Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİK PLANLAMA Dr. Yüksel VARDAR Antalya, Haziran 2014

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİK PLANLAMA Dr. Yüksel VARDAR Antalya, Haziran 2014"— Sunum transkripti:

1 STRATEJİK PLANLAMA Dr. Yüksel VARDAR Antalya, Haziran 2014

2 NELERE DEĞİNECEĞİZ? Yönetim – Yönetişim
Yönetmek: Kaynakların Optimal Kullanımı (Doğru Kararların Doğru zamanda alınması) Veri (Analiz et)  Bilgi (Üret)  Politika (Geliştir - Karar Al) Kurumsallaşma – Yönetim Sistemleri (Kurumsal Yöneti(şi)m – Stratejik Yönetim – Fonksiyonel Yönetim,….) Sürdürülebilirlik Hizmet - Kalite Stratejik Planlama Nedir? Aşamaları? 5018 Sayılı Kanun? Durum Analizi ve Önemi Bütünsellik - İçsel Tutarlılık Kurumun Planı – Bölgenin planı ÖNERİ (BELEDİYE AKREDİTASYON SİSTEMİ)

3 Yönetim - Yönetişim Klasik Yönetim Anlayışı Çağdaş Yönetim Anlayışı

4 Yönetmek Kaynakların Optimal Kullanımı
Doğru Zamanda Doğru Kararları Alabilmek (Etkinlik, Verimlilik)

5 Karar Süreci Veri (Analiz Et) Bilgi (Üret)
Karar (Al), Politika (Geliştir)

6 Kurumsallaşma – Yönetim Sistemleri
Kurumsallaşma = Yönetim Sistemi kurma = Kurumu Kişilerden Bağımsız Hale Getirmek Kurumsal Yönetim= Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik, Bağımsız kuruluşlarca denetlenebilme, Alınan Kararlarda Hak Sahiplerinin Çıkarlarının Korunması Stratejik Yönetim= Stratejik Planlama + Stratejik Planların Uygulanması + Stratejik Kontrol Fonksiyonel Yönetim= Birim (Fonksiyon) bazında yönetim Süreçlerle Yönetim= (PUKÖ) Toplam Kalite Yönetimi=

7 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Ancak Kurumsallaşma ile sağlanabilir….

8 Hizmet !! Kalite !! HİZMET: Sorunu çözmeli, İhtiyacı gidermeli,
Beklentileri karşılamalı… (Vatandaşa Rağmen «HİZMET» değil, Vatandaş İçin «HİZMET») KALİTE: Önceden Belirlenmiş Şartlara Uyum (Şartları Sağlama) Derecesi Beklentilerin Karşılanma Düzeyi O halde; Sorunlar Doğru Biçimde Tespit Edilecek (Ar&Ge kapasitesi) Sorunlara Bilimsel Çözümler Üretilecek (Politikalar Geliştirilecek) Kararlar Uygulanacak ve Takip edilecek, gerekiyor ise düzeltilecek

9 STRATEJİK PLANLAMA NEDİR?
Strateji: “belirlenen hedeflere ulaşmak için izlenecek yol, yöntem ve önemli politikalar, planlar bütünüdür.” Strateji gelecekle ve hedeflerle ilgilidir. STRATEJİK PLANLAMA: kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. Neredeyiz? Durum analizi Nereye ulaşmak istiyoruz? Misyon ve İlkeler Vizyon Stratejik Amaçlar ve Hedefler Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? Faaliyetler, Projeler ve Bütçe Başarımızı nasıl izler ve değerlendiririz? İzleme Değerlendirme ve Performans Ölçümü SORULARINA CEVAP ARAR

10 2 1 3 4 5 STRATEJİK PLANLAMA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI DURUM ANALİZİ
Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları, Ürün Hizmet Belirlenmesi Paydaş Analizi Kuruluş İçi Analiz Çevre Analizi 2 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Planın Sahiplenilmesi Organizasyonun Oluşturulması İhtiyaçların Tespiti İş Planının Oluşturulması Hazırlık Programının Yapılması 1 GELECEĞE BAKIŞ Misyon Bildirimi Vizyon Bildirimi Temel Değerler Amaçlar Hedefler Performans Göstergeleri Stratejiler 3 MALİYETLENDİRME Maliyet Tablosu Kaynak Tablosu 4 İZLEME VE DEĞERLENDİRME 5

11 STRATEJİK PLAN İÇİN SON SÖZLER…
Durum Analizi Çok Önemli; Nasıl bir kurum olduğumuzu, nerede bulunduğumuzu belirler. Doğru ve güncel verilerden doğru bilgiler üretilir (Veri Analizi). Gelecek Planlaması; Misyon, Vizyon, Temel Değerler… Amaç, Hedef, Stratejiler Vizyon, erişilebilir olmalı

12 KURUMUN STRATEJİK PLANI BÖLGENİN STRATEJİK PLANI
STRATEJİK PLAN İÇİN SON SÖZLER… BÜTÜNSELLİK VE İÇSEL TUTARLILIK Hedefler Amaçları Sağlamalı, Amaçlar Vizyona Ulaştırmalı KURUMUN STRATEJİK PLANI BÖLGENİN STRATEJİK PLANI İLE K A R I Ş T I R I L M A M A L I

13 BELEDİYENİN GÖREVLERİ
İmar su ve kanalizasyon ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı temizlik ve katı atık; zabıta itfaiye acil yardım kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat turizm ve tanıtım gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir; Her türlü araç gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir.

14 BELEDİYE AKREDİTASYON SİSTEMİ
DÜNYA BÜYÜK BİR DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM SÜRECİ YAŞIYOR… BU DEĞİŞİMİ YÖNETMEK ZORUNDAYIZ… YEREL YÖNETİMLERİN ÖNEMİ ARTARKEN… BİR ÖNERİ… BELEDİYE AKREDİTASYON SİSTEMİ

15 AMAÇ Bölgesel Kalkınmada önemi giderek artan bir rol oynayan Yerel Yönetimlerin (Belediyelerin) “hizmet kalitelerini geliştirmek” üzere; Kapasite ve yeterliliklerini artırmak, ve profesyonelliklerini ortaya koymalarını sağlamak.

16 BELEDİYE AKREDİTASYON SİSTEMİ
(İç İşleri Bakanlığı??? Belediyeler Birliği???) AKREDİTASYON KURULU AKREDİTASYON STANDARDI BAĞIMSIZ DENETİMLER

17 AKREDİTASYON STANDARDI
Temel Hizmetler Temel Yeterlilikler (Destek Faaliyetleri, Yönetim Anlayışı, Örgütlenme Biçimi)

18 AKREDİTASYON STANDARDI
Temel Hizmetler Altyapı Hizmetleri Üstyapı Hizmetleri Su Ulaşım Elektrik İmar Bölgesel Kalkınmaya Katkı (Politika Geliştirme) Sosyal Sorumluluk

19 AKREDİTASYON STANDARDI
Temel Yeterlilikler (Yönetim Anlayışı, Örgütlenme Biçimi) Sağlıklı Kurumsal Yapı Yönetişim Mali Yönetim İnsan Kaynakları Yönetimi Planlı Yönetim (Stratejik Planlama) İletişim, Haberleşme ve Yayınların Yönetimi Bilişim Teknolojileri Yönetimi Vatandaş İlişkileri Yönetimi Araştırma ve Proje Yönetimi

20 TEŞEKKÜRLER


"STRATEJİK PLANLAMA Dr. Yüksel VARDAR Antalya, Haziran 2014" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları