Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 STRATEJİK PLANLAMA ÖĞELERİ (Amaç ve Hedef Belirleme)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 STRATEJİK PLANLAMA ÖĞELERİ (Amaç ve Hedef Belirleme)"— Sunum transkripti:

1 1 STRATEJİK PLANLAMA ÖĞELERİ (Amaç ve Hedef Belirleme)

2 2 Stratejik amaçlar belirli bir zaman diliminde kuruluşun ulaşmayı hedeflediği kavramsal sonuçlardır. Stratejik amaçlar ve hedefler stratejik planlama sürecinde kuruluşun “Nereye ulaşmak istiyoruz?” sorusuna cevap verir. Stratejik Amaçlar

3 3 Stratejik amaç, kuruluşun genel bir çerçevede ulaşmayı düşündüğü noktanın ne olduğunu gösterir. Amaçlar, okulun strateji ve planlarına yol gösteren birer unsur oldukları gibi, hedeflerin oluşmasına da temel oluşturur. Stratejik Amaçlar

4 4 Yol gösterici ve gerçekçi amaçların oluşturulması için gereken ilkeler şunlardır: 1. Amaçlar açık bir biçimde ifade edilmelidir. 2. Amaçlar iddialı, aynı zamanda gerçekçi, ulaşılabilir ve çekici olmalıdır. 3. Amaçlar esnek ve motive edici olmalıdır. 4. Kısa ve uzun dönemde erişilecek amaçlar birbirinden ayrılmalıdır. Stratejik Amaçlar

5 5 5.Amaçlar her düzeyde birbiriyle uyumlu olmalıdır. 6.Misyon, vizyon ve değerlerle uyumlu olmalı, kuruluşun misyonunu yerine getirmesine katkıda bulunmalıdır. 7. Ulaşılmak istenen noktayı açık bir şekilde ifade etmeli, ancak buna nasıl ulaşılacağını ayrıntılı olarak açıklamamalıdır. Stratejik Amaçlar

6 6 8. Stratejik planlama sürecinin daha sonraki aşamaları için bir çerçeve sunmalıdır. Hedeflerin gerçekleştirilmesinde yol gösterici olmalıdır. 9. Kuruluşun öncelikleri ve durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir. 10. Kuruluşun şimdiki durumundan gelecekte arzu edilen durumuna dönüşümünü sağlayabilecek nitelikte olmalıdır. Stratejik Amaçlar

7 7 Stratejik Amaçların Oluşturulması İçin Cevaplanması Gereken Sorular:  Kuruluş misyonunu yerine getirmek için neler yapmalıdır?  Kuruluş kısa ve orta vadede neleri başarmayı amaçlamaktadır?  Kuruluşun şu andaki faaliyetleri dış çevre ile uyumlu mudur, değilse ne değişmelidir?

8 Kuyuyu, susamadan önce kazmalı.

9 9 Stratejik amaç 1: Güvenli, sağlıklı ve albenisi olan bir çevre oluşturulması için okulda istenmeyen davranışlar engellenip, disiplin olayları ve kirlilik azaltılarak okulumuzdaki yaşam kalitesini yükseltmek. Stratejik Amaç Örnekleri

10 10 Stratejik amaç 2: Okul veli işbirliği geliştirip, okul yönetimine veli katılımını arttırmak. Stratejik Amaç Örnekleri

11 11 Hedefler, stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için ortaya konulan özel ve ölçülebilir alt amaçlardır. Stratejik amaçların aksine, hedefler sayısal olarak ifade edilirler ve daha kısa vadeyi kapsarlar. Bir stratejik amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak birden fazla hedef belirlenebilir. Hedefler

12 •Hedefler oluşturulurken uyulması gereken ilkeler: –Yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda olmalı, –Ölçülebilir olmalı, –İddialı fakat imkansız olmamalı, –Sonuca odaklanmış olmalı, –Zaman çerçevesi belli olmalı, –Hedeflere ulaşma herkes için istenilir olmalı, –Okulun hedefleri belirlenirken öğrenci başarılarına öncelik verilmelidir. Hedefler

13 13 Hedefler Hedeflerin Oluşturulması İçin Cevaplanması Gereken Sorular  Hedefler, kuruluşun misyon, vizyon, değerleri ve ilişkili olduğu stratejik amaç ile tutarlı mı?  Hangi spesifik sonuca ulaşmaya çalışılıyor?  Bir stratejik amaca ilişkin hedefler gerçekleştirildiğinde o stratejik amaca ulaşılabiliyor mu?

14 14 Hedefler  İstenilen sonuçlara ne kadar zamanda ulaşılabilir?  Bu hedeflere ulaşmak için sağlanan gelişme nasıl ölçülür?  Kıyas noktaları nelerdir? Ne kadar gelişme sağlanabilir?

15 15 Hedef 1: Öğrenci akademik başarısını 2015-2016 eğitim öğretim yılı sonunda %62’den %71 çıkarılacaktır (%9 oranında arttırılacaktır). Neden doğru: Belirli bir hedef, belirli bir zaman çerçevesinde ele alınmaktadır. Hedefe ulaşılması mümkün görünmektedir. Karşılaştırma için gerekli istatistikî bilgiler mevcuttur. Hedef 2: 2015-2016 eğitim öğretim yılında ortalama “11 gün/öğrenci” olan devamsızlık, 2006-2007 eğitim öğretim yılı sonunda “10 gün/öğrenciye”, 2007-2008 eğitim öğretim yılında da “8 gün/öğrenciye” indirilecektir. İyi Belirlenmiş Hedeflere Örnekler

16 16 Hedef 3: Okulda yaşanan disiplin olayları 2015 yılında %12, 2016 yılında %8, 2017 yılında da %5’e düşürülecektir. Neden Doğru: Hedefler ölçülebilir, anlamlı ve ulaşılabilir niteliktedir, zaman boyutu içermektedir. İyi Belirlenmiş Hedeflere Örnekler

17 17 Stratejik Amaç ve Hedef İlişkisi TEMA 1

18 18 Aşağıda yer alan “açık olmayan hedefler” daha açık ve anlaşılır olarak nasıl düzenlenebilir?  Eğitsel kulüp etkinlikleri geliştirilecek  Okul aile birliğinin gelirleri arttırılacak  Okulumuz çalışanlarının daha fazla hizmet içi eğitim almaları sağlanacak  Veli toplantılarına katılım arttırılacaktır. Açık Olmayan Hedefler

19 19

20 20 Okul gelişim planı; stratejik plana konulan stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için bir yıllık süreçte yapılacak iş ve işlemlerin ayrıntılı olarak ele alındığı bir okul eylem planıdır.

21 21 Okul gelişim planı, okul stratejik planından ayrı olarak her yıl, o eğitim- öğretim yılına ait olarak hazırlanmalıdır. Her yıl hazırlanan okul gelişim planında, okulun stratejik planındaki değerler, misyon, vizyon ve stratejik amaçlar ile hedefler temel alınmalıdır.

22 22 Okul gelişim planı okulun mevcut durumu ve gelecekte hedeflenen durumu ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan bilgileri düzenler, Okulun gelişim hedeflerini tanıtır, gelişimde öncelik taşıyan çalışmaları ve hedeflere ne zaman ulaşılacağını ortaya koyar.

23 23 Okul gelişim planının işlevi: •Gelişimi yönetir, •Sorumlulukları paylaştırır. •Kaynakların kullanımına açıklık kazandırıp verimliliği artırır.

24 24 Stratejik planda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenen çalışmalara yönelik çalışma ekipleri kurulur. Çalışma planları, çalışmayı gerçekleştirecek olan ekipler tarafından hazırlanır.

25 25 ÇALIŞMA (İYİLEŞTİRME) PLANI Stratejik Amaç No: …………. Hedef No: ………….. Çalışma Konusu:............................................................................................. Performans Göstergesi:..................................................................................... Yapılacak işler Çalışmanın Sorumluları Çalışmanın Başlangıç Tarihi Çalışmanın Bitiş Tarihi Tahmini Maliyet Çalışmadan Beklenen Yarar Çalışmanın Değerlendirilmesi Çalışma Tamamlandı Çalışmanın Tamamlanamama Nedeni (Çalışma Bitirilemediyse Gerekçeleri)

26 26 Örnek Çalışma

27 27 Tüm okul öğrencilerinin yeterlikleri doğrultusunda yüksek başarı standartlarına ulaşmalarına rehberlik etmek Stratejik Amaç 1: Örnek Çalışma

28 28 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında %60 olan Okul Öğrenci Başarısı Ortalaması;  2014-2015 Eğitim Öğretim Yılında % 65’e,  2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında %72’ye,  2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında ise %78’e  2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında ise %81’e çıkarılacaktır. Hedef 1: Örnek Çalışma

29 29 Çalışma konularına ait iyileştirme planları bir araya getirildiğinde okul gelişim planı hazırlanmış olacaktır.

30 30 Sıra No Stratejik Amaç No Hedef No. Çalışmanın Adı Sorumlu Ekip Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Tahmini Bütçe Açıklamalar

31 31 Stratejik Amaç No : …………………………………………………… Hedef No : …………………………………………………… Çalışma Konusu : …………………………………………………… Çalışma Ekibi : …………………………………………………… Performans Göstergeleri: …………………………………………………… Yapılacak işler Çalışmanın Başlangıç Tarihi Çalışmanın Bitiş Tarihi Tahmini Maliyet Çalışmadan Beklenen Yarar Çalışmanın Değerlendirilmesi AÇIKLAMA Çalışma Tamamlandı Çalışmanın Tamamlanamama Nedeni (Çalışma Bitirilemediyse Gerekçeleri) İptal Edilecek Çalışma Konusu İptal Edilecek Çalışmadan Başka Çalışmalara Kaydırılacak Kaynaklar Eklenecek Çalışma Konusu Gözden Geçirme ve Biçimlendirici Değerlendirme

32 32 TEŞEKKÜR EDERİZ


"1 STRATEJİK PLANLAMA ÖĞELERİ (Amaç ve Hedef Belirleme)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları