Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TATÜRK DÖNEMİ ve DIŞ POLİTİKA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TATÜRK DÖNEMİ ve DIŞ POLİTİKA"— Sunum transkripti:

1 TATÜRK DÖNEMİ ve DIŞ POLİTİKA
2012 TATÜRK DÖNEMİ ve DIŞ POLİTİKA SORULARI

2 2012 KPSS Mustafa Kemal Paşa’nın Nutuk’unda, I. TBMM’nin açılması,
II. Halifeliğin kaldırılması, III. Serbest Cumhuriyet Partisinin kurulması olaylarından hangileri yer almaktadır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

3 2012 KPSS Aşağıdakilerden hangisinin, Atatürk Dönemi’nde Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkısı olduğu savunulamaz? A) Türkiye’nin Briand-Kellogg Paktı’na katılması B) Musul’un Ankara Antlaşması ile Irak’a bırakılması C) Almanya’nın yayılmacı politika izlemesi D) Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olması E) Türkiye’nin Sadabat Paktı’na üye olması

4 2012 KPSS yılları arasında Türk dış politikasının başlıca faaliyet alanını aşağıdakilerden hangisi oluşturmuştur? A) Bölgesel paktlar oluşturmak B) Boğazları denetim altına almak C) Milletler Cemiyetine üye olmak D) Hatay sorununu çözmek E) Lozan Antlaşması’ndan kalan sorunları gidermek

5 2012 KPSS Atatürk Dönemi’nin son başbakanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İsmet İnönü B) Fethi Okyar C) Şükrü Saraçoğlu D) Celâl Bayar E) Rauf Orbay

6 2012 KPSS İkinci Dünya Savaşı öncesinde, I. İtalya, II. Fransa,
III. Avusturya devletlerinden hangilerinin yayılmacı politikası, Türkiye’nin boğazlar sorununu gündeme getirmesine neden olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

7 2012 KPSS Aşağıdaki sorunlardan hangisinin çözümünde, Milletler Cemiyeti devreye girmemiştir? A) Musul B) Bozkurt-Lotus C) Yabancı okullar D) Hatay E) Etabli

8 TATÜRK DÖNEMİ ve DIŞ POLİTİKA
2011 TATÜRK DÖNEMİ ve DIŞ POLİTİKA SORULARI

9 2011 KPSS Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi gelişmelerinden biri değildir? A) Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması B) Halifeliğin kaldırılması C) Çok partili hayata geçiş amacıyla siyasi partilerin kurulması D) Sadabat Paktı’nın imzalanması E) Kanunu Esasi'nin kabul edilmesi

10 2011 KPSS I. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)
II. Milletler Cemiyeti III. Balkan Antantı Türkiye Cumhuriyeti’nin yukarıdaki kuruluşlara üye olma sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? A) I, II, III B) II, I, III C) II, III, I D) III, II, I E) III, I, II

11 2011 KPSS Aşağıdakilerden hangisi, Lozan Antlaşması imzalandıktan sonra Türkiye ile Fransa arasında gerginliğe sebep olan konulardan biri değildir? A) Osmanlı borçları B) Yabancı okullar C) Adana-Mersin demir yolları D) Bozkurt-Lotus davası E) Oniki Ada’nın silahlandırılması

12 2011 KPSS Türkiye'nin Milletler Cemiyetine üye olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz? A) Boğazlar sorununun barışçıl bir tutumla çözülmesi B) Avrupa'daki gruplaşmanın belirgin bir hal alması C) Türkiye'nin Batılı devletlerle sorunlarına barışçıl çözüm araması D) Türkiye'nin uluslararası politikada öneminin artması E) Türkiye'nin komşularıyla dostluk antlaşmaları imzalaması

13 TATÜRK DÖNEMİ ve DIŞ POLİTİKA
2010 TATÜRK DÖNEMİ ve DIŞ POLİTİKA SORULARI

14 2010 KPSS I. Menemen olayı II. Atatürk’e suikast girişimi
III. İslam Teali Cemiyetinin kurulması IV. Anzavur Ayaklanması Ulus egemenliğine dayalı rejime karşı bir tepki niteliğinde olan yukarıdaki gelişmelerden hangileri, cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleşmiştir? A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) III ve IV E) I, II ve III

15 2010 KPSS Yeni Türk Devleti’nde aşağıdakilerden hangisiyle yaşanan sorunun, egemenlik anlayışından kaynaklandığı savunulamaz? A) Yabancı okullar B) Osmanlı borçları C) Kabotaj hakkı D) Boğazlar E) Kapitülasyonlar

16 2010 KPSS Yeni Türk Devleti’nin, I. bağımsızlık, II. barışseverlik,
III. Devletçilik ilkelerinden hangilerini uluslararası ilişkilerde temel aldığı savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

17 2010 KPSS I. Seçmen yaşının 18’den 22’ye çıkarılması
II. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi III. Tek dereceli seçim sistemine geçilmesi Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde yapılan değişiklikler arasındadır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

18 2010 KPSS I. Nüfus mübadelesi II. Kardak kayalıkları
III. Kara sularının 6 milden 12 mile çıkarılması Türkiye ile Yunanistan arasında yukarıdaki konulardan hangileriyle ilgili olarak yaşanan sorun Atatürk zamanındadır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

19 2010 KPSS Bulgaristan, Balkan ülkesi olmasına rağmen Balkan Antantı’na girmemiştir. Bulgaristan’ın, Balkan Antantı’na girmemesinde, I. Romanya’dan Dobruca’yı almak istemesi, II. Ege Denizi’ne inmeyi amaçlaması, III. yeni bir savaşın Balkanlara sıçramasından endişe duyması durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

20 2010 KPSS Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde yaşanan dış olaylardan biri değildir? A) Türk-Amerikan ilişkilerinin gelişmesi B) Mısır’ın İngiliz yönetimine geçmiş olduğunun kabul edilmesi C) Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olması D) Boğazların Türk egemenliğine girmesi E) Türkiye’nin Kore Savaşı’na asker göndermesi

21 2010 KPSS Türkiye’de demokrasinin yerleşmesi amacıyla,
I. Atatürk ilkelerinin Anayasa’ya girmesi, II. Demokrat Partinin kurulması, III. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulması gelişmelerinden hangileri Atatürk döneminde sağlanmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

22 TATÜRK DÖNEMİ ve DIŞ POLİTİKA
2009 TATÜRK DÖNEMİ ve DIŞ POLİTİKA SORULARI

23 2009 KPSS Türkiye, Musul’un Misakımillî sınırları içinde olduğuna aşağıdakilerden hangisini gerekçe olarak göstermiştir? A) Türklerden başka ulusların da yaşamasını B) Sykes-Picot Anlaşması’na göre Fransızlara verilmiş olmasını C) Mondros Mütarekesi’nin imzalandığı tarihte Osmanlı sınırları içinde olmasını D) Petrol bakımından zengin olmasını E) İngiltere’nin mandası olmasını

24 2009 KPSS Atatürk Dönemi ekonomisinde,
I. Türkiye’nin ulusal çıkarlarına aykırı olmayan yabancı sermayeden yararlanma, II. Aşar vergisini kaldırma, III. Ekonomik politikaların uygulanmasında bilim ve teknolojiyi temel alma durumlarından hangileriyle üretimi artırmanın amaçlandığı savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

25 2009 KPSS 1929’da başlayan dünya ekonomik bunalımıyla dünya ticaretinde bir düşüş olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu durumla ortaya çıkan sonuçlardan biri değildir? A) Yaşamsal ham madde ihtiyacının artması B) Sömürge edinme yarışının başlaması C) Halkın alım gücünün azalması D) Para değerlerinin düşmesi E) İşsizliğin artması

26 2009 KPSS Ülkedeki tüm siyasi görüşlerin yönetime yansıtılması amacıyla, I. Terakkiperver Cumhuriyet Partisinin kurulması, II. Serbest Cumhuriyet Partisinin kurulması, III. Demokrat Partinin kurulması gelişmelerinden hangileri Atatürk Döneminde gerçekleşmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

27 2009 KPSS I. Atatürk ilkelerinin Türkiye Devleti’nin temel nitelikleri olarak kabul edilmesi II. Milletvekili yeminlerinin “Vallahi.” yerine “Namusum üzerine söz veriyorum.’’ şeklinde değiştirilmesi III. Anayasa Mahkemesinin kurulması Yukarıdakilerden hangileri Atatürk Dönemi gelişmeleri arasındadır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

28 2009 KPSS Atatürk Döneminde Türk hakimiyetinin sağlandığı Boğazların stratejik öneminin günümüzde daha da artmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu savunulamaz? A) Eski Doğu Bloku Ülkelerinin Batı ile ilişkilerinin yoğunlaşmaya başlaması B) Varşova Paktı’nın dağılması C) Boğazların Batı’ya açılan en önemli kapı olma özelliğini koruması D) Kafkaslardaki devletler arasında sınır sorunlarının yaşanması E) Rusya Federasyonu’nun Kafkas devletleri üzerinde etkinliğini korumaya çalışması

29 2009 KPSS Balkan Devletleri arasında yakınlaşma başlaması ve Balkan Paktı’nın kurulmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu savunulamaz? A) Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurulmuş olması B) İtalya’nın Doğu Akdeniz’e egemen olmak istemesi C) Almanya’da Nazi Partisinin iktidara gelmesi D) Silahlanma yarışının hızlanması E) İtalya’da faşizmin güçlenmesi


"TATÜRK DÖNEMİ ve DIŞ POLİTİKA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları