Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SİNOP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA ÇALIŞMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SİNOP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA ÇALIŞMALARI"— Sunum transkripti:

1 SİNOP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA ÇALIŞMALARI
ERDAL KOCADAĞ –KANDEMİR ÇORAPCI STRATEJİK PLAN İl EKİPİ

2 Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü
YASAL ZORUNLULUK 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu 5436 Sayılı KMYK Kanunu İle Bazı Kanun Ve KHK’de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 5227 Sayılı Kamu Yönetimi Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısında Yer Alan Stratejik Planlama İlgili Maddeler Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü

3 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun No Kabul Tarihi: MADDE 9.- Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

4 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun No. 5018. Kabul Tarihi: 10
Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı(Kalkınma Bakanlığı) ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

5 Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü
DURUM ANALİZİ PAYDAŞ ANALİZİ Katılımcılık stratejik planlamanın temel unsurlarından biridir. Kuruluşun etkileşim içinde olduğu tarafların görüşlerinin dikkate alınması stratejik planın sahiplenilmesini sağlayarak uygulama şansını artıracaktır. Diğer yandan, kamu hizmetlerinin yararlanıcı ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilebilmesi için yararlanıcıların taleplerinin bilinmesi gerekir. Bu nedenle durum analizi kapsamında paydaş analizinin yapılması önem arz etmektedir. Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü

6 Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü
Paydaş Analizi Paydaş: Kurum faaliyetlerinden etkilenen veya bu faaliyetleri etkileyen kişi, grup veya kurumlar Çalışanlar, Müşteriler, Liderler, Stratejik Ortaklar, Temel Ortaklardır. Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü

7 Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü
Paydaş Analizi İç Paydaş (Çalışanlar) Dış Paydaş (Temel Ortak, Stratejik Ortak, Tedarikçiler) Müşteri (Yararlanıcı, Hedef kitle) İç Paydaşlar: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır. Kuruluşun çalışanları, yöneticileri ve kuruluşun bağlı olduğu bakan, iç paydaşlara örnek olarak verilebilir. Dış Paydaşlar: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları, kuruluşa girdi sağlayanlar, sendikalar, ilgili sektör birlikleri dış paydaşlara örnek olarak verilebilir. Müşteriler (Yararlanıcılar): Kuruluşun ürettiği ürün ve hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlardır. Müşteriler dış paydaşların alt kümesidir. Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü

8 İç paydaşlar(Çalışanlar)
Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır. ÖRNEK: Kuruluşun çalışanları, Şube Müdürleri, Müdür Yardımcıları, Milli Eğitim Müdürü Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü

9 Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü
Dış Paydaşlar Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. ÖRNEK: Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları, Kuruluşa girdi sağlayanlar, Sendikalar, İlgili sektör birlikleri Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü

10 MEB paydaşları İç Paydaşlar Dış Paydaşlar Kurum İçi Birimler
Eğitim Yöneticileri Öğretmenler Diğer Çalışanlar Öğrenciler Okul Aile Birlikleri Özel Öğretim Kurumları Anne, Baba ve Veliler Eğitim Sendikaları Üniversitesiler Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütleri Diğer Bakanlık Kuruluşları Yerel Medya Yayınevleri ve Yazarlar Yerel Yönetimler Yargı Kurumları Hayırseverler Mezun Dernekleri Eğitim Materyali Üreten Özel Firmalar Özel Öğrenci Yurtları Ulaştırma Sektörü Sanat ve Spor Dünyası Bilgi ve Bilişim Teknolojileri Üreticileri ve Kullanıcıları Siyasi Partiler Güvenlik Güçleri

11 Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Paydaşları
İç Paydaşlar  Kurum İçi Birimler Eğitim Yöneticileri Öğretmenler Öğrenciler Özel Öğretim Kurumları Memurlar Destek Personeli

12 Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Paydaşları
Dış Paydaşlar 1. İl Özel İdaresi 2. Veliler 3. Hayırseverler(……..) 4. Yerel Yönetimler(Sinop Belediyesi,….) 5. Medya(Sinop Yerel Medyası…) 6. Üniversiteler(Sinop Üniversitesi) 7. Sivil Toplum Örgütleri(Sinop Eğitim Gönüllüleri,……) 8. Devletin diğer bağlı kurumları 9. Mezunlarımızı istihdam eden kuruluşlar

13 DURUM ANALİZİ KURULUŞ İÇİ ANALİZ (ÇEVRE ANALİZİ) GZFT (SWOT) Analizi
Güçlü yönler Zayıf yönler Fırsatlar Tehditler SWOT analizi yakın ve uzağı görmemizi sağlayan bir gözlük olarak algılanabilir. Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü

14 Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü
GZFT (SWOT) F G Z T Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü

15 GZFT DİYORKİ Aşağıdaki Soruların Cevabı NEDİR-1
GÜÇLÜ YÖNLER Avantajlarınız neler ? Neleri diğerlerinden daha iyi yapıyorsunuz ? Fikri hayata geçirmede hangi tip özgün veya düşük maliyetli kaynaklara sahipsiniz ? Pazardaki rakipler hangi yönünüzün güçlü olduğunuzu düşünüyor ? ZAYIF YÖNLER Geliştirmeniz gereken yönler nelerdir ? Hangi durumlardan kaçınmamız gerekir ? Pazardaki rakipler hangi yönlerinizin zayıf görüyor ? Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü

16 GZFT DİYORKİ Aşağıdaki Soruların Cevabı NEDİR
FIRSATLAR Sizi bekleyen iyi fırsatlar nelerdir ? Pazardaki hangi eğilimlerden haberdarsınız ? Teknolojideki son değişimlerden nasıl faydalanabilirsiniz ? Kurallardaki son değişimlerden nasıl faydalanabilirsiniz ? Güçlü yönlerinizi nasıl fırsata dönüştürebilirsiniz ? Zayıf yönlerinizi nasıl fırsata dönüştürebilirsiniz ? TEHDİTLER Önünüzde hangi engeller var ? Rakipleriniz(diğer eğitim kurumları) ne yapıyor ? Teknolojideki son değişimler sizi nasıl olumsuz etkiliyor ? Kurallardaki son değişimler sizi nasıl olumsuz etkiliyor ? Güçlü yönleriniz tehdite dönüşebilir mi ? Zayıf yönleriniz tehdite dönüşebilir mi? Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü

17 Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü
1.Kuruluş İçi Analiz Kurumun mevcut durumunu ve geleceğini etkileyebilecek iç ortamdan kaynaklanan ve kurumun kontrol edebildiği koşulların ve eğilimlerin incelenerek güçlü ve zayıf yönlerin değerlendirilmesi Belirlenecek güçlü yönler kuruluşun HEDEFLERİNE, zayıf yönler ise kuruluşun alacağı TEDBİRLERE ışık tutacaktır. Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü

18 Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü
Kuruluş İçi Analizde; Kuruluşun yapısı Beşeri kaynaklar Kurum kültürü Teknoloji Mali durum dikkate alınmalıdır. Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü

19 Güçlü yönlerin saptanması
Üstünlükleriniz nelerdir? Neleri iyi yaparsınız? Başkaları, güçlü yanlarınız olarak neleri görmektedirler? Gerçekçi olun Tüm karakteristiklerinizi sıralayın Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü

20 Zayıf yönlerin saptanması
Neleri kötü yapmaktasınız? Neleri iyileştirmeye gereksiniminiz var? Başkaları hangi konularda sizden daha iyidirler? Başkalarının gözüyle ne gibi zayıflıklarınız ortaya çıkmakta? Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü

21 Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü
2. Çevre Analizi Kurumun kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin incelenerek fırsat ve tehditlerin belirlenmesi Fırsatlar, kuruluşun kontrolü dışında gerçekleşen ve kuruluşa avantaj sağlaması muhtemel olan etkenler ya da durumlardır. Tehditler ise, kuruluşun kontrolü dışında gerçekleşen, olumsuz etkilerinin engellenmesi veya sınırlandırılması gereken unsurlardır. Fırsatlar, kuruluşun kontrolü dışında gerçekleşen ve kuruluşa avantaj sağlaması muhtemel olan etkenler ya da durumlardır. Tehditler ise, kuruluşun kontrolü dışında gerçekleşen, olumsuz etkilerinin engellenmesi veya sınırlandırılması gereken unsurlardır. Çevre analizinde; kuruluşu etkileyebilecek dışsal değişimler ve eğilimler değerlendirilir. Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü

22 Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü
Fırsatlar Önünüzde duran fırsatlar nelerdir ? Çevrede ne gibi ilginç gelişmeler yaşanmakta ? Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü

23 Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü
Tehditler Ne gibi engellerle karşılaşmaktasınız? Rakipleriniz ne yapmaktalar? Beklenen iş, ürün veya hizmet standartları değişmekte mi? Değişen teknoloji konumunuzu tehdit ediyor mu? Finansal sorunlarınız var mı? Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü

24 Çevre analizi (PEST Analizi)
Politik/Hukuki Ekonomik Sosyal/Kültürel Teknolojik Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü

25 Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü
Çevre analizi (PEST) Politik/Hukuki Faktörler İlgili yasalar Vergi sistemi Hükümetin öncelikleri Hükümetin değişmesi Hükümet politikaları Mevcut hükümetin durumu Devletin müdahalesi Uluslar arası ilişkiler Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü

26 Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü
Çevre analizi(PEST) Ekonomik Faktörler Dünyadaki genel ekonomik durum Uluslar arası ekonomik kuruluşlar Ticari döngüler Enflasyon ve değişim oranları Ekonomik büyüme İş gücü mevcudiyeti Para ve kredi kaynakları Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü

27 Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü
Çevre analizi (PEST) Sosyal/Kültürel Faktörler Çevreye olan hassasiyet Tüketici eğilimleri Yeni ihtiyaç ve istekler Toplumun yaş ve eğitim dağılımı Doğum artış oranı ve ortalama ömür Toplumdaki etik değerler Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü

28 Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü
Çevre analizi(PEST) Teknolojik Faktörler Internet kullanımının yaygınlığı Yeni ürünler Altyapı teknolojisi Enerji kaynakları ve kullanabilirlik ARGE harcamaları Teknoloji transferi Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü

29 Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü
SWOT (GZFT) ANALİZİ Kuruluş İçi Analiz Güçlü Yönler Zayıf Yönler Tehditler Fırsatlar Çevre Analizi Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü

30 SİNOP İL MEM GZFT ANALİZİ
İÇ FAKTÖRLER: GÜÇLÜ YÖNLER: Kurum çalışanlarının eğitim düzeylerinin yüksek olması ve nitelik yönüyle çeşitliliği, Teknolojik donatımın en üst seviyede olması, Kurum içi eğitimin yeterli olması, Toplam Kalite Yönetimi anlayışının benimsenmesi, Nüfusun tamamına hitap etmesi, Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü

31 SİNOP İL MEM GZFT ANALİZİ
GÜÇLÜ YÖNLER: Sürekli kendini yenileyen bir kurum olması, Kurumda yapılan tüm çalışmaların planlı ve programlı olması, Çevreye en duyarlı kurum olması, Güçlü ve yaygın teşkilat yapısı, Personel politikalarının şeffaflığı, Toplumun çeşitli kesimleriyle yapılan işbirlikleri ve kuruma sağlanan katkılar, Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü

32 SİNOP İL MEM GZFT ANALİZİ
GÜÇLÜ YÖNLER: Hizmet İçi Eğitim faaliyetlerine giderek önem verilmesi; etkin personel eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Hizmet alanların beklenti ve görüşlerinin dikkate alınmaya başlanılması, Etkinlik ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi konusundaki var olan prosedür ve tecrübeler, Okullarımızda tekli öğretimin yapılması, Mesleki ve Teknik Eğitime ilginin artması. Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü

33 SİNOP İL MEM GZFT ANALİZİ
ZAYIF YÖNLER: Etkili bir performans ve ödüllendirme sisteminin bulunmaması, Kurum içinde yatay ve dikey iletişimin eksik yürüdüğü, bu durumun ekip(takım) çalışmalarının kurgulanmasında sıkıntılara sebep olduğu, yatay ve dikey iletişimin kuvvetlendirilerek ekip (takım) çalışmaları ile kurum için sinerji yaratılması, Kurumda iş takibine gelen bireylere hizmette daha hızlı ve verimli olunması, Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü

34 SİNOP İL MEM GZFT ANALİZİ
ZAYIF YÖNLER: Çağdaş eğitim yönetimi uygulamaları ile çelişen yönetici ve çalışan davranışları, Zamanın ve kaynakların etkili kullanılamayışı, Olumlu çalışmaların kurumlara ve kamuya yeterince tanıtılamayışı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan projelere sahip çıkılmaması, Süreç yönetimi, verilerle yönetim, etkili ekip çalışmaları, veri toplama, görev tanımları ve iş akış tanımlamaları konularında var olduğu düşünülen eksiklikler, Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü

35 SİNOP İL MEM GZFT ANALİZİ
ZAYIF YÖNLER: Hizmet satın alımının yapılamaması, Gelişmiş bir arşivleme sisteminin olmaması, Özellikle ilçelerimizde ücretli öğretmen görevlendirilmesi, Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü

36 SİNOP İL MEM GZFT ANALİZİ
DIŞ FAKTÖRLER: FIRSATLAR: Eğitime %100 Destek Kampanyası kapsamında yapılan yardımlar, Kız öğrencileri eğitime kazandırmak için uygulanan Haydi Kızlar Okula Kampanyası projesinin olumlu sonuçları, Teknolojik bilgiyi ve deneyimi en verimli şekilde kullanan personele sahip olunması, E-Okul Projesinin örgün eğitim içerisinde yer alan tüm kurumlarımıza yaygınlaştırılması, Yeniliğe açık bir kurum olunması, Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü

37 SİNOP İL MEM GZFT ANALİZİ
FIRSATLAR: İlimizde resmi ve özel kurumlarla, toplumsal örgütlerle işbirliği geliştirme olanakları, Sivil toplum örgütlerinin ve hayırseverlerin eğitime karşı ilgisi, Yönetimi geliştirme anlayışının devletin en üst organlarınca yazılı metinlere dönüştürülmesi (Kalkınma Planları vb.), İlimizde bulunan okul ve kurumlarda gelişen teknolojinin kullanılmaya başlanılması ve bu konudaki yoğun talep, Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü

38 SİNOP İL MEM GZFT ANALİZİ
FIRSATLAR: Kurum ve bağlı kurumlarda, ihtiyaç duyulan niteliklere ve eğitim düzeyine sahip personelin çalışması, Yaygın eğitim imkânlarının gelişmesi, Akademik sınavlarda yakalanan başarı, Avrupa Birliği Projelerinin ve Dünya Bankasının sağladığı maddi kaynaklar, Toplumun eğitime olumlu bakış açısı. Yazışmalarda DYS sistemine geçilmesi. Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü

39 SİNOP İL MEM GZFT ANALİZİ
TEHDİTLER: Personelin yer değiştirmesindeki süreklilik nedeniyle iletişim ve işbirliğinin sağlanmasında yaşanan sorunlar, Kurumlar arasında iletişim ve koordinasyonun sağlanmasındaki güçlükler, Basın ve yayın organlarında kurumun olumsuz yönlerinin abartılarak verilmesi sonucunda, kurumun başarılarından çok olumsuzluklarıyla toplum tarafından algılanmasına neden olunması, İlimizin, yaşlı nüfus yoğunluğu sıralamasında ilk sıralarda yer alması, Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü

40 SİNOP İL MEM GZFT ANALİZİ
TEHDİTLER: Genel bütçeden kuruma ayrılan maddi ve insan kaynaklarının sınırlılığı, Bazı toplumsal ve bürokratik gurupların uyguladığı üst düzey baskılar, bunların beklenti düzeylerindeki sürekli değişiklikler ve farklıklar ile mevzuat ve beklentileri dengelemedeki güçlükler, Çalışan ve hizmet alanlarda var olan kurum hakkında ki eskiye yönelik olumsuz davranışlar, Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü

41 SİNOP İL MEM GZFT ANALİZİ
TEHDİTLER: Gelişmeye karşı kurumda bulunan değişik direnç biçimleri; aşırı eleştirisel yaklaşım ve suçluyu dışarıda arama anlayışı, Velilerin okullara karşı olan ilgisizliği, Yönlendirme eğitimindeki yetersizlik, Sık sık değişen mevzuat, Yeni iş kollarına kalifiye eleman yetiştirilmemesi. Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü

42 NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ?
Kuruluşun varoluş gerekçesi Temel ilkeler MİSYON VE İLKELER Arzu edilen gelecek VİZYON Orta vadede ulaşılacak amaçlar Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler AMAÇLAR VE HEDEFLER Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü

43 NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? (GELECEĞE BAKIŞ)
Misyon ve İlkeler Vizyon Stratejik Amaçlar ve Hedefler Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü

44 MİSYON (Nereye ulaşmak istiyoruz?-1)
Misyon Kavramı Fr: mission Tr: ulugörev, özgörev, amaç, görev Kurumun varlık nedenidir Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü

45 Misyon için cevaplanması gereken sorular
NE yapmamız gerekiyor/bekleniyor? Bunları KİM için yapıyoruz? Hangi yöntem, yaklaşım ve değerler ile NASIL üretiyoruz? Nasıl çalışıyoruz? Bunları NEDEN yapıyoruz? Neden varız? Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü

46 Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü
Misyon ifadesi’nin Bir paragraftan uzun olmaması Açık, anlaşılır, Herkes tarafından aynı ölçüde algılanabilir, Temel değerler ile uyumlu olması tercih edilir. Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü

47 Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü
MİSYONUMUZ Toplumun değerleri doğrultusunda, eğitim dışındaki kurumlarla da işbirliği yaparak, eğitim hizmetinden yararlanan kitlenin beklentilerini karşılayan ve onları geleceğe hazırlayan kaliteli eğitimi ve hizmeti sunmak. Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü

48 Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü
Vizyon Fr: vision Tr: özülkü, uludüş, geniş görüşlülük, uzgörü Gösterim, geniş görüş, ileri görüş Görme gücü, önsezi, algılamada olağanüstü yetenek ve seziş, bir şeyin tasarlanmış ve ya görülüş tarzı, hayal gücü ile zihinde yaratılan simge, derin görme, ileriyi görme (TDK) Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü

49 Kurumsal vizyon ifadesi
Kurumun uzun vadede ulaşmak istediği yer ve durumu, ilerleyeceği yönü tarif eder Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü

50 VİZYON Nereye ulaşmak istiyoruz?-2
Kurumsal vizyon ifadesi; Kurumun ideal geleceğini sembolize eder. İddialı ve aynı zamanda ulaşılabilir bir ifadedir. Uzun vadede neleri yapmak isteriz? Gelecekte nerede olmak isteriz? Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü

51 Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü
Güçlü Bir VİZYON İdealisttir; yürekten gelmesi, hissedilmesi gerekir Özgündür; Aidiyeti belirtir Ayırt edicidir; Diğer kurumlardan farklı olmalıdır Çekicidir; Kurum içinden olan/olmayan herkesin ilgisini çeker Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü

52 Vizyonumuza ulaştığımızda;
Nasıl bir kurum olarak algılanacağız? Çalışanlar gözünde nasıl bir kurum olacağız? Değerlerimiz neler olacak? Kurumumuzun toplum içindeki rolü ne olacak? Dünyaya ve topluma katkımız neler olacak? Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü

53 Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü
VİZYONUMUZ Eğitimde model olan, gelişim ve değişimi en hızlı şekilde gerçekleştiren, Milli ve evrensel değerleri benimseyen mutlu bireyler yetiştiren bir kurum olmak, Sinop MEM Strateji Geliştirme İl Koordinatörlüğü

54 STRATEJİK PLANLAMA TAKVİMİ
Okullar; Ocak 2014’te yukarıdaki Stratejik Planlama Ekiplerini kuracaktır. Ek-4 Formu doldurularak İl –İlçe MEM AR-GE birimine gönderilecektir. İl MEM AR-GE; Şubat - Mart 2014 tarihleri arasında eğitimler verecektir. Okullar; Nisan-Mayıs 2014 tarihine kadar Durum Analizini çalışmalarını tamamlayacaklardır. Okullar; Mayıs- Eylül 2014 tarihine kadar Geleceğe Yönelim aşaması tamamlanacaktır. Okullar; Eylül 2014 tarihine kadar “Durum Analizi” ve “Geleceğe Yönelim” e ait tüm Stratejik Plan Çalışmalarını İl MEM AR-GE birimine gönderecektir.

55 STRATEJİK PLANLAMA TAKVİMİ
Okullar; Eylül 2014 ‘te okulların Stratejik Planları Sene Başı Öğretmenler Kurulunda uygun bulunması veya revize edilmesi işlemleri gerçekleştirecektir. Okullar; Ekim 2014’te Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantısında planların onaylanması veya kurul kararı doğrultusunda revize işlemini yapacaktır. İl MEM AR-GE; Ekim-Kasım 2014 tarihlerinde okulların Stratejik Planlarını inceleyecek ve gerekli düzeltmeleri yapacaktır. Okullar; Aralık 2014’te İl MEM AR-GE tarafından incelenen Stratejik Planlar İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanıp Okulların Web Sitesinde yayınlanacak ve çalışmalara başlanacaktır.

56 GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ İLGİYE TEŞEKKÜRLER


"SİNOP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA ÇALIŞMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları