Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Alattin ÜŞENMEZ1 KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler (07 06 2014) Alattin ÜŞENMEZ (Mali.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Alattin ÜŞENMEZ1 KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler (07 06 2014) Alattin ÜŞENMEZ (Mali."— Sunum transkripti:

1 Alattin ÜŞENMEZ1 KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler (07 06 2014) Alattin ÜŞENMEZ (Mali Hizmetler Uzmanı)

2 Sınır Değer ve Aşırı Düşük Teklifler Aşırı düşük teklifle ilgili Yönetmeliğin 60. maddesi tamamen değiştirilmiştir. Uygulamayı kolaylaştırmaya yönelik olarak 3’lü alternatif sistemi getirilmekte. İdare ihale dokümanını hazırlarken bu alternatiflerden 1’ini seçecektir. (Yapım İşleri İha. Uyg. Yön. Md:60) 2Alattin ÜŞENMEZ

3 Aşırı Düşük Teklifler/ Açıklama İstenilmesi İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında olan isteklilerden **açıklama isteneceğinin belirtilmesi halinde, **sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir. (Yapım İşleri İha. Uyg. Yön. Md:60) 3Alattin ÜŞENMEZ

4 İsteklilerin Açıklama Yapma Şekli İhale komisyonu; a) Yapım yönteminin ekonomik olması, b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, c) Teklif edilen işin özgünlüğü, gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler geçerli teklif olarak belirlenir. (Yapım İşleri İha. Uyg. Yön. Md:60) 4Alattin ÜŞENMEZ

5 Açıklama İstenilmeksizin İhalenin Sonuçlandırılması (Aşırı Düşük Teklifler) İhale ilanında ve dokümanında ihalenin, açıklama istenmeksizin sonuçlandırılacağının belirtilmesi halinde; ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılır. (Yapım İşleri İha. Uyg. Yön. Md:60) 5Alattin ÜŞENMEZ

6 Açıklama İstenmeksizin Reddetme (Aşırı Düşük Teklifler) Yaklaşık maliyeti 4374 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerde, İhale ilanında ve dokümanında sınır değerin altında olan tekliflerin reddedileceğinin belirtilmesi halinde, Sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri açıklama istenmeksizin reddedilir. (Yapım İşleri İha. Uyg. Yön. Md:60) 6Alattin ÜŞENMEZ

7 İdarelerin Yapısına Göre Eşik Değerler (Açıklama İstenmeksizin Reddetme Sınırı) 7Alattin ÜŞENMEZ

8 Değerlendirme Aşırı düşük sorgulama yöntemi değişmektedir. *Öncelikle sınır değer belirlenmeli, *İhale ilanında tercihli olarak sınır değerin altında teklif olması halinde bunların AŞIRI DÜŞÜK kapsamında değerlendirilebileceği ve açıklama yapılmasının gerektiği, *Aşırı düşük açıklaması istenmeksizin ihalenin sonuçlandırılabileceği, *Eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerde, ihale ilanında ve dokümanında sınır değerin altında olan tekliflerin reddedileceğinin belirtilmesi halinde, **sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri açıklama istenmeksizin reddedilebileceği, Şeklinde idari şartnamede ve ihale ilanlarında düzenleme yapılabilecektir. 8Alattin ÜŞENMEZ

9 Kesin Teminat Oranının Değişmesi İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, Teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının % 6’sı, Sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin % 9’u oranında kesin teminat alınır. (Yapım İşleri İha. Uyg. Yön. Md:56/2) (Yapım İşleri İha. Uyg. Yön. Md:56/2) 9Alattin ÜŞENMEZ

10 Değerlendirme Kesin teminat alınırken teklif fiyatının Sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının % 6’sı, Sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin % 9’u oranında teminatın alınması gerekmektedir. 10Alattin ÜŞENMEZ

11 KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ Kamu İhale Genel Tebliğin de Yapılan Değişiklikler (07 06 2014) Alattin ÜŞENMEZ (Mali Hizmetler Uzmanı) ausenmez24@gmail.com 11Alattin ÜŞENMEZ

12 İş Deneyim Olarak Mezuniyet Belgeleri (% 50--% 50)- (Yürürlükten Kaldırıldı) Mezuniyet belgeleri, belge sahibi dışındaki aday ve istekli tarafından kullanılamaz. Mezuniyet belgeleri, belge sahibi dışındaki aday ve istekli tarafından kullanılamaz. Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları; Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları; a) Her iki ortağın da mühendis olup % 50 – % 50 ortak olduğu tüzel kişiler dışındaki tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde, a) Her iki ortağın da mühendis olup % 50 – % 50 ortak olduğu tüzel kişiler dışındaki tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde, tüzel kişiliğin en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olmaları, tüzel kişiliğin en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olmaları, b) Her iki ortağın da mühendis olduğu tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde, b) Her iki ortağın da mühendis olduğu tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde, tüzel kişiliğin % 50 hissesine sahip olmaları, ve teminat süresince (kesin kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. ve teminat süresince (kesin kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. (Yapım İşleri İha. Uyg. Yön. Md:47/7) 12Alattin ÜŞENMEZ

13 İş Deneyim Olarak Mezuniyet Belgeleri (% 50--% 50)- (Yürürlükten Kaldırıldı) Her iki ortağın da mühendis olup % 50 – % 50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından Her iki ortağın da mühendis olup % 50 – % 50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından **iş deneyimi olarak sunulan mezuniyet belgesi ve mezuniyet belgesi sunulan ortağa ait iş deneyim belgeleri teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz. Sonuç: Yürürlük: Bu düzenleme 10/6/2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (Yapım İşleri İha. Uyg. Yön. Md:47/10) 13Alattin ÜŞENMEZ

14 İş Deneyim Olarak Mezuniyet Belgeleri (% 50--% 50)- (Yürürlükten Kaldırıldı) Her iki ortağın da mühendis olup % 50 – % 50 ortak olduğu tüzel kişiler, Her iki ortağın da mühendis olup % 50 – % 50 ortak olduğu tüzel kişiler, ortaklarından herhangi birine ait deneyimi, ilgilinin mezuniyet belgesini sunmak suretiyle, benzer iş deneyimi olarak kullanabilir. Bu durumda; her iki ortağın mezuniyet belgesinin de teklif kapsamında sunulması zorunludur. Bu durumda; her iki ortağın mezuniyet belgesinin de teklif kapsamında sunulması zorunludur. Sonuç: Yürürlük: Bu düzenleme 10/6/2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (Yapım İşleri İha. Uyg. Yön. Md:39/13) 14Alattin ÜŞENMEZ

15 İş Deneyim Olarak Mezuniyet Belgeleri (% 50--% 50)- Değerlendirme Kamu İhale Kanununun 62/h bendinde yer alan “veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-% 50 ortak olduğu” şeklindeki ibare, **10/12/2013 tarih ve 28847 sayılı RG’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 10.07.2013 tarihli ve E:2012/104;K: 2013/87 sayılı Kararı ile 10/06/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iptal edilmiştir. Sonuç/Yürürlük: Bu düzenleme 10/6/2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 15Alattin ÜŞENMEZ

16 İş Deneyim Olarak Mezuniyet Belgeleri (% 50--% 50)- Değerlendirme ---- Bu nedenle her iki ortağın da mühendis olup % 50-% 50 ortak olduğu tüzel kişiliklerde iş deneyim için var olan düzenleme uygulamadan kaldırılmıştır. İhalelerde bu tür ortaklık ile karşılaşılması halinde değerlendirme genel düzenlemeye göre yapılması gerekir. Sonuç/Yürürlük: Bu düzenleme 10/6/2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 16Alattin ÜŞENMEZ

17 İş Deneyim Belge Tutarlarının Değerlendirilme Şekli İş deneyim belge tutarlarının değerlendirilmesinde; a) İş bitirme ve iş durum belge tutarları tam olarak, b) Denetim veya yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan belge tutarları beşte bir oranında, dikkate alınır. Sonuç/Yürürlük: Bu madde 19/8/2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. (Yapım İşleri İha. Uyg. Yön. Md:48/6) 17Alattin ÜŞENMEZ

18 18Alattin ÜŞENMEZ TEŞEKKÜRLER! (Mali Hizmetler Uzmanı)


"Alattin ÜŞENMEZ1 KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler (07 06 2014) Alattin ÜŞENMEZ (Mali." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları