Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TBMM’nin Saltanatı kaldırması, aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilemez? A) Millî egemenliğin güçlendirildiğine.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TBMM’nin Saltanatı kaldırması, aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilemez? A) Millî egemenliğin güçlendirildiğine."— Sunum transkripti:

1 http://www.rehberlik.biz.tr

2 TBMM’nin Saltanatı kaldırması, aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilemez? A) Millî egemenliğin güçlendirildiğine B) Demokrasiye geçiş için adım atıldığına C) Kişisel egemenliğin sona erdiğine D) Tüm yetkilerin TBMM’de toplandığına E) Devlet rejiminin adının konulduğuna

3 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda ilk değişiklikle aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir? A) Saltanatın kaldırılması B) Cumhuriyetin ilanı C) İstiklal Marşı’nın kabulü D) Halifeliğin kaldırılması E) Lozan Antlaşması’nın onaylanması

4 Aşağıdakilerden hangisi, 3 Mart 1924 günü TBMM’de kabul edilen kanunlar kapsamında değildir? A) Şeyhülislamlık makamının lağvedilmesi B) Osmanlı hanedanı üyelerinin Türkiye sınırları dışına çıkarılması C) Şer’iye ve Evkâf Bakanlığının kaldırılması D) Halifeliğin kaldırılması E) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

5 Aşağıdakilerden hangisi, yeni Türk alfabesinin kabul edilmesinden sonra okuryazar oranını artırmaya yöneliktir? A) Millet Mekteplerinin açılması B) Ankara Hukuk Mektebinin açılması C) Öğretimin Birleştirilmesi Yasası’nın kabul edilmesi D) Türk Ocaklarının kurulması E) Azınlık ve yabancı okullarının denetim altına alınması

6 Atatürk, “Bir toplum aynı amaca, bütün kadınlar ve erkekleriyle beraber yürümezse ilerlemesi ve medenileşmesine bilimsel olarak imkân yoktur.” demiştir. Aşağıdakilerden hangisinin, Atatürk’ün bu sözü doğrultusunda gerçekleştirildiği savunulabilir? A) Saltanatın kaldırılması B) Şapka giyilmesi hakkında kanun çıkarılması C) Soyadı Kanunu’nun yürürlüğe girmesi D) Medeni Kanun’un kabul edilmesi E) Halifeliğin kaldırılması

7 Aşağıdakilerden hangisinin, ekonomik ilişkilerdeki karışıklıkları önlemek amacıyla yapıldığı savunulamaz? A) Miladi takvimin kabul edilmesi B) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması C) Kılık ve kıyafet alanındaki düzenlemelerin yapılması D) Hafta tatilinin cuma gününden pazar gününe alınması E) Ölçü sisteminin değiştirilmesi

8 Türkiye Cumhuriyeti, Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın hazırlanmasında teknik ve ekonomik desteği aşağıdaki devletlerin hangisinden almıştır? A) Sovyetler Birliği B) Amerika Birleşik Devletleri C) İngiltere D) Fransa E) İtalya

9 1924 Anayasası’nın 88. maddesi “Türkiye’de din ve ırk ayırt edilmeksizin vatandaşlık bakımından herkese Türk denir.” şeklindedir. Bu madde Atatürk’ün, I. milliyetçilik, II. laiklik, III. Halkçılık ilkelerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

10 Aşağıdakilerden hangisinin dilde sadeleştirmeye etkisi olduğu savunulamaz? A) İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması hakkında Kanun’un çıkarılması B) Türk Ceza Kanunu’nun çıkarılması C) Türkçe bilim terimlerinin hazırlanması D) Türk Dil Kurumunun kurulması E) Harf inkılabının yapılması

11 Mustafa Kemal Paşa’nın Nutuk’unda, I. TBMM’nin açılması, II. Halifeliğin kaldırılması, III. Serbest Cumhuriyet Partisinin kurulması olaylarından hangileri yer almaktadır? A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I, II ve III

12 Atatürk Dönemi’nin son başbakanı aşağıdakilerden hangisidir? A) İsmet İnönü B) Fethi Okyar C) Şükrü Saraçoğlu D) Celâl Bayar E) Rauf Orbay

13 http://www.rehberlik.biz.tr

14 Aşağıdakilerden hangisi, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun (Öğretim Birliği) sonuçlarından biri değildir? A) Öğretim ilkelerinde birlik sağlanması B) Genel eğitim kurumlarının Millî Eğitim Bakanlığına bağlanması C) İlk Maarif Kongresi’nin düzenlenmesi D) Ulusal kültür birliğinin sağlanması için ortam hazırlanması E) Dinî esaslara dayalı eğitim anlayışının terk edilmesi

15 Kurtuluş Savaşı’nın anlamını ve bağımsızlık isteğini dile getirecek bir marşın yazılması için yarışmayı aşağıdakilerden hangisi açmıştır? A) Millî Savunma Bakanlığı B) Genelkurmay Başkanlığı C) Millî Eğitim Bakanlığı D) İçişleri Bakanlığı E) Dışişleri Bakanlığı

16 Aşağıdakilerden hangisi Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun uygulamalarından biri değildir? A) Çeşitli sanayi kuruluşlarına devlet arazisi tahsis edilmesi B) Bazı işletmelere taşıma hizmetlerinde indirim sağlanması C) Millî tasarruf ve mevduatın artması için Türkiye İş Bankasının kurulması D) Vergilerde muafiyetler getirilmesi E) Devlet daireleri için yerli ürün kullanma zorunluluğunun getirilmesi

17 Türk İnkılabı’nın, I. belli bir ideolojiye bağlı olarak ortaya çıkma, II. başka uluslara örnek olma, III. tek kişinin egemenliğine dayalı ülke idaresini değiştirme durumlarının, hangileri bakımından Rus İnkılabı’ndan farklı olduğu savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

18 Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi Medreselerin kapatılması Medeni Kanun’un kabul edilmesi Yukarıdaki gelişmeler aşağıda verilen Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkilendirilemez? A) Laiklik B) Devletçilik C) Milliyetçilik D) Halkçılık E) İnkılapçılık

19 Aşağıdakilerden hangisinin sosyal hayattaki ayrıcalıkları önlemek amaçlı olduğu savunulamaz? A) Tekke ve zaviyelerin kapatılması B) Hacı, ağa, hafız, molla gibi unvanların kaldırılması C) Medeni Kanun’un kabul edilmesi D) Devlet İstatistik Enstitüsünün kurulması E) Dini giysilerin mabetler dışında giyilmesinin yasaklanması

20 Mustafa Kemal, “Hiçbir sınır tanımayarak dünyadaki bütün Türkleri bir devlet olarak birleştirmek, ulaşılamayacak bir amaçtır. Bu, yüzyılların ve yüzyıllarca yaşamakta olan insanların çok acı, çok kanlı olaylar ile ortaya koyduğu bir gerçektir.” demiştir. Mustafa Kemal bu sözüyle, Osmanlı Devleti’nin yıkılışı döneminde savunulan aşağıdaki fikir akımlarından hangisini eleştirmiştir? A) Osmanlıcılık B) Turancılık C) Milliyetçilik D) Batıcılık E) İslamcılık

21 Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi gelişmelerinden biri değildir? A) Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması B) Halifeliğin kaldırılması C) Çok partili hayata geçiş amacıyla siyasi partilerin kurulması D) Sadabat Paktı’nın imzalanması E) Kanuni Esasi'nin kabul edilmesi

22 Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk Döneminde tarımı geliştirmek amacıyla yapılan çalışmalardan biri değildir? A) Aşar vergisinin kaldırılması B) Ziraat Bankasının kurulması C) Numune çiftliklerinin kurulması D) Yüksek Ziraat Enstitüsünün kurulması E) Tarım satış kooperatiflerinin kurulması

23 http://www.rehberlik.biz.tr

24 Türk Devriminin “Cumhuriyetçilik ilkesi saltanat ve hilafete karşıdır.” yargısının, I. egemenliğin millete ait olması, II. yönetimin din kurallarına dayandırılmaması, III. azınlık okullarının öğretime devam etmesine izin verilmesi durumlarından hangileriyle ilgili olduğu savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

25 1961 Anayasası’nda Türk milletini, bütün fertleriyle kaderde, kıvançta ve tasada ortak kılmak, bölünmez bir bütün hâlinde millî bilinç ve ülkü etrafında toplamak biçiminde ifade edilen ilke, aşağıdakilerden hangisidir? A) Milliyetçilik B) Halkçılık C) Laiklik D) Devletçilik E) Cumhuriyetçilik

26 1929-1930 yılları arasında dünyada ekonomik bunalım baş göstermiş, bu durum Türk Devleti’nin ekonomisine yeni bir yön vermesini gerektirmiştir. Bu gereksinim, I. devletçilik ilkesinin uygulanması, II. ilk beş yıllık sanayi planının hazırlanması, III. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması gelişmelerinden hangilerini sağlamıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

27 Yeni Türk Devleti’nde aşağıdakilerden hangisiyle yaşanan sorunun, egemenlik anlayışından kaynaklandığı savunulamaz? A) Yabancı okullar B) Osmanlı borçları C) Kabotaj hakkı D) Boğazlar E) Kapitülasyonlar

28 I. Türk Tarih Kurumunun kurulması II. Türk Dil Kurumunun açılması III. Şapka giyilmesi hakkında kanun çıkarılması Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin, Atatürk milliyetçiliğinin gelişmesinde ve hızlanmasında etkili olduğu savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

29 I. Seçmen yaşının 18’den 22’ye çıkarılması II. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi III. Tek dereceli seçim sistemine geçilmesi Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde yapılan değişiklikler arasındadır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

30 I. Köylüden ağır vergilerin kaldırılması II. Köylünün üretim becerilerinin artırılması III. Köylünün bilgi ve görüşünü artıracak önlemlerin alınması IV. Toprağı olmayan köylülere toprak verilmesi Köycülük siyasetinin yukarıdaki esaslarından hangilerinin, köylerde açılan köy enstitülerinin amaçları arasında olduğu savunulabilir? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve III E) II, III ve IV

31 Türkiye’de demokrasinin yerleşmesi amacıyla, I. Atatürk ilkelerinin Anayasa’ya girmesi, II. Demokrat Partinin kurulması, III. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulması gelişmelerinden hangileri Atatürk döneminde sağlanmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

32 http://www.rehberlik.biz.tr

33 Ülkedeki tüm siyasi görüşlerin yönetime yansıtılması amacıyla, I. Terakkiperver Cumhuriyet Partisinin kurulması, II. Serbest Cumhuriyet Partisinin kurulması, III. Demokrat Partinin kurulması gelişmelerinden hangileri Atatürk Döneminde gerçekleşmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

34 Türkiye Cumhuriyeti’nde Türk kadını erkekle eşit olarak, I. mirastan aynı oranda pay alma ve tanık olma, II. milletvekili seçme ve seçilme, III. belediye seçimlerine katılma haklarını kazanmıştır. Bu kazanımların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? A) I, II, III B) I, III, II C) II, I, III D) II, III, I E) III, I, II

35  Kapitülasyonların kaldırılması  Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması Yukarıdaki gelişmelerde aşağıdaki ilkelerden hangisinin temel alındığı savunulabilir? A) Bağımsızlık B) Laiklik C) Halkçılık D) Devletçilik E) İnkılapçılık

36 Atatürk’ün milliyetçilik anlayışının ırk, mezhep ve sınıf ayrılıklarına karşı olması, I. millî birlik ve beraberlik, II. kültürel birlik, III. sosyal dayanışma durumlarından hangilerini desteklediğini gösterir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

37 I. Hilafet II. Şeriye ve Evkâf Bakanlığı III. Erkânı Harbiye Bakanlığı 1924 yılında, yukarıdakilerden hangilerinin yönetim birliğini güçlendirmek amacıyla kaldırıldığı savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

38 Aşağıdakilerden hangisi, cumhuriyetin ilanının doğurduğu sonuçlardan biri değildir? A) Hükûmet kurmanın yeni yönteme bağlanması B) Devletin rejiminin adının konması C) İstiklal Marşı’nın kabul edilmesi D) Devletin başkanının belirlenmesi E) Halifeliğin kaldırılması

39 TBMM, aşağıdakilerden hangisiyle padişah ve halifenin siyasi ve hukuki yetkilerini üstlenmiştir? A) Teşkilat-ı Esâsiye Kanunu’nun kabul edilmesi B) Tekâlif-i Milliye Buyrukları’nın çıkarılması C) İstanbul’un resmen işgal edilmesi D) Lozan Antlaşması’nın imzalanması E) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması

40 Aşağıdakilerden hangisi demokratik devlet anlayışıyla bağdaşmaz? A) Seçimlerin düzenli aralıklarla tekrarlanması B) Gelir ve servet ediniminin kısıtlanması C) Etkin siyasi makama seçimle gelinmesi D) Siyasi partilerin serbestçe kurulması E) İktidarın el değiştirebilmesi

41 I. Atatürk ilkelerinin Türkiye Devleti’nin temel nitelikleri olarak kabul edilmesi II. Milletvekili yeminlerinin “Vallahi.” yerine “Namusum üzerine söz veriyorum.’’ şeklinde değiştirilmesi III. Anayasa Mahkemesinin kurulması Yukarıdakilerden hangileri Atatürk Dönemi gelişmeleri arasındadır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

42


"TBMM’nin Saltanatı kaldırması, aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilemez? A) Millî egemenliğin güçlendirildiğine." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları