Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HOŞ GELDİNİZ Tevfik BAYHAN Bakanlık İş Müfettişi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HOŞ GELDİNİZ Tevfik BAYHAN Bakanlık İş Müfettişi."— Sunum transkripti:

1 HOŞ GELDİNİZ Tevfik BAYHAN Bakanlık İş Müfettişi

2 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BAKANLIK İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

3 ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ VE MUVAZAA 1- ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİNİN KAPSAMI NE ŞEKİLDEDİR? - İş Kanunu’nun istisnaları arasında sayılanlar, - Deniz İş Kanunu ve, - Basın İş Kanunu kapsamında yer alan asıl işverenlerle gerçekleştirilen alt işverenlik ilişkisi yönetmelik kapsamında yer almamaktadır.

4 ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ VE MUVAZAA 2- ALT İŞVEREN KİMDİR? Bir işverenden, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan, bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlardır.

5 ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ VE MUVAZAA 3- ASIL İŞVEREN KİMDİR? İşyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işleri veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işleri diğer işverene veren, asıl işte kendisi de işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlardır.

6 ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ VE MUVAZAA 4- ASIL İŞVEREN-ALT İŞVERENLİK İLİŞKİSİNİN KURULMA ŞARTLARI NELERDİR? Alt işveren ilişkisinin kurulma şartları Yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilmiştir.

7 ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ VE MUVAZAA 5- ALT İŞVERENLİK SÖZLEŞMESİ NE ŞEKİLDE YAPILMALIDIR? Alt işverenlik sözleşmesi asıl işveren ile alt işveren arasında yazılı şekilde yapılır.

8 ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ VE MUVAZAA 6- ALT İŞVERENLİK SÖZLEŞMESİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR? Alt işverenlik sözleşmesinde yer alması gereken hususlar Yönetmeliğin 10. maddesinde sayılmıştır.

9 ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ VE MUVAZAA 7- ALT İŞVERENİN İŞYERİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ NE ŞEKİLDEDİR? İş Kanunu’nun 3. maddesi ve Alt İşverenlik Yönetmeliğinin 5. maddesinde açıklanmıştır.

10 ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ VE MUVAZAA 8- İŞYERİ BİLDİRGESİYLE BİRLİKTE VERİLECEK BELGELER NELERDİR? İşyeri bildirgesi ile birlikte; a) Tüzel kişiler için Ticaret Sicil Gazetesi Sureti, b) İmza sirküleri, c) Alt işverenlik sözleşmesi ve ekleri, bölge müdürlüğüne verilir.

11 ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ VE MUVAZAA 9- ALT İŞVERENİN İŞYERİNİ BİLDİRİP BİLDİRMEDİĞİNİN KONTROLÜ NE ŞEKİLDE OLACAKTIR?

12 ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ VE MUVAZAA 10- YARDIMCI İŞ NEDİR? - İşyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin olmakla beraber, - Doğrudan üretim organizasyonu içerisinde yer almayan, - Üretimin zorunlu bir unsuru olmayan, - Ancak asıl iş devam ettikçe devam eden ve, - Asıl işe bağımlı olan iştir.

13 ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ VE MUVAZAA 11- HANGİ İŞLER YARDIMCI İŞ OLABİLİR? Doğrudan üretim organizasyonu içerisinde yer almayan ; - yükleme, boşaltma, temizlik, yemek hizmetleri, odacılık ve çay hizmetleri, personel taşıma, güvenlik, teknik bakım gibi, işyerlerinde yürütülen mal ve hizmet üretimine ilişkin işler olabilir(İş K./Gerekçe).

14 ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ VE MUVAZAA 12- ASIL İŞ NEDİR? Mal ve hizmet üretiminin esasını oluşturan iştir.

15 ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ VE MUVAZAA 13- MUVAZAA NEDİR? Borçlar Kanunu’na göre muvazaa; sözleşmenin taraflarının üçüncü kişileri aldatma amacıyla ve gerçek iradelerine uygun olmayan, aralarında hüküm ifade etmesini istemedikleri ve görünüşte yaptıkları anlaşmadır.

16 ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ VE MUVAZAA 14- İŞ HUKUKUNDA MUVAZAA SAYILABİLECEK HALLER NELERDİR? 1)İşyerinde yürütülen mal ve hizmet üretimine ilişkin asıl işin bir bölümünde uzmanlık gerektirmeyen işlerin alt işverene verilmesini, 2) Daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile kurulan alt işverenlik ilişkisini,

17 ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ VE MUVAZAA 14- İŞ HUKUKUNDA MUVAZAA SAYILABİLECEK HALLER NELERDİR? 3) Asıl işveren işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak hakları kısıtlanmak suretiyle çalıştırılmaya devam ettirilmesini, 4) Kamusal yükümlülüklerden kaçınmak veya işçilerin iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi yahut çalışma mevzuatından kaynaklanan haklarını kısıtlamak ya da ortadan kaldırmak gibi tarafların gerçek iradelerini gizlemeye yönelik işlemleri,

18 ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ VE MUVAZAA 15- DAHA ÖNCE O İŞYERİNDE ÇALIŞTIRILAN KİMSE İLE ALT İŞVERENLİK İLİŞKİSİ KURULAMAMASI MUTLAK MIDIR? Daha önce o işyerinde çalıştırılan işçinin bilahare tüzel kişi şirketin ya da adi ortaklığın hissedarı olması, alt işveren ilişkisi kurmasına engel teşkil etmez.

19 ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ VE MUVAZAA 16- ASIL İŞVEREN İŞÇİLERİ ALT İŞVEREN TARAFINDAN İŞE ALINABİLİR Mİ? Alt işveren asıl işverenin işçilerini işe alabilecek, ancak aynı veya daha iyi ücret ve çalışma koşullarıyla çalıştırmaya devam edebilecektir

20 ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ VE MUVAZAA 17- KAMUSAL YÜKÜMLÜLÜKLERDEN KAÇINMAK VE İŞÇİLERİN HAKLARINI KISITLAMAK GİBİ HALLER MUVAZAA OLABİLİR Mİ?

21 ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ VE MUVAZAA 18- İŞLETMENİN VE İŞİN GEREĞİ İLE TEKNOLOJİK NEDENLERLE UZMANLIK GEREKTİREN İŞ NE DEMEKTİR? -Mal ve hizmet üretiminin zorunlu unsurlarından olan, -İşin niteliği gereği işletmenin kendi uzmanlığı dışında ayrı bir uzmanlık gerektiren iştir.

22 ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ VE MUVAZAA 19- ASIL İŞ BÖLÜNEREK ALT İŞVERENE VERİLEBİLİR Mİ? Asıl iş; - İşletmenin ve işin gereği, - Teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektirmesi, şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde bölünerek alt işverene verilebilir.

23 ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ VE MUVAZAA 20- ALT İŞVEREN İŞİ BAŞKA BİR İŞVERENE VERİLEBİLİR Mİ? Asıl işin bir bölümünde iş alan alt işveren, üstlendiği işi bölerek bir başka işverene veremez.

24 ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ VE MUVAZAA 21- MUVAZAA İNCELEMESİNDE DİKKAT EDİLECEK DİĞER HUSUSLAR NELERDİR?

25 ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ VE MUVAZAA 22- İNCELEME SONUCUNDA HANGİ İŞLEMLER YAPILACAKTIR? -Gerekçeli müfettiş raporu tebliğ edilir. -6 işgünü içinde işverenlerce yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. -İtiraz edilmemiş veya mahkeme muvazaanın tespitini onamış ise tescil işlemi iptal edilir ve idari para cezası uygulanır.

26 ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ VE MUVAZAA 23- MUVAZAALI BİLDİRİM HALİNDE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR NELERDİR? -Tescil işlemi iptal edilir, -Alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçileri sayılır, -İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işverene ayrı ayrı 10.000.-YTL idari para cezası verilir.

27 BAKANLIK İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI TEŞEKKÜR EDERİZ...


"HOŞ GELDİNİZ Tevfik BAYHAN Bakanlık İş Müfettişi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları