Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ"— Sunum transkripti:

1 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
KURUMLARDA STRATEJİK PLANLAMA PERFORMANS YÖNETİMİ VE HARCAMA SÜRECİ Hakan DİLMEN Devlet Bütçe Uzmanı 07 Nisan 2017 Cuma

2 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN KAPSAMI
GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ İDARELER SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MAHALLİ İDARELER GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ ÖZEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ DÜZENLEYİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR

3 STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME (DAYANAK)
5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Madde 9: Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme Madde 41: Faaliyet Raporları 5302 SAYILI İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Madde 31: Stratejik Plan ve Performans Planı Madde 39: Faaliyet Raporu 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU Madde 41: Stratejik Plan ve Performans Programı Madde 56: Faaliyet Raporu

4 Performans Göstergeleri
Düzenleyici Yetki (5018) Misyon Vizyon DPT Stratejik Plan Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Performans Göstergeleri Performans Programı MALİYE BAKANLIĞI Performans Göstergeleri Faaliyetler Projeler Öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi Performans hedeflerinin belirlenmesi

5 Düzenlemeler Stratejik Planlama Kılavuzu- DPT (2004)
Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi-Maliye Bakanlığı (2004) Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: Sayısı: ) Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: Sayısı: 26179) Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: Sayısı: )

6 STRATEJİK PLAN Kamu idarelerince; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle hazırlanan plandır.

7 PERFORMANS PLANI Bir kamu idaresinin program dönemine
ilişkin performans hedef ve göstergelerini, hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyet-projeleri, kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin bilgileri içerir.

8 FAALİYET RAPORU Kamu idarelerinin stratejik plan ve
performans programları uyarınca yürütülen faaliyetlerini, belirlenmiş performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan, idare hakkındaki genel ve mali bilgileri içeren rapordur.

9 UYGULAMA Performans Programı (Planı) Öncelikler Performans hedefleri
Faaliyet/projeler Kaynak ihtiyacı Performans Göstergeleri İdare Bütçesi Harcama birimleri Kaynak tahsisi Temel performans göstergeleri Stratejik Plan Misyon Vizyon Stratejik amaçlar Stratejik hedefler UYGULAMA Faaliyet Raporu Faaliyet/proje sonuçları Performans hedef ve gerçekleşmeleri Performans göstergeleri hedef ve gerçekleşmeleri Sapma ve nedenleri Öneriler Denetim ve Değerlendirme Performans Denetimi Performans Değerlendirmesi TBMM/Yerel Meclis Hesapverme sorumluluğu

10 ÜST YÖNETİCİLER BAKANLIKLARDA İL ÖZEL İDARELERİNDE BELEDİYELERDE
DİĞER KAMU İDARELERİNDE MÜSTEŞAR VALİ BELEDİYE BAŞKANI EN ÜST YÖNETİCİ

11 Mahalli İdarelerde Hesap Verme Sorumluluğu
Meclis Üst yönetici Harcama Yetkilisi

12 İL ÖZEL İDARESİNİN ORGANLARI
İL GENEL MECLİSİ İL ENCÜMENİ VALİ

13 İL ÖZEL İDARESİNİN ORGANLARI
İL GENEL MECLİSİ Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek.

14 İL ÖZEL İDARESİNİN ORGANLARI
İL ENCÜMENİ Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek.

15 İL ÖZEL İDARESİNİN ORGANLARI
VALİ İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. Bütçeyi uygulamak.

16 STRATEJİK PLAN VE PERFORMANS PLANI
Vali, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plân ve programları ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans plânı hazırlayıp il genel meclisine sunar. Stratejik plan il genel meclisinde kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Stratejik plan ve performans planı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve il genel meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

17 GEÇİCİ MADDE 3 Bu Kanunun 31 inci maddesinde öngörülen stratejik plânların hazırlanmasına dair altı aylık süre Kanunun yürürlüğünü müteakip hazırlanması gereken ilk stratejik plânlar için bir yıl olarak uygulanır.

18 GENEL SEKRETER Genel sekreter, il özel idaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenler ve yürütür. Genel sekreter il özel idare hizmetlerinin yürütülmesinden valiye karşı sorumludur.

19 İL ÖZEL İDARELERİNİN DENETİMİ
İl özel idarelerinde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar. İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır . Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur.

20 FAALİYET RAPORU Vali, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan faaliyet raporunu hazırlar.

21 STRATEJİK PLAN Stratejik planlar beş yıllık dönemi kapsar.
Stratejik planlar en az iki yıl uygulandıktan sonra stratejik planın kalan süresi için güncelleştirilebilir. Güncelleştirme, stratejik planın misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, hedeflerde yapılan nicel değişikliklerdir. Mahalli idarelerde üst yöneticinin değişmesi halinde ilgili mahalli idarenin stratejik planları yenilenebilir. Stratejik planın yenilenmesi kararı, yukarıdaki şartların oluşmasını müteakip en geç üç ay içinde alınır. Bu kararı takip eden altı ay içinde stratejik plan yenilenir.

22 Üst yöneticilerin sorumluluğu
Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının hazırlanmasından ve uygulanmasından Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludur.

23 PERFORMANS PROGRAMI (PLANI)
Performans programı (planı) üç yıllık dönemi kapsar. çıktı ve sonuç odaklı bir anlayışla, doğru ve güvenilir bilgiye dayalı, mali saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayacak şekilde her yıl hazırlanır. Kamu idarelerinin performans programlarını hazırlama süreci, idarenin program dönemine ilişkin temel stratejisini oluşturan hususların üst yönetici ve harcama yetkililerince belirlenmesi ve en geç Mayıs ayında üst yönetici tarafından duyurulmasıyla başlar. Üst yönetici ve harcama yetkilileri, performans programlarının hazırlanmasında ihtiyaç duyulacak her türlü bilgi ve verinin toplanması ile analiz edilmesi için gerekli ortam, yapı ve süreçleri oluştururlar.

24 PERFORMANS PROGRAMI (PLANI)
mahalli idarelerin performans programları, üst yöneticileri tarafından bütçe teklifleri ile birlikte ilgili mevzuatında belirlenen tarihte yetkili organlara sunulur. Bu kurum ve idarelerin yetkili organlarında kesinleşen bütçe büyüklüklerine göre revize edilen performans programları üst yöneticiler tarafından Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanır. Bakanlık, gerek görülmesi halinde mahalli idarelerin performans programlarının gönderilmesini isteyebilir. Bakanlık, performans programlarının değerlendirilme sonuçlarını kamuoyuna açıklayabilir.

25 FAALİYET RAPORLARI SUNAN RAPOR TÜRÜ SUNULACAK MERCİ Harcama Yetkilisi
Birim Faaliyet Raporu (En geç Şubat Ayı Sonu) Üst Yönetici İdare Faaliyet Raporu (Mart Ayı Toplantısında) İl Genel Meclisi (Mart Ayı Sonu) İçişleri Bakanlığı Sayıştay Kamuoyu

26 Değerlendirme ve sorular


"KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları