Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ ÖZET DEĞERLENDİRMESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Yıllık İş Planı ve Takvimli İşler Programının Uygulama Süreçleri ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ ÖZET DEĞERLENDİRMESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Yıllık İş Planı ve Takvimli İşler Programının Uygulama Süreçleri ve."— Sunum transkripti:

1

2 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ ÖZET DEĞERLENDİRMESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Yıllık İş Planı ve Takvimli İşler Programının Uygulama Süreçleri ve Çıktılarına Göre GZTF Analizi Güçlü Yanlar Üniversite üst yönetiminin yeniliklere ve güncel gelişmelere açık olması Üniversite yönetimi ile fakülte arasında yakın ve etkili işbirliği Üniversite ve fakülte yönetiminde şeffaflık Öğretim üyelerinin etkin bir biçimde yönetime katılmaları Üniversite tarafından fakültenin eğitim programlarının desteklenmesi Ders içeriklerinin yeni ihtiyaçlara, gelişmelere ve uygulamalara göre güncellenmesi Derslerin saha ya da laboratuvar koşullarında uygulamalı olarak yapılması Öncelikli ve acil laboratuvar malzemeleri, cihazlar, kit ve kimyasallar ile eğitim-öğretim materyallerinin temini için üniversite bütçesinden kaynak ayrılması Fakültede eğitim-öğretimin temel ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde derslik ve temel laboratuar donanımlarının varlığı ve şartların uygunluğu Eğitim-öğretimin hizmetlerinin Üniversitenin bütçe imkânlarıyla ücretsiz olarak yürütüyor olması Fakülteye ayrılan bütçe kaynaklarının mal ve hizmetlerin öncelik ve aciliyet sıralamasına göre verimli kullanılması Fakülte öğretim üyelerinin akademik yeterlilik düzeyleri; bilgi, birikim ve deneyimleri; sektörle işbirliği kurma kabiliyetleri Kütüphane ve eğitim-öğretim teknolojilerinin sunduğu imkânlar Uluslararası akreditasyon hedefleri ve bu amaçlı stratejik gelişim planının varlığı Fakülte yönetimi, öğretim elamanı ve öğrenciler arasında etkin işbirliği, ahenkli ve huzurlu çalışma ortamı Öğretim elemanlarının mesai saatleri dışındaki ve tatil günlerindeki müşterek sosyal etkinlikleri ve bu birlikteliğin iş ortamına ve çalışma performansına olumlu etkileri Fakültenin sorun çözme tecrübesi Sistem kurma ve kalite geliştirme tecrübesi ve yeteneği Yönetim esnekliği Yönetimde ortak akıl, tecrübe ve birikimin belirleyiciliği

3 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ ÖZET DEĞERLENDİRMESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Yıllık İş Planı ve Takvimli İşler Programının Uygulama Süreçleri ve Çıktılarına Göre GZTF Analizi Zayıf Yanlar Anabilim Dallarında Araştırma Görevlisi bulunmayışı Anabilim Dallarında çekirdek akademik kadroların oluşturulamamış oluşu Akademik personelin sürekli değişkenliği ve buna bağlı olarak kurumsallaşma ivmesinin düşük oluşu İdari personelin nicel ve nitel yeterlilikler düzeyi Yöredeki işletmelerin kurumsal, alt yapı ve donanımlar bakımından yetersizliklerine bağlı olarak öğrencilere saha koşullarında verilen eğitim-öğretim çıktılarının amaç ve hedefleri destekleyemeyişi Fakültenin araştırma ve uygulama çiftliğinin olmayışı Fakültenin mal ve hizmet taleplerinin temininde zamanın verimli kullanılamayışı sonucu bazı faaliyetlerin ertelenmesi Klinik alt yapısının henüz oluşturulamamış olması Bölümlerin yönetim sistemlerinin henüz kurulmamış olması Üniversitenin misyonuna uygun olarak, Türk Dünyası’ndan öğrenci temin edilemeyişi Lisansüstü eğitim-öğretimin olmayışı

4 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ ÖZET DEĞERLENDİRMESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Yıllık İş Planı ve Takvimli İşler Programının Uygulama Süreçleri ve Çıktılarına Göre GZTF Analizi Fırsatlar Kırgızistan’ın bir hayvancılık ülkesi olması Kırgızistan ve çevre ülkelerdeki veteriner fakültelerinin akademik kadro, fiziki yapı, bütçe, laboratuvar, klinik, sektör/toplumla ilişkiler ve işbirlikleri, uluslararası ilişkiler gibi alanlarda yaşadığı mahrumiyet ve sorunlardan kaynaklanan boşluk, Manas Veteriner Fakültesi'ne çok kısa bir sürede bir bölgesel güç ve cazibe merkezi olma fırsatı vermektedir. Türkiye’deki Veteriner Fakülteleri ile ikili ilişkiler ve yakın işbirliği Kırgızistan’ın araştırma faaliyetleri bakımından zengin bir materyal, konu ve alan çeşitliliğine sahip oluşu Kırgızistan’da spor ve hobi amaçlı at yetiştiriciliğinin de yaygın olması Atların salgın hastalıkları ile mücadele, hastalıklarının tedavisi ve operatif müdahale alanlarında hekimlik hizmetleri boşluğu Şehirli insanların yaygın olarak pet hayvan bakım ve beslemesi yapıyor olması Başarılı ve kaliteli klinik hizmetleriyle fakültemiz itibar kazanabilir Sektörde hizmet ve danışmanlık satın alma eğilimi geliştikçe, öğretim elemanı ve laboratuar alt yapısı ile hizmet ve analiz talepleri karşılanabilir Kırgızistan’daki veteriner hekim donanımlarının niteliği

5 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ ÖZET DEĞERLENDİRMESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Yıllık İş Planı ve Takvimli İşler Programının Uygulama Süreçleri ve Çıktılarına Göre GZTF Analizi Tehditler Kırgızistan ortaöğretim yeterlilikler düzeyindeki zafiyetlerden dolayı öğrencilerde temel bilgi donanımındaki noksanlıklar Öğrencilerimizin sosyoekonomik profillerinin düşük olması Ders saati ücretli ya da yarı zamanlı öğretim elemanı istihdamından dolayı ilgili anabilim dallarının laboratuar kullanımı, proje geliştirme, araştırma, toplum/sektör işbirliği alanlarındaki yetersizlikler Yerel pazarda laboratuvar ve kliniklerde kullanılan kimyasal ve sarf malzemelerinin çeşit darlığı ya da yokluğu Mahallinden temin edilen öğretim elemanlarının laboratuvar ekipmanlarını kullanmadaki bilgi, beceri, deneyim kısıtları Kırgızistan’da Veteriner Hekim istihdam politikalarının öğrenciler üzerindeki olumsuz etkileri Özel ve kamu sektörüne ait işletmelerin içe kapanık oluşu Sahada öğrenci uygulamaları, araştırma faaliyetleri ve sektörle ilişkilerde yersizlikler Sektörün fakültemizce karşılanması mümkün olmayan tek yanlı beklentiler içinde oluşu (ilaç, aşı, ücretsiz tedavi ve danışmanlık gibi) Sektörde faaliyet gösteren firmaların modern pazarlama alanındaki yetersizlikleri Öğretim üyesi temininde yaşanan sorunlar Sektörel yatırımlarda yasal ve bürok­ratik kısıtlamalar Hekimlik hizmetleri talep edecek sermaye yoğun işletmelerin ortaya çıkamayışı Kırılgan siyasal ve sosyal dengeler Hekimlik eğitim-öğretim maliyetlerinin yüksek oluşu ve bu maliyetlerin kritik edilmesi

6 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ ÖZET DEĞERLENDİRMESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Yıllık İş Planı ve Takvimli İşler Programının Uygulama Süreçleri ve Çıktılarına Göre GZTF Analizi Yapılan SWOT Analizi çerçevesinde; 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında eğitim-öğretim, proje ve yayın, tanıtım, öğrenci motivasyonu ve yönlendirme, laboratuvar ve fiziki alt yapı oluşturma, başta laboratuvarlar olmak üzere fiziki, teknik ve teknolojik alt yapının aktif ve verimli kullanımı, toplumla ve sektörle ilişkiler ve işbirlikleri, hazırlık sınıfı da dâhil öğrencilerle ile irtibatlar ve işbirliği, Kırgızistan ve Türkiye’deki eğitim-öğretim kurumları ile işbirliği faaliyetlerinde; sosyal ve kültürel faaliyetler de, Öğrenci Memnuniyet Anketlerinde ve 2011- 2012 Yıllık Planlı İşler Faaliyetleri kapsamında yapılan işlerde başarılı ve memnuniyet verici sonuçlara ve çıktılara ulaşılmıştır. Fakültenin sahip olduğu insan kaynakları ile fiziki, teknik ve teknolojik alt yapı imkânları rasyonel şekilde kullanılmış, verimli ve başarılı bir yıl geçirilmiştir. Bir yandan Fakültenin gelişim ivmesi, diğer yandan yapılan faaliyet ve çalışmalardan elde edilen çıktılar, 2023 yılında Avrupa Veteriner Eğitimi Kurumları Birliği (EAEVE, European Association of Establishments for Veterinary Education) ziyaret programını hedefleyen fakültemizi cesaretlendirmekte, bu yöndeki inancını güçlendirmektedir.

7 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılına ait Akademik Faaliyet Raporu hazırlanarak Rektörlük Makamına sunulmuştur. Kırgızistan’daki çeşitli yayla, mera ve köylerden yerli gen kaynaklarından elde edilen materyal örnekleri üzerinde laboratuvar çalışmaları yürütüldü. Ayrıca, yaz ayı bilimsel çalışmaları için pilot bölge seçilen Issık - Göl Bölgesindeki Aykol Tarım İşletmesinin yayla ve meralarındaki hayvanlardan biyolojik materyal toplandı. Çalışmanın Türkiye’de yürütülecek kısmı için gerekli olan materyallerin Türkiye’ye intikalleri sağlandı. Bu materyallerin başlangıç işlemleri fakültemiz laboratuvarlarında yapılmış, ileri düzey işlemleri de Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi laboratuvarlarında değerlendirmeye alınmıştır. Yapılan çalışmalar SCI kapsamlı dergilerde yayınlanacak şekilde makalelere dönüştürülecektir. Bazı enfeksiyöz hastalıkların Kırgızistan’daki varlıkları ilk kez fakültemizde yapılan araştırmalar sonucunda belirlenmiştir. Laboratuvar malzemelerinin temizliği için öğretim elemanlarının maddi destekleri ile saat ücretli öğrenci çalıştırılmıştır. Fakültemizin uzman elemanları üniversitemiz Sağlık Merkezi tarafından yönlendirilen üniversitemiz mensuplarının laboratuvar analizlerini yapmışlardır. Yaz ayında arşivler gözden geçirilerek eksiklikler giderilmiş, güncellemeler yapılmıştır. Geçici klinik binasına dönüştürülmek üzere fakültemize tahsis edilen şantiye binasındaki inşaat faaliyetlerinde kullanılacak malzemelerin planlaması ile inşaattaki uygulama süreçleri izlendi ve yönlendirildi. Teknomerkezde fakültemizin kullanmakta olduğu binanın yüklenici firmadan teslim alındığında var olan ya da kullanım sırasında belirlenen malzeme, imalat ve işçilik hatalarının giderilmesiyle ilgili çalışmalar yürütülmüştür. Fakülte ana bina inşaatları izlendi. İzlemeler sırasında tespit edilen eksiklikler ve yanlışlıklar amaca uygun olarak düzeltildi. Yeni eğitim-öğretim yılına hazırlık kapsamında ders materyalleri geliştirmek maksadıyla Anabilim Dallarımızda fakülte laboratuvarlarımızda var olan ekipmanlar vasıtasıyla ders materyalleri hazırlanmıştır. Ayrıca sahadan toplanan materyaller de laboratuvarlarımızda işlenmiştir. Bu çalışmalar, fakültemizin uzman kadrosunda yer alan elemanlara da pratik yapma fırsatı vermiştir. Söz konusu laboratuvar çalışmalarına öğrencilerimizin de katılmaları sağlanarak uygulama yapmalarına imkân verilmiştir. Parazitoloji Anabilim Dalımız, yürüttüğü çalışmada öğrencilerimizden de yararlanarak, Kırgızistan’ın muhtelif bölgelerinden araştırma materyalleri derlenmiştir.

8 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İlaç dağıtım ve pazarlama şirketleri ile Kırgızistan’da pazarlanan ve kullanılan ilaçların etken maddelerinin ve pazar isimlerinin öğretim elemanlarımıza ve öğrencilerimize tanıtımı konusunda mutabakat sağlanmıştır. Bu konuda sektör temsilcileri ile ortak bir program gerçekleştirilmiştir. Fakültenin WEB sayfası üzerinden aktüel konular olan “Hayvansal Gıdalarda Kalıntı Sorunu” ve “Veteriner Hekimlikte Antibiyotikler: Antibiyotiklere Direnç ve Direncin Çok Yönlü Etkileri” başlıklı makaleler öğrencilerimizin ve veteriner hekimlerin hizmetine sunulmuştur. Elektronik tabanlı arşiv oluşturma çalışmalarına başlandı ve tamamlandı. Bu yıl fakültemizde görev yapmak üzere yeni gelen öğretim üyelerinin bilet, vize işlemleri, karşılanmaları, konaklama imkânlarının sağlanması, şehre uyum ve alışmaları gibi faaliyetler yürütüldü. Öğrencilerimizin istifadesine sunulmak üzere, Türkiye’deki fakülteler, mesleki ve bilimsel derneklerle irtibata geçilerek sağlanan kitap ve diğer eğitim-öğretim materyalleri Ankara büromuz üzerinden Fakülteye iletilmiştir. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı çalışmaları kapsamında, halk elindeki hayvanların besi performansını artırmak amacıyla yönlendirici çalışmalar yapılmıştır. Fakülteye kayıt hakkı kazanan öğrencilere fakültenin tanıtımı yapıldı. Haftalık ders programları düzenlendi. Öğretim elemanlarının ders dağılımları yapıldı. Ders Bilgi Formları hazırlanarak Rektörlüğe iletildi. Sınıfların Akademik Danışmanları belirlendi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile işbirliği içinde eski tip bilgisayarların bakım onarım ve parça değişimleri yapılarak daha verimli kullanılabilir hale gelmeleri sağlandı. Diğer akademik birimlerden fakültemizde ders verecek öğretim elemanlarının temin süreçleri izlendi 2012 Nisan ayında Veteriner Fakültesi Öğrencileri Faaliyetler ve Sosyal Sorumluluk Konseyi tarafından yürütülen Fakülte Arkadaşı Olalım Mı temalı tanıtım çalışmasının fakültemizin tercihindeki etkisi irdelenmiş ve memnuniyet verici sonuçlar alınmıştır. Geçen yılın hazırlık sınıfı öğrencileri ile kurulan yakın diyalog, işbirliği ve iletişim sonucu sadece 1 öğrencinin üniversitemizden kayıt sildirdiği, buna karşılık diğer bölümlerden 3 öğrencin yeniden Manas ÖSS’ye girerek fakültemize kayıt yaptırdığı belirlenmiştir.

9 2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI AKADEMİK TEŞKİLAT Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölümü Anatomi Anabilim Dalı Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı Fizyoloji Anabilim Dalı Biyokimya Anabilim Dalı Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Zootekni Anabilim Dalı Hastalıklar ve Klinikler Bölümü Patoloji Anabilim Dalı Parazitoloji Anabilim Dalı Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Viroloji Anabilim Dalı Cerrahi Anabilim Dalı İç Hastalıkları Anabilim Dalı Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı

10 2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI HAFTALIK DERS PROGRAMLARI Uluslararası tecrübeler, fakültemizin 3 yıllık eğitim-öğretim tecrübesi, Kırgızistan’ın beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak hazırlanan yeni çerçeve program Haziran ayı içinde Rektörlüğe sunulmuştur.

11 2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI SaatPazartesiSaliÇarşambaPerşembeCuma 108.00-08.45BilgisayarTıbbi Latince (1) Bilgisayar 280.55-09.40BilgisayarAnatomi 1(1)Fizyoloji (1)Anatomi (1)Bilgisayar 309.50-10.35Histoloji (1)Anatomi (1)Fizyoloji (1)Anatomi (1)Beden 410.45-11.30Histoloji (1) Ata Meken TarihiBiyofizik (1)Beden 511.40-12.25 Ata Meken Tarihi 12.25-13.30 613.30-14.15İng*Rus (Lab 5)Histoloji (1)İng*Rus (Lab 5)Anatomi (1)İng*Rus (Lab 5) 714.25-15.10İng*Rus (Lab 5)Histoloji (1)İng*Rus (Lab 5)Anatomi (1)İng*Rus (Lab 5) 815.20-16.05 Med Biy (1)Fizyoloji I (1) Hist.Tek.ve Mik(1) Lab. Hazırlama (1) 916.15-17.00 Med Kim (1)Fizyoloji I (1) 1017.10-17.55 1118.05-18.50 1219.00-19.45 1. SINIF

12 2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI 2. SINIF SaatPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma 108.00-08.45 280.55-09.40 Mkrobiyoloji1 (2) İmmunoloji (2) 309.50-10.35İng-Rusca (Lab 5)Mkrobiyoloji1 (2)İng-Rusca (Lab 5)İmmunoloji (2)Lab. Hay. Yet.(2) 410.45-11.30İng-Rusca (Lab 5)Mkrobiyoloji1 (2)İng-Rusca (Lab 5)İmmunoloji (2)Embriyoloji (2) 511.40-12.25 Mkrobiyoloji1 (2) 12.25-13.30 613.30-14.15Farmakoloji 1 (2) Biyokimya1 (2)Kilinik Hematoloji (2) 714.25-15.10Farmakoloji 1 (2) Biyokimya1 (2)Kilinik Hematoloji (2) 815.20-16.05Farmakoloji 1(2) Biyokimya1 (2)Kilinik Hematoloji (2)Felsefe 916.15-17.00Farmakoloji 1(2) Biyokimya1 (2) Felsefe 1017.10-17.55 1118.05-18.50 1219.00-19.45

13 2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI 3. SINIF SaatPazartesiSaliÇarşambaPerşembeCuma 108.00-08.45 280.55-09.40 Parazitoloji (3)Yem Hiyeni (3) Zoonozlar (3) 309.50-10.35Viroloji (3)Parazitoloji (3)Yem Hiyeni (3) Zoonozlar (3) 410.45-11.30Viroloji (3)Zootekni 1 (3) Zoonozlar (3) 511.40-12.25 Zootekni 1 (3) Zoonozlar (3)) 12.25-13.30 613.30-14.15Viroloji (3)Yem Hiyeni (3) Helmintoloji (3) 714.25-15.10Viroloji (3)Yem Hiyeni (3) Helmintoloji (3)Entomoloji (3) 815.20-16.05 Helmintoloji (3)Zoon. Parzler(3) 916.15-17.00 Helmintoloji (3)Pop. gen. ve E. Biy.(3) 1017.10-17.55 1118.05-18.50 1219.00-19.45

14 2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI 4. SINIF SaatPazartesiSaliÇarşambaPerşembeCuma 108.00-08.45 Klinik 2 (1) 280.55-09.40İç Hastalıklara Giriş (2) Klinik I (3Klinik 2 (1) 309.50-10.35İç Hastalıklara Giriş (2) Klinik I (3Klinik 2 (1) 410.45-11.30Dış Hastalıklara Giriş (2)Patolojı 1(1)Patoloji 1(1)Cerrahi 1(3)Klinik 2 (1) 511.40-12.25Dış Hastalıklara Giriş (2)Patolojı 1(1)Patoloji 1(1)Cerrahi 1(3)Klinik 2 (1) 12.25-13.30 613.30-14.15Doğum Bilgisi (2)İç Hastalıkları 1(2) Süt Hijyeni ve Teknolojisi (3 Klinik 2 (1) 714.25-15.10Doğum Bilgisi (2)İç Hastalıkları 1(2) Et Hijyeni, Muayenesi ve Teknolojisi (1) 815.20-16.05 Rep. Biyoteknoloji(2) 916.15-17.00 1017.10-17.55 Vet. Hekimlikte Halk Sağlığı(3) Gıda Hijyeni ve Kontrolü (1) 1118.05-18.50 1219.00-19.45

15 2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI PERSONEL HAZIRLIĞI 2012-2013 Eğitim-Öğretim dönemine ait öğretim üyesi planlaması yapılarak, mevcut öğretim üyelerimize Türkiye’den 3 Profesör, 2 Doçent ve 1 Yardımcı Doçent öğretim üyesi olmak üzere toplam 6 tam zamanlı öğretim üyesi mevcut öğretim üyesi kadromuza ilave edilmiştir. Bu öğretim üyelerinden 2’si Türkiye’ye dönüş yapan öğretim üyelerinin yerine gelirken, 4’ü de bu yıl başlayan 4. Sınıf derslerini okutmak üzere temin edilmiştir. Kırgızistan’dan 1 yarı zamanlı Doçent öğretim üyesi de bu yılki eğitim- öğretim kadromuz içinde yer almaktadır. Üniversitemizin diğer akademik birimlerinin kadrolarında görev yapan öğretim elemanlarının desteğiyle yürütülen muhtelif derslerimiz için öğretim elemanı ihtiyaç planlaması Mayıs ayı içinde yapılmış, ilgili birimlerle irtibata geçilerek öğretim elemanı tedariki sağlanmıştır.

16 2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI NoUnvanAdı SoyadıUyrukStatüsü 1Prof. Dr.Hüseyin KARADAĞT. C TZ 2Prof. Dr.Ali BAHADIRT. C TZ 3Prof. Dr.Askarbek TÜLÖBAEV K. CTZ 4Prof. Dr.Erdoğan ŞEKERT. C TZ 5Prof. Dr.Mehmet GÜLERT. C TZ 6 Prof. Dr.Veli Yılgör ÇIRAKT. C TZ 7Prof. Dr.Oğuz KULT. C TZ 8Prof. Dr.Emrah SURT. C TZ 9Doç. Dr.Orhan YAPICIT. C TZ 10Doç. Dr.Tamer ÇAĞLAYANT. C TZ 11Doç. Dr.Murat KİBART. C TZ 12 Doç. Dr.Ruslan SALIKOV K. C YZ 13 Yard. Doç. Dr.Hüseyin CİHAN T. C TZ 14UzmanNariste KADIRALİEVA K. CTZ 15UzmanŞamil SEFERGİLT. C TZ 16Uzmanİhsan KISADERET. C TZ 17UzmanFatih Ramazan İSTANBULLUGİLT. C TZ FAKÜLTEMİZİN AKADEMİK KADROSU

17 2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI Üniversitemizin Muhtelif Birimlerinden Temin Edilen Öğretim Elemanları Ünvanı / Adı - SoyadıUyrukStatüsü Prof. Dr. Zafer GÖNÜLALANTCMesleki Ders Ögr. Gör. Selim ElmalıTCServis Dersi Aynura AHMATOVAKGServis Dersi Arş. Gör. Cengiz BuyarTCServis Dersi Doç. Dr. Tamara KARAŞEVAKGMesleki Ders Okutman Atilla ÇakarTCServis Dersi Anara BEKTUROVAKGServis Dersi Prof. Dr. Ruslan SalıkovKGMesleki Ders Doç. Dr. Gülbübü KURMANBEKOVAKGMesleki Ders Yrd. Doç. Dr. Kazım YıldırımTCServis Dersi

18 2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI YILLIK TAKVİMLİ İŞLER PLANI VE GÖREV DAĞILIMLARI Fakültenin tecrübe birikiminden ve ihtiyaçlarından hareketle, 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılına ait Yıllık İş Planı hazırlandı. Hazırlanan iş planında öğretim elemanlarının kişisel görevleri yanında; anabilim dalı, bölüm, dekanlık ve komisyonların görevleri belirlendi.

19 2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI KOMİSYONLAR VE GÖREV DAĞILIMLARI KIRGIZİSTAN – TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KOMİSYON GÖREV ve SORUMLULUKLARI Her komisyon, ortaya çıkan ihtiyaçlar ve elde edilen tecrübelere göre Görev Tanımı güncelleme çalışması yapacak ve Dekanlığa sunacaktır. Her komisyon kendisine göre takvimli ve temalı bir çalışma programı hazırlayacaktır. Çalışma programları, Yıllık İş Planında da gösterilecektir. Komisyon Başkanları, komisyon çalışmaları hakkında, Aylık İzleme ve Değerlendirme Toplantılarında sunumlar yapacak ve her yarıyıl sonunda dekanlığa rapor verecektir. Komisyonlar yılsonunda Dekanlığa Yıllık Faaliyet Raporu sunacaklardır

20 2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI KIRGIZİSTAN - TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KOMİSYON ÜYELERİ VE TEMSİLCİLERİ KOMİSYONBAŞKANÜYELER Kalite Geliştirme Ekibi Prof. Dr. Ali BAHADIRProf. Dr. Mehmet GÜLER, Prof. Dr. Erdoğan ŞEKER (Program ve İnsan Kaynakları Geliştirme Temsilcisi), Soltobay ZARİPBEKOV (Fakülte Sekreteri), Asel MARAYEVA (Öğrenci Temsilcisi) Kalite Güvence ve Bologna TemsilcisiProf. Dr. Mehmet GÜLER Fakülte Yayın KomisyonuProf. Dr. Ali BAHADIRProf. Dr. Öğuz KUL, Prof. Dr. Emrah SUR, Doç. Dr. Tamer ÇAĞLAYAN Bilimsel Araştırma Projeleri Geliştirme Değerlendirme ve AR-GE Komisyonu Prof. Dr. Oğuz KULProf. Dr. Emrah SUR, Doç. Dr. Tamer ÇAĞLAYAN Bilimsel Etkinlikler KomisyonuProf. Dr. Oğuz KULProf. Dr. Emrah SUR, Doç. Dr. Tamer ÇAĞLAYAN, Doç. Dr. Murat KİBAR WEB Sitesini İzleme ve Geliştirme KomisyonuProf. Dr. Veli Yılgör ÇIRAKYrd. Doç. Dr. Hüseyin CİHAN, Uzm. Şamil SEFERGİL Kalite Yönetim Temsilcilikleri İlgili Anabilim Dalı Başkanları Aile KonseyiProf. Dr. Ali BAHADIRUzm Nariste KIDIRALİYEVA, Uzm. Şamil SEFERGİL Fakülte Tanıtım ve Dokümantasyon KomisyonuProf. Dr. Veli Yılgör ÇIRAKYrd. Doç. Dr. Hüseyin CİHAN, Uzm. Şamil SEFERGİL Staj KomisyonuProf. Dr. Erdoğan ŞEKERProf. Dr. Askarbek TÜLOBAYEV, Doç. Dr. Murat KİBAR, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin CİHAN Eğitim-Öğretim Planlama ve Geliştirme KomisyonuProf. Dr. Ali BAHADIRAnabilim Dalı Temsilcileri Altyapı, Klinikler ve Laboratuar Mal ve Hizmet İhtiyacını Belirleme, Geliştirme ve Değerlendirme Komisyonu Prof. Dr. Ali BAHADIRProf. Dr. Mehmet GÜLER, Uzm. Şamil SEFERGİL Toplumla İlişkiler ve Mezunlar KomisyonuProf. Dr. Askarbek TÜLÖBAYEVProf. Dr. Erdoğan ŞEKER, Doç. Dr. Orhan YAPICI, Yurt Dişi İlişkiler KomisyonuProf. Dr. Veli Y. ÇIRAKProf. Dr. Oğuz KUL, Doç. Dr. Murat KİBAR Mesleki Sorunları Değerlendirme Komisyonu Sosyal, Kültürel, Sportif ve Özel Meslek Günleri Faaliyetler Komisyonu Doç. Dr. Murat KİBARDoç. Dr. Orhan YAPICI, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin CİHAN, Uzm Fatih İSTANBULLUGİL İlaç Satın Alma KomisyonuProf. Dr. Mehmet GÜLERDoç. Dr. Murat KİBAR, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin CİHAN, Uzm Nariste KIDIRALİYEVA Öğrenci Değişim Programı KomisyonuProf. Dr. Ali BAHADIRProf. Dr. Erdoğan ŞEKER, Prof. Dr. Mehmet GÜLER, Doç. Dr. Murat KİBAR, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin CİHAN Laboratuar ve Klinik Malzemelerini İzleme ve Zimmet Komisyonu Prof. Dr. Ali BAHADIR Prof. Dr. Emrah SUR, Prof. Dr. Mehmet GÜLER, Prof. Dr. Erdoğan ŞEKER, Prof. Dr. Veli Yılgör ÇIRAK, Laboratuar Akkreditasyon KomisyonuProf. Dr. Erdoğan ŞEKERProf. Dr. Emrah SUR, Prof. Dr. Mehmet GÜLER, Doç. Dr. Orhan YAPICI Program ve İnsan Kaynakları Geliştirme Temsilcisi Prof. Dr. Erdoğan ŞEKER Veteriner Fakültesi Öğrencileri Faaliyetler ve Sosyal Sorumluluk Konseyi Fakülte Öğrenci TemsilcisiSınıf Temsilcileri (Hazırlık Sınıfı Temsilcisi Dâhil)

21 2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI ANABİLİM DALLARININ GÖREVLERİ Yıllık iş planına bağlı olarak anabilim dallarının teknolojik, kimyasal, dokuman, laboratuvar materyalleri ve diğer ihtiyaçlarının belirlenmesi Dönemlere ait derslerin teorik ve uygulamalı ders materyallerinin hazırlanması ve bu materyallerin teknoloji, deneyim ve yeni literatürlerden yararlanılarak güncellenmesi Bologna süreci kapsamında ders içeriklerinin ve ders bilgi formlarının (Syllabus) güncellenmesi WEB üzerinden anabilim dalı ile ilgili personel ve akademik bilgilerin izlenmesi ve güncellenmesi Her dönemin başında Anabilim Dalı personelinin haftalık çalışma tablosunun oluşturulması 1. Sınıfa başlayan öğrencilerin fakülteye adaptasyonlarında etkin aktivite Fakültenin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine etkin katılım Öğrencilerin fakülte dışı paydaşlarla ilişkiler kurmasının sağlanması; sektörle etkin iletişim ve işbirliği Topluma hizmet faaliyetlerinin yürütülmesi ve halkla etkin iletişim ve işbirliği Laboratuvar alet, ekipman ve araç gereçlerinin kullanım, korunma ve bakımında azami hassasiyet ve dikkat Teorik ve uygulamalı derslere hazırlık; ders ve uygulamalarda verimlilik Öğrencilere üniversite misyonuna paralel bilgilendirme ve bilinçlendirme gayreti içinde olmak; öğrencilere “Manas Üniversitesi Veteriner Fakültesi” ailesinin bir ferdi olma duygusunun ve gururunun verilmesine ve şekillendirilmesine destek vermek Ulusal ve uluslar arası kongre, sempozyum ve konferanslara katılım ve organizasyon Araştırma projesi hazırlıkları, yürütülmesi, araştırma faaliyetlerine etkin katkı ve katılım Bilimsel makaleler öncelikli olmak üzere, kitap vb yayın faaliyetlerine katılım ve katkı Anabilim dalı seminer programlarının düzenlenmesi Kişisel gelişim programlarına katılım ve kişisel gelişim programlarının düzenlenmesi Her anabilim dalı, Bölüm ve dekanlıkla koordineli olarak; ekim ayının ilk 2 haftası içinde, faaliyet alanı ile ilgili olarak WEB sayfasına konulmak üzere güncel bir yazı ya da power point sunu hazırlayacaktır. Ayrıca, her ayın sonunda anabilim dallarının yaptığı faaliyetlerin (sosyal, bilimsel, proje, yayın, toplumla ilişkiler gibi) resimleri, ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, panel vb duyuruları (web adresleri gibi) webe konulmak üzere Şamil SEFERGİL’e teslim edilecektir.

22 2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Bu yıl Türkiye’den gelen öğretim üyeleri gerek ders faaliyetlerinde kullanacakları, gerekse öğrencilere dağıtacakları yayınları koliler halinde Ankara Merkez Büroya teslim etmişlerdir. Bu materyaller üniversiteye ulaştırılmıştır. Uygulama faaliyetlerinde laboratuvarlarımızda işlenerek öğrenci materyaline dönüştürülmüş preparatlar yanında, Türkiye’den gelen öğretim üyelerimizin beraberlerinde getirip fakültemize bağışladıkları laboratuvar materyallerinden de yararlanılmaktadır. Eğitim-Öğretim faaliyetlerinde kullanılan ders kitaplarının listesi, ilgili Anabilim Dallarının görüşleri alınarak hazırlanmaktadır. Fakültenin yayın, doküman ve yazılım ihtiyaçlarının belirlenmesi ve temini sürecinin başlatılmasına ilişkin takvim Yıllık İş Planındaki yerini almıştır. Kobay, tavşan, rat, kurbağa gibi uygulama derslerinde kullanılan canlı materyallerle, rutin kimyasalların temini, ilgili anabilim dalları ile koordinasyon içinde ve Yıllık İş Planındaki takvime göre sağlanmaktadır. Aciliyet ve gereklilik esasına göre, eğitim-öğretim önceliği esas alınarak ve 2013 bütçe imkânlarıyla temin edilmesi planlanan makine-teçhizat ve kimyasal madde ihtiyaçlarının tespitine ve teknik şartnamelerinin hazırlanmasına başlanmıştır.

23 2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNE SAĞLANACAK BİLİMSEL, SOSYAL VE KÜLTÜREL KATKILAR Yıllık İş Planında yer alan tarihler ve programlar kapsamında Hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrencilerle tanışma-tanıştırma programları düzenlenecektir. Bu programlarda öğretim elemanları ile öğrencilerin tanışmaları sağlanacaktır. Ayrıca, hazırlık sınıfı öğrencileri fakültenin eylemli öğrencileri ile de tanıştırılacaktır. Bunların dışında hazırlık sınıfı öğrencilerinin fakültenin Yıllık İş Planında yer alan ve koordinatörleri/sorumluları belirlenen her türlü sosyal, kültürel ve sportif faaliyete katılmasına özen gösterilecektir. Bu sınıfla koordinasyonu sağlamak ve yürütmek amacıyla sorumlu bir koordinatör tayin edilmiştir. Hazırlık sınıfı öğrencileriyle tanıştırma-tanıştırma programları başta olmak üzere muhtelif etkinlikler mesleki saygı, sevgi, dayanışma temalarına vurgu yapılması; fakültenin ve mesleğin tanıtımı yanında mezuniyet sonrası kariyer imkânlarının anlatılması; üniversitenin misyonunun aktarılması için vesile olarak kabul edilmektedir. Mesleğe ve fakülteye aidiyet duygusunu geliştirmek, üst sınıflardaki öğrencilerle yakın işbirliği sağlamalarına yardımcı olmak üzere Kırgızistan’da ilk olarak fakültemiz tarafından yapılan “Meslek Önlüğü Giyme Töreni”ne hazırlık sınıfı öğrencileri de davet edileceklerdir. Bu programa öğrencilerimizin ailelerinin de davet edilmesi, ailelerle işbirliği kurma imkânı vermektedir. Bu yıl yapılacak olan Meslek Önlüğü Giyme Töreni’ne Bişkek’te faaliyet gösteren ilaç firmalarının temsilcilerinin de katılması için gerekli ön görüşmeler yapılmıştır. Amacımız sektörle öğrencilerimiz arasında irtibatların kurulmasına zemin hazırlamaktır. Veteriner Hekimliği Tarihi, Deontoloji ve Meslek Etiği dersinde veteriner hekimlik eğitimi ve mesleğiyle ilgili meslek büyükleri arasında Mehmet Akif Ersoy, Ziya Gökalp ve Cengiz Aytmatov da anlatılmaktadır. Bu konular anlatılırken, hazırlık sınıfı öğrencileri de derslere alınarak bu şahsiyetleri ve ortaya koydukları eserleri tanımaları sağlanacaktır. Amacımız, öğrencilerimiz arasında müşterek duygu ve bilinç zemini oluşturmaktır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) kuruluş tarihi olan 16 Ekim 1945’ten mülhem her yıl 16 Ekim “Dünya Gıda Günü” olarak kutlanmaktadır. Anılan tarihte fakültenin eylemli öğrencileri ile yapılacak olan programa hazırlık sınıfı öğrencileri de katılacaktır. Dünya Veteriner Hekimleri Birliği (WVA), her yıl Nisan ayının son Cumartesi gününün "Dünya Veteriner Hekimler Günü" olarak kutlanmasını kararlaştırmış ve ilk kutlama 28 Nisan 2001 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Fakültemizin öğrencileriyle birlikte kutlayacağımız bu özel günde hazırlık sınıfı öğrencileri de yer alacaktır. Hazırlık sınıfı öğrencilerinin de içinde yer aldığı futbol, voleybol, basketbol, güreş, satranç, dokuz korgol, judo, bilek güreşi takımları kurulmuştur.

24 2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI SaatPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma 08 00 – 08 45 Ders Hazırlığı * Tıbbi Latince İdari işler Ders Hazırlığı * Öğrenci Danışmanlığı ***** 08 55 – 09 40 Veteriner Anatomi I 09 50 – 1o 35 Kitap, araştırma ve yayın faaliyetleri ** Veteriner Anatomi I 10 45 – 11 30 11 40 – 12 25 13 30 – 14 15 Dış İlişkiler *** Araştırma görevlilerinin eğitimi **** Komisyon çalışmaları Veteriner Anatomi I İdari işler ve gelecek haftanın planlanması 14 25 – 15 10 15 20 – 16 05 16 15 – 17 oo 17 10 – 17 5o HAFTALIK ÇALIŞMA PROGRAMLARI Prof. Dr. Ali BAHADIR'ın 2012-2013 Güz Dönemi Haftalık Çalışma Programı Tablosu * Ders resim ve slaytlarının hazırlaması ve teorik gözden geçirme. ** Yapılacak araştırmaların planlanması, yürüyen araştırmaların gözden geçirilmesi ***Manas Üniversitesi Rektörlüğü ve diğer fakülte yetkilileriyle görüşmeler ve Tarım üniversitesi Veteriner Fakültesi yetkilileriyle temas **** Araştırma Görevlilerinin eğitimi Araştırma görevlilerinin seminer programlarının planlanması Araştırma görevlilerinin literatür toplama ve değerlendirme alışkanlığının geliştirilmesi Araştırma görevlilerine diseksiyon metotlarının öğretilmesi ***** Lisans öğrencileriyle görüşmeler

25 2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI HAFTALIK ÇALIŞMA PROGRAMLARI Prof. Dr. Emrah SUR’un 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Çalışma Programı Tablosu SaatPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma 08 00 – 08 45 Ders Hazırlığı* Araştırma görevlilerinin eğitimi **** Kitap, araştırma ve yayın faaliyetleri ** Ders Hazırlığı* 08 55 – 09 40 09 50 – 10 35 VET-109 Histoloji I VET-203 Embriyoloji (2) 10 45 – 11 30 11 40 – 12 25 13 30 – 14 15 Laboratuvar faaliyetleri *** VET-109 Histoloji I (1) Komisyon çalışmaları Ders Hazırlığı* Öğrenci Danışmanlığı ***** 14 25 – 15 10 15 20 – 16 05 VET-103 Medikal Biyoloji (1) VET-115 Histoloji Teknikler ve Mikroskop LAB-3 16 15 – 17 00 Laboratuvar faaliyetleri *** Laboratuvar temizliği ve kontrolü ****** Gelecek haftanın planlanması 17 10 – 17 5o 18.05-18.50

26 2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI HAFTALIK ÇALIŞMA PROGRAMLARI Prof. Dr. Erdoğan ŞEKER 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Çalışma Planı SaatPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma 08 00 – 08 45 08 55 – 09 40Laboratuvar Çalışmaları Kitap, araştırma ve yayın faaliyetleri *** VET-313 Yem Hijyeni ve Teknolojisi Laboratuvar ÇalışmalarıDers Hazırlığı * 09 50 – 1o 35Laboratuvar Çalışmaları Kitap, araştırma ve yayın faaliyetleri *** VET-313 Yem Hijyeni ve Teknolojisi Laboratuvar ÇalışmalarıDers Hazırlığı * 10 45 – 11 30Laboratuvar Çalışmaları Kitap, araştırma ve yayın faaliyetleri *** Danışmanlık ** Laboratuvar ÇalışmalarıDanışmanlık ** 11 40 – 12 25Laboratuvar Çalışmaları Kitap, araştırma ve yayın faaliyetleri *** Danışmanlık ** Laboratuvar ÇalışmalarıDanışmanlık ** 13 30 – 14 15Ders Hazırlığı * VET-313 Yem Hijyeni ve Teknolojisi Komisyon çalışmalarıKitap, araştırma ve yayın faaliyetleri *** Dış ilişkiler**** 14 25 – 15 10Ders Hazırlığı * VET-313 Yem Hijyeni ve Teknolojisi Komisyon çalışmalarıKitap, araştırma ve yayın faaliyetleri *** Dış ilişkiler**** 15 20 – 16 05Ders Hazırlığı * Komisyon çalışmalarıKitap, araştırma ve yayın faaliyetleri *** Dış ilişkiler**** 16 15 – 17 ooDers Hazırlığı * VET-105 Medikal Kimya Prof. Dr. Erdoğan ŞEKER (1) Komisyon çalışmalarıVET-117 Laboratuvar Hazırlama (1) Dış ilişkiler**** 17 10 – 17 5o VET-117 Laboratuvar Hazırlama (1)

27 2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI HAFTALIK ÇALIŞMA PROGRAMLARI Prof. Dr. Mehmet GÜLER in 2012 - 2013 Güz Dönemi Haftalık çalışma programı tablosu SaatPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma 08 00 – 08 45 Ders Hazırlığı * Komisyon çalışmaları Ders Hazırlığı * Doğum ve Jinekoloji Klinik Uygulama 08 55 – 09 40 09 50 – 1o 35 Kitap, araştırma ve yayın faaliyetleri ** 10 45 – 11 30 11 40 – 12 25 13 30 – 14 15 Doğum ve Jinekoloji Reprodüktif Biyoteknoloji Araştırma görevlilerinin eğitimi **** Kitap, araştırma ve yayın faaliyetleri Hayvancılık İşletmelerini Ziyaret ve Uygulamalar. ( Her ay 1 işletme ) 14 25 – 15 10 15 20 – 16 05 16 15 – 17 oo 17 10 – 17 5o

28 2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI HAFTALIK ÇALIŞMA PROGRAMLARI Prof. Dr. Oğuz KUL’un 2012-2013 Güz Dönemi Haftalık çalışma programı tablosu SaatPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma 08 00 – 08 45 Ders Hazırlığı * VET-401 Patolojı 1 Öğrenci Danışmanlığı **** VET-417 Klinik II 08 55 – 09 40 Ders Hazırlığı * 09 50 – 1o 35 Yapılacak Araştırmalarn Planlanması ** Ders Hazırlığı * 10 45 – 11 30 VET-401 Patolojı 1 11 40 – 12 25 13 30 – 14 15 Dış İlişkiler *** Araştırma görevlilerinin eğitimi **** Komisyon çalışmaları Patoloji Laboratuvar Çalışmaları Rutin ve Testler VET-211 Klinik Hematoloji VET-417 Klinik II Patoloji Laboratuvar Çalışmaları Rutin ve Testler 14 25 – 15 10 15 20 – 16 05 16 15 – 17 oo 17 10 – 17 5o Gelecek haftanın planlanması

29 2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI HAFTALIK ÇALIŞMA PROGRAMLARI Prof. Dr. Veli Y. ÇIRAK’ın 2012-2013 Güz Dönemi haftalık çalışma programı tablosu SaatPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma 08 00 – 08 45 Danışmanlık 1 Danışmanlık 4 Ders Uygulama ve Materyallerinin hazırlanması İdari işler ve gelecek haftanın planlanması 08 55 – 09 40 Parazitoloji 09 50 – 1o 35 Komisyon Çalışmaları Bilimsel Araştırma Yöntemleri 10 45 – 11 30 Komisyon Çalışmaları 11 40 – 12 25 13 30 – 14 15 Yayın faaliyetleri 5 Dış İlişkiler 3 Araştırma Faaliyetleri Helmintoloji 14 25 – 15 10Entomoloji 15 20 – 16 05Zoonoz Parazitler 16 15 – 17 ooAraştırma Faaliyetleri 17 10 – 17 5o

30 2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI HAFTALIK ÇALIŞMA PROGRAMLARI Doç. Dr. Murat Kibar’ın2012-2013 Güz Dönemi Haftalık çalışma programı tablosu SaatPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma 08 00 – 08 45 Ders Hazırlığı* Kitap, araştırma ve yayın faaliyetleri ** Rutin Klinik Hasta Muayenesi ****** Klinik I Klinik II 08 55 – 09 40 09 50 – 1o 35 10 45 – 11 30 VET-316 Dış Hastalıklara Giriş Doç. Dr. Murat KİBAR (2) VET-411 Cerrahi 1 Doç. Dr. Murat KİBAR (3) 11 40 – 12 25 13 30 – 14 15 Dış İlişkiler *** Araştırma görevlilerinin eğitimi **** Komisyon çalışmaları Öğrenci Danışmanlığı ***** Klinik II 14 25 – 15 10 Gelecek haftanın planlanması 15 20 – 16 05 Kitap, araştırma ve yayın faaliyetleri ** 16 15 – 17 oo 17 10 – 17 5o

31 2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI HAFTALIK ÇALIŞMA PROGRAMLARI Doç. Dr. Orhan YAPICI’nın 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Çalışma Programı Tablosu SaatPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma 08 00 – 08 45 Ders Hazırlığı* Ders Hazırlığı* Araştırma görevlilerinin eğitimi **** Ders Hazırlığı* 08 55 – 11 30 VET-301 Viroloji I VET- 209 Veteriner Mikrobiyoloji I VET-205 İmmunoloji- Seroloji VET-307 Viral ve Bakteriyel Zoonozlar 11 40- 12 25 VET-301 Viroloji I VET- 209 Veteriner Mikrobiyoloji I Araştırma görevlilerinin eğitimi **** Kitap, araştırma ve yayın faaliyetleri ** VET-307 Viral ve Bakteriyel Zoonozlar 13 30 – 17 30Laboratuar faaliyetleri *** Lisans öğrencileriyle görüşmeler. ***** Kitap, araştırma ve yayın faaliyetleri ** Laboratuar faaliyetleri *** Laboratuar temizliği ve kontrolü Gelecek haftanın planlanması ******

32 2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI HAFTALIK ÇALIŞMA PROGRAMLARI Doç. Dr. Tamer ÇAĞLAYAN’ın 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Çalışma Planı SaatPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma 08 00 – 08 45 08 55 – 09 40Kitap, araştırma ve yayın faaliyetleri*** Laboratuvar Çalışmaları Ders Hazırlığı* 09 50 – 1o 35Kitap, araştırma ve yayın faaliyetleri*** Laboratuvar Çalışmaları Ders Hazırlığı* Lab. Hay.Yetiştiriciliği 10 45 – 11 30Kitap, araştırma ve yayın faaliyetleri*** Zootekni Ders Hazırlığı*Danışmanlık** 11 40 – 12 25Kitap, araştırma ve yayın faaliyetleri*** Zootekni Ders Hazırlığı*Danışmanlık** 13 30 – 14 15Dış ilişkiler****Danışmanlık**Komisyon çalışmaları Kitap, araştırma ve yayın faaliyetleri*** Gelecek haftanın planlanması 14 25 – 15 10Dış ilişkiler****Danışmanlık**Komisyon çalışmaları Kitap, araştırma ve yayın faaliyetleri*** Gelecek haftanın planlanması 15 20 – 16 05Dış ilişkiler****Ders Hazırlığı*Komisyon çalışmaları Kitap, araştırma ve yayın faaliyetleri*** Gelecek haftanın planlanması 16 15 – 17 ooDış ilişkiler****Ders Hazırlığı*Komisyon çalışmaları Kitap, araştırma ve yayın faaliyetleri*** Popülasyon Genetiği ve Evrim Biyolojisi 17 10 – 17 5o

33 2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI HAFTALIK ÇALIŞMA PROGRAMLARI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin CİHAN’ın 2012-2013 Güz Dönemi Haftalık çalışma programı tablosu SaatPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma 08 00 – 08 45 Ders Hazırlığı * Rutin Klinik Hasta Muayenesi ****** Rutin Klinik Hasta Muayenesi ****** Ders Hazırlığı * VET-417 Klinik II 08 55 – 09 40 VET-318 İç Hastalıklara Giriş VET-320 Klinik I 09 50 – 10 35 10 45 – 11 30 Ders Hazırlığı * Kitap, araştırma ve yayın faaliyetleri ** 11 40 – 12 25 13 30 – 14 15 Dış ilişkiler *** VET-409 İç Hastalıkları 1 Komisyon çalışması Araştırma görevlilerinin eğitimi **** VET-417 Klinik II 14 25 – 15 10 Kitap, araştırma ve yayın faaliyetleri ** 15 20 – 16 05 Ders Hazırlığı * 16 15 – 17 00 17 10 – 17 50

34 2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI AKADEMİK KADRO İHTİYACI Akademik Kadronun Oluşturulması Stratejisi Çerçevesinde; Veteriner Fakültesi’nde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Kapsamında Anabilim Dallarına Göre Araştırma Görevlisi Kadrolarında Doktora Yapacak Adayların Tahmini Doktora Başlama ve Bitiş Dönemlerine İlişkin Takvim (Rektörlük Madam'ına Sunulmuştur):

35 2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI ATBİKAD: Lisansüstü Eğitim-Öğretime Başlamadan Önce, İlgili Anabilim Dalında Temel Bilgi Kazanma Dönemi 1: Doktora eğitiminde 1. yıl (Ders alma dönemi) 2. Doktora eğitiminde 2. yıl (Ders alma dönemi) 3: Doktora eğitiminde 3. yıl (Tez dönemi) 4: Doktora eğitiminde 4. yıl (Tez dönemi) Veteriner Fakültesi’nde bütün anabilim dallarında uygulamalı hekimlik eğitimi yapıldığından; anabilim dallarında araştırma görevlisinin bulunmayışı, uygulama ve klinik eğitim-öğretim faaliyetlerinde zafiyete yol açmaktadır. Bu nedenle, anabilim dallarının araştırma görevlisi taleplerinin karşılanması, fakültenin en öncelikli ve acil ihtiyacıdır. Anabilim DallarıYıllara Göre Araş. Gör. Alımı ve Lisansüstü Faaliyet Periyotları 2012201320142015201620172018 Veteriner Biyokimya ATBİKAD (1 Araştırma Görevlisi Alımı) 1234 Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları ATBİKAD (1 Araştırma Görevlisi Alımı) 1234 Zootekni ATBİKAD (1 Araştırma Görevlisi Alımı) 1234 Farmakoloji- Toksikoloji ATBİKAD (1 Araştırma Görevlisi Alımı) 1234 Mikrobiyoloji ATBİKAD (1 Araştırma Görevlisi Alımı) 1234 Parazitoloji ATBİKAD (1Araştırma Görevlisi Alımı) 1234 Patoloji ATBİKAD (1 Araştırma Görevlisi Alımı) 1234 Viroloji ATBİKAD (1 Araştırma Görevlisi Alımı) 1234 Doğum-Jinekoloji ATBİKAD (1 Araştırma Görevlisi Alımı) 1234 Cerrahi ATBİKAD (1 Araştırma Görevlisi Alımı) 1234 Suni Tohumlama ATBİKAD (1 Araştırma Görevlisi Alımı) 1234 Dâhiliye ATBİKAD (1 Araştırma Görevlisi Alımı) 1234 Besin Hijyeni ve Teknolojisi ATBİKAD (1 Araştırma Görevlisi Alımı) 1234

36 2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI FAKÜLTE İDARİ KADROMUZ Noİdari Görev 1Fakülte Sekreteri1 2Dekan Sekreteri1 İdari Kadro İhtiyacı Bölümler Sekreteri:……………………...1 KİŞİ (ACİL) Yarı Zamanlı Öğrenci:…………………….3 KİŞİ KLİNİK FAALİYETLERİNİN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE İHTİYAÇ DUYULACAK PERSONEL Kayıt-Kabul, Eczane ve Randevu Hizmetleri Takip Elemanı……….…..1 Kişi Sürekli Temizlik Elemanı…………………………………...…….…….…………….…1 Kişi Ayrıca; fakültenin laboratuvar temizlik hizmetleri ile kliniklerdeki teşhis laboratuvarı ve medikal malzemelerin temizlik hizmetleri için 3 Adet Saat Ücretli öğrenci çalıştırılmasına ihtiyaç vardır.

37 2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI GÜNCEL ÖĞRENCİ SAYILARI (01.10.2012 Tarihi İtibariyle) MEVCUT HAZIRLIKÖNLİSANS + LİSANS TOPLAM KIZERKEKTOPLAMKIZERKEK TOPLAM 171229413071100

38 2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI ÖĞRENCİ TERCİHLERİ (2011 ve 2012 GİRİŞLİLER KARŞILAŞTIRMASI) BölgeBölgelere Göre 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Tercih Dağılımı Bölgelere Göre 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Tercih Dağılımı Bişkek53 Oş1- Issık Göl611 Calalabat45 Çuy31 Talas2- Batken12 Narın-3 KIRGIZİSTAN TOPLAMI2225 TÜRKİYE35 GENEL TOPLAM2530

39 2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI TEKNİK -TEKNOLOJİK ALTYAPI Bu planlama 2012-2013 eğitim-öğretim yılında fakültede yeni göreve başlayan öğretim elemanlarının ihtiyaçları, bu yıl başlayan 4. sınıf eğitim-öğretim teknolojileri ihtiyacı ve ayrıca klinik ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılmıştır. Bu listede 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılından belirlenen ancak tamamı temin edilemeyen ihtiyaçlar da yer almaktadır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile işbirliği içinde eski tip bilgisayarların bakım onarım ve parça değişimleri yapılarak daha verimli kullanılabilir hale gelmeleri sağlanmıştır. CİHAZMevcut Sayı İhtiyaç Masaüstü Bilgisayar18 3 Taşınabilir Bilgisayar4 2 Netbook1 - Projeksiyon4 (1’i eski ve verimli çalışmıyor) 2 Fotokopi, Tarayıcı, Yazıcı (3’ü bir arada)1 1 Fotoğraf Makinesi2 -

40 2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI FİZİKİ YAPI; LABORATUARLAR ve KLİNİK DONANIMI Fakültemiz halen toplam 970 M2 kapalı alanlı binada faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu bina, başta eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri olmak üzere, çalışan ve öğrenci refahını sağlama hususunda uygun bir fiziki alt yapı imkânı vermektedir. Söz konusu binada öğretim üye ve yardımcılarının kullanımına sunulan 5 ofis, 2 araştırma-uygulama laboratuvarı, 1 genel amaçlı öğrenci uygulama laboratuvarı, 1 anatomi uygulama laboratuvarı (diseksiyon salonu), 3 derslik ve 1 depo yer almaktadır. Yaz Döneminde; Şantiye binasının geçici kliniğe dönüştürülmesi, Altyapı, Klinikler ve Laboratuvar Mal ve Hizmet İhtiyacını Belirleme, Geliştirme ve Değerlendirme Komisyonumuz tarafından, geçici kabulü yapılan Teknomerkez’deki fakülte binamızda belirlenen malzeme, işçilik ve imalat hatalarının ve eksikliklerin giderilmesi yönünde çalışmalar yürütülmüştür. Israrlı bir biçimde takip edilmesine rağmen, geçici klinikler için fiziki alan oluşturma ve kullanımdaki binamızın bakım-onarım çalışmalarının sonuçları bakımından Yaz Dönemi verimsiz geçmiştir.

41 2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI FİZİKİ YAPI; LABORATUARLAR ve KLİNİK DONANIMI Her türlü detayı fakültemiz tarafından belirlenerek proje ofisinin her kademede yönlendirilmesi suretiyle amaca uygun olarak hazırlatılmış olan fakültemiz ana bina kompleksinin etüt-proje çalışmaları tamamlanmış, 21 Aralık 2011 tarihinde ihalesi yapılmıştır. Periyodik olarak inşaat faaliyetleri tarafımızdan izlenmekte, tespit edilen eksiklik ve amaca uygun olmayan imalatlara müdahale edilmektedir. Öncelikli ve acil ihtiyaçlar planlaması kapsamında laboratuvar ve klinik eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılan temel malzeme, cihaz, sarf ve kimyasalların bir kısmı 2010 ve 2011 bütçe imkânlarıyla temin edilmiştir. 2012 bütçe döneminde fakültemize ayrılan kaynakla da kliniklerimizin öncelikli acil ihtiyaç planlaması yapılarak ihale süreci başlatılmıştır. Fakültemizde eğitim-öğretimi destekleyen ve bilimsel araştırmaların temel analiz ve deneylerinin yapılmasına yardımcı olan Histoloji-Embriyoloji, Parazitoloji, Mikrobiyoloji- Viroloji, Patoloji, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Fizyoloji, Biyokimya laboratuvarlarında temel cihazlar, sarf ve kimyasallar mevcuttur. Bu laboratuvarlarda yem analizleri, histolojik ve patolojik doku analizleri, salgın ve enfeksiyoz viral, bakteriyel ve parazitolojik hastalık teşhisleri yapılabilmektedir. Fakültemizde bir adet de Anatomi Diseksiyon Salonu bulunmaktadır. Fakültede uygulamalı klinik eğitim-öğretiminin başlamasıyla birlikte kullanılacak olan elektronik ortamda Hasta Takip, Randevu, Laboratuvarlara Numune Sevki gibi formlarının yazılım işlerine başlanmıştır.

42 2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI ORYANTASYON ÇALIŞMALARI Bu yıl fakültemizde görev yapmak üzere yeni gelen öğretim üyelerinin bilet ve vize işlemlerindeki takip ve yönlendirilmeleri yanında; karşılanmaları, konaklama imkânlarının sağlanması, şehre uyum ve alışmaları gibi faaliyetler yürütülmüştür.

43 2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI YILLIK SEMİNERLER Her öğretim üyesi, alanıyla ilgili bir seminer verecektir. Araştırma görevlileri, bulundukları anabilim dallarındaki öğretim üyelerinin denetim ve gözetiminde birer seminer programı hazırlayacaktır. Ayrıca, uzaktan eğitim teknolojilerinden de yaralanılarak, özel ve popüler konularda da, sahasında isim yapmış akademisyenlerin seminerler vermeleri sağlanacaktır. Bu amaçla Yurtdışı İlişkiler Komisyonumuz çalışmalarına başlamıştır. Anabilim dallarının yıllık faaliyetleri ve iş planları içinde seminer programlarına ilişkin görev dağılımları yapılmıştır.

44 2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANI BİLGİLENDİRME, MOTİVASYON VE YÖNLENDİRME ÇALIŞMALARI Üniversitemizin “Gelecek Elimizde” sloganının ihata ettiği anlam, ideal, sorumluluklar ve geleceğin kurgulanması konularında; aidiyet fikri ile mensubiyet duygusunun geliştirilmesi, ideal insan tipolojisinin şuura intikal edecek şekilde tanımlanması ve örneklenmesi hususlarında öğrencilerin bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi fakülte- öğrenci ilişkilerinde ana ekseni oluşturmaktadır. Üst kurullarda alınan kararlar ve yapılan müzakere sonuçları süratli bir şekilde ilgi alanına göre öğrencilere ve fakülte birimlerine aktarılmaktadır. Fakültede hafızanın devamlılığını sağlamak ve verimliliği artırmak amacıyla fakültenin özellikle yeni elemanlarına sözlü sunumlar ve doküman servisleri yapılmaktadır. Üniversitemizin WEB sayfasındaki dokümanların okunması konusunda personele sürekli olarak hatırlatmalar yapılmaktadır Başta hazırlık sınıfı ve bu yıl birinci sınıfa başlayan öğrencilerimiz olmak üzere, öğrencilerimizle eğitim-öğretim dönemi başında Manas Üniversitesi’nin misyonunu, Veteriner Fakültesi’nin amaçlarını, Veteriner Hekimlik mesleğinin ülkesel, bölgesel ve küresel önemini anlatmak amacıyla yapılacak faaliyetler Yıllık İş Planına yerleştirilmiştir. Benzer şekilde, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da hazırlık sınıfına kaydolan ve bu yıl 1. sınıfa başlayan öğrencilerle fakültemizin öğretim elemanlarının tanıştırılması programı da Yıllık İş Planına konulmuştur. Bu faaliyetler kapsamında mezuniyet sonrası kariyer imkânları konusunda öğrencilerin bilgilendirilmelerine özen gösterilecektir. Düzenlenecek teknik geziler vasıtasıyla öğrencilerin hayvancılık işletmelerine, et ve süt işleme tesislerine ziyaretleri gerçekleştirilerek teorik bilgilerinin uygulamaya aktarılması ve sektörle ilgili görgü ve bilgilerinin artırılması sağlanacaktır. Bu ziyaretler sırasında işletme yöneticileri ve sahipleriyle de doğrudan temas imkânları yaratılacaktır. Bu konuda faaliyete başlanmıştır. Fakültemize Türkiye’den yeni gelen öğretim üyelerinin mesken sorunlarının kendileri Bişkek’e gelmeden önce çözülmüş olması yanında, alış-veriş yapabilecekleri belli merkezler, fakülteye ulaşım, şehrin belli yerlerinin tanıtımı gibi sosyal bilgilendirmeler yapılmıştır. Bu anlamda fakülte personeli arasında samimi ve yoğun bir dayanışma vardır. Her ayın 2. Çarşamba günü öğrenci temsilcileri ile genel öğrenci sorunlarını görüşmek ve başarı düzeylerini değerlendirmek üzere periyodik toplantılar yapılmaktadır. Hazırlık sınıfı ve fakültenin eylemli öğrencilerinden oluşan futbol, dokuz korgol, satranç, voleybol, basketbol gibi spor takımları kurulmuş olup, faaliyetler fakültemizin uzman elemanları tarafından koordine edilmektedir.

45 2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİLER ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında uygulanmaya başlayan ve olumlu sonuçlar veren, öğretim üyeleri ile öğrenci temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen “Öğrenci Başarı Düzeylerinin Değerlendirilmesi Toplantıları”nın yapılmasına devam edilecektir. Bu toplantılar Güz yarıyılında ara sınav ve final sınavlarının sonunda, Bahar yarıyılında da ara sınavlar sonunda yapılacak şekilde Yıllık İş Planına alınmıştır. Geçen eğitim-öğretim döneminde olduğu gibi, bu yıl da öğrencilerle ve personelle bayramlaşma, yeni yıl ve milli gün kutlamalarına devam edilmesi ve bu etkinliklerin fakülte geleneği haline getirilmesi amaçlanmaktadır. Geçen eğitim-öğretim döneminde öğrencilerle yapılan piknik ve dağ kamplarından oldukça önemli çıktılar elde edilmiş, bu programlar öğrencilerde hocalarına karşı güven duygusunun gelişmesine, öğrenciler arasında dostluk ve işbirliğinin pekişmesine, fakülte ve mesleğe aidiyet duygusunun artmasına vesile olmuştur. İlki Nisan-2012’de 3 hafta sonu programı halinde “Veteriner Fakültesi Öğrencileri Faaliyetler ve Sosyal Sorumluluk Konseyi” tarafından uygulamaya konulan ve memnuniyet verici çıktılar alınan “Fakülte Arkadaşı Olalım Mı” temalı fakülte tanıtım programı, Tanıtım Komisyonumuzun koordinatörlüğü ile, seçilmiş liselerin son sınıf öğrencilerine fakültemiz öğrencileri tarafından uygulanacaktır. Uygulanan tasarruf tedbirlerinden dolayı üniversite tarafından temin edilemeyen öğrencilerimizin derslik, laboratuvar, klinik ve saha çalışmaları sırasında kullanacakları iş önlükleri fakültemiz öğretim üyelerinin maddi destekleri ile temin edilmiştir. Fakülte tarafından düzenlenen sosyal programlarla personelimiz hafta sonlarını Kırgızistan’ın tarihi ve doğal değerlerini tanıma amaçlı olarak değerlendirmektedir. Sosyal programlarda da fakülte personeli arasında etkin bir işbirliği ve görev dağılımı söz konusudur. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, ihtiyacı olan öğrencilerimize öğretim elemanlarımızın katkıları ile oluşturulacak fakültemize özel fon üzerinden yemek, giyim ve barınma destekleri verilecektir. Bu eğitim-Öğretim yılından (2012-2013) itibaren, Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini İzleme Sistemi uygulanacaktır. Öğretim elamanları verdikleri dersin ana başlıklarını, alt başlıklarını, anlatılan ve uygulaması yapılan konu özetlerini, öğrenme çıktılarını bir rapor halinde her ayın 2. Haftasında Dekanlığa sunacaklardır. Sunulan raporların içerikleri, yılda iki kez olmak üzere; öğrencilerin yarıyıl başarı seviyelerinin değerlendirildiği, fakültenin öğretim elemanları, fakülte öğrenci temsilcisi ve sınıf temsilcilerinin katıldığı “Öğrenci Başarı Düzeylerinin Değerlendirilmesi Toplantısı”nda test edilecektir.

46 2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI REHBERLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Fakültemizde 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında 4. sınıf eğitim-öğretimine başlanmıştır. Her sınıfın danışmanları tayin edilmiştir. Ayrıca, öğretim elemanlarının haftalık çalışma programlarına “Danışma Saatleri” konularak, öğrenci-hoca diyalogunun etkinleştirilmesi yolu açılmıştır. Geçen yıl Güz ve Bahar yarıyıllarında PDRM ile gerçekleştirilen “Etkin ve Verimli Ders İzleme ve Çalışma Semineri”nden olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Yıllık İş Planına alınan bu programlar yine PDRM ile işbirliği içinde Güz ve Bahar yarıyıllarında icra edilecektir. Hazırlık sınıfı ve yabancı uyruklu öğrencilerin danışmanları ile akademik danışmanlar belirlenmiştir.

47 2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI BOLONYA SÜRECİ, UYUM ve KALİTE VERİMLİLİĞİ Veteriner Fakültesi Kalite Geliştirme Ekibi’nin Görevleri ve İş Planı Başkan : Prof. Dr. Ali BAHADIR Üye : Prof. Dr. Erdoğan ŞEKER (Program ve İnsan Kaynakları Geliştirme Temsilcisi) Üye : Prof. Dr. Mehmet GÜLER (Bologna Temsilcisi) Üye : Soltobay ZARİPBEKOV (Fakülte Sekreteri) Üye : Asel MARAYEVA (Öğrenci Temsilcisi) KTMÜ Personel (Akademik, İdari) öz değerlendirme anket çalışmalarının gerçekleştirilmesini sağlamak, değerlendirmek ve sonuçları Rektörlüğe sunmak. (Mayıs) KTMÜ Personel (Akademik, İdari) Öğrenci Memnuniyeti Anketi (Aralık, Haziran) KTMÜ Personel (Akademik, İdari) Öğrenci Memnuniyeti Anket ADEK RAPORU (Ocak ayı içinde) Stratejik Planlar çerçevesinde kurum içi periyodik çalışmalar hakkında izleme yapmak ve sonuçlarını rektörlüğe sunmak (Şubat ve Haziran) Kalite Yönetim Sistemi (Akademik ve İdari Faaliyet Raporunun başlıklarını kapsayacak şekilde) Standartlarına göre kalite sistemi kurmak, uygulamak devamını sağlamak, faaliyetleri organize etmek, rapor halinde rektörlüğe sunmak (Temmuz ayında hazırlanıp, Eylülde Rektörlüğe sunulacak) Proje, kalite, kişisel gelişim, akreditasyon vb konularla ilgili eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması için gerekli tüm koordinasyonu sağlamak ve sonuçları rektörlüğe sunmak (Haziran) Kurumsal Değerlendirme Sürecini gerçekleştirerek sonuçlarını bir rapor halinde rektörlüğe sunmak (Mayıs) Performans Göstergelerine bağlı ölçümler yapmak ve sonuçları rektörlüğe sunmak (Haziran) Diploma Eki hazırlama (Mayıs)

48 2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI BOLONYA SÜRECİ, UYUM ve KALİTE VERİMLİLİĞİ Veteriner Fakültesi Kalite Geliştirme Ekibi’nin Görevleri ve İş Planı Her öğrencinin Europass CV standardında özgeçmişlerini hazırlamak. Öğrenci işleri ile koordineli (Mayıs) Fakültenin yeni çerçeve programı hazırlanmıştır. Çerçeve programının hazırlanışı döneminde derslerin yarıyıllara dağılımı, kredilendirilmesi, intörn derslerin kredi saatlerinin ve ders içeriklerinin belirlenmesi gibi temel konularda EAEVE (European Association for Establishments of Veterinary Education) kriterlerini yakından izleyen Türkiye deneyiminden istifade edilmiştir. Ders içerikleri ve Syllabuslar bu yıldan itibaren her yıl her yeni eğitim-öğretim yılı başında ilgili anabilim dallarının görev ve sorumlulukları kapsamında güncellenecektir. Bu uygulama ile, eğitim- öğretimden beklenen verimlilikler ve çıktılarla, hedeflenen yeterlilikler arasındaki uyumun sağlanması; deneyim ve araştırma sonuçlarından müfredata girmesi gereken bilgilerin eğitim-öğretim alanına aktarılması amaçlanmaktadır. Bu yıl aramıza katılan öğretim üyelerinin daha önceki akademik deneyimlerinden de yararlanarak, yeni çerçeve programın son kez gözden geçirme çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmalar, Eğitim-Öğretim Planlama ve Geliştirme Komisyonunun koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Kalite Geliştirme Ekibi kurulmuş, Kalite Güvence ve Bologna Temsilcisi belirlenmiş, Anabilim Dalı Başkanlarına Kalite Yönetim Temsilciliği görevleri verilmiş, Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemi hazırlanması kapsamında, fakültenin Kalite Yönetim Sistemi: Teorik Çerçeve (Tanımlar, Standartlar, İlkeler Ve Politikalar, Kaliteyle İlgili Stratejiler, Beklentiler, Hedefler, Sorumluluk ve Yükümlülükler) hazırlanarak, Kalite Yönetiminin kurulması amacıyla stratejik yol haritası belirlenmiştir. Bu çalışma Rektörlüğe sunulmuştur. Hazırlanan dokümanla uyumlu form belgeler oluşturma çalışmaları devam etmektedir.

49 2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI TANITIM FAALİYETLERİ KTMÜ Web Sayfasından bulunan Veteriner Fakültesi Bölümü devamlı güncellenerek ve yeni içerik eklenerek bilgi bakımından daha zengin hale getirilmektedir. İlki Nisan-2012’de 3 hafta sonu programı halinde “Veteriner Fakültesi Öğrencileri Faaliyetler ve Sosyal Sorumluluk Konseyi” tarafından uygulamaya konulan ve memnuniyet verici çıktılar alınan “Fakülte Arkadaşı Olalım Mı” temalı fakülte tanıtım programı, Tanıtım Komisyonumuzun koordinatörlüğünde seçilmiş liselerin son sınıf öğrencilerine fakültemiz öğrencileri tarafından uygulanacaktır. Geçici klinik binasının teslim alınmasını müteakip, televizyon kanallarında klinik hizmetlerimizin başladığına ilişkin duyuruların yapılması, hem fakültemizin tanıtımında hem de kliniklere hasta akışını sağlamada yardımcı olacaktır.

50 C. 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ PLANLANMASI VE HAZIRLIKLAR D. DİLEK VE TEMENNİLER Öğretim Elemanlarının Sözlü Sunumlarıyla

51


"2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ ÖZET DEĞERLENDİRMESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Yıllık İş Planı ve Takvimli İşler Programının Uygulama Süreçleri ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları