Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları"— Sunum transkripti:

1 2014 -2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları
KINIK

2 2014 – 2023 İzmir Bölge Planı Yönetişim Çerçevesi ve Süreç

3 2014-2023 İzmir Bölge Planlama Süreci
21/09/08 İzmir Bölge Planlama Süreci Basın ve Bilgilendirme Toplantısı İlçe Toplantıları Vatandaş Toplantısı Kalkınma Çalıştayı Sektörel ve Tematik Çalışmalar Burada biraz karışık görünüyor, kısaca bütün şemayı aktaracağız birazdan…

4 1. Planlama Sürecinin Duyurulması
21/09/08 1. Planlama Sürecinin Duyurulması İzmir Bölge Planlama İnternet Portalı: Sürecin Duyurulması: Toplantılar ve sonuçları hakkında bilgiler Dinamik Katılım: Doğrudan vatandaş katkısının alınması Haberler, Duyurular, Bültenler Plan Ana Başlıkları: Görüş ve önerilerin alınması MDA’ya ilişkin bilgilendirme ve ilgili kurumlardan katkı alınması Planlama Süreci: Plan belgesi ve planlama süreci için görüş ve önerilerin alınması Stratejik Planlama literatürü, planların başarılı olmasının arkasında yatan iki temel noktanın önemine vurgu yapmaktadır, Ayrıca, deneyimlerimiz de bu iki ilkenin yaşamsal önemini hatırlatmaktadır: Bunlardan birincisi sahiplenme ikincisi de katılımcılık ilkesidir, Sahiplenme hem, paydaşların süreci sahiplenmesi hem de planı uygulayacak, hayata geçirecek olan kurumların sahiplenmesine işaret eder, Katılımcılık ilkesiyse, planlama sürecine planın sonuçlarından etkilenecek herkesin dahil olmasını gerektirir, Bu iki ilkeyi en uygun biçimde hayata geçirebilmek için, planlama sürecinin en geniş kesimlere duyurulmasını ve bu kesimlerin katkılarının istenmesini sürecin ilk adımı olarak belirledik, Dünyadaki deneyimler de bir planlama sürecinin, tanıtım faaliyetiyle başlaması gerektiğine vurgu yapıyor, Portal iki yönlü çalışacak biçimde düşünüldü: Hem süreç hakkında bilgilendirmeler yapmak hem de sürece katkıları almak, İlk aşamada slayttaki bölümlerden oluşacak

5 21/09/08 Burda bir forum bölümü yapıldı… konulara yönelik planla ilgili her türlü aşama yayınlanıcak ve vatandaş her an katkı sağlayabilecek…,

6 1. Planlama Sürecinin Duyurulması
21/09/08 1. Planlama Sürecinin Duyurulması 1.2. İzmir Bölge Planı Bilgilendirme Toplantısı Amaç: Bölge planı çalışmaları ile ilgili bölgede farkındalık oluşturmak Duyuru Toplantısı: Süreç hakkında bilgilendirme ve sahiplenmeyi göstermek amacıyla basın toplantısı 5 Şubat YK toplantısıyla aynı günde, toplantı sonrası gerçekleştirilebilir…

7 2. Kalkınma Gündeminin Tanımlanması
21/09/08 2. Kalkınma Gündeminin Tanımlanması 2.1. Vatandaş Toplantısı: rastsal olarak davet edilen 500 vatandaş Amaç: Hedef tanımlarının değerlendirilmesi ve ağırlıklandırılması Plana doğrudan vatandaş katılımının sağlanması ve Planın bilinirliğinin geliştirilmesiyle kalkınma gündeminin sahiplenilmesi Girdi: Mevcut Durum Analizi özeti ile öncelik ve hedeflerin sunumu Çıktı: Paydaşların İzmir’in gelecek gündemine ilişkin görüşleri, öncelik ve hedeflere ilişkin değerlendirmeleri ve ağırlıklandırılmış hedefler Analiz: Toplantı sonucunda kalkınma ekseni, öncelik, hedef ve faaliyet dizgesi oluşturulacaktır Vatandaş Toplantısı: Kalkınma çalıştayının ardından sürecin vatandaş katılımı boyutunu hayata geçirmek adına rastsal yöntemle davet edilecek 800 vatandaş İzmir’in kalkınma önceliklerine katkı verecek, Kalkınma Çalıştayı’nda ortaya çıkan proje fikirleri toplantı öncesinde konsolide edilecek ve hedef tanımlarına dönüştürülecektir, Vatandaş toplantısıyla bu hedef önermelerinin değerlendirilmesi ve kalkınma eksenlerine katkısı şeklinde ağırlıklandırılması gerçekleştirilecektir, Toplantı aynı zamanda kalkınma gündeminin sahiplenilmesi açısından da kamuoyu farkındalığı sağlayacaktır,

8 2. Kalkınma Gündeminin Tanımlanması
21/09/08 2. Kalkınma Gündeminin Tanımlanması 2.2. Kalkınma Çalıştayı: kurumsal paydaşların katılımıyla Amaç: Belirlenmiş gelişme eksenleri ve önceliklerin değerlendirilmesi, Öncelikler çerçevesinde proje fikirlerinin geliştirilmesi ve Bölge vizyonunun tartışmaya açılması Girdi: Mevcut Durum Analizi özeti ve yeni dönem için belirlenen taslak gelişme eksenleri ve önceliklerinin sunumu Çıktı: Paydaşların İzmir’in gelecek gündemine ilişkin görüşleri, yeni gelişme eksenleri ve önceliklere ilişkin değerlendirmeleri ve proje fikirleri Analiz: Toplantı sonucunda ortaya koyulan proje fikirleri gruplanacak, analiz edilecek ve hedef tanımlarına dönüştürülecektir Kalkınma Çalıştayı: İZKA tarafından yeni dönem için belirlenen taslak gelişme eksenleri ve öncelik alanlarına katkı sağlanması ve bunların güncellenmesi için yaklaşık 100 kurumsal paydaşın katılımı ile yapılandırılmış bir çalıştay düzenlenecektir, Bu çalıştayda İZKA tarafından hazırlanacak mevcut durum analizi, önceki plan döneminin değerlendirilmesi ve yeni dönem için oluşturulan gelişme eksenleri ve öncelikler girdi olarak kullanılacaktır, Toplantıda 1) bu temel girdiler değerlendirilecek ve güncellenecek 2) öncelikler doğrultusunda proje fikirleri geliştirilecektir, Toplantıda ayrıca, alınacak karara göre yeni bir bölge vizyonu oluşturulmasına yönelik bir çalışma gerçekleştirilebilir,

9 2. Kalkınma Gündeminin Tanımlanması
21/09/08 2. Kalkınma Gündeminin Tanımlanması 2.3. Tematik ve Sektörel Çalışmalar: Mevcut Çalışmalar ve Platformlar: Kümelenme Komitesi, Yenilik Komitesi Yeni Çalışmalar ve Platformlar: Kalkınma Kurulu üyeleri ve diğer paydaşların katılımıyla oluşturulacak yeni sektörel ve tematik platformlar Taslak hedefler ve faaliyetlerin detaylı çalışılması İlgili Kurumların (İl Müdürlükleri, Odalar) platformların organizasyonunu yürütmesi ve sürekliliğini sağlaması Platformların kendi gündemlerini, uygulama aşamasına girdi sağlayacak biçimde oluşturması Tematik ve Sektörel Platform Çalışmaları: Bu Platformlar, Kalkınma Kurulu üyelerinin yer aldığı ve ilgili konuya göre kurul üyesi olmayanların da temsil edildiği sektör ya da temalar bazında oluşturulacak yapılardır, Halen İZKA strateji geliştirme çalışmaları kapsamında faal olan platformlar bulunmaktadır, Bu platformlara paralel olarak, kalkınma çalıştayı, vatandaş toplantısı ve paydaş analizinden çıkan öncelik alanları esas alınarak diğer sektörel ve tematik platformların oluşturulması sağlanacaktır, Platformlar taslak hedef ve faaliyetleri değerlendirecek, güncelleyecek ve aktörleri tanımlayacaktır, Yapılacak ilk toplantı platformdan beklenen çıktıyı tanımlayacak ardından değerlendirmelere geçilecektir, Değerlendirmelerin tamamlanması durumunda ikinci toplantı tarihi ve son teslim tarihi belirlenecektir, Bu süre içinde ilave toplantıların yapılması grubun dinamiğine bırakılacaktır, Platformların sayısı en fazla 10 platform olacak şekilde planlanmaktadır,

10 3. İlçelere Yönelik Çalışmalar
21/09/08 3. İlçelere Yönelik Çalışmalar 3.1. İlçe toplantıları: Kurumsal paydaşlarla birlikte ilçe önceliklerinin tartışılması 3.2. İlçe Kalkınma Platformları: İlçeler özelinde kalkınma gündeminin oluşturulması İlçelerin kendi gündemlerini, uygulamaya dönük bir biçimde oluşturması İlçe Kalkınma Platformu Çalışmaları: İlçe Kalkınma Platformu çalışmaları kapsamında ilçelerin ilgili aktörlerinin süreci sahiplenmesinin sağlanması gerekmektedir, İzmir’in her ilçesinde oluşması için İZKA kolaylaştırıcı bir rol oynayacaktır, İlçe kalkınma platformlarıyla ilgili genel ilke, bu platformların yalnızca bölge planı çalışmaları amaçlı kurulmuş yapılar olmamalarıdır, Bu yapıların daimi yapılar olması, gerek ilçe kalkınma stratejileri gerek uygulama süreçlerinde rol alacak şekilde ilerlemeleri hedeflenmektedir, Pilot İlçe Platformu Çalışması: Sürece ilçelerin katılımı için bir model oluşturmak amacıyla kendiliğinden bir kalkınma platformu kurma talebini dile getiren Aliağa ilçesinde bir İlçe Kalkınma Platformu kurulacaktır, Bu platformun liderliğinde, Aliağa Gelecek Gündemi Toplantısı, Aliağa Vatandaş Toplantısı, Önceliklendirme Toplantısı ve toplantı çıktılarının konsolide edilmesi çalışmaları gerçekleştirilecektir,

11 2014 – 2023 İzmir Bölge Planı Sektörel ve Tematik Analizler

12 Bölgesel Analiz Çalışmaları
İzmir Bölgesel Girdi-Çıktı Tablosu ve Modeli Oluşturulması ve Analizi (Prof, Dr, Osman AYDOĞUŞ, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Fonksiyonel Bölge ve Alt Bölgelerin ve Bölgelerarası İlişkilerin Tespiti (Doç, Dr, Mert ÇUBUKÇU, Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü) İzmir Sivil Toplum Araştırması (Prof, Dr, Gülgün TOSUN, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi) İzmir Kültür Ekonomisi Envanteri ve Gelişme Stratejisi (Yrd, Doç, Dr, Şebnem GÖKÇEN DÜNDAR, Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü) 2012 yılında SEKTÖREL ve TEMATİK ANALİZLER’ in hazırlanması amaçlandı, Sosyal, ekonomik, çevresel ve mekânsal boyutta hangi analizlerin yapılabileceği çalışıldı, Üniversiteler, araştırma ve politika yapan kuruluşlar ile temasa geçildi, Elde edilen görüşler ve analiz teklifleri değerlendirilerek Yönetim Kuruluna sunuldu ve çalışmaların hayata geçirilmesi süreci başlatıldı,

13 Bölgesel Analiz Çalışmaları
İzmir Bilgi Toplumu Temelli Kalkınma Stratejisi (Yrd, Doç, Dr, Tuğkan TUĞLULAR, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü) İzmir İli Uygun Yatırım Alanları Ön Fizibilite Raporu (Ömür Genç, Kalkınma Bankası) İzmir Yerel Girişimcilik Ekosistemi Strateji Belgesi (Ussal SAHBAZ, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı) İzmir Turizm Stratejisi (Prof, Dr, İge PIRNAR Yaşar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) İzmir Su Ürünleri Sektörü Stratejisi (Prof, Dr, Ahmet Adem TEKİNAY, Katip Çelebi Üniversitesi) 2012 yılında SEKTÖREL ve TEMATİK ANALİZLER’ in hazırlanması amaçlandı, Sosyal, ekonomik, çevresel ve mekânsal boyutta hangi analizlerin yapılabileceği çalışıldı, Üniversiteler, araştırma ve politika yapan kuruluşlar ile temasa geçildi, Elde edilen görüşler ve analiz teklifleri değerlendirilerek Yönetim Kuruluna sunuldu ve çalışmaların hayata geçirilmesi süreci başlatıldı,

14 DİĞER STRATEJİ ÇALIŞMALARIMIZ
Bölge planına girdi sağlayacak farklı analiz ve strateji geliştirme çalışmaları gerçekleştirildi, İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi İzmir Kentsel Pazarlama Stratejisi İzmir Ekoverimlilik (Temiz Üretim) Stratejisi İzmir Kümelenme Stratejisi

15 Çalıştaylar… Paydaşların görüş ve katkılarının alınması için sektörel ve tematik çalıştaylar düzenlendi, Turizm sektörü, kültür ekonomisi, bilişim sektörü ve su ürünleri sektöründe strateji ve eylem planının belirlenmesi için düzenlenen bir günlük çalıştaylara sektör temsilcileri ağırlıklı olmak üzere gerekli ilgi ve katılım sağlandı, Yürütülen bölgesel analizler kapsamında ilgili paydaşların görüş ve katkılarının alınması için sektörel ve tematik çalıştaylar düzenlendi, Turizm, kültür ekonomisi, bilişim sektörü, turizm sektörü ve su ürünleri sektöründe strateji ve eylem planının belirlenmesi için düzenlenen bir günlük çalıştaylara sektör temsilcileri ağırlıklı olmak üzere gerekli ilgi ve katılım sağlandı, Haziran-Aralık 2012 döneminde bölge planı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen saha görüşmelerinde ve çalıştaylarda 528 kişiye ulaşıldı,

16 2013 İzmir Mevcut Durum Analizi
İZBP’ye altlık olması amacıyla 2013 MDA’nın hazırlanmasına başlandı, 2009 İzmir Mevcut Durum Analizi çalışması, gerçekleştirilen sektörel ve tematik analiz çalışmaları ışığında tekrar incelendi, Yeni bir içerik belirlenerek bu doğrultuda çeşitli bölgesel, ulusal ve uluslararası raporlar, veri kaynakları, tezler, istatistiki çalışmalar incelendi, Eksik ve güncellenecek veriler belirlenerek ilgili kurum ve kuruluşlardan veri temini yapıldı, 2012 yılı sonu itibari ile 2013 MDA taslağı ortaya çıktı,

17 2013 İzmir Mevcut Durum Analizi

18 2013 Mevcut Durum Analizi ve Diğer Analiz Çalışmaları Kınık için ne diyor?

19 NÜFUS ve Genel Bilgiler
Yüzölçümü, 2002: 446,33 km2 Nüfus, ADNKS, 2012:  kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 62 kişi Şehirleşme Oranı, 2012: % 42 İl merkezine uzaklığı : 120 km İlçenin rakımı: 90 m Coğrafi konumu: Doğusu ve güneyi Soma, batısı ve kuzeyi Bergama. Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Durumu; DPT, 2004: Türkiye genelinde çalışma kapsamına giren 872 ilçe içinde 418. sıradadır. İzmir ilinde çalışmaya dahil olan Büyükşehir Belediyesi sınırları dışındaki 19 ilçe arasında sosyoekonomik gelişmişlik endeksleri eksi olan 4 ilçeden biri Kınık’tır.

20 Nüfus projeksiyonu, 2026 Yaş Grubu 2011 2016 2021 2023 2026 0 - 4 2151
1667 1688 1699 1716 5 - 9 2029 2106 1632 1640 1652 2306 2103 1913 1630 2189 2301 2052 2098 1879 2181 2292 2014 2074 1872 2173 2217 2283 2196 2065 1864 1984 2163 2092 2184 2054 1974 1855 1865 2076 2167 2116 2039 1793 1842 2051 2087 2141 1644 1758 1806 1888 2012 1597 1592 1703 1721 1748 1346 1518 1512 1554 1616 979 1236 1396 1393 1388 787 851 1072 1128 1213 633 620 671 740 843 359 423 414 428 448 85-90 139 185 216 214 211 90+ 46 59 78 84 93 Toplam 28104 28562 28912 29012 29163 Fonksiyonel Bölge ve Alt Bölgelerin ve Bölgelerarası İlişkilerin Tespiti çalışmasından alınmıştır,

21 Kınık’a ilişkin nüfus projeksiyonları incelendiğinde; Türkiye genelinde olan ve İzmir özelinde daha belirgin olarak görülen nüfusun yaşlanma eğiliminin Kınık ilçesinde de görüldüğü ve yılında; yaş arası nüfusta %16 azalma -45 ile 90 ve üstü yaş arası nüfusun 2011 yılına göre %21 oranında artış göstereceği öngörülmektedir,

22 İSTİHDAM İlçe Düzeyinde Sektörel İşgücü Oranları ve Projeksiyonları(2000-2023)
Kınık 2000 2023 İzmir Ziraat, Avcılık, Ormancılık ve Balıkçılık 80,09% 68,77% 28,54% 17,32% Madencilik ve Taş Ocakçılığı 1,34% 0,65% 0,15% 0,05% İmalat Sanayi 3,61% 5,52% 20,09% 21,70% Elektrik, Gaz ve Su 0,10% 0,24% 0,34% 0,56% İnşaat 1,66% 3,63% 5,29% 8,18% Toptan ve Perakende Ticaret, Lokanta ve Oteller 3,82% 6,55% 14,54% 17,63% Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama 1,35% 2,23% 4,39% 5,14% Mali Kurumlar, Sigorta, Taşınmaz Mallara Ait İşler Ve Kurumları, Yardımcı İş Hizmetleri 0,70% 1,21% 4,59% 5,59% Toplum Hizmetleri, Sosyal ve Kişisel Hizmetler 7,30% 11,21% 21,94% 23,81% İyi Tanımlanmamış Faaliyetler 0,03% 0,01% 0,11% 0,02% Toplam 100%

23 EĞİTİM 2012-2013 eğitim dönemi verileri İLÇE ADI
İLKOKULDA DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI ORTAOKULDA DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI GENEL LİSE DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI MESLEK LİSESİ DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI Kınık 15 25 35 40 İZMİR 27 41 31 39 eğitim dönemi verileri

24 (GENEL-MESLEK LİSESİ, brüt)
EĞİTİM eğitim dönemi Okullaşma oranları (%), net İLÇE ADI OKUL ÖNCESİ (3-5 YAŞ) İLKÖĞRETİM (6-13 YAŞ) ORTAÖĞRETİM (GENEL-MESLEK LİSESİ, brüt) Kınık 55,95 97,37 68,10 İZMİR 48,85 102,88 104,68

25

26

27

28

29 TARIM Tarım Alanlarının Kullanış Amaçlarına Göre Dağılımı (hektar), 2011 Tarla Alanı Sebze Alanı Meyve Kavaklık Süs Bitkileri Boş Arazi Toplam Tarım Alanı Oranı % İlçeler Ekilen Nadas Kınık 6.247 20 6.267 2.005 911 9 9.192 20,6 İzmir 4.248 40.971 1.159 735 10.875 28,2

30 TARIM İlçelere Göre Sulanan Tarım Alanları (Hektar) (2011)
Toplam Tarım Alanı Sulanan Alan Sulanmayan Sulanan Alan/Toplam Tarım Alanı (%) Kınık 9.192 6.234 2.958 67,8 İzmir 52,6 Kınık Sağ Sahil Sulama Projesi devam etmektedir.

31 İlçeler İtibariyle Kümes Hayvanları Varlığı (Adet) (2011)
İlçe Adı Et Tavuğu Yumurta Hindi Kaz Ördek Kınık 1.200 470 120 96 İzmir 1.970 2.584

32 TARIM Kınık İlçesi Küçükbaş Hayvan Varlığı (2011) İlçe Adı Koyun %
Keçi Kınık 15.350 3,7 14.470 8,8 İzmir 100,0 İl keçi varlığı ağırlıklı olarak İl Merkezi, Karaburun, Menemen, Kınık ve Menderes ilçelerinde bulunmaktadır. İzmir’deki yerli ırk büyükbaş hayvan varlığının %13’ü (Bergama’dan sonra 2. sırada) Kınık’ta bulunurken, toplam sığır varlığının ancak %1,8’i ilçede bulunmaktadır. İlçede yetiştirilen başlıca bitkisel ürünler; mısır, buğday, pamuk, domates, biber, kavun, tütün ve zeytin.

33 Tarihi ve Kültürel Değerler
Kınık’da bulunan arkeolojik ve anıtsal değeri olan yapılar ve kalıntılar: Kızılasar kalesi kalıntıları, Kocaömer Köyü kalıntıları (M.Ö ), Değirmen kalıntıları, su kemerleri (Roma dönemi), Gambirion Kalıntıları (tarih öncesi), Yıldırım Beyazıt Cami, İbrahim Ağazade Cami İlçede 9 adet sit alanı bulunmaktadır, (8 arkeolojik, 1 kentsel) 84 adet taşınmaz kültür varlığı bulunmaktadır (köprü, sebil, doğal varlık, dinsel yapı, anıt, abide, su kemeri vb,), İZMİR KÜLTÜR EKONOMİSİ VE KÜLTÜR ALTYAPISI ENVANTERİ VE İZMİR KÜLTÜR EKONOMİSİ GELİŞME STRATEJİSİ RAPORUNDAN ALINMIŞTIR,

34 Kültür Mekanları Kınık’da;
32’si kültür-sanat ile ilgili olmak üzere 115 dernek, 1 adet vakıf olmak üzere toplamda 116 STK bulunmaktadır, İlçede Kınık Poyracık Halk Kütüphanesi bulunmaktadır. İlçede kültürel etkinlik mekanı bulunmamaktadır. Sergi salonu ve müze bulunmamaktadır Gazete ve dergi yayımcılığı, sinema salonu, açık hava tiyatrosu bulunmamaktadır. Kütüphane Adı Kitap Sayısı Okuyucu Sayısı Üye Ödünç Verilen Materyal Sayısı Personel Kınık Poyracık Halk Kütüphanesi 6.204 1.807 161 617 İZMİR TOPLAMI 23.406 128 İZMİR KÜLTÜR EKONOMİSİ VE KÜLTÜR ALTYAPISI ENVANTERİ VE İZMİR KÜLTÜR EKONOMİSİ GELİŞME STRATEJİSİ RAPORUNDAN ALINMIŞTIR,

35 Kaç Yıldır Düzenlendiği
Kültürel Etkinlikler Kınık’ta düzenlenen şenlik ve çeşitli kutlamalar Etkinlik Adı Düzenleyen Kuruluş Tarih Kaç Yıldır Düzenlendiği Eğitim, Bilim ve Kültür Şenliği Kınık Belediyesi 9-11 Haziran 9 Deve Güreşleri Mart 26 Yayakent Dedebayırı Hayrı Yayakent Belediyesi 17 Nisan İZMİR KÜLTÜR EKONOMİSİ VE KÜLTÜR ALTYAPISI ENVANTERİ VE İZMİR KÜLTÜR EKONOMİSİ GELİŞME STRATEJİSİ RAPORUNDAN ALINMIŞTIR.

36 TURİZM Turizm Yatırım Belgeli, Turizm İşletme Belgeli ya da Belediye Belgeli Konaklama Tesisi bulunmamaktadır.

37 Sanayi Kınık Organize Sanayi Bölgesi: İzmir-Kınık ilçesinde 85 hektar arazi üzerinde kurulu olan bölgedeki 55 sanayi parselinden 2’si tahsis edilmiştir. Bölgede, 2 tesis üretimde olup, 20 kişiye istihdam sağlanmıştır. Küçük Sanayi Sitesi Adı Faaliyete Başladığı Yıl Toplam Alanı (hektar) Toplam İşyeri Sayısı Dolu İşyeri Sayısı Boş İşyeri Sayısı Doluluk Oranı (%) Mevcut İstihdam İzmir-Kınık 2005 16.000 104 75 29 70 250

38 SAĞLIK Devam Eden Sağlık Projeleri: İlçede hastane bulunmamaktadır.
Kınık 1. Basamak Sağlık Hizmetleri Binası: Mevcut Kınık Toplum Sağlığı Merkezi binası yıkılarak aynı arsa üzerine yaptırılacak olan bu projede; toplum sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi, 112 acil yardım istasyonu bulunacaktır. Ayrıca İlçede 3 adet Aile Sağlık Merkezi, 8 adet Aile Hekimliği Birimi, 5 adet Sağlık Evi, 3 adet Diş Hekimi Muayenehanesi bulunmaktadır.

39 YENİLENEBİLİR ENERJİ İlçeler bazında bakıldığında; Aliağa, Bornova, Bayındır, Bergama, Beydağ, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Güzelbahçe, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla rüzgâr enerjisi potansiyeli açısından oldukça iyi durumdadır, Bu ilçelerin belirli bölümlerinde 50 metre yükseklikte yıllık ortalama rüzgâr hızları 6-8 m/s aralığında değişmektedir, Ortalama 7 m/s’nin üzerindeki rüzgâr hızında rüzgâr türbini yatırımları yapılabilmektedir,

40 ÇEVRE Kınık, Beydağ, Tire, ilçeleri ile birlikte atıksu arıtımı açısından yetersiz durumdadır ve bu konuda öncelikli ilçeler olarak görülmektedir. Kınık’ta kanalizasyon sistemi bulunmakta fakat AAT bulunmamaktadır. Bakırçay havzasındaki en önemli kirlilik kaynağı Soma’da yer alan kömür yıkama tesisleri ile Soma Termik Santrali’dir. III. ve IV. Sınıf kalite ile kirli olarak değerlendirilen havzada yer alan tüm belediyelerce katı atıklar düzensiz olarak depolanmaktadır. Bakırçay Nehri Kınık’taki kısmi atıksu sorunları nedeniyle kirlenmektedir. Kınık, Dikili ile birlikte içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet yatırımında öncelik verilmesi gereken ilçeler olarak öne çıkmaktadır.

41 BANKACILIK Banka Şubeleri, 2008-2011 İlçe 2008 2009 2010 2011 Kınık 2
İzmir Toplam 659 676 696 720

42 ÖNCEKİ DÖNEMDE ÖNE ÇIKAN KONULAR…
Kınık ilçesindeki halkın temel geçim kaynağı hayvancılık ve tarımdır. İlçenin tarımsal ve hayvansal ürünlerinin işlenerek pazarlanması temel gelişme stratejisidir. İlçedeki hayvancılık sektörünün gerektiği kadar geliştirilememiş olması Perlit madenlerinin varlığı, İki adet perlit fabrikasının bulunması Bakırçay Ovası’nda bulunan jeotermal kaynaklar Bakırçay Ovası’nda organik tarıma dayalı seracılığa uygun jeotermal kaynakların varlığı Ege bölgesinin en büyük kireç fabrikası İlçe'de bulunmakta.

43 TEŞEKKÜRLER www.izka.org.tr www.izmiriplanliyorum.org


"İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları