Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZEL DERS YAZILIMLARI (Tutorials) Sibel Somyürek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZEL DERS YAZILIMLARI (Tutorials) Sibel Somyürek."— Sunum transkripti:

1 ÖZEL DERS YAZILIMLARI (Tutorials) Sibel Somyürek

2 Ö zel Ders Yazılımları Özel ders, belli bir konu ya da kavramı ö ğ retmeye yönelik programlardır. İ yi bir özel ders yazılımı ◦ Bilginin sunumu ◦ Ö ğ rencinin kılavuzlanması ◦ Alıştırma ve ◦ Ölçme aşamalarını içermelidir.

3 Ö zel Ders Yazılımları ◦ Bilgisayar destekli ö ğ retimde en çok kullanılan yazılım türüdür. ◦ Pek çok özel ders yazılımı sadece bilginin sunumuna odaklanmaktadır ancak bu yaklaşım do ğ ru de ğ ildir.

4 Ö zel Ders Yazılımları ◦ Tipik bir özel der yazılımının yapısı ve sırası: 1.Giriş Bölümü 2.Bilginin Sunulması 3.Soru ve cevap 4. Cevabı De ğ erlendirme 5.Geri Bildirim 6.Kapanış

5 Ö zel Ders Yazılımları 1.Giriş Bölümü 2.Bilginin Sunulması 3.Soru ve cevap 4. Cevabı De ğ erlendirme 5.Geri Bildirim 6.Kapanış

6 1. Giriş B ö l ü m ü İ lgi Çekme Hedefler Yönergeler Önceki Bilginin Hatırlatılması Öntest

7 1. Giriş B ö l ü m ü İ lgi Çekme amacıyla e ğ itsel yazılımlarda nelerden faydalanılabilir?

8 1. Giriş B ö l ü m ü /İ lgi Çekme İ lgi çekici grafik ve animasyon kullanımı Müzik Sözlü ve yazılı mesajlar kullanımı

9 1. Giriş B ö l ü m ü Ö ğ rencileri neden hedeflerden haberdar etmek gerekir?

10 1. Giriş B ö l ü m ü/Hedefler Genelde ilk ekranı ders sonunda öğrencilerin kazanacağı davranışları belirten hedefler takip eder. Amaç, öğrencilerin öğretim sonunda kendilerinden ne beklendiği konusunda bilgilendirilmesidir. Hedeflerin etkililiği öğrenme türü ve öğrenci özelliklerine göre değişir. Hedefler ~ öğrenci yaşantıları

11 1. Giriş B ö l ü m ü/ Y ö nergeler Program içerisinde ◦ ileriye nasıl gidilece ğ i, ◦ geriye nasıl dönülebilece ğ i, ◦ programın nasıl sonlandırılaca ğ ı, ◦ soruların nasıl cevaplandırılaca ğ ı, ◦ nasıl yardım alınaca ğ ı hakkındaki bilgileri içermelidir.

12 1. Giriş B ö l ü m ü/ Y ö nergeler Kullanılacak özel tuşlar açıklanmalı Kısa cümleler kullanılmalı Olumsuz ifadelerden kaçınılmalı Teknik kelime ve kısaltma kullanmaktan kaçınılmalı Ekranlar arasında ilerlemek ve yardım için kullanılan simgeler (ikonlar) ekranın altında yer almalıdır. İ konların yerleşimi her ekranda aynı olmalıdır.

13 1. Giriş B ö l ü m ü/ Ö nceki Bilginin Hatırlatılması Önceki bilgilerin hatırlatılması hangi ö ğ renme yaklaşımı/yaklaşımları ve tekniklerine uygundur?

14 1. Giriş B ö l ü m ü/ Ö nceki Bilginin Hatırlatılması Ön örgütleyiciler Yeni bilgiler önceki bilgilerle ilişkilendirildi ğ inde daha fazla ö ğ renim ve kalıcılık Detaylı açıklama yerine kısa bir yazı veya grafik Ders başında konunun ana noktalarını gösteren grafiksel bir özet bir hatırlatma imgesi vazifesi görebilir.

15 1. Giriş B ö l ü m ü Konulara başlamadan önce öntest yapılmasının faydaları neler olabilir?

16 1. Giriş B ö l ü m ü/Öntest Dersin ö ğ renci düzeyine uygun olup olmadı ğ ını belirlemeye yönelik tasarlanmış kısa bir testtir. Ö ğ rencinin derse hazır olup olmadı ğ ı Derste kazandırılacak davranışlara önceden sahip olup olmadı ğ ı ö ğ renilebilir. Ö ğ renci, düzeyine en uygun program kısmına gönderilebilir.

17 Ö zel Ders Yazılımları 1.Giriş Bölümü 2.Bilginin Sunulması 3.Soru ve cevap 4. Cevabı De ğ erlendirme 5.Geri Bildirim 6.Kapanış

18 2. Bilginin Sunulması  Sunulan bilgiler yeterince kısa olmalı  Karmaşık bilgiler küçük adımlara parçalanmalı  Öğrenci her bir adımla ilgili etkinlikte bulunmalıdır.  Sunulan bilgi öğrencinin anlamasını kolaylaştıracak ve ilginin dağılmasına neden olmayacak genişlikte olmalıdır.

19 2. Bilginin Sunulması  Sunulan bilgiler yeterince kısa olmalı  Karmaşık bilgiler küçük adımlara parçalanmalı  Öğrenci her bir adımla ilgili etkinlikte bulunmalıdır.  Sunulan bilgi öğrencinin anlamasını kolaylaştıracak ve ilginin dağılmasına neden olmayacak genişlikte olmalıdır.

20 2. Bilginin Sunulması/ Bilgi (Metin) Yerleşimi  Eğitsel yazılımlarda kullanılan bilgilerin yerleşiminde dikkat edilmesi gereken noktalar neler olabilir?

21 2. Bilginin Sunulması/ Bilgi (Metin) Yerleşimi  Yeni bir paragraf ekranın son satırında başlamamalı ve paragraf başlangıçları açık ve anlaşılır olmalı  Bir paragraf başladığı ekranda bitmeli,  Metin iki yana hizalanarak kelimeler arasında eşit olmayan boşluklar oluşturulmamalıdır.  Bir cümle aynı ekranda bitmeli ve satır sonlarında kelimeleri bölmekten kaçınmalıdır.

22 2. Bilginin Sunulması/ Bilgi (Metin) Yerleşimi  Satır aralıkları okumayı kolaylaştıracak şekilde düzenlenmelidir.  Tümü büyük harfle yazılmış metinleri okumak daha zordur.  Süslü yazı tipleri kullanmaktan kaçınılmalıdır  Başlık ve paragraf arasında en az bir boş satır olmalıdır.

23 2. Bilginin Sunulması/ Grafikler ve Canlandırmalar  Grafik  Animasyon  Diyagram  Çizelge  Harita  Resim

24 2. Bilginin Sunulması/ Grafikler ve Canlandırmalar  Görsel materyaller, sözel bilgileri tanımlamak, açıklığa kavuşturmak veya desteklemek amacıyla kullanılır.  Görsel materyaller, karmaşık bilgileri basitleştirerek bilgilerin daha kolay öğrenilmesini ve hatırlanmasını sağlar.

25 2. Bilginin Sunulması/ Grafikler ve Canlandırmalar  Etkiliği  bilginin özünü sunmalarına,  önemli noktaları ortaya koymalarına,  yazılı materyalde verilen yapısal ilişkileri açıklamalarına ve  özellikle BDÖ’de ilgili yazılı materyalle yan yana verilmelerine bağlıdır.

26 2. Bilginin Sunulması/ Grafikler ve Canlandırmalar  Aşırı ayrıntı ve gerçek resimlerden kaçınılmalıdır.  Karmaşık grafikler mümkünse basit parçalara bölünmelidir.  Öğrenci, sunulan grafiğin izleme süresini kontrol edebilmelidir. Canlandırmalar gerektiğinde tekrar edilebilmelidir.  Dikkat çekmek ve ayırt etmek için renk (en fazla 4) kullanılmalıdır.

27 Ö zel Ders Yazılımları 1.Giriş Bölümü 2.Bilginin Sunulması 3.Soru ve cevap 4. Cevabı De ğ erlendirme 5.Geri Bildirim 6.Kapanış

28 3. Soru ve Cevap  ETKİLEŞİM BDÖ’in ve etkili bir öğretme – öğrenme sürecinin en önemli özelliğidir.  Soru  Cevap  Geri bildirim

29 3. Soru ve Cevap Sorular;  Ders başlamadan  Ders sırasında  Ders sonunda

30 3. Soru ve Cevap  Eğitsel yazılımlarda sorular hangi amaçlarla kullanılır?

31 3. Soru ve Cevap  Motivasyonu artırmak  Öğrenciye pratik yaptırmak  Verilen bilginin ne düzeyde anlaşıldığını öğrenmek  Öğrencinin dikkatini dersin önemli noktalarına çekmek  Dersin akış sırası için karar vermek

32 Ö zel Ders Yazılımları 1.Giriş Bölümü 2.Bilginin Sunulması 3.Soru ve cevap 4. Cevabı De ğ erlendirme 5.Geri Bildirim 6.Kapanış

33 4. Cevabı De ğ erlendirme  Geri bildirim sağlamak  Dersin akışını belirlemek  Başarıya yönelik verileri kaydetmek

34 4. Cevabı De ğ erlendirme  Soruların değerlendirilme güçlüğü:  Tek bir cevap (çoktan seçmeli soru),  Birden çok seçenek (işaretleme soruları),  Sayısal cevap (aritmetik problem),  Tek bir sözel cevap, bir kelime gibi,  Çok sayıda sözel cevap, bir cümle gibi,  Sayısal artı sözel cevap.

35 Ö zel Ders Yazılımları 1.Giriş Bölümü 2.Bilginin Sunulması 3.Soru ve cevap 4. Cevabı De ğ erlendirme 5.Geri Bildirim 6.Kapanış

36 5. Geri Bildirim  Geri bildirim, bir soruya cevap verildikten sonra öğrenciye sunulan mesajdır.  Ne kadar ve ne tür bilgi sağlanmalı?  Geri bildirimin etkililiği, öğrenciler tarafından anlaşılmasına ve cevapla ilgisine bağlıdır.

37 5. Geri Bildirim  Soruların değerlendirilme güçlüğü:  Tek bir cevap (çoktan seçmeli soru),  Birden çok seçenek (işaretleme soruları),  Sayısal cevap (aritmetik problem),  Tek bir sözel cevap, bir kelime gibi,  Çok sayıda sözel cevap, bir cümle gibi,  Sayısal artı sözel cevap.

38 Ö zel Ders Yazılımları 1.Giriş Bölümü 2.Bilginin Sunulması 3.Soru ve cevap 4. Cevabı De ğ erlendirme 5.Geri Bildirim 6.Kapanış

39  Bir özel ders sonunda ders özetlenmelidir.  Özet, temel kavramların listesi ya da sunulan bilgileri özetleyen bir paragraf olabilir.  Öğrenciye başarı durumu hakkında genel bir değerlendirme ve  Sonraki çalışmalar için öneriler verilebilir.

40 Örnekler Vitamin/ Canlılar ve Hayat

41 Örnekler Akademedia/ Optik ve Işı ğ ın dalga Modeli

42 Örnekler Cgtutorials / Photoshop

43 Kaynakça Yalın, H. İ. (2006). Ö ğ retim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme.Nobel Yayın Da ğ ıtım. Ankara Alessi, S. M. ve Trollip, S. R. (2001). Multimedia For Learning. Allyn and Bacon, Boston, London, Toronto, Sydney,Tokyo, Singapore.


"ÖZEL DERS YAZILIMLARI (Tutorials) Sibel Somyürek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları