Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler"— Sunum transkripti:

1 İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler
KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler ( ) Alattin ÜŞENMEZ (Mali Hizmetler Uzmanı) Alattin ÜŞENMEZ

2 Sınır Değer ve Aşırı Düşük Teklifler
Aşırı düşük teklifle ilgili Yönetmeliğin 60. maddesi tamamen değiştirilmiştir. Uygulamayı kolaylaştırmaya yönelik olarak 3’lü alternatif sistemi getirilmekte. İdare ihale dokümanını hazırlarken bu alternatiflerden 1’ini seçecektir. (Yapım İşleri İha. Uyg. Yön. Md:60) Alattin ÜŞENMEZ

3 Aşırı Düşük Teklifler/ Açıklama İstenilmesi
İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında olan isteklilerden **açıklama isteneceğinin belirtilmesi halinde, **sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir. (Yapım İşleri İha. Uyg. Yön. Md:60) Alattin ÜŞENMEZ

4 İsteklilerin Açıklama Yapma Şekli
İhale komisyonu; a) Yapım yönteminin ekonomik olması, b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, c) Teklif edilen işin özgünlüğü, gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler geçerli teklif olarak belirlenir. (Yapım İşleri İha. Uyg. Yön. Md:60) Alattin ÜŞENMEZ

5 ihale, İhale ilanında ve dokümanında ihalenin,
Açıklama İstenilmeksizin İhalenin Sonuçlandırılması (Aşırı Düşük Teklifler) İhale ilanında ve dokümanında ihalenin, açıklama istenmeksizin sonuçlandırılacağının belirtilmesi halinde; ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılır. (Yapım İşleri İha. Uyg. Yön. Md:60) Alattin ÜŞENMEZ

6 Açıklama İstenmeksizin Reddetme (Aşırı Düşük Teklifler)
Yaklaşık maliyeti 4374 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerde, İhale ilanında ve dokümanında sınır değerin altında olan tekliflerin reddedileceğinin belirtilmesi halinde, Sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri açıklama istenmeksizin reddedilir. (Yapım İşleri İha. Uyg. Yön. Md:60) Alattin ÜŞENMEZ

7 İdarelerin Yapısına Göre Eşik Değerler (Açıklama İstenmeksizin Reddetme Sınırı)
Alattin ÜŞENMEZ

8 Değerlendirme Aşırı düşük sorgulama yöntemi değişmektedir.
*Öncelikle sınır değer belirlenmeli, *İhale ilanında tercihli olarak sınır değerin altında teklif olması halinde bunların AŞIRI DÜŞÜK kapsamında değerlendirilebileceği ve açıklama yapılmasının gerektiği, *Aşırı düşük açıklaması istenmeksizin ihalenin sonuçlandırılabileceği, *Eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerde, ihale ilanında ve dokümanında sınır değerin altında olan tekliflerin reddedileceğinin belirtilmesi halinde, **sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri açıklama istenmeksizin reddedilebileceği, Şeklinde idari şartnamede ve ihale ilanlarında düzenleme yapılabilecektir. Alattin ÜŞENMEZ

9 Kesin Teminat Oranının Değişmesi
İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, Teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının % 6’sı, Sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin % 9’u oranında kesin teminat alınır. (Yapım İşleri İha. Uyg. Yön. Md:56/2) Alattin ÜŞENMEZ

10 oranında teminatın alınması gerekmektedir.
Değerlendirme Kesin teminat alınırken teklif fiyatının Sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının % 6’sı, Sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin % 9’u oranında teminatın alınması gerekmektedir. Alattin ÜŞENMEZ

11 Kamu İhale Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler (07 06 2014)
KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ Kamu İhale Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler ( ) Alattin ÜŞENMEZ (Mali Hizmetler Uzmanı) Alattin ÜŞENMEZ

12 İş Deneyim Olarak Mezuniyet Belgeleri (% 50--% 50)- (Yürürlükten Kaldırıldı)
Mezuniyet belgeleri, belge sahibi dışındaki aday ve istekli tarafından kullanılamaz. Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları; a) Her iki ortağın da mühendis olup % 50 – % 50 ortak olduğu tüzel kişiler dışındaki tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde, tüzel kişiliğin en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olmaları, b) Her iki ortağın da mühendis olduğu tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde, tüzel kişiliğin % 50 hissesine sahip olmaları, ve teminat süresince (kesin kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. (Yapım İşleri İha. Uyg. Yön. Md:47/7) Alattin ÜŞENMEZ

13 İş Deneyim Olarak Mezuniyet Belgeleri (% 50--% 50)- (Yürürlükten Kaldırıldı)
Her iki ortağın da mühendis olup % 50 – % 50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından **iş deneyimi olarak sunulan mezuniyet belgesi ve mezuniyet belgesi sunulan ortağa ait iş deneyim belgeleri teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz. Sonuç: Yürürlük: Bu düzenleme 10/6/2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (Yapım İşleri İha. Uyg. Yön. Md:47/10) Alattin ÜŞENMEZ

14 İş Deneyim Olarak Mezuniyet Belgeleri (% 50--% 50)- (Yürürlükten Kaldırıldı)
Her iki ortağın da mühendis olup % 50 – % 50 ortak olduğu tüzel kişiler, ortaklarından herhangi birine ait deneyimi, ilgilinin mezuniyet belgesini sunmak suretiyle, benzer iş deneyimi olarak kullanabilir. Bu durumda; her iki ortağın mezuniyet belgesinin de teklif kapsamında sunulması zorunludur. Sonuç: Yürürlük: Bu düzenleme 10/6/2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (Yapım İşleri İha. Uyg. Yön. Md:39/13) Alattin ÜŞENMEZ

15 İş Deneyim Olarak Mezuniyet Belgeleri (% 50--% 50)- Değerlendirme
Kamu İhale Kanununun 62/h bendinde yer alan “veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-% 50 ortak olduğu” şeklindeki ibare, **10/12/2013 tarih ve sayılı RG’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin tarihli ve E:2012/104;K: 2013/87 sayılı Kararı ile 10/06/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iptal edilmiştir.   Sonuç/Yürürlük: Bu düzenleme 10/6/2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Alattin ÜŞENMEZ

16 İş Deneyim Olarak Mezuniyet Belgeleri (% 50--% 50)- Değerlendirme
---- Bu nedenle her iki ortağın da mühendis olup % 50-% 50 ortak olduğu tüzel kişiliklerde iş deneyim için var olan düzenleme uygulamadan kaldırılmıştır. İhalelerde bu tür ortaklık ile karşılaşılması halinde değerlendirme genel düzenlemeye göre yapılması gerekir. Sonuç/Yürürlük: Bu düzenleme 10/6/2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Alattin ÜŞENMEZ

17 İş Deneyim Belge Tutarlarının Değerlendirilme Şekli
İş deneyim belge tutarlarının değerlendirilmesinde; a) İş bitirme ve iş durum belge tutarları tam olarak, b) Denetim veya yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan belge tutarları beşte bir oranında, dikkate alınır. Sonuç/Yürürlük: Bu madde 19/8/2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. (Yapım İşleri İha. Uyg. Yön. Md:48/6) Alattin ÜŞENMEZ

18 (Mali Hizmetler Uzmanı)
TEŞEKKÜRLER! Alattin ÜŞENMEZ (Mali Hizmetler Uzmanı) Alattin ÜŞENMEZ


"İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları