Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Comenius ağları - taslak

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Comenius ağları - taslak"— Sunum transkripti:

1 Comenius ağları - taslak
Tarih Amaçlar Roller Konular Uygun Etkinlikler Yapı Ortaklıklar Mali Destek Uygunluk Ölçütleri Seçme İşlemleri Başvuru Formları Daha fazla bilgi için...

2 Comenius ağları : tarih
Pilot Ağlar, 1997 yılında okul eğitiminde ICT’nin kullanımını teşvik etme çerçevesinde başlatılmıştır. Socrates II bünyesinde yeni bir faaliyet olarak ( ) : Comenius Ağları başlatılmıştır. Comenius 1 & 2 faaliyetlerini tamamlayıcı yatay (temel öncelikli) bir faaliyet oluşturulmuştur. İlk yıl (2001) on adet ağ projesi seçilmiştir. Bunlar 6 farklı konu alanını kapsamaktadır.

3 Comenius ağları : hedefler
Ortak ilgi alanlarındaki Comenius projelerinin ağ ile birbirine bağlanmasını teşvik etmek. Okul eğitiminde değişik konu alanlarında Avrupa işbirliğini ve yenilikleri teşvik etmek.

4 Comenius Ağları : iki rol
Uzun süreli işbirliğini sürdürmek ve güçlendirmek için Comenius yararlanıcılarına destek sağlayacak bir platform oluşturmak. Deney ve bilgilerin paylaşılmasını, proje koordinatörlerinin yetiştirilmesini, yeni projelerin teşvik edilmesini, proje sonuçlarının yaygınlaştırılmasını ve diğer ağlarla işbirliği kurulmasını gerçekleştirmek... Eğitim alanındaki yenilikleri ve ilgili konu alanındaki örnek uygulamaları teşvik edecek bir forum oluşturmak. Karşılaştırmalı çözümler, örnek olay çalışmaları, tavsiyeler, konferanslar/seminerler/ çalıştaylar gerçekleştirmek

5 Comenius ağları : konular
Okul eğitiminde, Socrates programının önceliklerinin hedeflenmesi, Okul ortaklıkları projeleri (Comenius 1) ve eğitim öğretim personelinin yetiştirilmesine yönelik projelerin (Comenius 2) hitap ettiği ortak alanların birbirine bağlanması, Mevcut ağ projelerinin dışında kalan ve öncelikli olan alanlarda ağ projelerinin oluşturulmasının teşvik edilmesi. Düzenli olarak güncellenen yıllık Socrates Teklif Çağrılarında önemli alan ve konuların yayınlanması.

6 Comenius Ağları : konular (1)
Özellikle okul eğitimi alanında eğitimde Avrupa Boyutu konularının ele alınması, Avrupa vatandaşlığı konusunun işlenmesi.

7 Comenius ağları : konular(2)
Konular şu başlıklarla açıklanabilir: Dil öğrenimi, Temel beceriler, Çevre eğitimi, Sanat eğitimi ve yaratıcılığın teşvik edilmesi, Bilim ve Teknoloji

8 Comenius ağları : konular (3)
Özellikle okullardaki başarı oranını iyileştirmekle ilgili aşağıdakine benzer konular: Velilerin eğitim öğretim sürecine katılımı, Okulların yönetimi, Öğretmenlerin gelecekteki rolü, Özel hedef grupların eğitimi ve entegrasyonu (göçmen işçilerin, çingenelerin ve gezginlerin, meslek gezginlerinin çocukları, dışlanma tehlikesinde olan öğrenciler ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler)

9 Comenius ağları :uygun etkinlikler
Avrupa işbirliğini kolaylaştırıcı ve artırıcı etkinlikler, Eğitimde yenilikleri teşvik edici etkinlikler, Proje koordinasyonu ve yönetimi ile ilgili etkinlikler.

10 Comenius ağları : uygun etkinlikler (minimum şartlar)
Ağ etkinliklerini desteklemek üzere bir internet web sayfası ve diğer ilgili araçları oluşturmak, İlgili konu alanında eğitimdeki yeniliklerin durumu konusunda yıllık rapor yayınlamak, Comenius proje ortaklarının ve ilgili tüm kesimlerin katılımına açık olan, yıllık bir konulu konferans / seminer düzenlemek, Uygun araçlarla, Comenius hedef kitlesini gerçekleştirilecek etkinlikler konusunda bilgilendirmek, Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen yıllık proje koordinatörler toplantısına katılmak.

11 Comenius Ağları : Yapı Ortaklık => bir koordinatör + ortaklar
Komisyona bir proje teklifi sunacaklar, Teklif onaylanırsa,Ağ’ın işletilmesi için bir sözleşme imzalayacaklar, Farklı altı (6) ülkeden en az altı (6) kurum olacak ve bunların en az bir tanesi 25 AB üyesi ülkeden olacak. Resmi ve/veya gayri-resmi ağ üyeleri devam eden Comenius projeleri olan, projelerini tamamlamış olan veya yeni Comenius projeleri başlatmak isteyen şahıs ve kurumlar, ilgili konu alanında Avrupa işbirliği ve eğitim alanında yenilikleri gerçekleştirmek isteyen kişi ve kurumlar, Ağ’a ait sözleşme ve anlaşmada belirlenen kişi ve kurumlar.

12 Comenius Ağları : uygun kurumlar
Eğitim sürecinde yer alan her tür eğitim kurumu, ilgili tüm kamu ve özel kuruluş, örneğin; üniversiteler, öğretmen yetiştiren kurumlar, okullar, yetkili eğitim organları, araştırma enstitüleri, teşkilatlar, dernekler, sivil toplum kuruluşları... Esas olarak 31 katılımcı ülke.

13 Comenius ağları : Ağ için finansman
Çok yıllı sözleşme ile üç (3) yıla kadar finansman, Proje toplam bütçesinin %75’inin karşılanması (her yıl için € ile € arası), Hazırlık ziyareti gerçekleştirilebilmesi.

14 Comenius Ağları : Ağ etkinliklerine katılım için finansman
Bütün Comenius yararlanıcıları Ağ etkinliklerine katılmak üzere teşvik edilirler. Devam eden projelerde, katılım ücreti proje bütçesinden karşılanabilir. Yeni projeler hazırlamak isteyen kurumlarda , katılım hazırlık ziyaretleri ile karşılanabilir. Tamamlanmış projelerde katılım ücreti Ağ Projesi bütçesinden karşılanabilir.

15 Comenius Ağları : Kalite Ölçütleri (1)
Önerilen konunun uygunluğu Proje önerisinde bulunulan konuda eğitim alanındaki yeniliklerin, problemlerin, ana yararlanıcıların ve Comenius 1&2’deki gelişmelerin durumunun analizi, Eğitimde kalitenin artırılması ve yeniliklerin teşvik edilmesi açısından ilgili konu alanındaki ağın potansiyel etkisinin gösterilmesi, Projenin Avrupa boyutlu katma değerinin olması.

16 Comenius Ağları : Kalite Ölçütleri(2)
Ortaklığın kalitesi, Böyle bir ağ oluşturma ve sürdürme konusunda ortakların üst düzeyli motivasyonu. Internetin kullanılmasına dayalı araç geliştirme ve animasyon oluşturma işine katılanlar da dahil olmak üzere, ortakların ve özellikle de koordinatörün önerilen çalışma konusundaki kapasitesi, uzmanlığı ve deneyimi, Ülke, bölge ve kurum türleri açısından dengeli temsil durumu.

17 Comenius Ağları : Kalite Ölçütleri (3)
İnandırıcı bir gelişim stratejisi tanımlama Konular, coğrafik alanlar, etkinlik türleri, ağda yer alan kurumlar açısından zaman içinde ağın nasıl yaygınlaştırılacağı, Topluluk finansmanı tamamlandıktan sonra ağ’ın nasıl sürdürüleceği.

18 Comenius ağları: kalite ölçütleri (4)
İyi tasarlanmış bir proje İyi tanımlanmış etkinlikler, ortaklar arasında iş bölümü ve zaman çizelgesi içeren iyi tasarlanmış bir iş planı, Etkili yönetim yapısı, Önerilen kaynakların uygunluğu ve kalitesi, Değerlendirilmiş/savunulabilir bir mali plan.

19 Comenius Ağları : iki aşamalı seçim işlemi
Komisyon, Teknik Yardım Ofisi ve Dış Uzmanların da desteğiyle seçim işleminden sorumludur. Ön Tekliflerin sunulması (1 Kasım) Tam tekliflerin sunulması (1 Mart) Sadece yetersiz potansiyele sahip olan projeler ön teklif aşamasında elenecektir. Sadece ön teklifi kabul edilenler tam teklif hazırlamaya davet edileceklerdir.

20 Comenius networks – Ön teklif için Başvuru Formu (1)
Socrates programının diğer Merkezi faaliyetleriyle ortak formdur. 01 Kasım tarihine kadar Teknik Yardım Ofisi’ne (TAO) gönderilecek ve karşılığında TAO tarafından Alındı Belgesi gönderilecektir. Avrupa internet sunucuları üzerinden indirilebilir. Yasal temsilci tarafından imzalanması gerekir.

21 Comenius Ağları – Ön Teklif Başvuru Formu (2)
Proje Tanımı Başlık ve Kısaltma Ağ’ın Özeti Toplam bütçenin ve talep edilen miktarın göstergeleri/tablosu Ortaklık Ortakların ve düşünülen ülkelerin sayısı Her bir ortak (farklı altı ülkeden en az altı) ve üye konusunda genel bilgiler Her bir ortağın yeterliği ve katkısı

22 Comenius ağları : daha fazla bilgi için...
Comenius Web sayfasını ziyaret ediniz : comenius/index.html Socrates Ulusal Ajanslarından bilgi edinininiz Socrates Teknik Yardım Ofisinden bilgi edininiz.

23 Comenius Ağları - faydalı dokümanlar
Socrates Başvuru Rehberi Socrates Yıllık Teklif Çağrıları Ön Teklif Başvuru Formu Tam Teklif Başvuru Formu Mevcut Ağ Projeleri Sıkca Sorulan Sorular “Comenius Pilot Ağ Projeleri Analiz Raporu”

24 2006 Yılı Öncelikleri 2006 Yılı Bütçesi: 4 Milyon €
Oniki (12) Öncelikli Alan: Velilerin okul eğitimine dahil edilmesi, Eğitimde engellilerin ihtiyaçları, Sağlık eğitimi, Beden eğitimi, Kültürler arası eğitim ICT’nin eğitim amaçlı kullanımı

25 2006 Yılı Öncelikleri Kültürel miras, Okul ve iş dünyası,
Çevre eğitimi, Okul eğitiminde kalitenin değerlendirilmesi, Okulda şiddete karşı mücadele, Okulda ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı mücadele.

26 Önemli Açıklama Comenius ağları ile aynı konu alanındaki Erasmus ve/veya Grundtvig ağları arasındaki işbirliği desteklenecektir. Yararlanıcıların daha fazla bilgi için, örnek faaliyetleri ve bilgileri içeren, aşağıdaki Comenius web sayfasına bakmaları tavsiye edilir:

27 ULUSAL AJANS TEŞEKKÜR EDERİZ ABDULLAH ŞAHİN TEL: 0 312 409 60 73
COMENIUS PROGRAM KOORDİNATÖRÜ & LINGUA-ARION PROGRAMLARI KOORDINATOR VEKİLİ TEL: E-POSTA:


"Comenius ağları - taslak" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları