Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAKANLIĞIN GIDAYA DAİR RESMİ KONTROL PROSEDÜRÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAKANLIĞIN GIDAYA DAİR RESMİ KONTROL PROSEDÜRÜ"— Sunum transkripti:

1 BAKANLIĞIN GIDAYA DAİR RESMİ KONTROL PROSEDÜRÜ
GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI BAKANLIĞIN GIDAYA DAİR RESMİ KONTROL PROSEDÜRÜ

2 BAKANLIĞIN GIDAYA DAİR RESMİ KONTROL PROSEDÜRÜ
AMAÇ Resmi kontroller ile ilgili uyulması gereken kuralları ve şeffaflık uygulaması ile ilgili hususları belirlemektir. KAPSAM Gıda ve yemin resmi kontrolü yönetmeliğinin Ek-1 (B) “Kontrol metotları ve teknikleri, sonuçların yorumlanması ve takip eden kararlar” konulu prosedürü kapsar. İthalat ve ihracat işlemlerini kapsamaz. HUKUKİ DAYANAK a) 13 Haziran 2010 tarihli sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” b) 17 Aralık 2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmelik”, “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik”, “Gıda Hijyeni Yönetmeliği”, “Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik” c) tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Hayvansal Gıdalar için Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği” TANIMLAR Kanun ve yönetmeliklerdeki tanımlar geçerlidir.

3 BAKANLIĞIN GIDAYA DAİR RESMİ KONTROL PROSEDÜRÜ
GENEL HÜKÜMLER a) Gıda güvenilirliğinin temininde asıl sorumluluk gıda işletmecisine aittir. Bakanlığımız 5996 sayılı Kanun kapsamında etkin ve yeterli denetim ve kontrolü yürütmek ve bu şekilde tüketici ürün güvenilirliğini sağlamak ile yükümlüdür. b) Resmi Gazetenin idare tarafından günlük olarak takip edilmesi, prosedür ve yazışmalarda belirtilen hususlara uyulması, ilgili birimlere ve personele tebliğ edilmesi, mevzuat ve prosedürde açıkça belirtilmiş hususlarda mükerrer görüş istenmemesi ve gereksiz yazışmaların engellenmesi gerekmektedir. c) Gıda ve yem işletmelerinin resmi kontrolleri, 5996 sayılı Kanun’un ekinde yer alan Ek–2 sayılı listeye uygun olarak gıda üretim yerleri için en az iki (2) kontrol görevlisinden oluşan kontrol ekibi tarafından gerçekleştirilir. Gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise resmi kontrol bir (1) kontrol görevlisi tarafından gerçekleştirilebilir. ç) Resmi kontrollerde, kontrol görevlisine yardımcı olmak üzere ilgili meslek alanlarında eğitim alan tekniker, teknisyenler ve yardımcı sağlık personeli de görevlendirilebilir. Resmi kontrollerde, tutulan tutanaklara unvanlarını belirterek imza atabilirler.

4 BAKANLIĞIN GIDAYA DAİR RESMİ KONTROL PROSEDÜRÜ
d) Kontrol görevlisinin görevini, 5996 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda yapmasını sağlamak, her türlü etkiden ve çıkar ilişkisinden uzak, tarafsız, objektif ve bağımsız olarak karar almasını sağlamak il/ilçe müdürünün sorumluluğundadır. e) İl/ilçe müdürü ve kontrol görevlisi 5996 sayılı Kanunla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde idarî yaptırımları uygulamaya yetkilidir. f) Kontrol görevlisi 5996 sayılı Kanun kapsamındaki gıda işi ile ilgili her yere kontrol amacıyla girebilir ve numune alabilir. g) Kontrol görevlisi yalnızca mevzuata uygunsuzluğun tespiti ve adli mercilere delil olarak sunmak amacıyla fotoğraf ve/veya video çekimi yapabilir. Bu fotoğraf ve video çekimlerinden elde edilen her türlü materyalin güvenliğinin sağlanmasından il/ilçe müdürü sorumludur. ğ) Gıda işletmelerinin resmi kontrollerinin, düzenli olarak, risk esasına göre, uygun sıklıkta ve prosedüre uygun olarak gerçekleştirilmesinden il/ilçe müdürü sorumludur. h) Resmi kontrollerin etkin ve verimli olarak yürütülmesini sağlayacak şekilde, düzenli bakım ve onarımı yapılmış, uygun ve yeterli ekipman ve donanımın temin edilmesi il/ilçe müdürünün sorumluluğundadır.

5 BAKANLIĞIN GIDAYA DAİR RESMİ KONTROL PROSEDÜRÜ
ı) Denetim ve numune almada kullanılan alet ve ekipmanın kullanım kılavuzu talimatlarına uygun olarak kullanılmasının sağlanması, cihaz kalibrasyonlarının zamanında yapılması, kalibrasyon belgelerinin kayıt altına alınması ve il/ilçe müdürlüklerinde muhafaza edilmesi gerekmektedir. i) Analiz ve şahit numunelerinin uygun koşullarda yetkilendirilmiş laboratuvarlara taşınması ile şahit numunenin gereği gibi muhafaza edilmesi için uygun koşulların il/ilçe müdürlükleri ile laboratuvarlarca temin edilmesi zorunludur. j) Gıda işletmelerinde yürütülen resmi kontrollerin etkinliği ile bu kontroller gereği canlı hayvan, tarla ve yemde yürütülen resmi kontroller ile uyumunu ve yeterli koordinasyon ve işbirliğini il/ilçe müdürü sağlar. k) Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile il müdürlüğü tarafından yürütülen resmi kontrollerin iç tetkikleri yapılabilir. İlçe müdürlüğü tarafından yürütülen resmi kontrollerin iç tetkikleri il müdürlüğü tarafından yapılabilir. l) İl/ilçe müdürlükleri, il/ilçe özel idaresi, belediyeler ile il/ilçe sağlık teşkilatı arasında etkin ve yeterli işbirliğinden il/ilçe müdürü sorumludur.

6 BAKANLIĞIN GIDAYA DAİR RESMİ KONTROL PROSEDÜRÜ
m) İl/ilçe müdürlüklerince her yılın sonunda yürütülen tüm resmi kontrollere ilişkin yıllık raporu hazırlanır. Raporda denetim sayıları, cezai işlemler, tespit edilen uygunsuzluk vakaları ve sayısı, ceza yaptırımları ve sonuçları dâhil olmak üzere gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili bilgiler belirtilerek takip eden yılın ikinci ay sonuna kadar Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne elektronik ortamda ulaştırılır. n) İl/ilçe müdürleri, kontrol görevlilerinin görevlerini yeterli ve etkili yapmalarını ve resmi kontrolleri düzgün yürütmelerini sağlamak üzere uygun eğitimi almalarını temin eder. Tüm kontrol görevlilerinin yetki alanları ile ilgili bilgilerini güncel tutmaları ve gerektiğinde düzenli olarak ilave eğitimler almalarından il/ilçe müdürü sorumludur. o) Halk sağlığının korunması gerekliliği saklı kalmak kaydıyla, resmi kontrol işlemlerinde elde edinilen bilgiler konusunda gizlilik kurallarına uyulur.

7 BAKANLIĞIN GIDAYA DAİR RESMİ KONTROL PROSEDÜRÜ
ö) Şeffaflık ve gizlilik ile ilgili uygulama aşağıdaki gibidir. 1) İl/ilçe müdürlükleri aşağıdaki bilgileri güncelleyerek elektronik ortamda Gıda Güvenliği Bilgi Sistemine (GGBS)’ne girer. - Onaylı ve kayıtlı işletmeler, - Onayı askıya alınan işletmeler, - Onayı iptal edilen işletmeler, - Bakanlıkça faaliyeti durdurulan kayıtlı işletmeler, 2) 5996 sayılı Kanunun 24/4 maddesine aykırılıktan ve laboratuvar sonucuyla da taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda veya 5996 sayılı Kanunun 40-(1) maddesinin (a) bendi gereği kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş gıdaları üreten/ithal eden firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarası öncelikle telefon ve elektronik ortamda ayrıca yazılı olarak ivedilikle Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne bildirilir. 3) İl müdürlerince, 5996 sayılı Kanunun 26/4 maddesinde belirtilen risk ile ilgili bilgiler, mümkün olan en kısa sürede Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne bildirilir. 4) Bakanlık; Kanunun 31/6 maddesinde yer alan hükümler gözetilmek şartıyla, kamuoyuna bildirilmesi gereken bilgiler Makam onayı ile kamuoyuna duyurulur.

8 BAKANLIĞIN GIDAYA DAİR RESMİ KONTROL PROSEDÜRÜ
p) Resmi kontrollerin hangi faaliyetlerinden ne miktarda ücret alınacağı, 28/12/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliğine göre belirlenir. Alınacak ücret miktarları Bakanlığın adresinden takip edilmelidir.

9 TEŞEKKÜR EDERİM


"BAKANLIĞIN GIDAYA DAİR RESMİ KONTROL PROSEDÜRÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları