; esnaf ve sanatkarlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifelerinin, bağlı bulundukları odalarca verilmesi gerekmektedir. Bu konuda Türkiye genelinde bazı il ve ilçelerde esnaf teşkilatı tarafından belediyeler aleyhine dava açılmaktadır. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ve Diğer Kanunların Uygulamaları

5 (1) Berberler ve Kuaförler Pazar Günleri İşyerlerini Açabilirler mi? 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunun 4 ve 5’inci maddelerinde sayılan işyerleri; lokantalar, fotoğrafhaneler, kahvehaneler, fırıncılar, yalnız sebze, yaş meyve ve tütün satanlar, matbaalar, münhasıran yevmi gazete bayileri, umumi bahçeler, tiyatrolar, spor, konferans ve konser salonları, sinemalar, halkı eğlendirmeye mahsus oyun mahalleri, kulüpler, piyango bileti satış şubeleri, hanlar, oteller, hamamlar, liman, iskele ve istasyon, gümrük ve antrepolardaki tahmiliye ve nakliye şirket ve cemiyetleri, yapıcılık, tuğlacılık gibi işlerle, tütün, incir, üzüm, meyan kökü, zeytin, ağaç palamudu, susam, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ve Diğer Kanunların Uygulamaları

6 (2) Berberler ve Kuaförler Pazar Günleri İşyerlerini Açabilirler mi? fındık, pancar gibi zirai ve sınai mahsulatın işlenmesi ve manipülasyonu gibi açık havada ve senenin bir kısmında yürütülen veya faaliyeti mevsime tabi olan işler veya bu işlerin yürütüldüğü müesseseler, turistik, hediyelik ve hatıra eşya satan ticarethane ve müesseseler, nalbantlar, alat ve edevatı ziraiye tamircileri... ruhsat harcı ödemeden işyerlerini açabilirler. Ancak bu maddelerde sayılmayanlar dışındaki işyerleri ruhsat harcı ödeyerek iş yerlerini açabilirler. Bu konuda açılan dava da lehimize sonuçlanmıştır. Berberler ve kuaförler istisnaya tabi işyerlerinden olmadığı için işyerlerini belediyeye ruhsat harcı ödeyerek açabilirler. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ve Diğer Kanunların Uygulamaları

7 Kanuna Aykırı Mesleki Karar Alınamaz - Kanunun 11/d bendi gereğince, oda yönetim kurulunun uyulması zorunlu mesleki karar almak konusunda bağlı bulunduğu birliğe iletilmek üzere genel kurula teklifte bulunmak, genel kurulun da bu kararları kabul veya reddetmek yetkisi bulunmaktadır. - Ancak, mesleki karar alınırken Kanuna uygun hareket edilmesi gerekmektedir. Hukuka aykırı olarak alınan bir mesleki kararın hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ve Diğer Kanunların Uygulamaları

8 Sorumlu Yöneticilik Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 29’uncu maddesinin (c) bendinin iptali için açılan dava Danıştay 8. Dairesince kabul edilmiştir. Söz konusu karar Konfederasyonumuzca temyiz edilmiş olup karar henüz kesinleşmemiştir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının, gıda üreten işyerlerine sorumlu yönetici olarak atanmış ve halen sorumlu yöneticilik görevini yürüten ustaların, iptal kararı gereği gıda üreten işyerlerine sorumlu yönetici olarak atanmaları ve bu işyerlerinde sorumlu yöneticilik görevini sürdürmelerinin mümkün olamayacağına ilişkin olarak tesis etmiş olduğu işlemin iptaline ilişkin 21/11/2008 tarihinde Konfederasyonumuzca Danıştay 8. Dairesinde 2008/10423 Esas sayılı dosya nosu tahtında dava açılmıştır.

9 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ve Diğer Kanunların Uygulamaları Sorumlu Yöneticilik Bu dava devam eder iken, 11.06.2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile mikro işletmeler için sorumlu yönetici çalıştırma zorunluluğu kaldırılmıştır.

10 Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Hurdacılık ve geri dönüşümcülük meslek kolu, esnaf ve sanatkar kolları arasında sayılmasına rağmen, esnaf ve sanatkar odasına kayıtlı bulunan esnaf ve sanatkarlarımızın ambalaj atıklarını toplama, ayırma ve geri dönüşüm lisansı almak üzere Çevre ve Orman İl Müdürlüklerine yaptıkları müracaatlarda, Ticaret ve Sanayi Odasından faaliyet belgesi istenilmesine ilişkin idari işlemi ve idari işlemin dayanağını teşkil eden Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin esnaf ve sanatkarlarımızın söz konusu faaliyetini yapmasına engel teşkil eden düzenlemelerinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması talepli olarak, Danıştay’da dava açılmıştır. Davanın yargılaması devam etmektedir. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ve Diğer Kanunların Uygulamaları

11 Orman ve Ağaç İşleri Mühendisleri Ağaç işleri alanında faaliyette bulunan esnaf ve sanatkarlarımızın çalışma alanlarına müdahale niteliği taşıyan Orman Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerinin Yönetmelik ve Tüzüğü hakkında da Danıştay nezdinde davalar açılmıştır. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ve Diğer Kanunların Uygulamaları

12 Ziraat Mühendisleri Tohum, fidan, fide üreticisi ve tohumluk bayii belgesi almak isteyen esnaf ve sanatkarlardan, ziraat mühendisi çalıştırdıklarına dair belge ve ticaret sicil kaydı istenilmektedir. Bu haksız uygulama “tohumculuk piyasasında yetkilendirme ve denetleme yönetmeliğinde yer alan düzenlemelerden kaynaklanmaktadır. Söz konusu yönetmeliğin esnaf ve sanatkarlarımızı mağdur eden düzenlemelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması talepli olarak Danıştayda dava açılmıştır. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ve Diğer Kanunların Uygulamaları

13 Kamu İhalelerine Katılan Esnaf ve Sanatkarlardan Ticaret Odası Kayıt Belgesi İstenilmektedir. Bu Haksız Uygulamanın Sebebi Nedir? Bu haksız uygulama ile ilgili olarak Kamu İhale Mevzuatında sınırlandırıcı bir düzenleme yer almamaktadır. Ancak, uygulamada yapılan ihalelerde ihale şartnamelerine konulan düzenleme ile ihaleye katılan esnaf ve sanatkarlardan da ticaret odası kayıt belgesi istenilmektedir. Bu haksız uygulamanın giderilmesi için konu Esnaf ve Sanatkarlar Değişim, Dönüşüm, Destek (3D) Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamına alınmış olup, bu haksız uygulamanın ortadan kaldırılarak esnaf ve sanatkarların kamu ihalelerine katılmaları kolaylaştırılacaktır. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ve Diğer Kanunların Uygulamaları

14 Elektrik Fen Adamlarının Plan, Proje Çizme, Uygulama ve Sorumluluk Alma Konusundaki Yetkilerinin Kısıtlanmasının Nedeni Nedir? Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik ile bu sektördeki kişilerin yetki sınırları belirlenmiştir. Söz konusu yönetmelik bu anlamda bir yetki yönetmeliğidir. Ancak, elektrik fen adamlarının yetki sınırları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca çıkarılan başka yönetmeliklerle kısıtlanmaktadır. Buna ilişkin olarak açılan ve devam eden davamız da bulunmaktadır. Ayrıca konu Esnaf ve Sanatkarlar Değişim, Dönüşüm, Destek (3D) Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamına alınmış olup, haksızlığın giderilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ve Diğer Kanunların Uygulamaları

15 FESHEDİLMİŞ OLAN ODANIN KENDİ MALVARLIĞINDAN BORÇLARININ ÖDENMESİNİN MÜMKÜN OLMAMASI DURUMUNDA, BU BORÇTAN BİRLİK SORUMLU DEĞİLDİR. Kanunun 15’inci maddesi gereğince fesih olan odalar, bağlı bulundukları birlikçe görevlendirilecek heyet tarafından, borçları kendi varlığından ödenip, alacakları tahsil edildikten ve tasfiye giderleri de karşılandıktan sonra kalacak meblağ ile ayni haklar heyet tarafından tutanakla birliğe devredilir. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ve Diğer Kanunların Uygulamaları

16 Yönetim Kurulu Toplantıları - 5362 sayılı Kanunun 53. maddesinde düzenlenmiştir. - Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının yönetim kurulları en az ayda bir toplanır, yönetim kurulu toplantılarının çağrısı üyelere yazılı olarak yapılır. - Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya iştirak etmeyen üyeler, yönetim kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır. - Yönetim kurulu üyelerinin toplu olarak görevden ayrılması veya asıl üye sayısının yarıdan aşağıya düşmesi ve yedeklerinin de kalmaması halinde; üç ay içinde yapılacak seçimlere kadar, odalar birlik tarafından, birlikler ve federasyonlar Konfederasyon tarafından, Konfederasyon ise Bakanlık tarafından görevlendirilecek üç kişilik bir kurul tarafından yönetilir. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ve Diğer Kanunların Uygulamaları

17 Yıllık Aidat - Yıllık aidat, Nisan ve Ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. - Oda kaydını sildiren üyelerin aidatı, üye kaydının silindiği ay itibariyle alınır. - Süresi içinde ödenmeyen yıllık aidatlar İlamlı İcra yoluyla tahsil edilir. - Yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere, ödeme yapılıncaya kadar odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ve Diğer Kanunların Uygulamaları

18 F. Yasemin ERTEKİN Hukuk Müşaviri 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ve İlgili Diğer Kanunların Uygulamaları 02 ARALIK 2010


"F. Yasemin ERTEKİN Hukuk Müşaviri 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ve İlgili Diğer Kanunların Uygulamaları 02 ARALIK 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları