Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI"— Sunum transkripti:

1 MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI 05.09.2006
Durum Analizi Yrd. Doç. Dr. Süleyman Değirmen Mersin Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Stratejik Planlama Bilgilendirme Toplantısı 5 Eylül 2006, 10:00-10:50 Oturumu Mersin Üniversitesi Kültür Merkezi Konferans Salonu MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

2 MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI 05.09.2006
Durum Analizi Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olup, kuruluşun ‘neredeyiz’ sorusuna yanıt aramaktadır. Önemi: Kuruluşun geleceğe yönelik amaç, hedef ve stratejiler geliştirebilmesi için öncelikle, i- kurumun mevcut durumda hangi kaynaklara sahip olduğunu ya da ii- hangi yönlerinin eksik olduğunu, iii- kuruluşun kontrolü dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmeleri değerlendirmesi gerekir Kısaca, bu analiz kuruluşun kendisini ve çevresini daha iyi tanımasına yardımcı olarak stratejik planın sonraki aşamalarından daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır. MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

3 MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI 05.09.2006
Durum Analizi (Kapsamı) A. Tarihi Gelişim B. Kuruluşun Yasal Yükümlülükleri ve Mevzuat Analizi C. Kuruluşun Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi D. Paydaş Analizi (kuruluşun hedef kitlesi ve kuruluşun faaliyetlerinden olumlu/olumsuz yönde etkilenlerin, ilgili tarafların analizi) E. Kuruluş İçi Analiz (kuruluşun yapısının, insan kaynaklarının, mali kaynaklarının, kurumsal kültürünün, teknolojik düzeyinin vb. analizi) ve Çevre Analizi (kuruluşun faaliyet gösterdiği ortamın ve dış koşulların analizi) MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

4 MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI 05.09.2006
A.Tarihi Gelişim * Kuruluşun hangi tarihte, * Hangi amaçlarla hizmet etmek için kurulduğu, * Bugüne kadar geçirdiği kritik aşamalar, * Önemli yapısal dönüşümler analitik bir bakış açısıyla değerlendirilir. MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

5 MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI 05.09.2006
B.Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi * Kuruluşun mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin tespiti yapılır. Sorular: * Yasal yükümlülükler açısından kuruluş tarafından üretilen mal ve hizmetlerin kapsamı nedir? Bunlardan faydalananlar kimlerdir? * Kuruluş tarafından sunulan hizmetlerin nitelik ve niceliğine ilişkin ne gibi hükümler vardır? * Kuruluşun organizasyonuna, çalışma usüllerine ve iş süreçlerine ilişkin hangi düzenlemeler bulunmaktadır? * Kuruluşun diğer kamu ve özel sektör kuruluşları ile ilişkilerini düzenleyen hükümler nelerdir? * Kuruluşun (varsa) mevcut misyonu yasal yükümlülüklerini içermekte midir? * Yasal yükümlülükler ile kuruluşun yürütmekte olduğu program ve faaliyetler arasındaki bağlantı nedir? MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

6 MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI 05.09.2006
C. Kuruluşun Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi * Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizinin gerçekleştirilmesinden sonra, bu analizin çıktılarından da yararlanılarak kuruluşun ürettiği temel ürün ve hizmetler (tablosu oluşturulur ya da) belirlenir. * Belirlenen ürün ve hizmetlerin birbirleriyle ilişkileri dikkate alınarak belirli faaliyet alanlarına göre sınıflandırılması, kuruluşun organizasyon şemasının ve faaliyetlerinin bütününün gözden geçirilmesi açısından faydalı bir çalışmadır. MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

7 MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI 05.09.2006
D. Paydaş Analizi * Kuruluşun etkileşim içinde olduğu tarafların görüşlerinin dikkate alınması stratejik planın sahiplenilmesini sağlayarak uygulama şansını artıracaktır. * Kamu hizmetlerinin yararlanıcı ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmesi için yararlanıcıların taleplerinin bilinmesi gerektiği için (durum analizi kapsamında) paydaş analizi önemlidir. * Paydaşlar kimdir? - Kuruluşun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, - Kuruluştan doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen kişi, grup veya kurumlardır İç paydaşlar: kuruluşun çalışanları, yöneticileri ve kuruluşun bağlı olduğu bakan vb Dış paydaşlar: kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları, kuruluşa girdi sağlayanlar, sendikalar, ilgili sektör birlikleridir. - Müşteriler (Yararlanıcılar): kuruluşun ürettiği mal ve hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan yararlanan kişi, grup ya da kurumlardır (dış paydaşların alt kümesidir). MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

8 MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI 05.09.2006
D. Paydaş Analizi (Devam) Amaç: * Planlama sürecinin ilk aşamalarında paydaşlarla etkili bir iletişim kurularak bu kesimlerin ilgi ve katkısının sağlanması, * Paydaşların görüş ve beklentilerinin tespit edilmesi, * kuruluşun faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine engel oluşturabilecek unsurların saptanması ve bunların giderilmesi için stratejiler oluşturulması, * paydaşların birbirleriyle olan ilişkilerinin ve olası çıkar çatışmalarının tespit edilmesi, * paydaşların kuruluş hakkındaki görüşlerinin alınmasıyla kuruluşun güçlü ve zayıf yönleri hakkında fikir edinilmesi, * paydaşların hangi aşamada katkı sağlayacağının tespit edilmesi, * paydaşların görüş, öneri ve beklentilerinin stratejik planlama sürecine dahil edilmesiyle planın bu kesimlerce sahiplenilmesi ve planın uygulanma şansının artmasıdır. MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

9 MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI 05.09.2006
D. Paydaş Analizi (Devam) Aşamaları: Paydaşların tespiti Paydaşların önceliklendirilmesi Paydaşların değerlendirilmesi Görüş ve önerilerin alınması ve değerlendirilmesi MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

10 MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI 05.09.2006
D. Paydaş Analizi (Devam) Paydaşların Tespiti için gerekli sorular: Kuruluşun faaliyetleri/hizmetleri ile ilgisi olanlar kimlerdir? - Kuruluşun faaliyetlerini/hizmetlerini yönlendirenler kimlerdir? - Kuruluşun faaliyetlerini/hizmetlerini kullananlar kimlerdir? - Kuruluşun faaliyetlerinden/hizmetlerinden etkilenenler kimlerdir? - Kuruluşun faaliyetlerini/hizmetlerini etkileyenler kimlerdir? Paydaşlar belirlendikten sonra, iç paydaşlar, dış paydaşlar ve müşteriler olarak sınıflandırılır ve bu sınıflandırma, farklı paydaş grupları arasındaki ilişkilerin doğru kurulabilmesini ve kuruluşun faaliyet gösterdiği çevrenin tanımlanabilmesini sağlar. MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

11 MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI 05.09.2006
D. Paydaş Analizi (Devam) Paydaşların Önceliklendirilmesi: Belirlenen paydaşların sayısı onlarla etkili bir iletişim kurulmasını imkansız kılacak sayıda ise, belirlenen paydaşların (kuruluşun faaliyetlerini etkileme gücü ve kuruluşun faaliyetlerinden etkilenme derecesine göre) önceliklendirilmesi gerekir Paydaşların Değerlendirilmesi Paydaşların önceliklendirilmesi ile oluşan tabloya bakarak, paydaşların değerlendirilmesi (aşağıdaki sorular yardımı ile) yapılabilir. MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

12 MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI 05.09.2006
D. Paydaş Analizi (Devam) * Paydaş, kuruluşun hangi faaliyeti/hizmeti ile ilgilidir? * Paydaşın kuruluştan beklentileri nelerdir? * Paydaş, kuruluşun faaliyetlerini/hizmetlerini ne şekilde (olumlu/olumsuz) etkilemektedir? * Paydaşın kuruluşu etkileme gücü nedir? * Paydaş, kuruluşun faaliyetlerinden/hizmetlerinden ne şekilde (olumlu/olumsuz) etkilenmektedir? (Paydaş Ürün/Hizmet Matrisi ve Paydaş Etki/Önem Matrisi) Bu değerlendirme ile amaç, kuruluşun sunduğu ürün/hizmetlerle bunlardan yararlananların ilişkilendirilmesidir. Böylece, hangi ürün/hizmetlerden kimlerin yararlandığı açık bir şekilde ortaya konulmaktadır. MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

13 MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI 05.09.2006
D. Paydaş Analizi (Devam) Paydaş Görüşlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi Öncelikli paydaşların kuruluş hakkındaki görüş ve önerilerinin alınarak stratejik plana yansıtılması bir program dahilinde yürütülür. Bu program oluşturulurken aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır. * Görüşler ve öneriler hangi yöntemlerle (mülakat, anket uygulaması, atölye çalışması, toplantı gibi) alınacak? Hangi yöntemin uygulanacağına, görüşülecek kişi sayısı, paydaşların erişilebilirliği, paydaşın önemi ve etkisi gibi etkenler göz önüne alınır * İlgili paydaş itibariyle hangi kişi ya da birimlerin görüşü alınacak? * Çalışmanın sorumluları kimler olacak? * Görüş ve önerilerin alınması ne zaman ve hangi sürede gerçekleştirilecek? * Alınan görüş ve öneriler ne zaman, nasıl ve kimler tarafından raporlanacak ve değerlendirilecek? MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

14 MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI 05.09.2006
D. Paydaş Analizi (Devam) Paydaşların görüşleri alınırken temel olarak aşağıdaki sorular sorulabilir. Bu sorular, paydaşlara ve gerçekleştirilecek çalışma yöntemi göz önüne alınarak sorular farklılaştırılabilir Kuruluşun hangi faaliyetleri ve hizmetleri sizin için önemlidir? - Kuruluşun olumlu bulduğunuz yönleri nelerdir? - Kuruluşun geliştirilmesi gereken yönleri nelerdir? - Kuruluştan beklentileriniz nelerdir? MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

15 MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI 05.09.2006
E. Kuruluş İçi Analiz ve Çevre Analizi * GZFT (Güçlü, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) kuruluşun kendisinin ve kuruluşu etkileyen koşulların sistematik olarak incelendiği bir yöntemdir. Bu analiz ile kuruluşun güçlü ve zayıf yönleri ile kuruluş dışında oluşabilecek fırsatlar ve tehditler belirlenir. A- Kuruluş İçi Analiz (GZ) Tanım: Kuruluşun mevcut durumunu ve geleceğini etkileyebilecek, iç ortamdan kaynaklanan ve kuruluşun kontrol edebildiği koşulların ve eğilimlerin incelenerek güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesidir. MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

16 MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI 05.09.2006
E. Kuruluş İçi Analiz ve Çevre Analizi (Devam) * Güçlü yönler, kuruluşun amaçlarına ulaşması için yararlanabileceği olumlu hususlardır. * Zayıf yönler ise kuruluşun başarılı olmasına engel teşkil edebilecek eksiklikler, yani, aşılması gereken olumsuz hususlardır. Belirlenecek güçlü yönler kuruluşun hedeflerine ışık tutarken, zayıf yönler ise kuruluşun alacağı tedbirlere ışık tutacaktır. MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

17 MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI 05.09.2006
E. Kuruluş İçi Analiz ve Çevre Analizi (Devam) Güçlü ve Zayıf yönler belirlenirken, şu hususlara dikkat edilmelidir Kuruluşun yapısı - Kuruluşun örgüt yapısı - Aynı ya da benzer görevi yapan birimler ve yetki çakışmaları, - Son dönemde kuruluş yapısında ve görev alanında yapılan önemli değişiklikler, - Kuruluşun yapısında ve görev alanında yapılması gündemde olan önemli değişiklikler, - İzleme ve değerlendirme sistemi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

18 MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI 05.09.2006
E. Kuruluş İçi Analiz ve Çevre Analizi (Devam) Beşeri Kaynaklar - Kuruluş personelinin sayısı ve dağılımı - Personelin eğitim düzeyi, yetkinliği ve deneyimi Kurum Kültürü - İletişim süreçleri - Karar alma süreçleri - Gelenekler ve değerler 4- Teknoloji - Kuruluşun teknolojik alt yapısı - Teknolojiyi kullanma düzeyi MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

19 MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI 05.09.2006
E. Kuruluş İçi Analiz ve Çevre Analizi (Devam) Mali Durum - Mali kaynaklar - Bütçe büyüklüğü - Kuruluşun araç, bina envanteri ve diğer varlıkları MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

20 MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI 05.09.2006
E. Kuruluş İçi Analiz ve Çevre Analizi (Devam) B- Çevre Analizi (FT) Tanım: kuruluşun kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin incelenerek, kuruluş için kritik olan fırsat ve tehditlerin belirlenmesidir. Fırsatlar, kuruluşun kontrolü dışında gerçekleşen ve kuruluşa avantaj sağlaması muhtemel olan etkenler ya da durumlardır. Tehditler ise, kuruluşun kontrolü dışında gerçekleşen, olumsuz etkilerinin engellenmesi veya sınırlandırılması gereken unsurlardır. MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

21 MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI 05.09.2006
E. Kuruluş İçi Analiz ve Çevre Analizi (Devam) * Çevre analizinde uyulması gereken temel etkenler: - Kuruluşun faaliyet alanında dünyadaki durum ve gelişmeler - Kuruluşun faaliyet alanında ülkemizdeki durum ve gelişmeler - Dünyada ve ülkemizdeki temel eğilimler ve sorunlar arasında kuruluşu yakından ilgilendiren kritik konular ve bu konuların kuruluşu nasıl ve ne yönde etkileyeceği - Kuruluşun faaliyetleri ve alanıyla ilgili kalkınma planı, sektörel ve bölgesel plan ve programlarda yer alan amaç, ilke ve politikalar ve bunlar arasındaki uyum - Kuruluşun karşılaşabileceği riskler ve belirsizlikler * Bu analizle, FT’ler tespit edilerek, ekonomik, sosyal, demografik, kültürel, politik, çevresel, teknolojik ve rekabete yönelik etkenlerin belirlenmesi gerekir. * Sonuç olarak, GZFT analizi, güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler arasında ilişki kurulması ve stratejilerin geliştirilmesine temel teşkil etmektedir. MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

22 Katılımınız için teşekkürler...
MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI


"MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları