Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 1 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KASIM 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 1 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KASIM 2010."— Sunum transkripti:

1 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 1 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KASIM 2010

2 5018 sayılı Kanunda Stratejik Plan Hedef ve öncelikleri Performans ölçütleri Bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemleri Orta ve uzun vadeli amaçları Temel ilke ve politikaları Stratejik Plan Ve Kaynak dağılımları

3 3 Kamuda Stratejik Planlamanın Hukuki Çerçevesi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu(5018) Stratejik Planlamaya İlişkin Yönetmelik Stratejik planlama kılavuzu-DPT-2003 / 2006 YÖK-ADEK Yönetmeliği-20 Eylül 2005 YÖDEK Rehberi – 2006/2007 02/11/2010 tarihli KMÜ Genelgesi

4 Sistemin İşleyişi Stratejik Plan Misyon Vizyon Stratejik amaçlar Stratejik hedefler Performans Programı Öncelikler Performans hedefleri Faaliyet/projeler Kaynak ihtiyacı Performans Göstergeleri İdare Bütçesi Harcama birimleri Kaynak tahsisi Temel performans göstergeleri UYGULAMA Denetim ve Değerlendirme Performans Denetimi Performans Değerlendirmesi Faaliyet Raporu Faaliyet/proje sonuçları Performans hedef ve gerçekleşmeleri Performans göstergeleri hedef ve gerçekleşmeler i Sapma ve nedenleri Öneriler TBMM/Yerel Meclis Hesap verme sorumluluğu

5 Stratejik Planlama NEDİR Sonuçların planlanmasıdır Değişimin planlamasıdır Kaliteli yönetimin aracıdır Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur Salt bir belge değildir NE DEĞİLDİR Günü kurtarmaya yönelik değildir Katılımcı bir yaklaşımdır Sadece bütçeye dönük değildir

6 6 Stratejik Planlama Sürecinde Dikkat Edilecek Hususlar Katılımcılık sağlanacaktır. (Kamu idaresinin tüm birimleri ve çalışanları; Yararlanıcılar; İlgili kişi ve kuruluşlar;STK’lar). Stratejik planlar ilgili kamu idarelerinin öz ürünü olmak durumundadır. (Planlar kamu idarelerince ve idarelerin kendi çalışanları tarafından, katılımcılık ilkesi gözönünde bulundurularak hazırlanacaktır.) İhtiyaç halinde kuruluş dışından temin edilecek danışmanlık hizmetleri sadece yöntem ve süreç danışmanlığı ile eğitim hizmetlerini kapsayabilir. (Hazırlık programında eğitim ihtiyacı, danışmanlık hizmeti ihtiyacı,katılımcıların seçimi hususlarına yer verilir.)

7 7 Stratejik Planlama Süreci 1. Planlamanın Planlanması 1. Planlamanın Planlanması 2. Neredeyiz ? 2. Neredeyiz ? 3. Nereye Ulaşmak İstiyoruz ? 3. Nereye Ulaşmak İstiyoruz ? 4. Nasıl Ulaşabiliriz? 4. Nasıl Ulaşabiliriz? 5. Nasıl Ölçer ve Değerlendiririz? 5. Nasıl Ölçer ve Değerlendiririz?

8 8 Benimsetme Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması Takım Bilincinin Oluşturulması Çalışma Normlarının Belirlenmesi Durum Analizi Paydaş Belirleme Paydaş Analizi Paydaş Görüşmeleri GZFT ve Öneriler Mevzuat Analizi Strateji Alanları Stratejik Amaçlar Hedefler Performans Kriterleri Stratejiler Faaliyet ve Projeler Görüşlerin Alınması Performans Planı İLKELERUZGÖRÜŞÖZGÖREV İş Takviminin Oluşturulması Stratejik Konular Kritik Başarı Faktörleri Nihai SP 4 1 2 3 5 UYGULAMA

9 9 Benimsetme Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması Takım Bilincinin Oluşturulması Çalışma Normlarının Belirlenmesi İş Takviminin Oluşturulması 1 Genelge Üst yöneticilerle görüşme SP anlayışı konusunda uzlaşma SP ekibinin seçimi Takım oluşturma çalışmaları Çalışmanın ana unsurlarının zamanlanması Planlamanın Planlanması

10 10 HAZIRLIK AŞAMASI Planın Sahiplenilmesi Planın üst yönetim tarafından sahiplenilmesi ve stratejik plan çalışmalarının başlatılması genelgesi yayınlanır. 02.11.2010 Planlama Sürecinin Organizasyonu Stratejik Planlamada görev alacakların tespiti ve görev dağılımı yapılır. 05.11.2010 İhtiyaçların Tespiti Stratejik planlama ekibince stratejik planlama için ihtiyaç duyulan doküman(taslak ve şablonların oluşturulması), eğitim, metaryal vb. tespit edilir. 10.11.2010 Eğitim Programı Stratejik plan hazırlama ekibine Stratejik plan ile ilgili eğitim verilir. 25.11.2010 Zaman Planı Stratejik planlama ekibince stratejik planlama bir zaman takvimine bağlanır 25.11.2010 Birim Stratejik Planlarının Hazırlanması Birim stratejik plan hazırlama ekiplerince stratejik plan taslaklarının hazırlanması ve Üniversite Stratejik Planı'nın hazırlanılmasında değerlendirilmek üzere Rektörlük Makamına sunulması. 30.03.2011

11 11 Benimsetme Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması Takım Bilincinin Oluşturulması Çalışma Normlarının Belirlenmesi Durum Analizi Faaliyet Alanları Paydaş Analizi Paydaş Görüşmeleri GZFT ve Öneriler Mevzuat Analizi Strateji Alanları Stratejik Amaçlar Hedefler Performans Kriterleri Stratejiler Faaliyet ve Projeler Görüşlerin Alınması Performans Planı İLKELERUZGÖRÜŞÖZGÖREV İş Takviminin Oluşturulması Stratejik Konular Kritik Başarı Faktörler i Nihai SP 4 1 2 3 5 UYGULAMA Paydaş Belirleme

12 DURUM ANALİZİ NEREDEYİZ? Stratejik planlama sürecinin ilk adımıdır. Kuruluşun NEREDEYİZ? sorusuna cevap verir. Üniversitenin geleceğe yönelik amaç, hedef ve stratejiler geliştirebilmesi için öncelikle, mevcut durumda hangi kaynaklara sahip olduğunu ya da hangi yönlerinin eksik olduğunu, kuruluşun kontrolü dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmeleri değerlendirmesi gerekir. Dolayısıyla bu analiz, kuruluşun kendisini ve çevresini daha iyi tanımasına yardımcı olarak stratejik planın sonraki aşamalarından daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır. 12

13 Durum Analizi (Neredeyiz)? Tarihi gelişim Yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi Faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi Paydaş analizi (iç ve dış paydaşlar, yararlanıcılar) Kuruluş içi analiz ve Çevre analizi (GZFT) 13

14 1.Tarihi gelişim Üniversitemizin; hangi tarihte hangi amaçlara hizmet etmek için kurulduğu, bugüne kadar geçirdiği kritik aşamalar, önemli yapısal dönüşümler analitik bir bakış açısıyla değerlendirilir. 14

15 2.Yasal Yükümlülükler Ve Mevzuat Analizi Üniversitenin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin tespiti yapılır. Anayasa, Kanun ve Yönetmeliklerle Üniversitemize verilen görevlerin tespiti yapılır. 15

16 3.Faaliyet Alanları Ürün/Hizmetlerin Belirlenmesi Ürün/Hizmet : Herhangi bir hizmet/üretim sürecinin çıktısı 16

17 4. Paydaş Analizi Katılımcılık stratejik planlamanın temel unsurlarından biridir. Kuruluşun etkileşim içinde olduğu tarafların görüşlerinin dikkate alınması stratejik planın sahiplenilmesini sağlayarak uygulama şansını artıracaktır. Diğer yandan, kamu hizmetlerinin yararlanıcı ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilebilmesi için yararlanıcıların taleplerinin bilinmesi gerekir. Bu nedenle durum analizi kapsamında paydaş analizinin yapılması önem arz etmektedir. 17

18 Paydaş Analizi Paydaş: Kurum faaliyetlerinden etkilenen veya bu faaliyetleri etkileyen kişi, grup veya kurumlar Çalışanlar, Müşteriler, Stratejik Ortaklar, Temel Ortaklardır. 18

19 Paydaş Analizi İç Paydaş (Çalışanlar) Dış Paydaş (Temel Ortak, Stratejik Ortak, Tedarikçiler) Müşteri (Yararlanıcı, Hedef kitle) 19

20 İç paydaşlar(Çalışanlar) Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır. ÖRNEK: Kuruluşun çalışanları - yöneticiler 20

21 Dış Paydaşlar Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. ÖRNEK: Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşları, kuruluşa girdi sağlayanlar, (Tedarikçiler, hizmet sunucuları ve yapım mütahhitleri) sendikalar, ilgili sektör birlikleri 21

22 Örneğin Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Paydaşları Rektörlük Harcama Birimleri Çalışanlar Sayıştay Sosyal Güvenlik Kurumu DPT Maliye Bakanlığı KİK … vb. 22

23 Müşteri (Yararlanıcı, Hedef kitle) Kurumun ürettiği hizmetleri ve/veya malları kullanan, alan ve bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlar Kurumun ürettiği hizmetleri ve/veya malları kullanan, alan ve bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlar 23

24 Üniversitemizin Müşterileri Öğrenciler Veliler STK Sanayiciler – Özel Teşebbüs Medya 24

25 Paydaş görüşleri alınması Mülakat Anket uygulanması Atölye çalışması Toplantı 25

26 Üniversitemizin Paydaşları PaydaşÇalışanMüşteriTemel Ortak Strateji Ortak Tedarikçi ……….. ………… …………. 26 O: Bazı Paydaşlar, bir kısmı ile ilişki vardır. V: Paydaşların tamamı

27 Paydaş Analizi-Belirleme Paydaş adı İç paydaş Dış paydaş Müşteri Neden paydaşÖnceliği ……….. ………… …………. 27

28 Müşteri/Hizmet Matrisi HİZMET MÜŞTERİ ……….. ………… …………. 28 O: Bazı Paydaşlar, Bir kısmı ile ilişki vardır. V: paydaşların Tamamı

29 Paydaşların Değerlendirilmesi Etki Önem ZayıfGüçlü ÖnemsizİzleBilgilendir ÖnemliÇıkarlarını gözet, çalışmalara dahil et Birlikte çalış 29

30 DURUM ANALİZİ 5. KURULUŞ İÇİ ANALİZ ÇEVRE ANALİZİ GZFT (SWOT) Analizi Güçlü yönler Zayıf yönler Fırsatlar Tehditler 30

31 GZFT (SWOT) F 31 G Z T

32 1.Kuruluş İçi Analiz Kurumun mevcut durumunu ve geleceğini etkileyebilecek iç ortamdan kaynaklanan ve kurumun kontrol edebildiği koşulların ve eğilimlerin incelenerek güçlü ve zayıf yönlerin değerlendirilmesi 32

33 Kuruluş içi analizde; Kuruluşun yapısı Beşeri kaynaklar Kurum kültürü Teknoloji Mali durum dikkate alınmalıdır. 33

34 Güçlü yönlerin saptanması Üstünlüklerimiz nelerdir? Neleri iyi yaparız? Başkaları, güçlü yanlarımız olarak neleri görmektedirler? Gerçekçi olunmalı Tüm karakteristiklerimizi sıralayalım 34

35 Zayıf yönlerin saptanması Neleri kötü yapmaktayız? Neleri iyileştirmeye gereksinimimiz var? Başkaları hangi konularda sizden daha iyidirler? Başkalarının gözüyle ne gibi zayıflıklarımız ortaya çıkmakta? 35

36 2. Çevre Analizi Kurumun kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin incelenerek fırsat ve tehditlerin belirlenmesi Çevre analizinde; kuruluşu etkileyebilecek dışsal değişimler ve eğilimler değerlendirilir. 36

37 Fırsatlar Önünüzde duran fırsatlar nelerdir ? Çevrede ne gibi ilginç gelişmeler yaşanmakta ve yaşanabilir ? 37

38 Tehditler Ne gibi engellerle karşılaşmaktasınız? Rakipleriniz ne yapmaktalar? Beklenen iş, ürün veya hizmet standartları değişmekte mi? Değişen teknoloji konumunuzu tehdit ediyor mu? Finansal sorunlarınız var mı? 38

39 SWOT (GZFT) ANALİZİ 39 Kuruluş İçi Analiz Güçlü YönlerZayıf Yönler Fırsatlar Tehditler Çevre Analizi

40 Strateji oluşturma yöntemleri Kritik Sorular Yöntemi GZFT Analizi -ZT Stratejileri -ZF Stratejileri -GT Stratejileri -GF Stratejileri 40

41 41 İÇ FAKTÖRLER VE DIŞ FAKTÖRLER GÜÇLÜ YÖNLERZAYIF YÖNLER FIRSATLAR G-F Stratejileri (Kurumun/Kuruluşun/Birimin güçlü taraflarını destekleyen fırsatları belirlemek ve değerlendirmek için geliştirilen stratejilerdir) Z-F Stratejileri (Kurumun/Kuruluşun/Birimin zayıf yönlerini kuvvetlendirmek için fırsatları kullanarak geliştirilen stratejilerdir) TEHDİTLER G-T Stratejileri (Kurumun/Kuruluşun/Birimin dış tehditlere karşı hassasiyetini azaltmak için birimin güçlü yanlarının nasıl kullanılması gerektiğini ortaya koyan stratejilerdir) Z-T Stratejileri (Kurumun/Kuruluşun/Birimin zayıf yönlerinin dış tehditlerden kolayca etkilenmesini engelleyecek savunma planlarını hazırlamaya yarayan stratejilerdir) TOWS MATRİSİ

42 TEŞEKKÜR EDERİZ… 42


"KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 1 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KASIM 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları