Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA"— Sunum transkripti:

1 STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA

2 Yasal Çerçeve

3 Kamu Yönetimi Reformu kapsamında alınan Yüksek Planlama Kurulu kararlarında ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda, kamu kuruluşlarının stratejik planlarını hazırlamaları ve kuruluş bütçelerini bu plan doğrultusunda oluşturmaları öngörülmektedir.

4 24/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.
26/05/2006 tarihli Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. 19/06/2006 tarih ve 2006/55 sayılı MEB Genelgesi. 2010/14 sayılı MEB Genelgesi Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (DPT Müsteşarlığı) 2010/33 sayılı MEB Genelgesi

5 Üst Politika Belgeleri

6 1.9. Kalkınma Planı ve Eğitim Özel İhtisas Komisyon Raporu
2. Orta Vadeli Program 3. AB Müktesebatına Uyum Programı 4. TUBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu 5. MEB Sürekli Kurum Geliştirme Projesi, TÜSSİDE Sonuç Raporu 6. Bilgi Toplumu Stratejisi 7. Millî Eğitim Strateji Belgesi 8. Hayatboyu Öğrenme Strateji Belgesi sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10. Stratejik Planlama Yönetmeliği 11. Kamu Kurum ve Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu DPT 12. MEB Stratejik Plan Hazırlık Programı 13. MEB Stratejik Plan Durum Analizi Raporu 14. Hükümet Programı Hükümet Eylem Planı 16. MEB Bütçe Raporu 17. Bakanlık ve İl MEM Stratejik Planları 18. Millî eğitim ile ilgili mevzuat

7 ZEKA İLE UFUK ÖTESİNİ GÖREBİLİRSİNİZ.
UFUK ÖTESİNİ GÖRÜRSENİZ OLAYLAR SİZİ DEĞİL, SİZ OLAYLARI YÖNETİRSİNİZ.

8 OKUL/KURUMLAR İÇİN STRATEJİK PLAN ŞABLONU

9 A. DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler
Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler Paydaş Analizi ve Görüşler Kurum İçi Analiz Örgütsel Yapı İnsan Kaynakları Teknolojik Düzey Mali Kaynaklar İstatistiki Veriler GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehditler) Analizi (Güçlü ve Zayıf Yönler) Çevre Analizi GZFT Analizi (Fırsat ve Tehditler) PEST Üst Politika Belgeleri

10 Misyon, Vizyon, Temel değerler Performans Göstergeleri
B. GELECEĞE YÖNELİM Misyon, Vizyon, Temel değerler Temalar Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Performans Hedefleri Performans Göstergeleri Faaliyet/Projeler Stratejiler

11 C. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

12 OKUL/KURUMLAR İÇİN STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

13 A. DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim Okul/kurumun hangi tarihte hangi amaçlara hizmet etmek için kurulduğu, bugüne kadar geçirdiği aşamalar, önemli yapısal dönüşümler kısaca değerlendirilir. Yasal Yükümlülükler Okul/kuruma görev ve sorumluluklar yükleyen, okulun faaliyet alanını düzenleyen mevzuat gözden geçirilerek yasal yükümlülükler ve dayanaklar listesi oluşturulur. İlköğretim okulları için örnek tablo verilmiştir.

14 Faaliyet Alanı Yasal Yükümlülük ……………………………………….. ………………
Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek. * 1739 sayılı kanunun 23. maddesi, * 222 sayılı kanunun 1. maddesi, * İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak. * 1739 sayılı kanunun 23. maddesi. Öğrencilere, Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsetme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve uluslar arası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincini kazandırmak ……………………………………….. ………………

15 Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler
Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi gerçekleştirildikten sonra, bu analizin çıktılarından da yararlanılarak okul/kurumun ürettiği temel ürün ve hizmetler belirlenir. Paydaşların görüş ve önerileri alınırken, bu aşamada belirlenen faaliyet alanları bazında çalışmalar yürütülebilir. Örnek ürün/hizmetler listesi aşağıdadır. Bu liste okul/kurumun özelliğine göre çeşitlendirilip çoğaltılabilir.

16 Öğrenci kayıt, kabul ve devam işleri
Öğrenci başarısının değerlendirilmesi Sınav işleri Sınıf geçme işleri Staj işleri Öğrenim belgesi Personel işleri Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi Öğrenci sağlığı ve güvenliği Okul çevre ilişkileri Rehberlik Mezunlar (Öğrenci)

17 PAYDAŞ ANALİZİ

18 PAYDAŞ ANALİZİ Paydaş: Kurum faaliyetlerinden etkilenen veya bu faaliyetleri etkileyen kişi, grup veya kurumlardır. Okul/kuruma girdi sağlayanlar Okul/kurumun ürün ve hizmet sunulan kesimler İş birliği yapılan kesimler Okul/kurum faaliyetlerinden etkilenenler Okul/kurumu etkileyen kesimler

19 Paydaşlar çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir.
İç Paydaşlar: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır. Kuruluşun çalışanları, yöneticileri ve kuruluşun bağlı olduğu bakan, iç paydaşlara örnek olarak verilebilir. Dış Paydaşlar: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları, kuruluşa girdi sağlayanlar, sendikalar, ilgili sektör birlikleri dış paydaşlara örnek olarak verilebilir. Müşteriler (Yararlanıcılar): Kuruluşun ürettiği ürün ve hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlardır. Müşteriler dış paydaşların alt kümesidir.

20 İç Paydaş (Çalışanlar)
Dış Paydaş (Temel Ortak, Stratejik Ortak, Tedarikçiler) Müşteri (Yararlanıcı/Hedef kitle)

21 Paydaş görüşlerinin alınmasında mülakat, anket uygulaması, atölye çalışması, toplantı gibi yöntemler kullanılabilir. Özellikle dış paydaşların görüşlerinin alınmasında ve plana yansıtılmasında şu sorulardan faydalanılabilir: Kurumun hangi faaliyetleri ve hizmetleri sizin için önemlidir? Kurumun olumlu yönleri nelerdir? Kurumun geliştirilmesi gereken yönleri? Kurumdan beklentileriniz?

22 KURUM İÇİ ANALİZ

23 1.Örgütsel Yapı 2.İnsan Kaynakları 3.Teknolojik Düzey 4.Mali Kaynaklar 5.İstatistiki Bilgiler 6.GZFT Analizi

24 Örgütsel Yapı

25 İnsan Kaynakları Okul/kurumda çalışanlar ve görevleri (Her bir kadro için norm kadrosu mevcut sayı tablo halinde düzenlenebilir. Eğitim düzeyi, yasal görevler ve gönüllü olarak aldığı diğer görevler, okul/kuruma son -en az- iki yılda gelen giden personel sayısı mümkün ise neden okul/kurumdan tayin istedikleri, ortalama okulda çalışma yılı, ortalama hizmet içi eğitim saati, çalışana verilen ödül ve ceza sayısı)

26 Teknolojik Düzey Okul/kurumun teknolojik altyapısı ve teknolojiyi kullanabilme düzeyi belirlenir.

27 Mali Kaynaklar Kurumun mali kaynakları, bütçe büyüklüğü, araç, bina envanteri ve diğer varlıkları, varsa bütçesi, döner sermaye, okul-aile birliği gelirleri, kantin, otopark vb. gelirler ve harcama kalemleri ortaya konulur. Enflasyon oranı da dikkate alınarak plan dönemi boyunca gerçekleşecek kaynak artışı tahmini olarak belirlenir.

28 Okul aile Birliği Özel İdare
Kaynaklar 2010 2011 2012 2013 2014 Genel Bütçe Okul aile Birliği Özel İdare

29 Okul Bütçesinde Giderler aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir
Okul Bütçesinde Giderler aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir. Harcama türleri okul/kurumların özelliklerine göre çeşitlilik gösterebilir. Personel: sözleşmeli olarak çalışan personelin (sekreter, temizlik, güvenlik) ücret, vergi, sigorta vb. giderleri Onarım: okul binası ve tesisatlarıyla ilgili her türlü küçük onarım; makine, bilgisayar, yazıcı vb. bakım giderleri Sosyal-sportif faaliyetler: etkinlikler ile ilgili giderler Temizlik: temizlik malzemeleri alımı İletişim: telefon, faks, internet, posta, mesaj giderleri Kırtasiye: her türlü kırtasiye ve sarf malzemesi giderleri

30 İstatistiki Veriler Okul/kurumla ilgili her türlü sayısal veriler geriye dönük olarak (en az 3 yıllık) verilir. (Öğrenci sayıları, cinsiyete göre dağılımı, sınav başarıları vb)

31 GZFT Analizi Güçlü ve Zayıf Yönler Okul/kurumun mevcut durumunu ve geleceğini etkileyebilecek iç ortamdan kaynaklanan ve kurumun kontrol edebildiği koşulların ve eğilimlerin incelenerek güçlü ve zayıf yönlerin değerlendirilmesi yapılır. Güçlü ve zayıf yönler belirlenirken Okul/kurumun sistemleri, teknolojisi, gelenekleri, değer yargıları, fiziki yapısı ve diğer özellikleri analiz edilir.

32 Güçlü Yönler Zayıf Yönler Bütün branşlardan öğretmen bulunması,
Okul yönetiminin çevre ile iletişiminin güçlü olması, Okul binasının yeni olması, İdareci ve öğretmenlerin genç ve istekli olmaları, Tüm sınıf öğretmenlerin ve branş öğretmenlerin kadrolu olması, Fiziki mekanların yeterli olması, Ders araçlarının yetersizliği Sınıf tekrarını fazla olması Kitap okuma alışkanlıkların zayıf olması, Öğretmenlerin nöbet hizmetlerindeki özensizliği, Spor ve eğitici faaliyetlerin yetersizliği Okul içi yaralanmalı kazaların çok olması, Matematik, fen ve teknoloji ve yabancı dil dersindeki başarısızlık, Öğrenci devamsızlığının çok olması, Öğretmenlerin okulda kalma sürelerinin kısa olması,

33 Çevre Analizi Okul için yakın ve genel çevre faktörlerinin karmaşık olması, bu çevre faktörlerinin değişme derecesi bilinmez olmaktan ya da karmaşık olmaktan çıkarılmalıdır. Yani yakın ve genel çevre analiz edilmeli ve bu analiz sonuçları stratejik planlamada kullanılmalıdır.

34 Fırsatlar Tehditler Okulun merkeze yakın ve ulaşımının kolay olması,
Yakınında sağlık ocağının olması , RAM’ın yakın olması, Çevre okullardaki spor salonundan yararlanılabilmesi , Velinin ilgisiz olması, Okulun mevcudunun süreli olarak artması, Öğrenci nakil gelme ve gitme oranının yüksek olması, Okul çevresinde kontrolsüz internet kafelerin bulunması, Mahalledeki gençlerin çoğunluğunun işsiz olması, Okulun sürekli göç alan bir yerleşim yerinde bulunması Medyanın (Özellikle TV Dizileri ve Magazin programlarının) öğrenciler üzerindeki olumsuz etkilerinin bulunması,

35 PEST Çevre analizinde; kuruluşu etkileyebilecek dışsal değişimler ve eğilimler değerlendirilir. PEST analizi faktörlerin incelenerek önemli ve hemen harekete geçilmesi gerekenleri tespit etmek ve bu faktörlerin, olumlu veya olumsuz kimleri etkilediğini ortaya çıkarmak için yapılan analizdir. Politik/hukuki/yasal, ekonomik, sosyal, teknolojik, ekolojik , etik ve ahlaksal etkenler incelenir.

36 Politik ve Yasal Etmenler Ekonomik Çevre Değişkenleri
İlçe, İl ve Bakanlık stratejik planlarının incelenmesi, yasal yükümlülüklerin belirlenmesi, personelin yasal hak ve sorumlulukları, yasal görevler, oluşturulması gereken kurul ve komisyonlar, okul çevresindeki politik durum, politik gelişmelerin toplumda bıraktığı izler Okulun bulunduğu çevrenin genel gelir durumu, İş kapasitesi, Okulun gelirini arttırıcı unsurlar, Okulun giderlerini arttıran unsurlar, Tasarruf sağlama imkânları, İşsizlik durumu, Mal-ürün ve hizmet satın alma imkânları, Kullanılabilir gelir

37 Sosyal-Kültürel Çevre Değişkenleri Teknolojik Çevre Değişkenleri
Kariyer beklentileri, ailelerin ve öğrencilerin bilinçlenmeleri, aile yapısındaki değişmeler (geniş aileden çekirdek aileye geçiş, erken yaşta evlenme vs.), nüfus artışı, göç, nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı, doğum ve ölüm oranları, hayat beklentilerindeki değişimler (Hızlı para kazanma hırsı, lüx yaşama düşkünlük, kırsal alanda kentsel yaşam), beslenme alışkanlıkları MEB teknoloji kullanım durumu e- devlet uygulamaları, e-öğrenme, internet olanakları, okulun sahip olmadığı teknolojik araçlar bunların kazanılma ihtimali, çalışan ve öğrencilerin teknoloji kullanım kapasiteleri, öğrenci ve çalışanların sahip olduğu teknolojik araçlar, teknoloji alanındaki gelişmeler okulun yeni araçlara sahip olma imkanları, teknolojinin eğitimde kullanımı

38 Ekolojik ve Doğal Çevre Değişenler Etik ve Ahlaksal Değişkenler
Hava ve su kirlenmesi, ormansızlaşma, toprak yapısı, bitki örtüsü, doğal kaynakların korunması için yapılan çalışmalar, çevrede yoğunluk gösteren hastalıklar, hava olayları, doğal afetler Örf, adet, teamül, mesleki etik kuralları

39 GELECEĞE YÖNELİM

40 1.Misyon 2.Vizyon 3.Temel Değerler 4.Temalar 5.Stratejik Amaçlar 6.Hedefler 7.Performans Göstergeleri Faaliyet/Proje ve Stratejiler Maliyetlendirme

41 MİSYON Bir kamu idaresinin ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eden, idarenin varlık sebebini açıklayan temel bir bildirimdir. Misyonun asıl işlevi okul/kurum çalışanlarına ortak bir istikamet vermesidir.

42 Misyon ifadesi yazılırken şu sorulara dikkat edilir.
Biz kimiz? Ne yapıyoruz? Kimin için yapıyoruz? Neden yapıyoruz? Kamusal kaynaklar neden bu çaba için ayrılıyor?

43 Misyon ifadesi okulu olarak uygun öğrenme ortamlarında öğrencilerimizi, etik değerlere bağlı kalarak ve kendimizi sürekli geliştirerek, hayata ve ortaöğretime hazırlayarak Türk Milli Eğitimin temel amaç ve ilkelerini en üst düzeyde gerçekleştirmektir.

44 VİZYON GELECEĞE YÖNELİK BİR YOL HARİTASIDIR.

45 VİZYON Fransızca vision olup Türkçe’ye özülkü, uludüş, geniş görüşlülük, uzgörü, gösterim, geniş görüş, ileri görüş olarak çevrilmiştir. Görme gücü, önsezi, algılamada olağanüstü yetenek ve seziş, bir şeyin tasarlanmış ve ya görülüş tarzı, hayal gücü ile zihinde yaratılan simge, derin görme, ileriyi görme..

46 Vizyon Özet ve hatırlanabilir olmalı, Etkileyici ve iddialı olmalı,
Kurum içi ve kurum dışı paydaşlara uygulanabilir olmalı, Geleceğin hizmet düzeyini tanıtmalı, Devamlılığı içermelidir.

47 Vizyon ifadesi Ülkemizin eğitimde model ve lider bir ülke olmasına katkıda bulunan,Türkiye’de eğitim görmeyi herkes için ayrıcalığa dönüştüren ve mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemi.

48 Temel Değerler Kurumun değerleri,düşünme biçimimizi, davranış şeklimizi ve olaylar karşısında ortaya koyduğumuz tepkilerimizi belirleyen kurumun sahip olduğu özelliklerdir. Değerlerimiz bize, nelerin önemli olduğunu, nelerin iyi, nelerin kötü olduğunu söyler. Kurumun içerisinde herkes tarafından kabul edilen ve paylaşılan değerler, kurum hayatını düzenler, kurum dışındakiler ile ilişkilerini belirler ve kurumun verdiği hizmetin niteliği ile bu hizmetin sonucu çıktıların özelliklerini oluşturur.

49 Okul/kurumun değerlerini açığa kavuşturmada aşağıdaki soruların cevapları yardımcı olacaktır.
1. Okul/kurum için önemli olan nedir? 2. Çalışma felsefemiz nedir? 3. Bizi, benzer kurumlardan farklı yapan şeyler nelerdir? 4 Okul/kurumun nasıl bir kimliği var? 5. Okul/kurum ile ilgili olarak övünç duyduğumuz anılar, başarılar ve gerçekleşmesini istediğimiz hayallerimiz nelerdir? 6. Değerlerimiz çevreyi anlayışımızı nasıl şekillendirir?

50 Etik Değerlere Bağlılık
DEĞERLERİMİZ Empati Şeffaflık Etkin Süreç Yönetimi Etik Değerlere Bağlılık Görev Bilinci Özgüven Sürekli Gelişim Güvenilirlik Tolerans

51 TEMALAR Temalar okul/kurumun görev alanı içinde yaptıklarıdır. Birimlerin yapmış oldukları faaliyetlerden yola çıkarak belirlenmelidir. Tema başlığı mümkün olduğu kadar kısa olmalı, 2, 3 veya 4 kelimeyi geçmemelidir.

52 Tema Başlıkları 1. Eğitim-Öğretim 2. Eğitime Destek Hizmetleri 1.Paydaş İlişkileri 2.İnsan Kaynakları 3.Fiziki Durum 4.Disiplin 5.Mali Kaynaklar 6.Akademik Başarı 7.Sektörel İşbirliği 8.Sosyal, Kültürel, Sportif faaliyetler …………

53 Stratejik Amaçlar Belirli bir zaman diliminde okul/kurumun ulaşmayı hedeflediği kavramsal sonuçlardır. Stratejik amaçlar ve hedefler stratejik planlama sürecinde okul/kurumun “nereye ulaşmak istiyoruz?” sorusuna cevap verir. Stratejik amaç, okul/kurumun genel bir çerçevede ulaşmayı düşündüğü noktanın ne olduğunu gösterir. Stratejik amaçlar, genel ve okul/kurumun işlevini daha ileri bir noktaya götürecek nitelikte olmalı, ama aynı zamanda gerçekçi ve ulaşılabilir bir özellik taşımalıdır.

54 Stratejik amaçlar, okul/kurumun çevre şartlarına göre uzun dönemli olarak belirlenir. Stratejik amaçlar dış çevrenin analizi ve kurumun fotoğrafının iyi çekilmesi halinde istenilen şekilde gerçekleştirilebilir

55 Her bir temanın altında stratejik amaçlar belirlenir
Her bir temanın altında stratejik amaçlar belirlenir. 1-4 arası stratejik amaç yer alabilir. Stratejik amaçlar sayısallaştırılmadan genel olarak yazılmalıdır.

56 Görev tanımları stratejik amaç olarak yazılmamalıdır
Görev tanımları stratejik amaç olarak yazılmamalıdır. Örnek: Okul için eğitim-öğretim yapmak görev iken çağa uygun şekilde eğitim-öğretim yapmak stratejik amaçtır. Stratejik amaç ifadelerinin görev tanımı ifadelerinden ayrılabilmesi için: daha etkili, verimli, daha kısa zamanda, daha düşük maliyetle, daha geniş kitlelerle, yeniliklere açık, çağa uygun gelişmelerle güncelleyerek gibi kelimeler stratejik amaç cümlelerine eklenmelidir.

57 Stratejik amaç cümleleri açık ve anlaşılır olmalıdır
Stratejik amaç cümleleri açık ve anlaşılır olmalıdır. Amaç ve hedeflerin ifadelendirilmesinde bütünlük olmalı; ..mek, ..mak mastar eki ile bitmelidir.

58 Örnek; Okul/Kurum İçin Stratejik Amaç İfadeleri
Stratejik Amaç 1. Okul ve İşletme arasında işbirliği sağlayarak sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte işgücü yetiştirmek Stratejik Amaç 2. Okul veli ilişkilerinin içeriğini yapılandırarak velilerin eğitime ilişkin duyarlılıklarını yükseltmek ve eğitimi ailenin temel önceliklerinden biri haline getirmek. Stratejik Amaç 3. Okulumuzun nitelikli bir eğitim hizmeti verebilmesi için her türlü donanım ihtiyacını karşılamak. Stratejik Amaç 4. Değişen ve gelişen eğitim sistemine uyum sağlayan ihtiyaçlara göre eğitimini güncelleyen buna bağlı olarak kendine güvenen, sağlıklı iletişim kurabilen personele sahip, dinamik, ahenkli bir kurum haline gelmek. Stratejik Amaç 5. Sorgulayan, yorum yapabilen, kendini ifade edebilen ve bilgiye ulaşabilen öğrenciler yetiştirmek, okulumuzun akademik başarısını arttırmak.

59 HEDEFİ OLMAYAN GEMİYE,HİÇBİR RÜZGAR YARDIM EDEMEZ.
MONTAIGNE

60 Stratejik Hedefler Hedefler, stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için ortaya konulan spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Stratejik amaçların aksine, hedefler sayısal olarak ifade edilirler ve daha kısa vadeyi kapsarlar. Bir stratejik amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak birden fazla hedef belirlenebilir. Hedefler, stratejik amaçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Bu nedenle, hedefler ulaşılması öngörülen çıktılara dönük, ölçülebilir alt amaçlardır. Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması gerekmektedir.

61 Her bir stratejik amaç için 5 yıllık stratejik hedefler belirlenir
Her bir stratejik amaç için 5 yıllık stratejik hedefler belirlenir. Stratejik hedef sayısı 1-4 arasında olabilir. Stratejik hedefler önceliklendirilerek yazılmalıdır. Stratejik hedefler; sınırları belirgin, önemli, ölçülebilir, gerçekleştirilebilir ve zaman ilişkili olarak yazılmalıdır. Bu şekilde yazılan hedefler için ayrıca performans göstergeleri yazılmasına gerek yoktur. Stratejik hedef ifadeleri de stratejik amaçlarda olduğu gibi ..mek, ..mak mastar eki ile bitmelidir.

62 Stratejik Amaç 1. Okul ve İşletme arasında işbirliği sağlayarak sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte işgücü yetiştirmek Stratejik Hedef Yılı itibariyle mezun oldukları alanda %40 olan işe yerleşme oranını 2014’e kadar %60’a çıkarmak Stratejik Amaç 2. Okul veli ilişkilerinin içeriğini yapılandırarak velilerin eğitime ilişkin duyarlılıklarını yükseltmek ve eğitimi ailenin temel önceliklerinden biri haline getirmek. Stratejik Hedef 2.1. Okulumuzda 2010 yılında %….. olan veli memnuniyet oranını 2014 yılına kadar %…. ‘e çıkarmak Stratejik Amaç 3. Okulumuzun nitelikli bir eğitim hizmeti verebilmesi için her türlü donanım ihtiyacını karşılamak. Stratejik Hedef 3.1 Okulumuzda plan dönemi sonuna kadar ihtiyaç analizi sonuçlarına göre tüm sınıfların donanım ihtiyacını karşılamak.

63 Performans Hedefleri 5 yıllık olarak belirlenen Stratejik hedefin her bir yılı için performans hedefleri belirlenmelidir. Performans hedefi bir yıllık hedeflerdir. 5 yıllık stratejik hedefin her bir yılında ulaşılmak istenen noktalar belirlenir. Özellikle rakamsal hedeflerde belirlenmesi gerekmektedir.

64 Stratejik Amaç Okul toplumunun tamamında okuma beceri ve alışkanlığını yaygınlaştırmak.
Stratejik Hedef 2010/2011 eğitim öğretim yılında ….. olan okul ve sınıf kütüphanesindeki kitap sayısını, 2014/2015 eğitim öğretim yılına kadar ….. çıkarmak. Performans Hedefi 1. Okul ve sınıf kütüphanesindeki kitap sayısını 2010 yılı sonunda ….. çıkarmak Performans Hedefi 2. Okul ve sınıf kütüphanesindeki kitap sayısını 2011 yılı sonunda ….. çıkarmak Performans Hedefi 3. Okul ve sınıf kütüphanesindeki kitap sayısını 2012 yılı sonunda ….. çıkarmak Performans Hedefi 4. Okul ve sınıf kütüphanesindeki kitap sayısını 2013 yılı sonunda ….. çıkarmak Performans Hedefi 5. Okul ve sınıf kütüphanesindeki kitap sayısını 2014 yılı sonunda ….. çıkarmak

65 Performans Göstergeleri
Stratejik hedefler eğer sınırları belirgin, ölçülebilir, zaman ilişkili olarak yazılmamışsa bu tür stratejik hedef için performans göstergesi belirlenir. Performans göstergesi sayısı birden fazla olabilir. Ancak Stratejik HEDEF sayısal olarak belirlenmişse performans göstergesi yazılmasına gerek yoktur. Performans göstergeleri tablolaştırılabilir.

66 SAM-1, SH-1 Memnuniyet oranı %55 %57 %65 Katılımcı sayısı 70 68 80
S. Amaç: S. Hedef: Performans Göstergesi Önceki yıllar İlk Yıl Sonraki yıl hedefleri SAM-1, SH-1 2009 2010 2011 Memnuniyet oranı %55 %57 %65 Katılımcı sayısı 70 68 80 Etkinlik sayısı 3 5 10

67 Faaliyet/Projeler ve Maliyetlendirme
Faaliyet ve proje, belirli bir amaca ve hedefe yönelen ve başlı başına bir bütünlük oluşturan yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmet birimidir. Öncelikli stratejik amaç ve hedefleri gerçekleştirmek üzere hangi tür faaliyet ve projelerin yerine getirileceğine karar verilir. Stratejik amaç ve hedefler ile performans hedefleri, idarenin neyi başaracağını, faaliyet ve projeler ise bunun nasıl başarılacağını ifade eder. Belirlenen Stratejik hedeflere ulaşmayı sağlayacak faaliyetler ve projeler yazılmalıdır. Her bir faaliyet/proje belirli bir hedefe yönelik olmalıdır. Herhangi bir hedefle ilişkisi kurulamayan faaliyet/projelere yer verilmemelidir. Halihazırda yürütülen veya yürütülmesi planlanan faaliyetler/projeler mutlaka bir hedefle ilişkilendirilmelidir. Her stratejik hedef için ayrı faaliyet veya projeler oluşturulmalıdır. Faaliyet veya projelerin sayısı birden fazla olabilir.

68 Faaliyetler Projeler Kurslar Ölçme değerlendirme
Soru bankası oluşturma Gezi gözlem Bilgilendirme faaliyeti Veli toplantıları Veli ziyareti faaliyeti Hizmet içi eğitim faaliyeti Okul içi eğitim faaliyeti Fiziki yapı planlaması Ödüllendirme faaliyeti Etkin öğrenme yöntemleri semineri Bireysel danışmanlık projesi Ortak sınav faaliyeti ……………………… Sms sistemi oluşturma Web sayfası Ekderslik projesi Sağlık taraması Toplum hizmeti projesi Akıllı tahta projesi Kitap toplama kampanyası …………………….

69 Amaç ve hedeflere yönelik stratejiler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacı bu aşamada belirlenir. Her bir Faaliyet veya Projenin tahmini maliyetleri belirlenmelidir. Maliyetlendirme, okul/kurumun stratejik planı ile bütçesi arasındaki bağlantıyı güçlendirmeyi ve harcamaların önceliklendirilmesi sürecine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Plan içerisinde bir yıl içerisinde yapılacak faaliyetlerin maliyetleri belirlenmelidir. Okul/kurumlar performans programı hazırlamayacakları için yıl içerisinde yapılacak olan faaliyetlerin maliyetlendirmesini yıllık eylem planları hazırlayarak yapacaklardır.

70 Stratejiler Stratejik amaç ve hedeflerle ilgili birimin durum değerlendirmesi yapılır. Stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için neler yapılacağı yazılmalıdır. Olası sorunlar nelerdir? Bu sorunların nasıl aşılacağı ifade edilmelidir. Amaç ve hedeflere ulaşabilmek için izlenebilecek alternatif yol ve yöntemlerin neler olduğu belirtilmelidir. Ayrıca amaç ve hedeflerin üst politika belgeleriyle ilişkisi ortaya konulmalıdır. Stratejiler belirlenirken durum analizi sonuçlarından yararlanılmalıdır. Amaç, hedef, faaliyet ve projeler bir bütün olarak ele alınıp stratejiler belirlenmelidir. Ayrıca stratejiler belirlenirken TOWS analizi sonuçlarından faydalanabilir.

71 İZLEME VE DEĞERLENDİRME

72 Okul/Kurumda izleme ve değerlendirme sürecinde ;
Ne Yaptık? Başardığımızı Nasıl Anlarız? Uygulama Ne Kadar Etkili Oluyor? Neler Değiştirilmelidir? Gözden Kaçanlar Nelerdir? Sorularının cevapları aranacaktır.

73 Yalnız çalışan, sadece toplar.
Ekiple çalışan ise çarpar. 73

74 “Tek bir şeye ihtiyacımız var: ÇALIŞMAK”
M.K.ATATÜRK

75 SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER… Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi Stratejik Planlama Ekibi


"STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları