Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

L İ S E L E R D E    S I N I F    G E Ç M E    S İ S T E M İ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "L İ S E L E R D E    S I N I F    G E Ç M E    S İ S T E M İ"— Sunum transkripti:

1 L İ S E L E R D E    S I N I F    G E Ç M E    S İ S T E M İ
Sınıf Geçme Sistemi İle İlgili Ayrıntılar Sınıf Geçme Sisteminde getirilen ilkelere göre, her öğrencinin ilgi, istek ve yeteneğine göre yönlendirilmesine, geliştirilmesine ve seçtiği alanda ilerlemesine imkan sağlamak amaçlanmıştır. · Bu sistemde öğrencinin sınıf geçmesi, o sınıfta aldığı bütün derslerden başarılı olmasına ya da yıl sonu başarı ortalamasına göre belirlenir. · Öğrenciler, onuncu sınıftan itibaren (Lise 2) alanlara yönelirler

2 Sınıf Geçme Sisteminde Okutulan Dersler
Ortak Genel Kültür Dersleri Bu dersler, her öğrencinin okulu bitirinceye kadar almak zorunda olduğu derslerdir. Öğrencilere asgari, ortak bir genel kültür vermek amacına yöneliktir. Alan / Bölüm Dersleri Alan dersleri, öğrencinin ÖSS’de kazanmayı hedeflediği yükseköğretim programlarına yönelik olarak bilgi düzeyini yükseltmesini amaçlayan derslerdir. Alan / Bölüm Seçmeli Dersleri Bu dersler, öğrenciye seçtiği alanda gelişme ve bilgilerini derinleştirme olanağı sağlar. Seçmeli Dersler Seçmeli dersler; ortak genel kültür dersleri, alan dersleri; Alan seçmeli derleri dışında, öğrencilerin seçtikleri alanda bilgilerini arttırmalarını, kişisel yeteneklerini geliştirmelerini amaçlayan derslerdir.

3 Ders Seçimi Ders yılı sonunda, bir sonundaki ders yılında okutulacak alan seçmeli dersleri ile seçmeli derslerin tümü ilan edilir. Ders bitiminin 10 gün öncesinden, 10 gün sonrasına kadar ilan edilen dersler arasından seçim yapılır. Belirlenen dersler, öğrenci veya velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Not Düzeni Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde "5’li Not Düzeni" kullanılır. Bütün sınavlar, ödev ve projeler 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin dönem sonu notu, o dersten alınan puanların aritmetik ortalamasına göre nota çevrilir. Puanların not değeri ve derecesi aşağıda verilmiştir. Puan Not Derecesi 5 Pekiyi 70- 84 4 İyi 55- 69 3 Orta 45- 54 2 Geçer 25- 44 1 Geçmez 0- 24 Etkisiz

4 Bir Dersin Yılsonu Notu
· Öğrencinin o dersten aldığı birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalamasıdır. · Hiç dönem notu almayan öğrencilerin yıl sonu notu, o dersle ilgili yetiştirme kursunda alınan nottur. · Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları sonunda sınava girilen ders / derslerin en son belirlenmiş yıl sonu notu ile sınavda alınan notun aritmetik ortalamasıdır. · Naklen gelen öğrencilerin önceki okulunda aldığı dersler ile yeni okulundaki dersler farklı olduğunda, bir dönem notu alınabilecek kadar süre bulunması durumunda yeni dersten alınan ikinci dönem notudur. Yeterli süre bulunmaması durumunda ise önceki okulda alınan dersin puanlarına göre belirlenen dönem notudur. Bir Dersin Ağırlığı ve Ağırlık Notu Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. Bir dersin yıl sonu notu ile o dersin haftalık ders saati sayısı çarpılır; çıkan sayı o dersin ağırlıklı notu"dur.

5 Yıl Sonu Başarı Ortalaması Aynı yılda okunan bütün derslerin ağırlıklı notları toplamı, aynı derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölünür. Çıkan sayı öğrencinin "Yıl Sonu Başarı Ortalaması"dır. Ders Yılı Sonunda Herhangi Bir Dersten Başarılı Sayılma · İkinci dönem notunun en az "GEÇER" (2) olması; ancak birinci dönem notu "ETKİSİZ (0)" ise, ikinci dönem notunun en az "ORTA" (3) olması, · Yalnız bir dönem not almışsa, dönem notunun en az "GEÇER" (2) olması gerekir

6 Ders Yılı Sonunda Doğrudan Sınıf Geçme
A) Üç yıllık liselerin 9’uncu sınıfları ile 4 yıllık genel lise türü okulların 9’uncu ve 10’uncu sınıflarında; 1) Tüm derslerden başarılı olan, 2) Yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı olup bazı derslerden başarısızlığı bulunanlardan genel liseler ile her türdeki mesleki ve teknik liselerde yıl sonu başarı ortalaması en az 2.50; Anadolu Liseleri, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri ve yabancı dil ağırlıklı liselerde en az 3.00; Fen Liselerinde Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile Fen ve Matematik Grubu derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 3.50 olan öğrenciler doğrudan sınıfını geçer.

7 B) Diğer sınıflarda; 1) Tüm derslerde başarılı olan, 2) Alan / bölüm / ders / dersleri ve yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılmayacak ders / derslerden başarılı olup bazı derslerden başarısızlığı bulunan öğrencilerden genel liseler ile her türdeki mesleki ve teknik liselerde yıl sonu başarı ortalaması en az 2.50; Anadolu liseleri, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri ve yabancı dil ağırlıklı liselerde en az 3.00, Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde alan derslerinden de başarısızlığı bulunanlar içn alan derslerinin, Fen Liselerinde Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile fen ve matematik grubu derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 3.50 olan,

8 3) Sadece alan/bölüm ders/derslerinden başarısızlığı bulunan öğrencilerden bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması genel liseler ile her türdeki mesleki ve teknik liselerde en az 3.00, Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde alan derslerinin, Fen Liselerinde ise Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile fen ve matematik grubu derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 3.50 olan, 4) Yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak ders/derslerden başarılı olup bazı derslerle birlikte alan/bölüm derslerinden de başarısızlığı olanlardan genel liseler ile her türdeki mesleki ve teknik liselerde alan/bölüm derslerinin ağırlıklı ortalaması en az 3.00; yıl sonu başarı ortalaması en az 2.50; Anadolu Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri ve yabancı dil ağırlıklı liselerde yıl sonu başarı ortalaması ile birlikte alan/bölüm derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 3.00; Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamasının en az 3.00 olmasının yanında alan derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 3.50; Fen Liselerinde ise Türk Dili Edebiyatı dersi ile fen matematik grubu derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamalası en az 3.50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçerler.

9 Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavı
Yıl sonu başarı ortalamasına bakılmaksızın her öğrenci ders yılı sonunda istediği en fazla üç dersten ortalama yükseltme sınavına girebilir. Son sınıflarda öğrenim görüp mezun olamayan öğrenciler, yeni ders yılı başlamadan önce bitecek şekilde ikinci bir ortalama yükseltme sınavına alınırlar Bu sınavlar sonunda da mezun olamayan son sınıf öğrencileri, bundan sonra ortalama yükseltme sınavına alınmazlar.

10 Sorumluluk Sınavı Sorumluluk sınavları ders yılının ikinci döneminin başında ve ortalama yükseltme sınavı sonunda olmak üzere bir öğretim yılında iki defa yapılır. Öğrenciler okulla ilişiği kesilene kadar sorumluluk sınavlarına girebilirler. Son sınıflara devam eden öğrenciler, ikinci ortalama yükseltme sınavı ile birlikte alt sınıflarda başarısız oldukları derslerden ayrıca sorumluluk sınavlarına alınırlar.

11 Sorumluluğunun Kalkması Öğrencilerin sorumlu olduğu dersten sorumluluğu; a) O dersin üst sınıfında uygulanan programından başarılı olması, b) Sorumluluk sınavı sonunda o dersten en az “Geçer” not alması, c) Sorumluluk sınavı sonunda sorumlu derslerinin bulunduğu sınıfın yıl sonu başarı ortalamasının genel liseler ile her türdeki mesleki ve teknik liselerde en az 2.50; Fen Liselerinde Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile fen, matematik grubu derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamasının en az 3.50; Anadolu Liseleri, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri ve yabancı dil ağırlıklı liselerde en az 3.00; alan bölüm derslerinden de sorumlu olduğu ders/dersleri var ise ayrıca alan/bölüm derslerine ait yıl sonu notlarının ağırlıklı not ortalamasının da en az 3.00; Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde ise en az 3.50 olması durumunda kalkar.

12 Alan/bölüm değiştirmekten dolayı sorumlu duruma düşen öğrencilerin (a) ve (c) bendine göre sorumluluklarının kalkabilmesi için bu derslerden sorumluluk sınavlarına girmeleri zorunludur. Yıl sonu başarı ortalaması ile başarı sayılamayacak der/derslerden sorumluluğu bulunan öğrencilerin sorumluluğu, sorumluluk sınavında en az “Geçer” not alınmadıkça kalkmaz. Sorumlu olunan dersin üst programında başarılı olunması durumunda sadece bir alt sınıfın programındaki sorumluluk kalkar. Ortalama yükseltme sınavı sonunda başarısız oldukları derslerin her birinden geçer not alan öğrenciler ile doğrudan sınıf geçme şartları taşır hale gelen öğrenciler doğrudan sınıf geçerler.

13 Sınıf Tekrar Etme Ortalama yükseltme sınavı sonunda da sınıf geçemeyen 9.sınıf öğrencileri ile bütün sınıflarda devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan öğrenciler sınıf tekrar ederler. Sınıf tekrarı orta öğretim süresince bir defa yapılır.

14 Sorumlu Olarak Sınıf Geçme 9
Sorumlu Olarak Sınıf Geçme 9. sınıflarda, yıl sonu başarı ortalaması genel listeler ile her türdeki mesleki ve teknik liselerde 2.50’den; Anadolu Liseleri, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri ve yabancı dil ağırlıklı liselerde 3.00’dan; Fen Liselerinde Türk Dili ve Edebiyetı dersi ile fen ve matematik grubu derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması 3.50’den aşağı olanlardan, yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılmayan dersler de dahil olmak üzere; a) Başarısız oldukları ders sayısını tek derse indirenler,bu dersten,

15 b) Yıl sonu başarı ortalaması genel liseler ile her türdeki mesleki ve teknik liselerde ; Anadolu Liseleri, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri ve yabancı dil ağırlıklı liselerde ; Fen Liselerinde Türk Dili ve Edebiyetı dersi ile fen ve matematik grubu derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması olanlardan başarısız oldukları ders sayısını en fazla iki derse indirenler bu derslerden, sorumlu olarak 10. sınıfa devam ederler

16 Diğer Sınıflarda : a) Yıl sonu başarı ortalaması genel liseler her türdeki mesleki ve teknik liselerde 2.50’den; Anadolu Liseleri, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri ve yabancı dil ağırlıklı liselerde 3.00’dan; Fen Liselerinde Türk Dili ve Edebiyetı dersi ile fen ve matematik grubu derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması 3.50’den aşağı olanlar, başarısız oldukları tüm derslerden,

17 b) Yıl sonu başarı ortalaması genel liseler ile her türdeki mesleki ve teknik liselerde 2.50; Anadolu Liseleri, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri ve yabancı dil ağırlıklı liselerde 3.00 ve daha yukarı olmasına rağmen alan/bölüm derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması 3.00’dan, Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde 3.50’den aşağı olanlar başarısız oldukları alan/bölüm derslerinden; Fen Liselerinde Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile fen ve matematik grubu derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması 3.50’den aşağı olanlar, başarısız oldukları tüm derslerden, c) Başarı ortalaması ile başarılı sayılma şartlarını taşıdıkları halde 41. maddeye göre başarısız dersleri bulunan öğrenciler yalnız bu derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler

18 Yıl Sonu Başarı Ortalaması İle Başarılı Sayılmayacak Dersler Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile her sınıfta; okulların programlarında belirtilen bir dersten başarılı olmadıkça, yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılmazlar ve başarmadıkça mezun olamazlar. Bu derslerden başarısız olanlar sorumluluk ile ilgili hükümlere tabidirler.

19 Alanlara Yönelme Programlarında birden fazla alana yer verilen üç yıllık liselerde 9'uncu sınıfı, dört yıllık liselerde 10'uncu sınıfı geçen öğrenciler; ilgi, istek, yetenek ve derslerdeki başarı durumlarına göre alanlara yönelir veya yönlendirilirler. Yönelme veya yönlendirmede; üç yıllık liselerde 9'uncu sınıfta, dört yıllık liselerde 9'uncu ve 10'uncu sınıfta okutulan ve alanlara kaynaklık eden derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması ya da bu derslerin yıl sonu notları esas alınır.

20 a) Öğrenci; 1- Alana kaynaklık eden derslere ait yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamasının 3.00 ve daha yukarı, 2- Yıl sonunda "herhangi bir dersten başarılı sayılma" hükmüne göre, alana kaynaklık eden derslerin her birinden başarılı olduğu alan veya alanlardan birine yönelir.

21 b) Alanlara yönelme şartını taşımayan öğrenci, alanlara kaynaklık eden derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması, hangi alan için daha yüksek ise o alana yönlendirilir. c) Yöneldiği veya yönlendirildiği alan yerine başka bir alana devam etmek isteyen öğrenci, alana kaynaklık eden derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması; tercih ettiği alana devam etmeye hak kazanmış ve ağırlıklı ortalaması en düşük olan öğrencinin ortalamasından daha aşağı olmamak kaydıyla bu alana yönelir.

22 ALAN DEĞİŞTİRME Üç yıllık liselerde 10'uncu sınıfa, dört yıllık genel lise türü okullarda 11'nci sınıfa geçip birden fazla alana yönelme şartını taşıyan ve bir alana yönelmiş bulunan öğrenci, istemesi durumunda ders yılının başlamasını izleyen bir ay içinde şartlarını taşıdığı diğer bir alana geçebilir. Üç yıllık liselerde 10'uncu sınıftan, dört yıllık genel lise türü okullarda 11'inci sınıftan sonraki sınıflarda not şartına bakılmaksızın isteyen öğrenci, 1 ay içinde alanını değiştirebilir. Ancak alanını değiştiren öğrenci, yeni alana ait alt sınıfın görmediği alan dersleri ile gördüğü halde bir ders saatinden fazla fark olan alan derslerinden sorumlu tutulur ve bu derslerden sınavlarına girmek koşuluyla sorumluluk hükümlerine tabi olur. Önceki alanında varsa sorumlu olduğu alan derslerinden muaf tutulur. Alan seçmeli dersleri ile seçmeli derslerdeki sorumluluk durumunda değişiklik yapılmaz.

23 Okul Birincilerinin Seçimi
Okulların son sınıflarında, her ders yılı sonunda, disiplin kurulunun da görüşü alınarak bölüm ve alan ayrımı yapılmaksızın mezuniyet notu en yüksek olan öğrenciler arasından Öğretmenler Kurulunca okul birincisi seçilir. Ancak "kısa süreli uzaklaştırma" ve daha ağır ceza almış öğrenciler okul birincisi seçilemezler. Öğrencilerin mezuniyet notlarının eşit olması halinde son sınıf yıl sonu başarı ortalaması yüksek olan öğrenci okul birincisi seçilir.

24 Eşitlik bozulmadığı takdirde, bir alt sınıftan başlanarak geriye doğru eşitlik bozuluncaya kadar yıl sonu başarı notları incelenerek okul birincisi tespit edilir. Bu şekilde de eşitlik bozulmuyorsa; son ders yılından başlanarak derslerin dönem notlarına esas olan puanlarının ağırlıklı ortalaması alınır. Bu değerlendirme sonunda da eşitliğin bozulmaması halinde devamsızlığı az olan öğrencinin okul birincisi tespit edilir. Tespit edilen okul birincileri, okul müdürlüğünce Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne bildirilir.

25 BEŞGEN DERSANESİ REHBERLİK SERVİSİ


"L İ S E L E R D E    S I N I F    G E Ç M E    S İ S T E M İ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları