Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKUL/KURUMDA STRATEJİK PLANLAMA Stratejik planlama, bir örgütün ne olduğu, ne yaptığı ve bunu niçin yaptığını şekillendirmek ve buna rehberlik etmek için.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKUL/KURUMDA STRATEJİK PLANLAMA Stratejik planlama, bir örgütün ne olduğu, ne yaptığı ve bunu niçin yaptığını şekillendirmek ve buna rehberlik etmek için."— Sunum transkripti:

1 OKUL/KURUMDA STRATEJİK PLANLAMA Stratejik planlama, bir örgütün ne olduğu, ne yaptığı ve bunu niçin yaptığını şekillendirmek ve buna rehberlik etmek için temel kararlar üretmeye yönelik disiplinli bir çaba olarak tanımlanabilir.

2 Stratejik Planlama Bulunduğumuz nokta ile ulaşmayı arzu ettiğimiz durum arasındaki yoldur. 2010 2014 2011 2012 2013

3 Okul/Kurum stratejik planının ayırt edici özellikleri 1. Uzun dönemli olması 2. Bütünleştirilmiş bir anlayışla okulun geleceğinin tasarlanması 3. Okulun dışındaki dünyanın gelecekteki eğilimlerinin dikkate alınması 4. Okulun var olan ve gelecekte olabilecek kaynaklarının dikkate alınması

4 Stratejik Planlama Yapılırken Şu Sorulara Yanıt Aranacaktır: Nerdeyiz? Nereye Ulaşmak İstiyoruz? Nasıl Ulaşırız? Başarımızı Nasıl Takip Ederiz ve Değerlendiririz?

5  Tarihçe  Yasal Yükümlülükler  Ürün/Hizmetler  Kurum İçi ve Çevre Analizi  GZFT (SWOT) Analizi  Paydaş Analizi DURUM ANALİZİ NEREDEYİZ  Kuruluşun varoluş gerekçesi  Temel İlkeler MİSYON VE İLKELER NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ?  Arzu edilen gelecek VİZYON  Orta vadede ulaşılacak amaçlar  Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler AMAÇLAR AMAÇLARVEHEDEFLER  Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri  Eylem Planları  Maliyetlendirme STRATEJİLERFAALİYETLERVEPROJELER GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ?  Raporlama  Karşılaştırma İZLEME İZLEME BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER VE DEĞERLENDİRİRİZ?  Geri besleme  Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi  Performans göstergeleri  Performans Yönetimi DEĞERLENDİRME VE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ Stratejik Planlama Süreci

6 OKUL/KURUM SP ORGANİZASYONU STRATEJİK PLAN MEVCUT DURUM TARİHİ GELİŞİM YASAL YÜKÜMLÜLÜKL ER ÜRÜN VE HİZMETLER PAYDAŞ ANALİZİ KURUM İÇİ ANALİZ Örgüt Yapısı İnsan Kaynakları Teknoloji Mali Kaynaklar İstatistiki veriler ÇEVRE ANALİZİ PEST Üst Politika Belgeleri GZFT ANALİZİ GELECEĞE BAKIŞ MİSYON VİZYON DEĞERLER TEMALAR AMAÇLAR VE HEDEFLER PERFORMANS GÖSTERGELER İ FAALİYET/PROJ ELER STRATEJİLER İZLEME VE DEĞERLENDİR ME RAPORLAMA

7 OKUL/KURUM SP B. GELECEĞE YÖNELİM Misyon, Vizyon, Temel değerler Tema/Amaç ve Hedefler Performans Hedefleri Performans Göstergeleri Faaliyet/Projeler Stratejiler İZLEME VE DEĞERLENDİRME A. DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler Ürün ve Hizmetler Paydaş Analizi ve Görüşler Kurum İçi analiz Örgütsel yapı İnsan kaynakları Teknolojik düzey Mali kaynaklar İstatistiki veriler - Çevre Analizi PEST Üst Politika Belgeleri GZFT analizi

8 OKUL STRATEJİK PLANI TEMA AMAÇ 1 STRATEJİK HEDEF 1.1 PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET/PROJEL ER PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK HEDEF 1.2 STRATEJİK HEDEF 1.3 STRATEJİK HEDEF 1.4 STRATEJİLER AMAÇ 2AMAÇ 3

9 Planlı Yönetim Okulun planlı bir şeklide yönetilmesi gereklidir. Çünkü Planlama; Politika geliştirmeye, Belirlenen politikaların somut iş programlarına ve bütçelere dayandırmaya, Uygulamaları etkili bir şekilde izleme ve değerlendirmeye olanak sağlayacaktır.

10 Okulda Stratejik Planlamanın Hazırlık Aşamasında; Planın Sahiplenilmesi, Planlama Sürecinin Organizasyonu, (Stratejik Planlama Ekibi: Yönetici, Öğretmen, Personel, Veli, Öğrenci,) İhtiyaçların Tespiti, Zaman Planı, Hazırlık Programı,

11 Misyon okul/kurumun varlık sebebidir; kurumun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder. Misyon bildirisi stratejik plan dokümanının diğer kısımlarına da temel oluşturur. MİSYON BİLDİRİSİ

12 Misyon Fransızca mission olup Türkçe karşılığı ulugörev, özgörev, amaç, görev olarak çevrilmektedir. Misyon ifadesi okul/kurumun neyi kimin için yaptığını ifade eder

13 Misyon Varlık sebebinin tanımlanması Dört temel soru Ne? Nasıl? Neden? Kime?

14 14 Misyon için cevaplanması gereken sorular NE yapmamız gerekiyor/bekleniyor? Bunları KİM için yapıyoruz? Hangi yöntem, yaklaşım ve değerler ile NASIL üretiyoruz? Nasıl çalışıyoruz? Bunları NEDEN yapıyoruz? Neden varız?

15 15 Misyon İfadesi NEDEN? Var oluş nedeni, kuruluş amacı NE? Hizmet alanların ihtiyaçları Nasıl? Yaklaşımlar,yöntemler KİME? Hizmet alan kesimler

16 Örnek: Okul için Misyon ifadesi “Biz; çağın gerekleri ile donanmış uygun eğitim ortamlarında, bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak, özgür düşünen, kendisi ve toplumla barışık, milli ve evrensel değerleri benimsemiş, bilgiyi üreten ve bireyleri bir üst eğitim kurumuna ve hayata hazırlamak için varız.”

17 Örnek: Okul için Misyon ifadesi “Tüm paydaşlarıyla çağın gereğine uygun, kamu yararına yönelik ihtiyaç duyulan etkili ve verimli eğitim öğretim hizmeti sunmaktır”

18 Fransızca vision olup Türkçe’ye özülkü, uludüş, geniş görüşlülük, uzgörü, gösterim, geniş görüş, ileri görüş olarak çevrilmiştir. Vizyon kuruluşun geleceğini simgeler Kuruluşun gelecekte neleri yapmak istediğinin güçlü bir anlatımıdır. Vizyon bir kuruluşun farklı birimleri arasında birleştirici bir unsurdur. VİZYON BİLDİRİSİ

19 Vizyon Ulaşılmak istenen zirve İdealist, özgün, çekici, heyecan verici İddialı / gerçekçi

20 Güçlü bir vizyon İdealisttir; yürekten gelmesi, hissedilmesi gerekir.  Özgündür; kuruluşa aidiyeti belirgindir.  Ayırt edicidir; okulu diğer okullardan farklı kılar..  Çekicidir; kuruluş içinden olan ve olmayan kişilerin ilgisini çeker, sinerji yaratır.

21 21 Vizyon İfadesi Doğru yada yanlış değildir Gerçekleşmek zorunda değildir Heyecan vericidir “Hayal edilen ama hayal ürünü olmayan” bir resimdir.

22 22 Misyon - Vizyon MisyonVizyon Bugünü yansıtırYarını gösterir Müşterileri belirlerİlham vericidir Temel süreçleri belirlemeye yarar Kurumun gitmek istediği yönü belirler Performans ölçütlerini belirlemeye yarar Stratejik karar ölçütlerini belirlemeye yarar

23 Örnek: Vizyon ifadeleri “Eğitimde öncü konuma gelerek dünyanın en kaliteli okulları arasında yer almaktır” “Özgün çalışmalarıyla model gösterilen kurum olmaktır” “Bilim ve teknolojinin ışığında geleceğe yön vermek” Çevrenin bilim, kültür ve sanat merkezi bir okul olmak

24 Temel Değerler/İlkeler Çalışma felsefesi Kuruluşun çalışmalarına temel teşkil eden değerler, standartlar ve idealler Çalışanlarca benimsenen değerler ve inançlar

25 Değerler üç temel alana ilişkin olabilir Kişiler: Kurum çalışanları ve kuruluş dışındaki kişiler Süreçler: Kurumun yönetim, karar alma ve hizmet üretimi süreci Performans: Kurumun ürettiği hizmet ve/veya ürünlerin kalitesine yönelik beklentiler

26 Temel Değerler (Örnek) ……. Okulu/Kurumu olarak, paydaşlarının istek ve beklentilerine yönelik olarak, paydaşlarıyla açık iletişim ve empati kurar, okulun tüm süreçlerine okul toplumun üyelerinin katılımını sağlayarak okulumuz ile özdeşim kurmasını sağlar, güvene ve işbirliğine dayalı, sürekli gelişim anlayışı içinde öğrenci merkezli eğitim okul merkezli yönetim anlayışını benimseyerek öğrenci başarısını temel alır ve eğitimin niteliğinden ödün vermeyiz.

27 Temel Değerler (Örnek) Karar alma sürecinde katılımcılık, şeffaflık ve eşitlik esastır İnanıyoruz ki; Bütün öğrenciler zekidir, önemli olan bu zekayı aktif hale getirebilmektir. Biliyoruz ki; Çağımız bilgi öğretme çağı değil, bilgiye ulaşmanın yollarının öğretildiği çağdır.

28 28 Temel değerler (örnek) Kalite: Varlık nedenimiz öğrencilerimizdir, kalite işimiz, öğrenci veli ve toplumun beklentilerinin karşılığını vermek bizim hedefimizdir. Sorumluluk: Bireyler olarak tam sorumluluk gösterir, birlikte çalıştıklarımızın sorumluluğunu destekleriz. Karşılıklılık: Karşılıklı yarar, kamusal yarar; kamusal yarar ise kalıcı olandır. Verimlilik: Kaynakları azami ölçüde kullanır, hiçbir şeyi israf etmeyiz ve en iyi yapabildiğimiz işi yaparız.


"OKUL/KURUMDA STRATEJİK PLANLAMA Stratejik planlama, bir örgütün ne olduğu, ne yaptığı ve bunu niçin yaptığını şekillendirmek ve buna rehberlik etmek için." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları