Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Örgütsel Davranış ISLT-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D. 1-1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Örgütsel Davranış ISLT-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D. 1-1."— Sunum transkripti:

1 Örgütsel Davranış ISLT-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D. 1-1

2 Bölüm 9 İ ş Takımlarını Anlama 9-2 Essentials of Organizational Behavior, 11/e Stephen P. Robbins & Timothy A. Judge

3 Ö ğ renme hedefleri. Bu bölümü okuduktan sonra; 9-3 1. Grup ve takımları karşılaştırma, ve kurumlardali takım kullanımı nı analiz etmek. 2. Takımların dört çeşidini karşılaştırmak. 3. Etkili takımların özelliklerini belirlemek. 4. Örgütler nasıl takım oyuncularını oluşturmasını gösterme. 5. Bireyler yerine tkimlar ne zaman kullanılmasına karar verme. 6. Takım anlayışı global kontekste nasıl farklı oldu ğ unu anlama.

4 9-4

5 Takımlar Niye Bu Kadar Popüler? 9-5  Artan rekabet etkililik ve verimlilik için de ğ işikliklere zorladı  Takımlar:  Çalışanların yeteneklerini daha iyi kullanır  Daha esnek ve de ğ işime açık  Demokratik ve motiveli

6 Gruplar ve Takımlar (Katzenbach and Smith, 1993) 9-6  Çalışma Grubu – Her bir üyenin sorumluluk alanı çerçevesinde ilk aşamada bilgi paylaşmak ve karar vermeve birbirine yardım etmektir.  Çalışma Takımı – Kordileli bir çalışma içinde pozitif sinerji oluşturur; bireysel çabaların sonucunda bireysel girdilerin toplamından daha büyük perfromans seviyesinin sonuçlanması

7 9-7

8 Çalışma Gruplar ve Çalışma Takımları Karşılaştırma 9-8

9 Takımların Dört Türü 9-9

10 Problem Çozme Takımlar (Shonk, 1992) 9-10  Üyeleri genelde aynı departmandandırlar  Fikir paylaşımı veya Share ideas or gelişmeler göstermektedir  Önerilen eylemlerin hiçbirini tek taraflı olarak uygulaması için nadiren yetki verilir

11 Kendi Kendini Yöneten Çalışma Takımları 9-11  Birbiri ile ilgili işlerden 10-15 çalışan (Erez et al., 2002)  Takım şu denetleyici sorumlulukları alır:  Çalışma planlaması ve programlama  Atama görevleri  Çalışma kararları/eylemleri  Müşteriler ile çalışma  Üyeleri seçer ve de ğ erlendirebilir  Etkinli ğ i durumsallı ğ a ba ğ lıdır  Çatışma yönetimi düşük (Langfred, 2007)

12 Çapraz Fonksiyonel Takımlar 9-12  Kurum içi ve kurumlar arası aynı seviyede ama çeşitli alanlardan üyeler  Bilgi alışverişi  Yani fikirler geliştirmek ve problemleri çözmek Komplike projeleri koordine etme  Karmaşılık ve çeşitlilikten dolayı oluşturmak zaman alıcı olabilir

13 Sanal Takımlar 9-13  Bilgisayar teknolojisi da ğ ınık takımı ba ğ lar (Lipnack and Stamps, 2000; Martins wt al., 2004)  Özel Sorunlar:  Daah az sosyal destek  Daha fazla görev odaklı  Üyeler az memnun

14 Etkili Takımların Ana Bileşenler (Campion et al., 1996; Robbins and Judge, 2012) 9-14  Ba ğ lam  Kompozisyon  Süreç

15 Ba ğ lamsal Bileşenler 9-15  Yeterli kaynakların olması  Etkili liderlik ve yapı (Balkundi and Harrison, 2006)  Takımda güven iklimi (Dirks, 2001; Williams, 2001)  Takım katkısını yansıtan performans de ğ erlendirme ve ödül sistemi (Johnson, 1993)

16 Takım Kompozisyon Bileşenlerits 9-16  Üyelerin yetenekleri (Stevens and Campion, 1994)  Teknik uzmanlık  Problem çözme  Kişilerarası  Kişilik (Bell, 2007)  Düzenli ve açık fikirli  Roller tahsisi (Margerison and McCann, 1990)  Çeşitlilik (Joshi and Roh, 2009)  Takımlaın büyüklükleri (Curral et al., 2001)  Üye tercihleri (Kiffin-Peterson and Cordery, 2003)

17 Süreç Bileşenleri 9-17  Ortak bir plan ve amaç (Burke et al., 2006)  Spesifik hedefler (Weldon and Weingart, 1993)  Takım etkinli ğ i (Tasa et al., 2007)  Ortak zihinsel modelleri (Kozlowski and Ilgen, 2006)  En az çatışma (Jehn, 1997)  Sosyal kaytarmayı minimize etme (Price, 2006)

18 Bireyleri Takım Oyunculaına dönüştürme 9-18  Seçim – Kişilerarası iletişim yetene ğ i ve teknik yetenekleri olan çalışanlara ihtiyaç var  E ğ itim – Problem çozmede workşoplar, iletişim, müzakere, çatışma yönetimi ve koçluk yetenekleri  Ödüller – Bireyesl eforlardan ziyade işbirlikçi eforları teşvik etme (Johnson, 2006)

19 Takımlar her zaman cevap olmayabilir: Üç Test 9-19  İ şin Zorlulu ğ u: Bir iş birden daha fazla kişiler tarafından daha iyi yapılabilir mi?  Ortak Hedef: Bireysel hedeflerin toplamından daha fazla olup gruptaki kişilere ortak hedef veya hedef grubu oluşturur mu?  Ba ğ ımlılık: Grup üyeleri birbirilerine ba ğ ımlı mı?

20 Global Uygulmalar 9-20 Amerikada takım çalışması daha az yaygın. Kendi kendini yöneten takımları küresel olarak tanımlama zor olabilir- güç mesafesi sorunları. Takımın kültürel çeşitlili ğ i kıs sürede problem yaratır.

21 Yöneticilere Uygulamalar 9-21 Etkili takımların ortak özellikleri:  Yeterli kaynakların olması, etkili liderlikgüven iklimi, ve uygun ödül sistemi  Teknik ve kişisel iletişim yetenekleri ile olan bireylerden oluşması  İ ş yetenekleri kullanmak için özgürlük, özerklik ve fırsat sa ğ lar  Üyeler ortak hedefe ba ğ lıdırlar

22 Unutmayalım… 9-22  Uygun takım üyelerinin seçimi etkili takım kurma olasılı ğ ını attırır  Takımlar verilen duruma göre yetenek, beceri, ve uygulanabilir üye özellikleri merkezli kurulmalıdırlar  Kişisel olmaya çatışmalar daha iyi takım kararlarına götürür

23 Özet 9-23 1. Grup ve takımları karşılaştırma, ve kurumlardali takım kullanımı nı analiz etmek. 2. Takımların dört çeşidini karşılaştırmak. 3. Etkili takımların özelliklerini belirlemek. 4. Örgütler nasıl takım oyuncularını oluşturmasını gösterme. 5. Bireyler yerine tkimlar ne zaman kullanılmasına karar verme. 6. Takım anlayışı global kontekste nasıl farklı oldu ğ unu anlama.


"Örgütsel Davranış ISLT-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D. 1-1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları