Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALIŞTIRMA YAZILIMLARI (Practice and Drills) Sibel Somyürek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALIŞTIRMA YAZILIMLARI (Practice and Drills) Sibel Somyürek."— Sunum transkripti:

1 ALIŞTIRMA YAZILIMLARI (Practice and Drills) Sibel Somyürek

2 Alıştırma Yazılımları Alıştırma yazılımları, özel dersten farklı olarak belirli bir konu ya da kavramı öğretmek yerine önceden sınıf veya başka bir öğretim ortamında öğretilen konu ya da kavramı pekiştirmek amacıyla geliştirilen programlardır.

3 Alıştırma Yazılımları ◦ Tipik bir alıştırma yazılımının yapısı ve sırası: 1.Giriş Bölümü 2. Madde Seçimi 3.Soru ve cevap 4. Cevabı De ğ erlendirme 5.Geri Bildirim 6.Kapanış

4 Alıştırma Yazılımları Giriş Bölümü ◦ Öğrencinin dikkatini çeker, ◦ Derse karşı ilgi uyandırır ve ◦ Dersin amaçları hakkında bilgi verir. Soru sorma Cevabını doğru ya da yanlış olarak değerlendirme Uygun geribildirim verme

5 Alıştırma Yazılımları Sorular ◦ Belirlenmiş sırada ya da ◦ Tesadüfi olarak seçilir Aynı soru olduğu gibi ya da değişik ifadelerle tekrar sunulabilir. Kapanış bölümünde öğrenciye genel başarı durumu hakkında bilgi verilir.

6 Alıştırma Yazılımları Soruların güçlük düzeyi ◦ Sabit tutulabilir, ◦ Sorular güçlük düzeyine göre gruplanır. Alt güçlük düzeyi başarıyla geçildiğinde,daha güç soruların yer aldığı bölüme geçilir, ◦ Güçlük düzeyi öğrenci başarısına bağlı olarak yükseltilir.

7 Alıştırma Yazılımları Kısa bir giriş sayfası oluşturulmalı, Yönergeler açık bir şekilde verilmeli kullanıcı istediğinde yönergelere ulaşabilmeli, Yardım istekleri ve istendiğinde doğru cevabın görüntülenmesine izin verilmeli Alıştırma oturumları en fazla 15 dakika civarında olmalı

8 Alıştırma Yazılımları Soru türleri 2’ye ayrılır; 1. Seçenekli Sorular 2. Yapılandırılmış Cevaplara Dayalı Sorular:

9 Alıştırma Yazılımları Seçenekli Sorular Bu tür sorularda cevaplar bir seçenekler listesi içindedir. Ö ğ renci do ğ ru cevabı veya cevapları bu listeden seçer. De ğ erlendirilmesi kolaydır.

10 Alıştırma Yazılımları Seçenekli Sorular Bu soru türü aşa ğ ıdaki soru tiplerini içerir; ◦ Çoktan seçmeli ◦ İ şaretleme ◦ Do ğ ru-yanlış, ◦ Karşılaştırmalı,

11 Alıştırma Yazılımları Seçenekli Sorular Çoktan seçmeli sorular; ◦ bilgisayar tarafından kolaylıkla de ğ erlendirilir, ◦ geribildirim almak kolaydır, ◦ cevap açıkça ortaya konabilir. ◦ fakat bu tür soruları hazırlamak kolay de ğ ildir.

12 Örnekler http://www.zeytinoyun.com/oyna/2778/ille rimiz.html

13 Alıştırma Yazılımları Seçenekli Sorular İ şaretlemeli sorular; ◦ Çoktan seçmeli sorulara benzer, ◦ fakat birden fazla do ğ ru cevabı vardır.

14 Örnekler

15 Alıştırma Yazılımları Seçenekli Sorular Do ğ ru yanlış soruları; ◦ Do ğ ru cevabı bulma oranı ½ ‘dir. (Şans faktörü) ◦ Kavrama boyutunda yüksek beceriye sahip olanlar tarafından hazırlanabilir ◦ Sorular kolaylıkla de ğ erlendirilir ve geri bildirim sa ğ lanır.

16 Alıştırma Yazılımları Seçenekli Sorular Eşlemeli Sorular, ◦ Kavram ö ğ reniminde, ◦ Görsel-sözel ça ğ rışımların ö ğ retiminde bu tür sorular kullanılır. ◦ Eşlemeli sorulara cevap vermesi zordur. ◦ Sürükle-bırak yöntemi

17 Alıştırma Yazılımları Yapılandırılmış Cevaplara Dayalı Sorular ◦ Tamamlama ◦ Kısa Cevaplı ◦ Açık Uçlu

18 Alıştırma Yazılımları Tamamlama Soruları, ◦ Ö ğ rencinin doldurması gereken bir veya iki boşluk bulunur. ◦ Detay ve önemli olmayan kelimeler kullanılmamalıdır ◦ Bir soru çok fazla boşluk içermemelidir ◦ Boşluk, sorunun ortalarında veya bitiminde olmalıdır.

19 Alıştırma Yazılımları Kısa Cevaplı Sorular, ◦ Ö ğ renciden kelime veya sayı olarak cevap vermesi beklenir

20 Alıştırma Yazılımları Açık Uçlu Sorular, ◦ De ğ erlendirilmesi zordur ◦ Üç şekilde de ğ erlendirilebilir;  Ö ğ renci soruya yazılı cevap verir, daha sonra bu cevap bir e ğ itmen tarafından de ğ erlendirilir.  Ö ğ renci soruya yazılı cevap verir, daha sonra soruya bir uzmanın verdi ğ i cevabı okur.  Verilen cevabın içerik analizini gerçekleştiren zeki bir mekanizma olmalı

21 Alıştırma Yazılımları Motivasyonu sağlamak için; ◦ Oyunları, ◦ işbirlikli öğrenme, ◦ yarışma, ◦ ilgili ve mantıklı hedefler, ◦ gelişim sürecini raporlama, ◦ Cevapları farklı şekillerde sunma, ◦ Tamamlayıcı destek ve ◦ kısa oturumlar

22 Kaynakça Yalın, H. İ. (2006). Ö ğ retim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme.Nobel Yayın Da ğ ıtım. Ankara Alessi, S. M. ve Trollip, S. R. (2001). Multimedia For Learning. Allyn and Bacon, Boston, London, Toronto, Sydney,Tokyo, Singapore.


"ALIŞTIRMA YAZILIMLARI (Practice and Drills) Sibel Somyürek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları