Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ulusal Ajans Socrates - Comenius 1 Comenius ağları - taslak l Tarih l Amaçlar l Roller l Konular l Uygun Etkinlikler l Yapı l Ortaklıklar l Mali Destek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ulusal Ajans Socrates - Comenius 1 Comenius ağları - taslak l Tarih l Amaçlar l Roller l Konular l Uygun Etkinlikler l Yapı l Ortaklıklar l Mali Destek."— Sunum transkripti:

1 Ulusal Ajans Socrates - Comenius 1 Comenius ağları - taslak l Tarih l Amaçlar l Roller l Konular l Uygun Etkinlikler l Yapı l Ortaklıklar l Mali Destek l Uygunluk Ölçütleri l Seçme İşlemleri l Başvuru Formları l Daha fazla bilgi için...

2 Ulusal Ajans Socrates - Comenius 2 Comenius ağları : tarih l Pilot Ağlar, 1997 yılında okul eğitiminde ICT’nin kullanımını teşvik etme çerçevesinde başlatılmıştır. l Socrates II bünyesinde yeni bir faaliyet olarak (2000- 2006) : Comenius Ağları başlatılmıştır. l Comenius 1 & 2 faaliyetlerini tamamlayıcı yatay (temel öncelikli) bir faaliyet oluşturulmuştur. l İlk yıl (2001) on adet ağ projesi seçilmiştir. Bunlar 6 farklı konu alanını kapsamaktadır.

3 Ulusal Ajans Socrates - Comenius 3 Comenius ağları : hedefler l Ortak ilgi alanlarındaki Comenius projelerinin ağ ile birbirine bağlanmasını teşvik etmek. l Okul eğitiminde değişik konu alanlarında Avrupa işbirliğini ve yenilikleri teşvik etmek.

4 Ulusal Ajans Socrates - Comenius 4 Comenius Ağları : iki rol l Uzun süreli işbirliğini sürdürmek ve güçlendirmek için Comenius yararlanıcılarına destek sağlayacak bir platform oluşturmak.  Deney ve bilgilerin paylaşılmasını, proje koordinatörlerinin yetiştirilmesini, yeni projelerin teşvik edilmesini, proje sonuçlarının yaygınlaştırılmasını ve diğer ağlarla işbirliği kurulmasını gerçekleştirmek...  Eğitim alanındaki yenilikleri ve ilgili konu alanındaki örnek uygulamaları teşvik edecek bir forum oluşturmak.  Karşılaştırmalı çözümler, örnek olay çalışmaları, tavsiyeler, konferanslar/seminerler/ çalıştaylar gerçekleştirmek

5 Ulusal Ajans Socrates - Comenius 5 Comenius ağları : konular l Okul eğitiminde, Socrates programının önceliklerinin hedeflenmesi, l Okul ortaklıkları projeleri (Comenius 1) ve eğitim öğretim personelinin yetiştirilmesine yönelik projelerin (Comenius 2) hitap ettiği ortak alanların birbirine bağlanması, l Mevcut ağ projelerinin dışında kalan ve öncelikli olan alanlarda ağ projelerinin oluşturulmasının teşvik edilmesi. l Düzenli olarak güncellenen yıllık Socrates Teklif Çağrılarında önemli alan ve konuların yayınlanması.

6 Ulusal Ajans Socrates - Comenius 6 Comenius Ağları : konular (1)  Özellikle okul eğitimi alanında eğitimde Avrupa Boyutu konularının ele alınması,  Avrupa vatandaşlığı konusunun işlenmesi.

7 Ulusal Ajans Socrates - Comenius 7 Comenius ağları : konular(2) l Konular şu başlıklarla açıklanabilir:  Dil öğrenimi,  Temel beceriler,  Çevre eğitimi,  Sanat eğitimi ve yaratıcılığın teşvik edilmesi,  Bilim ve Teknoloji

8 Ulusal Ajans Socrates - Comenius 8 Comenius ağları : konular (3) l Özellikle okullardaki başarı oranını iyileştirmekle ilgili aşağıdakine benzer konular:  Velilerin eğitim öğretim sürecine katılımı,  Okulların yönetimi,  Öğretmenlerin gelecekteki rolü,  Özel hedef grupların eğitimi ve entegrasyonu (göçmen işçilerin, çingenelerin ve gezginlerin, meslek gezginlerinin çocukları, dışlanma tehlikesinde olan öğrenciler ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler )

9 Ulusal Ajans Socrates - Comenius 9 Comenius ağları :uygun etkinlikler l Avrupa işbirliğini kolaylaştırıcı ve artırıcı etkinlikler, l Eğitimde yenilikleri teşvik edici etkinlikler, l Proje koordinasyonu ve yönetimi ile ilgili etkinlikler.

10 Ulusal Ajans Socrates - Comenius 10 Comenius ağları : uygun etkinlikler (minimum şartlar) l Ağ etkinliklerini desteklemek üzere bir internet web sayfası ve diğer ilgili araçları oluşturmak, l İlgili konu alanında eğitimdeki yeniliklerin durumu konusunda yıllık rapor yayınlamak, l Comenius proje ortaklarının ve ilgili tüm kesimlerin katılımına açık olan, yıllık bir konulu konferans / seminer düzenlemek, l Uygun araçlarla, Comenius hedef kitlesini gerçekleştirilecek etkinlikler konusunda bilgilendirmek, l Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen yıllık proje koordinatörler toplantısına katılmak.

11 Ulusal Ajans Socrates - Comenius 11 Comenius Ağları : Yapı l Ortaklık => bir koordinatör + ortaklar  Komisyona bir proje teklifi sunacaklar,  Teklif onaylanırsa,Ağ’ın işletilmesi için bir sözleşme imzalayacaklar,  Farklı altı (6) ülkeden en az altı (6) kurum olacak ve bunların en az bir tanesi 25 AB üyesi ülkeden olacak.  Resmi ve/veya gayri-resmi ağ üyeleri  devam eden Comenius projeleri olan, projelerini tamamlamış olan veya yeni Comenius projeleri başlatmak isteyen şahıs ve kurumlar,  ilgili konu alanında Avrupa işbirliği ve eğitim alanında yenilikleri gerçekleştirmek isteyen kişi ve kurumlar,  Ağ’a ait sözleşme ve anlaşmada belirlenen kişi ve kurumlar.

12 Ulusal Ajans Socrates - Comenius 12 Comenius Ağları : uygun kurumlar l Eğitim sürecinde yer alan her tür eğitim kurumu, ilgili tüm kamu ve özel kuruluş, örneğin; üniversiteler, öğretmen yetiştiren kurumlar, okullar, yetkili eğitim organları, araştırma enstitüleri, teşkilatlar, dernekler, sivil toplum kuruluşları... l Esas olarak 31 katılımcı ülke.

13 Ulusal Ajans Socrates - Comenius 13 Comenius ağları : Ağ için finansman l Çok yıllı sözleşme ile üç (3) yıla kadar finansman, l Proje toplam bütçesinin %75’inin karşılanması (her yıl için 75.000 € ile 150.000 € arası), l Hazırlık ziyareti gerçekleştirilebilmesi.

14 Ulusal Ajans Socrates - Comenius 14 Comenius Ağları : Ağ etkinliklerine katılım için finansman l Bütün Comenius yararlanıcıları Ağ etkinliklerine katılmak üzere teşvik edilirler.  Devam eden projelerde, katılım ücreti proje bütçesinden karşılanabilir.  Yeni projeler hazırlamak isteyen kurumlarda, katılım hazırlık ziyaretleri ile karşılanabilir.  Tamamlanmış projelerde katılım ücreti Ağ Projesi bütçesinden karşılanabilir.

15 Ulusal Ajans Socrates - Comenius 15 Comenius Ağları : Kalite Ölçütleri (1) l Önerilen konunun uygunluğu  Proje önerisinde bulunulan konuda eğitim alanındaki yeniliklerin, problemlerin, ana yararlanıcıların ve Comenius 1&2’deki gelişmelerin durumunun analizi,  Eğitimde kalitenin artırılması ve yeniliklerin teşvik edilmesi açısından ilgili konu alanındaki ağın potansiyel etkisinin gösterilmesi,  Projenin Avrupa boyutlu katma değerinin olması.

16 Ulusal Ajans Socrates - Comenius 16 Comenius Ağları : Kalite Ölçütleri(2) l Ortaklığın kalitesi, Böyle bir ağ oluşturma ve sürdürme konusunda ortakların üst düzeyli motivasyonu.  Internetin kullanılmasına dayalı araç geliştirme ve animasyon oluşturma işine katılanlar da dahil olmak üzere, ortakların ve özellikle de koordinatörün önerilen çalışma konusundaki kapasitesi, uzmanlığı ve deneyimi,  Ülke, bölge ve kurum türleri açısından dengeli temsil durumu.

17 Ulusal Ajans Socrates - Comenius 17 Comenius Ağları : Kalite Ölçütleri (3) l İnandırıcı bir gelişim stratejisi tanımlama  Konular, coğrafik alanlar, etkinlik türleri, ağda yer alan kurumlar açısından zaman içinde ağın nasıl yaygınlaştırılacağı,  Topluluk finansmanı tamamlandıktan sonra ağ’ın nasıl sürdürüleceği.

18 Ulusal Ajans Socrates - Comenius 18 Comenius ağları: kalite ölçütleri (4) l İyi tasarlanmış bir proje  İyi tanımlanmış etkinlikler, ortaklar arasında iş bölümü ve zaman çizelgesi içeren iyi tasarlanmış bir iş planı,  Etkili yönetim yapısı,  Önerilen kaynakların uygunluğu ve kalitesi,  Değerlendirilmiş/savunulabilir bir mali plan.

19 Ulusal Ajans Socrates - Comenius 19 Comenius Ağları : iki aşamalı seçim işlemi l Komisyon, Teknik Yardım Ofisi ve Dış Uzmanların da desteğiyle seçim işleminden sorumludur. l Ön Tekliflerin sunulması (1 Kasım) l Tam tekliflerin sunulması (1 Mart) l Sadece yetersiz potansiyele sahip olan projeler ön teklif aşamasında elenecektir. l Sadece ön teklifi kabul edilenler tam teklif hazırlamaya davet edileceklerdir.

20 Ulusal Ajans Socrates - Comenius 20 Comenius networks – Ön teklif için Başvuru Formu (1) l Socrates programının diğer Merkezi faaliyetleriyle ortak formdur. l 01 Kasım tarihine kadar Teknik Yardım Ofisi’ne (TAO) gönderilecek ve karşılığında TAO tarafından Alındı Belgesi gönderilecektir. l Avrupa internet sunucuları üzerinden indirilebilir. l Yasal temsilci tarafından imzalanması gerekir.

21 Ulusal Ajans Socrates - Comenius 21 Comenius Ağları – Ön Teklif Başvuru Formu (2) l Proje Tanımı  Başlık ve Kısaltma  Ağ’ın Özeti  Toplam bütçenin ve talep edilen miktarın göstergeleri/tablosu  Ortaklık  Ortakların ve düşünülen ülkelerin sayısı  Her bir ortak (farklı altı ülkeden en az altı) ve üye konusunda genel bilgiler  Her bir ortağın yeterliği ve katkısı

22 Ulusal Ajans Socrates - Comenius 22 Comenius ağları : daha fazla bilgi için... l Comenius Web sayfasını ziyaret ediniz : http://europa.eu.int/comm/education/socrates/ comenius/index.html l Socrates Ulusal Ajanslarından bilgi edinininiz l Socrates Teknik Yardım Ofisinden bilgi edininiz.

23 Ulusal Ajans Socrates - Comenius 23 Comenius Ağları - faydalı dokümanlar  Socrates Başvuru Rehberi  Socrates Yıllık Teklif Çağrıları  Ön Teklif Başvuru Formu  Tam Teklif Başvuru Formu  Mevcut Ağ Projeleri  Sıkca Sorulan Sorular  “Comenius Pilot Ağ Projeleri Analiz Raporu”

24 Ulusal Ajans Socrates - Comenius 24 2006 Yılı Öncelikleri l 2006 Yılı Bütçesi: 4 Milyon € l Oniki (12) Öncelikli Alan: 1. Velilerin okul eğitimine dahil edilmesi, 2. Eğitimde engellilerin ihtiyaçları, 3. Sağlık eğitimi, 4. Beden eğitimi, 5. Kültürler arası eğitim 6. ICT’nin eğitim amaçlı kullanımı

25 Ulusal Ajans Socrates - Comenius 25 2006 Yılı Öncelikleri 7. Kültürel miras, 8. Okul ve iş dünyası, 9. Çevre eğitimi, 10. Okul eğitiminde kalitenin değerlendirilmesi, 11. Okulda şiddete karşı mücadele, 12. Okulda ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı mücadele.

26 Ulusal Ajans Socrates - Comenius 26 Önemli Açıklama l Comenius ağları ile aynı konu alanındaki Erasmus ve/veya Grundtvig ağları arasındaki işbirliği desteklenecektir. l Yararlanıcıların daha fazla bilgi için, örnek faaliyetleri ve bilgileri içeren, aşağıdaki Comenius web sayfasına bakmaları tavsiye edilir: l http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/comenius/index_en.html http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/comenius/index_en.html

27 Ulusal Ajans Socrates - Comenius 27 TEŞEKKÜR EDERİZ l ULUSAL AJANS l ABDULLAH ŞAHİN l COMENIUS PROGRAM KOORDİNATÖRÜ l & l LINGUA-ARION PROGRAMLARI l KOORDINATOR VEKİLİ l TEL: 0 312 409 60 73 l E-POSTA: abdullah.sahin@ua.gov.tr


"Ulusal Ajans Socrates - Comenius 1 Comenius ağları - taslak l Tarih l Amaçlar l Roller l Konular l Uygun Etkinlikler l Yapı l Ortaklıklar l Mali Destek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları