Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. 2 Cumhuriyetin kurulu ş undan bugüne tarımla u ğ ra ş anların oranı giderek azalsa da tarım ülkemiz için hayati önem ta ş ımaktadır. Tarım ürünleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. 2 Cumhuriyetin kurulu ş undan bugüne tarımla u ğ ra ş anların oranı giderek azalsa da tarım ülkemiz için hayati önem ta ş ımaktadır. Tarım ürünleri."— Sunum transkripti:

1 1

2 2 Cumhuriyetin kurulu ş undan bugüne tarımla u ğ ra ş anların oranı giderek azalsa da tarım ülkemiz için hayati önem ta ş ımaktadır. Tarım ürünleri bizler için birer temel besin maddesi oldukları gibi sanayi için de önemli hammadde kaynaklarıdır.  Türkiye ekonomisi içerisinde tarım sektörünün payı giderek daralmaktadır. (%8) Fakat bu, tarımsal üretimin azaldığı anlamına gelmez. Tarım dışı sektörlerin payının artmasının sonucudur.Ülkemizde istihdamın % 25’i de tarım sektöründedir

3 Tarımsal ürünler aynı zamanda hayvancılık için gerekli olan yem ihtiyacını da kar ş ılar. Bir çok tarım ürünümüz (fındık, incir, üzüm, fıstık, tütün, de ğ i ş ik sebze ve meyveler) önemli ihraç ürünleri arasında yer alır. Ülkemizin kalkınmasında önemli bir faaliyet olan sanayi için i ş lenmi ş ve yarı i ş lenmi ş ürünler büyük yer tutar. 3

4 4

5  Her mevsimi ya ğ ı ş lı geçen Karadeniz kıyı ş eridi ile dü ş ük sıcaklıktan dolayı Do ğ u Anadolu Bölgesi’nin yüksek yerleri dı ş ında bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir.Ülkemizde en fazla üretimi yapılan bölge İ ç Anadolu Bölgesidir. Yıllık üretim miktarı 20 milyon tondan fazladır. Bu kadar fazla üretime ra ğ men ihraç ürünlerinden biri de ğ ildir. 5

6  So ğ u ğ a ve sıca ğ a dayanıklıdır. Bundan dolayı bu ğ dayın yeti ş ebildi ğ i her yerde yeti ş ir. Üretim en fazla İ ç Anadolu Bölgesinde gerçekle ş ir. Hayvan yemi olarak tüketilmesinin yanında çe ş itli alkollü içkilerin yapımında da kullanılır. 6

7  Yeti ş me döneminde bol su ister. Bundan dolayı yurdumuzda sulama imkanı olan bütün her yerde tarımı yapılabilir.Bugün mısır üretimimizin yarısına yakını Akdeniz Bölgesi’nden elde edilir Üretimde 2. bölge Karadeniz Bölgesidir. 7

8  Çeltik ilk çimlenme döneminde bol su ister. Hasat döneminde kuraklık gerekir. Tarımı akarsu kenarlarında geli ş mi ş tir. Çeltik tarım alanlarında sivrisinek çok geli ş ti ğ inden ekim alanları devletin kontrolündedir.Yerle ş im birimleri çevresinde tarımına müsaade edilmemektedir.Ülkemizde en çok Marmara Bölgesi’nde üretilir. 8

9  Daha çok hayvan yemi olarak kullanılan yulafın, son yıllarda insanların beslenmesinde önemi artmı ş tır.So ğ u ğ a dayanıksız olması güzün ekilmesini nem azlı ğ ı da yazın ekilmesini ülkemiz açısından kısıtlamaktadır.Ülkemizde en çok Marmara Bölgesinde üretilmektedir. Hayvan yemi olarak tüketilmesinin yanında son yıllarda unlu mamullerin üretiminde de kullanılmaktadır 9

10  Serin yayla iklimini seven ve yem sanayisinde kullanılan çavdar,ülkemizde en fazla İ ç Anadolu Bölgesi’nde yeti ş tirilir. 10

11  İ lk yeti ş me döneminde ya ğ ı ş ister. Hasat döneminde kuraklık gerekir.En fazla tarımı İ ç Anadolu Bölgesinde yapılmaktadır. Bu bölgemizi Akdeniz ve Ege Bölgeleri takip etmektedir. Yıllık üretimi 500 bin ton civarındadır. 11

12  Yurdumuzda sulama imkanı olan her yerde tarımı yapılabilir. Üretimde en büyük paya sahip bölgemiz İ ç Anadolu’dur. 12

13  Kuraklı ğ a dayanıklı oldu ğ u için en fazla tarımı G. Do ğ u Anadolu Bölgesi’nde geli ş mi ş tir. Mercimek üretimimizin yarıdan fazlası bu bölgeden kar ş ılanır (kırmızı mercimek). Üretimde ikinci bölgemiz İ ç Anadolu Bölgesi’dir(ye ş il mercimek). 13

14  Alüvyal ve kumlu topraklarda iyi yeti ş ir. Bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir. En fazla tarımı İ ç Anadolu Bölgesinde geli ş mi ş tir ( Nev ş ehir). Ayrıca Ödemi ş - İ zmir, Sakarya, di ğ er önemli patates üretim merkezlerimizdir. Yıllık üretim 5 milyon ton civarındadır. 14

15  Bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir.(Sulanabilen arazilerde) Orta Karadeniz, önemli so ğ an üretim merkezidir. Yakla ş ık 2 milyon ton yıllık üretimi vardır. 15

16  Kıraç arazilerde yeti ş ebilir. İ lk yeti ş me döneminde su ister, sonra mutlaka kuraklık olmalıdır.Bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir. Ancak kaliteli tütün yeti ş tirilmesi amacıyla ekim alanları devlet tarafından sınırlandırılmı ş tır. Üretimde Ege Bölgesi birinci sıradadır 16

17  Alüvyal toprakları sever. Ayrıca yüksek sıcaklı ğ a ihtiyaç duyar. Yeti ş me döneminde bol su, hasat döneminde kuraklık gerekir. Üretimde Güneydo ğ u Anadolu Bölgesi Gap ile birlikte birinci sırayı almı ş tır. İ kinci sırada Ege Bölgesi yer alır. 17

18  Sulama imkanı olan her yerde tarımı yapılabilir. Üretimde İ ç Anadolu Bölgesi birinci sıradadır. Ş eker pancarı tarladan söküldükten kısa bir süre sonra i ş lenmesi gerekti ğ inden tarımı fabrikalar çevresinde yapılır. Ayrıca pancar küspesi hayvan yemi olarak kullanıldı ğ ı için buralarda besi hayvancılı ğ ı da geli ş mi ş tir 18

19  Akdeniz iklim bitkisidir. Ancak Akdeniz Bölgesinde daha fazla gelir getiren ürünlere öncelik tanınmasından dolayı tarımı fazla geli ş memi ş tir. Bugün üretimde Ege Bölgesi birinci sıradadır. Zeytinin devirli üretim özelli ğ inden dolayı; üretim bir yıl fazla,bir yıl azdır.Ülkemiz zeytin üretiminde İ talya, İ spanya ve Yunanistan'dan sonra 4. sıradadır. 19

20  Do ğ u Karadeniz kıyıları hariç bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir. Ancak uyu ş turucu (afyon, eroin) elde edildi ğ i için üretimi devlet kontrolündedir. Bugün en fazla ba ş ta Afyon olmak üzere Ege Bölgesi’nde üretilir. 20

21  Lifleri dokuma sanayisinde, ip ve halat yapımında kullanılır. Yurdumuz üretiminin tamamına yakını Karadeniz Bölgesinden kar ş ılanır. Ba ş ta Kastamonu olmak üzere Samsun,Amasya ve Çorum çevresinde tarımı yapılır. Ege Bölgesinde ise Kütahya çevresinde tarımı yapılmaktadır. Kenevirden uyu ş turucu elde edildi ğ inden üretimi devlet kontrolündedir. 21

22  İ lk yeti ş me döneminde su, hasat döneminde kuraklık ister. Bundan dolayı Do ğ u Karadeniz kıyıları hariç bütün bölgelerimizde sulama ile tarımı yapılır. Üretimde Marmara Bölgesi % 80 oranıyla birinci sıradadır. 22

23  Ya ğ ve biyo yakıt sanayisinde kullanılmaya ba ş lanılınca tarımı, Akdeniz Bölgesinde hızla geli ş mi ş tir. Türkiye üretiminin % 92 ‘sini Akdeniz Bölgesi kar ş ılar. Bunu Batı Karadeniz ve Güneydo ğ u Anadolu bölgeleri takip eder. 23

24 24  Akdeniz iklim ş artlarında iyi yeti ş mektedir. En fazla tarımı bu bölgede Adana çevresinde geli ş mi ş tir(%91). Ayrıca G.Do ğ u Anadolu Bölgesinin batısında, Ege Bölgesi’nde Mu ğ la Manisa ve Aydın çevresi, G. Marmara Bölümü’nde Balıkesir, Çanakkale çevresinde tarımı yapılır. Çerez olarak tüketildi ğ i gibi ya ğ da elde edilir.

25  Üzümden sonra yeti ş me alanı en geni ş olan meyvedir. Bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir.Ni ğ de, Nev ş ehir, Amasya, Tokat, Kastamonu, Bursa, Burdur, Isparta, Antalya önemli elma üretim merkezlerimizdir. 25

26  Tropikal iklim bitkisidir. Yurdumuzda tarımı en fazla Akdeniz Bölgesinde geli ş mi ş tir (%88). Ayrıca Ege Bölgesi’nde İ zmir’e kadar olan güney kıyılarında, Güney Marmara Bölümü’nün so ğ uktan korunmu ş kıyılarında, Do ğ u Karadeniz Bölümü’nde Rize çevresinde ve Güney Do ğ u Anadolu Bölgesi’nin batısında tarımı yapılmaktadır. 26

27  Tropikal iklim bitkisidir. Yurdumuzda Akdeniz kıyılarında tarımı yapılabilmektedir. Bugün tarımı daha çok Alanya – Anamur arasında geli ş mi ş tir. 27

28  Anavatanı Türkiye’dir. En iyi yeti ş me ş artları Karadeniz iklim bölgesidir. Yurdumuz üretiminin %90 ‘ını Karadeniz Bölgesi kar ş ılar. En fazla Ordu- Giresun olmak üzere Karadeniz kıyılarında tarımı yapılmaktadır. Ayrıca Marmara Bölgesi’nde Sakarya çevresinde tarımı yapılır.  Türkiye dünya fındık üretiminde ve ihracatında ilk sırada yer alır (%60-70). 28

29  Akdeniz iklim bitkisidir. Kı ş ılıklı ğ ı ve yaz kuraklı ğ ı ister. En fazla tarımı ba ş ta AYDIN olmak üzere Ege Bölgesi’nde geli ş mi ş tir. Üretimin %80 i bu bölgeden kar ş ılanır. Türkiye dünya kuru incir üretiminde ilk sırada yer alır ve önemli ihracat ürünümüzdür. 29

30 Bol ve düzenli ya ğ ı ş ister. Bulutlu gün sayısı fazla olmalı, kı ş lar ılık geçmelidir. Yurdumuzda en iyi yeti ş me ş artlarını Do ğ u Karadeniz Bölümünde bulmu ş tur. Bugün Rize ba ş ta olmak üzere Ordu’dan Gürcistan sınırına kadar olan kıyı kesiminde tarımı yapılmaktadır. 30

31  Kı ş ın –4o ᵒ C ye kadar dayanabilen üzüm, bundan dolayı meyveler içinde yeti ş me alanı en geni ş olanıdır. Üzüm üretiminde ba ş ta Ege Bölgesi (Manisa, İ zmir, Denizli ) gelir. Yıllık yakla ş ık (4 milyon ton)  Dünya kuru üzüm üretimde ülkemiz ilk sıradadır. Ayrıca üzüm önemli ihracat ürünlerimizdendir. 31

32 32  Dünya genelinde Akdeniz ülkelerinde üretimi yapılan kayısının önemli bir kısmı kurutularak tüketilir.  Ülkemizde Malatya ba ş ta olmak üzere, Elazı ğ, Erzincan, Mersin, Antalya, Kars, Hatay gibi illerimizde yeti ş tirilmektedir. Yıllık toplam ya ş kayısı üretimi 500 bin ton civarındadır.  Dünya kuru kayısı üretiminin % 85’i ülkemizde yapılmaktadır.

33  Yurdumuzda sebze yeti ş tiricili ğ i en fazla Akdeniz Bölgesinde geli ş mi ş tir. Bu bölgeyi Ege ve Marmara Bölgeleri takip eder. En az geli ş ti ğ i bölgemiz D.Anadolu bölgesidir. Sebebi yaz mevsiminin çok kısa sürmesidir. Ayrıca İ ç Anadolu Bölgesinde de sulama yetersizli ğ inden dolayı sebze tarımı geli ş memi ş tir.  Sebze tarımı seracılık faaliyetleri ile Akdeniz ve Ege Bölgelerinde bütün yıl yapılabilmektedir. Seracılı ğ ın buralarda geli ş me sebepleri; kı ş ların ılık geçmesi ve güne ş li gün sayısının fazla olmasıdır. 33

34 Ülkemizde;yonca, fi ğ, burçak, mısır, korunga, üçgül gibi yem bitkileri ekilmekte yıllık kuru olarak 2.500.000 ton civarında ürün elde edilmektedir. Devlet tarafından desteklendi ğ i için üretimi son yıllarda artmı ş tır. Yem bitkileri üretimi daha çok hayvancılık yapılan do ğ u ve iç bölgelerimizde yaygındır. 34 KorungaFiğ

35 Ülkemiz iklim çe ş itlili ğ ine ba ğ lı olarak çok de ğ i ş ik türde tarım ürününe sahip ender ülkelerden biridir. Bu çe ş itlilik aynı zamanda farklı sanayi kollarının geli ş mesine de imkân tanımı ş tır. Ülkemiz ekonomisinde önemli bir yere sahip olan tarım sektörünün, modern tarım yöntemleriyle geli ş tirilerek, birim alandan alınan verimin yükseltilmesi ve de tarım gelirinin artırılması gerekir. Tarım ile geçimini saylayan bir çok ailenin gelir düzeyi yükseltilebilir ayrıca tarımın ülke ekonomisine yaptı ğ ı katkı arttırılabilir. 35

36 36


"1. 2 Cumhuriyetin kurulu ş undan bugüne tarımla u ğ ra ş anların oranı giderek azalsa da tarım ülkemiz için hayati önem ta ş ımaktadır. Tarım ürünleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları