Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU N evin DAĞ TEŞKİLAT VE SİCİL GAZETESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU N evin DAĞ TEŞKİLAT VE SİCİL GAZETESİ"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU N evin DAĞ TEŞKİLAT VE SİCİL GAZETESİ MÜDÜRÜnevindag@tesk.org.tr

2  Oda; kuruluşunun Bakanlık tarafından onaylandığı tarihten itibaren tüzel kişilik kazanır.  Fiilen faaliyete geçebilmesi için 90 gün içinde kuruluş genel kurulu yapılır.  Oda organları teşekkül ettirilir.  Bakanlığa bilgi verilir. ODA KURULUŞU

3  Kuruluş genel kurulunu yapamayan odanın kuruluşu yok sayılır.  Kuruluş genel kurulunu yapan oda, ana sözleşmede belirtilen tarihte olağan genel kurulunu da yapmak zorundadır. ODA KURULUŞU

4 ESOB ODA 30 gün FEDERASYON  Kayıt zorunluluğunu bir ay içinde yerine getirmeyen Odalar, Birlik ve Federasyon tarafından resen kaydedilir ve ilgili Odaya yazılı olarak bildirilir. ODA KURULUŞU

5 Olağan fesih koşulları dışında, odanın feshine karar alınabilmesi genel kurul üyelerinin 2/3’nün kararı gerekmektedir. FESİH- TASFİYE- İPTAL

6  Bakanlık ön izni, (5362-11/j)  Genel kurul gündeminde yer alması, (5362-10/f)  Genel kurul kararı,( 5362/45)  Kayıtlı üyelerin yarısından fazlasının kararı. ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

7  Esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerini aşanlar kendileri istemedikçe ticaret siciline ve dolayısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayda zorlanamazlar.  Yıllık alış veya satış tutarları ya da gayrisafi iş hasılatı, esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerinin 6 katını aşanlar sicil tarafından ticaret siciline aktarılır. (2009/88) ESNAF VE SANATKAR SAYILMA HADLERİ

8 VERGİDEN MUAF ESNAF  Gelir vergisinden muaf esnafın sigortalılıkları, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı oldukları tarihten itibaren, başlayacağından bu sigortalıların sigorta başlangıçları esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı oldukları tarihten itibaren Esnaf ve Sanatkar Sicil Müdürlüklerince 15 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna e-sigorta ile sigortalı işe giriş bildirgesi ile bildirilecektir.

9  Oda üyesi olan kişilerin, aynı odaya başka bir meslekten tekrar kayıt olması durumunda, yeni oda kayıt numarası verilecektir.  Odadan ayrılan ve tekrar odaya kayıt olanlara yeni oda kayıt numarası verilecektir. ODA KAYIT NUMARASI

10  Aynı işyerinde birden fazla konuda faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar esas faaliyeti ile ilgili odaya kayıt olurlar.  Ancak üye isterse yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla diğer faaliyetleriyle ilgili odalara da sicil marifetiyle kayıt yaptırabilir. ÜYE KAYITLARI

11  Birden fazla meslekten dolayı karma odaya kayıtları yapılan üyeler, sadece yıllık aidat tutarı daha yüksek olan mesleğin aidatını öderler. ÜYE KAYITLARI

12  Belediye kararı ile adres değişikliği olması durumunda üyenin yeni adresi tadil olarak yapılmakta ve bu işlemden ücret alınmamaktadır. ÜYE KAYITLARI

13  Oda üyeleri, meslekleri nedeniyle borsaya tabi bir malın alım satımını gerçekleştiriyorlarsa borsaya kayıt olabilirler.  Ancak bu kişiler esnaf kuruluşları organlarında görevli iseler, borsa yönetim kuruluna giremezler. ÜYE KAYITLARI

14  Büyükşehir statüsündeki illerin büyükşehire dahil il merkezlerinde daha önce kurulmuş odalar mevcut üyelerini muhafaza ederler.  Yeni üye kayıtlarında, esnaf ve sanatkarların isteklerine göre ilgili Odaya kaydı yapılır. B.ŞEHİR STATÜSÜNDEKİ İLLER

15  Esnaf ve sanatkar siciline ve odaya kayıt olmadan faaliyette bulunduğu tespit edilenlerin, birlik tarafından ruhsat vermekle yetkili kurum ve kuruluşlara bildirilerek faaliyetlerinin durdurulması sağlanabilir. KAYITDIŞI ÇALIŞANLAR

16  Üyelik şartlarını kaybeden üyenin, oda kaydının silinmesine yönetim kurulu tarafından karar verilir, durum sicile bildirilerek kaydın silinmesi temin edilir ve kaydı silinen üyeye ODA tarafından 10 gün içinde üyenin odaya bildirdiği işyeri veya ikamet adresine yazılı olarak bildirilir ÜYELİĞİN SON BULMASI

17  Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yetkili organlarında görevli olup da, oda üyeliği kesintiye uğrayanların yetkili organlardaki görevleri de, kendiliğinden sona erer.  Bu kişiler üyeliklerini tekrar kazanmış olsalar dahi o döneme ilişkin yetkili organ üyelikleri devam etmez. ÜYELİĞİN SON BULMASI

18  Kayıt ücreti ; üyenin sicile ilk kayıt sırasında ödeyeceği ücrettir.  Kayıt ücreti, esnaf ve sanatkarların sicil kaydı esnasında Sicil Müdürlüğü tarafından tahsil edilir. SİCİL ODA YARISI KAYIT ÜCRETİ

19  Birden fazla meslekten dolayı sicile kayıtları yapılan üyelerin, ilgili ihtisas odalarına ayrı ayrı kayıtları yapılır ve kayıt ücreti de her bir meslek için ayrı ayrı tahsil edilir. KAYIT ÜCRETİ

20  İlçede tek bir oda varsa üye her bir mesleği için karma odaya ayrı ayrı kayıt ücreti ödemek zorunda kalmaktadır.

21  Üyenin faaliyeti ile ilgili İHTİSAS ODASI kurulması halinde, oda kaydı ihtisas odasına nakledilecek ve kayıt ücreti alınmayacaktır. Oda kaydı İhtisas odasına nakil KAYIT ÜCRETİ

22  Kayıt ücretinin alındığı yıl ayrıca yıllık aidat alınmayacaktır. Yıllık aidat NİSAN EKİM YILLIK AİDAT

23  Oda yönetim kurulunun, aidat tespit etme yetkisi yoktur.  (Aidat ve gecikme zammı konusunda üye ile pazarlık yapılamamalıdır.) YILLIK AİDAT

24  İhtisas odasına kayıtları devredilen üyeler, eski odalarına o yılın aidatını ödemiş iseler, yeni odaya takip eden yıldan itibaren yıllık aidatı öderler.  Eski odalarına o yılın aidatını ödememiş iseler, yeni odaya devredildikleri tarihten itibaren yılın kalan aylarına isabet eden kısmını öderler. YILLIK AİDAT

25  Oda kaydını sildiren üyenin aidatı, o yıl için üyeden alınması gereken tutarın 12 aya bölünmesi suretiyle, üye kaydının silindiği ay dahil tahsil edilir. YILLIK AİDAT

26  21 Haziran 2005 tarihinden sonra tahakkuk eden gecikme zammı, yıllık aidatın bir mislini geçemeyecektir.  Zaman aşımı YIL’dır. 21 Haziran 2005 tarihinden önceki yıllık aidatlara ait hesaplanan gecikme zamları için üst sınır bulunmamaktadır. YILLIK AİDAT

27  5362 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 17/07/2007 tarihine kadar 6183 sayılı Kanun hükümleri,  17/07/2007 tarihinden itibaren; 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümlerine göre hesaplanacaktır. GECİKME ZAMMI ORANLARI

28  Yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere, ödeme yapılıncaya kadar Odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmeyecektir.  Basit usul belgeleri hariç (2006/1sayılı genelge) YILLIK AİDAT

29  Birlik tarafından tarifenin reddedilmesi halinde; Oda Yönetim kurulu, red gerekçelerini de dikkate alarak aynı tarifeyi veya hazırlayacakları yeni tarifeyi Birliğe sunarlar. FİYAT TARİFELERİ

30  Fiyat tarifeleri, Birlik tarafından değiştirilerek uygulamaya konulamaz. FİYAT TARİFELERİ

31 GECİKME ZAMMI Katılma payının 1 mislini geçemez.  507 s.Kanun + 5362 s.Kanun KATILMA PAYI

32  Genel kurul toplantısını zamanında yapmayan odanın, genel kurul işlemleri  ESOB 3 KİŞİ 2AY GENEL KURUL OLAĞAN GENEL KURUL

33  Denetim kurullarının asıl ve yedek üyelerinin tamamının görevden ayrılmaları ve yedeklerinin de kalmaması halinde ilk seçime kadar, ESOB DENETÇİ 1 DENETİM KURULU

34  Denetim kurulu LİSE (bu şartı taşıyan üye bulunmadığı takdirde sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak)  Yönetim kurulu İLKOKUL EN AZ SEÇİLME ŞARTLARI

35  En az 2 yıldır odaya kayıtlı olmak ve halen çalışıyor bulunmak.  Yeni kurulan odada en az 2 yıldır odaya kayıtlı olmak şartı, odanın kuruluşundan itibaren geçecek 2 yıl için aranmaz. SEÇİLME ŞARTLARI

36  Seçilme şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile bu şartlardan en az birini görev süreleri içinde kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer.  Bu durumda, en fazla oy alan yedek üyeden başlamak üzere yeni üyenin davetine ilişkin işlemler yönetim kurulunca yerine getirilir. SEÇİLME ŞARTLARI

37  Farklı mesleklerde faaliyet göstermelerinden dolayı birden fazla odaya kaydı olan esnaf ve sanatkarlar ancak bir odanın yönetim veya denetim kurulunda görev alabilirler.  Bu kişiler odalarda birden fazla yetkili organ üyeliği görevi alamazlar. ORGANLARDA GÖREV ALMA YASAĞI

38 Oda yönetim veya denetim kurulu üyeliği bulunanlar, diğer esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının yönetim, denetim ve disiplin kurullarının en fazla 2sinde daha üye olarak yer alabilirler. Ve uhdelerinde 3’den fazla görev bulunduramazlar. ORGANLARDA GÖREV ALMA YASAĞI

39 İSTİHDAM (X) Odasının organlarında görevli olanlar (seçilmişler), (Y) odasında atanmış olarak çalışabilirler.

40  Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarında başkanlık görevi bulunanların, bu görevlerinden istifa etmeleri halinde, bu kişilerin yönetim kurulu üyeliği de sona erecektir. İSTİFA

41  Aylık ücret ve huzur hakları; Kanunda belirtilen hadleri aşmamak kaydıyla ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının genel kurullarınca belirlenir. AYLIK ÜCRET VE HUZUR HAKLARI

42  Aylık ücret almayan yönetim kurulu üyelerine katıldıkları toplantı huzur hakkı ödenir.  Aynı kuruluştan, aylık ücret alanlara, huzur hakkı ödenmez. AYLIK ÜCRET VE HUZUR HAKLARI

43  Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarında birden fazla organda görevli olanlar, bu görevlerine ait ücretlerden yüksek olanı alırlar.  Organ üyeleri, meslek kuruluşları iştiraklerinden en fazla birinden ücret alabilirler. AYLIK ÜCRET VE HUZUR HAKLARI

44  Oda başkan ve üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesinde, Bakanlık e-esnaf ve sanatkar veri tabanında yer alan AKTİF ÜYE SAYISI dikkate alınır. ??? AYLIK ÜCRET VE HUZUR HAKLARI

45 Unvanı ve üyeleri itibariyle iki meslek dalında faaliyet gösteren odalar; üyenin çoğunluğuna göre, oda yönetim kurulu kararı alarak yalnızca bir federasyona kayıt olabilirler. (X) FEDERASYON ODA (Y) FEDERASYON FEDERASYONA KAYIT

46  Yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve bunların eşleri, çocukları ve çocuklarının eşleri aynı meslek kuruluşunda genel sekreter olarak atanamaz. GENEL SEKRETERLER

47  Birlik ve federasyon genel sekreter ve yardımcılarının en az iki yıllık yüksek okul mezunu olması şarttır. GENEL SEKRETERLER

48 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

49 TEŞEKKÜR EDERİM  SORU-CEVAP


"TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU N evin DAĞ TEŞKİLAT VE SİCİL GAZETESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları