Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURTULUŞ SAVAŞI M.KEMAL’ İ N SAMSUN’A ÇIKMASI(19 MAYIS 1919) Mondros imzalandı ğ ı zaman Mustafa Kemal Paşa Suriye cephesinde savaşmaktaydı.Mondros.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURTULUŞ SAVAŞI M.KEMAL’ İ N SAMSUN’A ÇIKMASI(19 MAYIS 1919) Mondros imzalandı ğ ı zaman Mustafa Kemal Paşa Suriye cephesinde savaşmaktaydı.Mondros."— Sunum transkripti:

1

2

3 KURTULUŞ SAVAŞI M.KEMAL’ İ N SAMSUN’A ÇIKMASI(19 MAYIS 1919) Mondros imzalandı ğ ı zaman Mustafa Kemal Paşa Suriye cephesinde savaşmaktaydı.Mondros tan hemen sonra Adana da yıldırım orduları grup Komutanlı ğ ına atandı.

4 KURTULUŞ SAVAŞI Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkması:Mondros Mütakeresi ‘nden sonra Yıldırım Orduları Grubu Komutanlı ğ ı’nın kaldırılması üzerine İ stanbul’a gelen Mustafa Kemal Paşa,ülkenin ve ulusun kurtuluşu adına bir şeyler yapma inancıyla yetkilerle görüşmeler yaptı.

5

6 9. ORDU MÜFETT İ ŞL İĞİ N İ N GÖREVLER İ Görev bölgesinde iç asayişi sa ğ lamak Halkın elindeki silah ve cephaneleri toplamak Türk ordularının terhis işlerini tamamlamak İ şgallere karşı kurulan milli kuruşları ortadan kaldırmak NOT: amaç Anadolu da milli mücadeleyi başlatmak Milli egemenli ğ e dayalı kayıtsız şartsız ba ğ ımsız yeni bir Türk devleti kurmaktır.

7 HAVZA GENELGES İ (28 MAYIS 1919) Mustafa Kemal Paşa,havza’da ülkedeki tüm askeri ve sivil makamlara genelge yayınlayarak: İ şgallerin protesto edilmesini ve mitingler yapılmasını Milletin uyarılarak harekete geçirilmesini istedi. VE GENELGE ETK İ S İ N İ HEMEN GÖSTERD İ.birçok yerde miting yapıldı.Bu mitinglerin en önemlisi İ stanbul sultan Ahmet meydanında yapıldı.

8 ÖNEML İ NOTLAR ulusal bilinci uyandırmaya yönelik ilk bildiridir. havza genelgesiyle Mondros’a ilk defa tepki Gösterildi.ulusal direniş başladı. ilk protesto mitingi 30 mayıs 1919’da havzada gerçekleştirildi.

9

10 Amasya genelgesi (22 haziran 1919) Mustafa kemal paşa Amasya’da tüm ulusa önemli bir genelge yayınladı.Ali Fuat Paşa,Rauf bey,Refet Bey’in genelgenin hazırlanmasında büyük katkıları oldu.ayrıca Erzurum’da bulunan 9.Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa ile Konya da bulunan ordu müfettişi Cemal Paşa’nın da görüş ve onayları da alındı.

11 AMACI: Sivas’ta milli bir kongre toplanmasını sa ğ lamak ve tüm milli cemiyetleri tek çatı altında birleştirmektir. KARARLAR: Vatanın bütünlü ğ ü ve milleti,n ba ğ ımsızlı ğ ı tehlikededir.(gerekçe) Ulusun ba ğ ımsızlı ğ ını,yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.(yöntem) Sivas’ta milli bir kongre toplanması kararlaştırıldı.kongreye her ilden 3’er delege katılacaktır.delegeler Müdafaa-i Hukuk Reddi İ lhak ve belediyeler tarafından seçilecektir.(amaç) Hiçbir askeri ve sivil örgüt da ğ ıtılmayacak.

12 … NOT: Amasya genelgesinin o dönemin ünlü komutanlarına imzalatılmasının sebepleri: Ulusal mücadeleyi halka mal etmek Ulusal mücadeleye katılımı arttırmak

13 Amasya genelgesinin önemi ve sonuçları Kurtuluş savaşının ilk siyasi belgesidir. Milli egemenlik kavramından ilk kez söz edildi. Temsil heyeti fikri ortaya çıktı. Kurtuluş savaşının gerekçe,yöntem ve amacı ilk kez belirtildi. Yeni Türk devletinin kurulması yolunda ilk adım atıldı. Genelge Türk halkına ça ğ rıdır ve ihtilal beyannamesi niteli ğ i taşımaktadır.

14

15 Erzurum kongresi (23 Temmuz-7A ğ ustos) Kongrenin Toplanma Amacı: Do ğ u Anadolu’daki Ermeni tehlikesine karşı önlem almak. Bölgedeki Türk halkının her yönüyle güvenli ğ ini sa ğ lamak. 23 Temmuz 1919’da M. Kemal Paşa,Erzurum Kongresi başkanlı ğ ına seçildi.böylece milli mücadele sürecinde ilk kez liderlik vasfını kazandı.

16 Erzurum kongresinin yapıldı ğ ı bina

17 Kararları: Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez. Manda ve himaye kabul edilemez. Kuva-yi Milliye’yi etkin ve milli iradeyi egemen kılmak esastır. Milli meclisin toplanmasına çalışılacaktır. Her türlü işgal ve müdahalesine karşı,millet hep birlikte haklarını sonuna kadar savunacaktır.

18 Önem ve Sonuçları Bölgesel bir kongredir.Aldı ğ ı kararlar yönünden Ulusaldır. Amasya Genelgesi’ndeki esaslar,ilk defa millete mal edildi. Milli sınırlardan ilk kez söz edildi. Manda ve himaye ilk kez reddedildi. Sivas Kongresi’ne zemin hazırladı. Do ğ udaki cemiyetler tek çatı altında birleştirildi.

19

20 S İ VAS KONGRES İ (1-11 Eylül 1919) Kongrenin Toplanma amacı: Amasya genelgesindeki esasları ve Erzurum’da alınan kararları tüm ulusa mal etmek. vatanın bütünlü ğ ünü ve milletin ba ğ ımsızlı ğ ıyla ilgili kararlar almak. Anadolu ve Trakya’daki tüm cemiyetleri birleştirmek.

21 Kararlar: Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar aynen kabul edilerek tüm ulusa mal edildi. Anadolu ve Trakya’daki tüm cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildi. Erzurum’da seçilmiş kolan Temsil Kurulu’nun sayısı arttırılarak tüm ulus adına söz söyleme yetkisi verildi.( TBMM’nin açılmasına kadar M.Kemal seçildi.)

22 Önemi ve sonuçları Milli bir kongredir. M. Kemal Paşa ulusal lider oldu. Sivas kongresi kararları kendisinden sonraki gelişmelere de ışık tuttu.(Lozan,Mudanya,Amasya Görüşmeleri,TBMM’nin açılması) Temsil kurulunun ilk siyasi başarısıdır. Mandacılık bir daha gündeme gelmeyecektir.

23 Di ğ er kongreler 1. Balıkesir kongresi 2. Alaşehir kongresi 3. Nazilli kongresi 4. Lüleburgaz kongresi 5. Pozantı kongresi son kongredir. 6. Kars İ slam şurası ilk toplanan kongredir.

24 Ortak özellikleri Yöresel kongrelerdir. Saltanata ba ğ lı kaldılar. Batı Anadolu’daki yunan işgallerine karşı çıktılar. Batı Anadolu illeri adına yetkili bir merkez heyeti oluşturdular. Genel seferberlik ilan ettiler.silahlı mücadeleyi esas aldılar.

25 Amasya görüşmeleri (20-22 Ekim 1919) Protokolde yer alan kararlar: Her iki taraf arasında anlaşmazlık kalmadı. Mebusan Meclisi’nin toplanması kararlaştırıldı. Tüm ülkede serbest ve müdahalesiz genel seçimler yapılacaktır. Hükümet manda ve himayeyi kabul etmeyecek,azınlıklara ayrıcalık vermeyecektir. İ stanbul hükümeti,temsil kurulundan habersiz hiçbir uluslar arası antlaşma imzalamaycaktır.

26 Önemi ve sonuçları İ stanbul hükümeti,Temsil Kurulunun varlı ğ ını resmen tanıdı. İ tilaf devletleri bu yaklaşmadan endişelenerek yunan ordusuna taarruza hazır olmaları emrini verdi. Tüm ülkede genel seçimler yapıldı.itilaf devletleri seçimleri saltanat yanlılarının kazanaca ğ ını seçimlere karışmadılar. Müdafa-i hukukçular seçimleri büyük bir ço ğ unlukla kazandı.

27 Temsil kurulunun Ankara’ya gelmesi M.Kemal‘in Ankara’yı merkez olarak seçmesinin nedenleri şunlardır: İ stanbul’a yakın olması Cephelere yakın olması Anadolu’nun merkezinde olması Güvenli bir yerde olması Haberleşme ve ulaşım kolaylı ğ ı Ankara halkının milli mücadeleyi desteklemesi

28 Meclis-i Mebusan’ın Toplanması ve Misak-ı Milli Mustafa kemal Ankara’da mebusan Meclisi toplanmadan önce milletvekilleriyle bir toplantı yaptı.bu toplantıda bazı kararlar alındı.bu kararlar: M. Kemal’i meclis başkanlı ğ ına seçmek Meclis Müdafaa-i Hukuk grubunu kurmak Vatanın bütünüyle ilgili kararlar almak.

29 Önemi ve sonuçları Anadolu hareketinin ilk siyasi başarısıdır. Mısak-ı milli ile yeni Türk devletinin milli ve bölünmez sınırları çizildi. Mısak-ı milli ile Türk halkının en temel hakları istendi. Mısak-ı milli,Türk halkının ba ğ ımsızlık şuuruna tam olarak erişti ğ ini gösterir. Bu gelişmeler TBMM’nin açılmasına zemin hazırladı.

30 TBMM

31 TBMM’N İ N AÇILMASI (23N İ SAN 1920-1 N İ SAN 1923) ÖNEM İ : Türk tarihinde milli egemenlik tam olarak ilk kez gerçekleştirildi. Yeni Türk devletinin devletinin temelleri atıldı. TBMM,vatanın ve milletin gelece ğ ine el koyuldu. İ lk TBMM 23 nisan 1920_1 nisan 1923 arasında çalıştı. Son olarak Lozan görüşmelerini başlattı.

32 Nitelikleri Ulusal,demokratik,sürekli,kurucu,çok sesli,ola ğ anüstü,savaşçı,ihtilalci,milliyetçi ve halkçı bir meclistir. Güçler birli ğ i ilkesi esas aldı. Meclis hükümeti sistemi benimsendi. Partileşme yoktur,gruplaşma vardır. TBMM’nin temel amacı Mısak-ı Milli’yi gerçekleştirmektir.

33 TBMM’nin çıkardı ğ ı ilk yasalar A ğ nam vergisinin arttırılması Hıyanet-i Vataniye kanunu(29 nisan 1920) Firariler hakkında kanun ve istiklal Mahkemelerinin kurulması(eylül 1920) NOT:1.TBMM’nin aldı ğ ı ilk karar vergi oranlarının attırılmasıdır. A ğ nam:Küçükbaş hayvan vergisidir.

34 TBMM’ye karşı ayaklanmalar 1. Do ğ rudan İ stanbul hükümetinin çıkardı ğ ı ayaklanmalar:Ahmet Anzavur,Kuva-yı İ nzibatiye 2. İ stanbul hükümeti ve itilaf devletlerinin çıkardı ğ ı ayaklanmalar:Bolu, düzce,hendek,Adapazarı,Yozgat,Afyon,Konya 3. Azınlıkların çıkardı ğ ı ayaklanmalar: Ermeni ayaklanmaları,Pontus Rum, 4. Kuva-yı milliye taraftarı:Çerkez Ethem,Demirci Mehmet,Yörük Ali Efe

35 Sevr barış antlaşması:Antlaşmayı imzalatmak için Yunanlılar İ zmir ve çevresine saldırdı.Parlamentoda onaylanmadı ğ ında geçersiz sayılıp uygulanmadı. TBMM’nin aldı ğ ı önlemler:Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarılarak İ stiklal Mahkemesi kuruldu ve ayaklanmalar bastırıldı.

36 Teşkilat-ı esasiye (1921 anayasası): Geniş kapsamlı de ğ ildir. Meclise yasallık kazandırdı Güçler birli ğ i ilkesini kabul etti saltanat ve hilafete dokunmadı. uyarı:Padişah taraflarını savaştan koparmamak için savaş bitene kadar saltanat ve hilafete dokunulmadı.

37

38 Kurtuluş savaş’ında cepheler Do ğ u cephesi:Ermenilere karşı yapılmıştır.ve Gümrü Antlaşması ile kapanmıştır. Gümrü antlaşması(3 aralık 1920) Önemi: TBMM’nin ilk askeri ve siyasi zaferidir. Uluslar arası alanda sa ğ ladı ğ ı ilk başarıdır.

39

40 Sonucu: Sevr’in geçersizli ğ i ilk kez belirtilmiştir. İ lk kapanan cephedir. Do ğ u sınırı belirlemeye başlamıştır. Halkın TBMM ye olan güveni artmıştır. Ermeni meselesi çözüme kavuşturulmuştur. Mısak-milli kısmen gerçekleştirilmiş.

41 Güney Cephesi: İ talya,Fransa,Ermenilere karşıdır. Ankara antlaşması ile kapanmış. Düzenli orduya ihtiyaç duyulmadan düşman işgalinden kurtarılan cephemizdir.

42

43 Batı Cephesi: Batı cephesindeki savaşlar : 1. İ nönü:zaferle sonuçlandı. 2. İ nönü:zafer Kütahya Eskişehir:yenilgi ile sonuçlandı. ◦ Sakarya:zafer ◦ Büyük Taarruz: zafer

44

45

46

47

48 Önemli notlar: Mısak-ı Milli’den ilk taviz = Batum İ kinci taviz= Hatay Osmanlı devleti hukuken Mudanya Ateş Antlaşması ile sona ermiştir. Ermeni sorunu ilk defa Berlin Antlaşması ile ortaya çıkmıştır. TBMM’yi tanıyan ilk itilaf devleti:fransa

49 TBMM’yi tanıyan ilk Müslüman devlet:Afganistan Yunanlıların son saldırısı Türklerin son savunması:Sakarya Savaşı Bugünkü do ğ u sınırımız Kars Antlaşması ile kesinleşti. Düzenli ordunun ilk cephesi :Batı Cephesi


"KURTULUŞ SAVAŞI M.KEMAL’ İ N SAMSUN’A ÇIKMASI(19 MAYIS 1919) Mondros imzalandı ğ ı zaman Mustafa Kemal Paşa Suriye cephesinde savaşmaktaydı.Mondros." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları