Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANLAMA RAPORU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANLAMA RAPORU."— Sunum transkripti:

1 1 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANLAMA RAPORU

2 2 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 2008-2012 Stratejik Planı

3 3 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. GENEL BİLGİLER 1.1 Tarihçe 1.2 Eğitim öğretim Programı 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 2.1 Durum Analizi 2.1.1 Eğitim 2.1.1.1 Bölümler ve Anabilim Dalları 2.1.1.2 Akademik Personel Durumu 2.1.2 Araştırma 2.1.3 Hizmet 2.2 Paydaşlar 2.3 GZFT Analizi 2.4 Varsayımlar 3. STRATEJİK PLAN 3.1 Misyon 3.2 Vizyon 3.3 Değerler-İlkeler 3.4 Stratejik Amaçlar ve Hedefler 4. UYGULAMA STRATEJİLERİ 4.1 Faaliyetler (Projeler) 5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 5.1 Performans Göstergeleri Oluşturulması 5.2 Planın Uygulanışının ve Performansının Değerlendirilmesi

4 4 Önsöz 10.12.2003 tarih ve 5018 Sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun 9. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

5 5 1.GENEL BİLGİLER 1.1 TARİHÇE Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 1998 tarihinde kurulmuştur. Anabilim Dalı’nın ilk öğretim üyeliklerine Yrd. Doç. Dr. Candan ÖZTÜRK ve Yrd. Doç. Dr. Nuran DELİALİOĞLU atanmış, bunu Eylül 2000’de Yrd. Doç. Dr. Gönül ASLAN ve Yrd. Doç. Dr. Feza OTAĞ’ın atanmaları izlemiş olup, Ekim 2002 tarihinde Prof. Dr. Gürol EMEKDAŞ’ın göreve başlamasıyla toplam öğretim üyesi sayısı beşe ulaşmıştır. Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde rutin laboratuvar hizmetleri verilmektedir. Ayrıca anabilim dalı, lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık eğitimleri de vermektedir. Tıp Fakültesi eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Tıbbi Laboratuvar Bölümü Mikrobiyoloji dersleri de anabilim dalımız öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir.

6 6 1.2 EĞİTİM ÖĞRETİM PROGRAMI

7 7 LİSANS EĞİTİMİ

8 8 Dönem-I Lisans Dersleri Mikrobiyolojiye Giriş(1 Saat) Bakterilerin morfolojisi ve sınıflandırılması(2 saat) Virüslerin morfolojisi ve sınıflandırılması(1 saat) Mantarların morfolojisi ve sınıflandırılması(1 Saat) Parazitlerin morfolojisi ve sınıflandırılması(2 Saat) Mikroorganizmaların beslenmesi ve üretilmesi(2 Saat) Mikroorganizmaların metabolizması ve enzimleri(1 Saat) Mikroorganizmaların genetik yapısı(2 Saat) Mikroorganizmalarda görülen değişiklikler(2 Saat) Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri(2 Saat) Mikroorganizmaların konağa giriş yolları, konak-parazit ilişkileri(1 saat) Mikroorganizmalarda virulans ve patojenite faktörleri, ekzotoksin ve endotoksinler(2 saat) Kemoterapötik maddeler(4 Saat) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Lisans Dersleri DÖNEM-I

9 9 Dönem-I Lisans Pratik Dersleri Mikrobiyoloji Laboratuvarında Kullanılan Araç Gereçlerin Tanıtımı, Mikroskop kullanımı ve nativ preparat hazırlanması, hareket muayenesi (2 Saat) Sterilizasyon ve dezenfeksiyon(2 saat) Besiyerleri, hazırlanması ve ekim yöntemleri(2 Saat) Bakteri koloni morfolojisi, basit ve Gram boyama(2 saat) Antibiyotik duyarlılık testleri(2 saat) DÖNEM-I Teorik23 Saat Pratik10 Saat TOPLAM33 Saat

10 10 Dönem-II Lisans Birinci Ders Kurulu Dersleri İmmünolojiye Giriş(1 Saat) İmmün sistemi oluşturan doku ve organlar(2 Saat) İmmün sistemin önemli hücreleri(1 Saat) Doğal Bağışıklık(1 Saat) Antijenler(1 Saat) Kazanılmış Bağışıklık(1 Saat) Immunglobulinler(2 Saat) Antijen-antikor ilişkisini gösteren testler(3 saat) Hücresel Bağışıklık(1 saat) Sitokinler(1 Saat) Transplantasyon ve tümör immünolojisi(1 saat) Kompleman sistemi(1 Saat) Otoimmünite(1 Saat) İnflamasyon Oluşumu(1 Saat) Mikroorganizmalara karşı immün yanıt(2 Saat) Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları(4 Saat) Kan Grupları(1 Saat) Aşılar ve Bağışık serumlar (2 Saat) Etyolojik Tanı Yöntemleri(2 Saat) DÖNEM II 1. DERS KURULU

11 11 Dönem-II Lisans Birinci Ders Kurulu Pratik Dersleri Serolojik deneylerde dilüsyon yöntemleri(2 Saat) Lam ve tüp aglütinasyonları(2 saat) ASO, CRP, hemaglütinasyon, hemaglütinasyon inhibisyon, kompleman birleşmesi deneyi, flokülasyon(2 Saat) Elektroforez, ELISA, IFAT(2 saat) DÖNEM II 1. DERS KURULU Teorik29 Saat Pratik8 Saat TOPLAM37 Saat

12 12 Dönem-II Lisans 2. Ders Kurulu Dersleri Normal vücud florası(1 saat)Neisseria-Listeria(2 Saat) E. Coli(1 Saat)Gram pozitif sporlu Basiller(1 Saat) Shigella(1 Saat)Clostridium(2 Saat) Salmonella(2 Saat)Corynebacterium(1 Saat) Klebsiella-Proteus(1 Saat)Mycobacterium tuberculosis(1 Saat) Yersinia-Pasteurella(1 Saat)Mycobacterium leprae ve diğer mycobacteriumlar(1 Saat) Vibrionaceae(1 Saat)Actinomyces-Nocardia(1 Saat) Campylobacter-Helicobacter(1 Saat)Spirochaetaceae-Treponema(1 Saat) Haemophilus-Legionella(1 Saat)Leptospira(1 Saat) Nonfermentatif Gram negatif Basiller(1 Saat)Riketsiya(1 Saat) Brucella-Bordotella-Francisella(1 Saat)Chlamydia(1 Saat) Staphylococcus(1 Saat)Mycoplasma(1 Saat) Streptococcus-Pneumococcus(2 Saat) Besin Zehirlenmeleri (1 Saat) DÖNEM II 2. DERS KURULU

13 13 Dönem-II Lisans 2. Ders Kurulu Pratik Dersleri Bakterilerin biyokimyasal özelliklerinin ve enzim sistemlerinin incelenmesi(2 Saat) Boğaz kültürü alımı, ekimi ve kolonilerin değerlendirilmesi, antibiyotik duyarlılık testleri(2 saat) Mikobakterilerde tanı yöntemleri(2 Saat) DÖNEM II 2. DERS KURULU Teorik30 Saat Pratik6 Saat TOPLAM36 Saat

14 14 Dönem-II Lisans 3. Ders Kurulu Dersleri Virüs morfolojisi ve sınıflandırılması(1 Saat)Arbovirüsler-Kızamıkçık(1 Saat) Virüslerin Laboratuvar Tanısı(2 Saat)Rotavirüsler ve diğer Gastroenterit etkeni virüsler(1 Saat) Adenovirüsler ve poxvirüsler(1 Saat)Kuduz(1 Saat) Herpesvirüsler(2 Saat)Retrovirüsler(1 Saat) Hepatit virüsler(3 Saat)HIV-AIDS(1 Saat) Picornavirüsler(1 Saat)Yavaş Virüs Enfeksiyonları(1 Saat) Orthomyxovirüsler(1 Saat)Tümör Virüsleri(1 Saat) Paramyxovirüsler(1 Saat) DÖNEM II 3. DERS KURULU Teorik19 Saat Pratik- Saat TOPLAM19 Saat

15 15 Dönem-II Lisans 4. Ders Kurulu Dersleri Yüzeyel Mantar Etkenleri(1 Saat) Subkutan ve derin mantar etkenleri(1 Saat) Fırsatçı mantar etkenleri(1 Saat) Protozoonlar I (Kamçılı ve yalancı ayaklı protozoonlar)(2 Saat) Protozoonlar II (Kan ve doku parazitleri)(3 Saat) Trematodlar(1 Saat) Cestodlar(2 Saat) Nematodlar(3 Saat) Tıbbi önemi olan artropodlar(1 Saat) DÖNEM II 4. DERS KURULU

16 16 Dönem-II Lisans 4. Ders Kurulu Pratik Dersleri Mantar inceleme yöntemleri(2 Saat) Dışkı parazitleri inceleme yöntemleri(2 Saat) Kan parazitleri ve artropod inceleme yöntemleri(2 saat) DÖNEM II 4. DERS KURULU Teorik15 Saat Pratik6 Saat TOPLAM21 Saat

17 17 DÖNEM III 1. DERS KURULU Dönem-III Lisans Birinci Ders Kurulu Dersleri Bağışık Yetmezliği olan Hastalarda Enfeksiyon Oluşturan Bakteriyel, viral, paraziter etkenler(2 saat) Hastane enfeksiyon etkenlerinin tanısında mikrobiyoloji laboratuvarının yeri(2 Saat) Sterilizasyon, dezenfeksiyon, antisepsi kuralları uygulanması ve kontrolu(1 Saat) Aşı ve serumların hazırlanışı(1 Saat) Antibiyotik kullanımında laboratuvarın yeri(1 Saat) PRATİK Steril vücut sıvıları, abse ve yara kültürlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi(3 Saat) Teorik7 Saat Pratik3 Saat TOPLAM10 Saat

18 18 DÖNEM III 2. DERS KURULU Dönem-III Lisans İkinci Ders Kurulu Dersleri Alt ve Üst Solunum Yolu İnfeksiyon etkenleri ve mikrobiyolojik tanısı(2 saat) Mikobakteri İnfeksiyonlarının Mikrobiyolojik Tanısı(1 Saat) Pratik Solunum Yolu Salgılarının incelenmesinde boyama ve kültür yöntemleri(3 saat) Teorik3 saat Pratik3 saat TOPLAM6 saat

19 19 DÖNEM III 3. DERS KURULU Teorik8 saat Pratik6 saat TOPLAM14 saat Dönem-III Lisans Üçüncü Ders Kurulu Dersleri Gastroenterit Etkenleri ve laboratuvar tanısı(2 Saat) Su: İnfeksiyon hastalıkları yönünden önemi, Su ile bulaşan infeksiyonlar. Suyun mikrobiyolojik incelenmesi ve değerlendirilmesi (1 Saat) Kanla bulaşan infeksiyon etkenleri ve kontrolü(1 Saat) Sıtma; Laboratuvar tanısı(1 Saat) Kan grupları, kan komponentleri ve transfüzyon(1 Saat) Donör Tarama Testleri(1 Saat) Kan ve kan komponentlerinin hazırlanması ve kullanımı(1 Saat) PRATİK Gastrointestinal sistemin bakteriyolojik incelemesi ve kültürlerinin değerlendirilmesi(2 Saat) Kalın damla, ince yayma preparat hazırlanması ve sıtma etkenlerinin incelenmesi(2 Saat) Viral hepatit etkenlerinin tanısında kullanılan testler ve yorumları(2 saat)

20 20 Dönem-III Lisans Dördüncü Ders Kurulu Dersleri Üriner Sistem İnfeksiyon Etkenleri ve mikrobiyolojik tanısı(1 Saat) Genital Sistem İnfeksiyon Etkenleri ve mikrobiyolojik tanısı(1 Saat) İntrauterin ve Ekstrauterin Bulaşan İnfeksiyon Etkenleri ve mikrobiyolojik tanısı(2 Saat) PRATİK Genital örnekler ve idrar incelemesi ve kültürlerinin değerlendirilmesi(2 Saat) Teorik4 Saat Pratik2 Saat TOPLAM6 Saat DÖNEM III 4. DERS KURULU

21 21 Dönem-III Lisans Beşinci Ders Kurulu Dersleri Deri infeksiyonlarında mikrobiyolojik tanı(1 Saat) Santral sinir sistemi infeksiyonlarında mikrobiyolojik tanı(1 Saat) Pratik Deri infeksiyon etkenlerinin mikrobiyolojik tanısı(2 Saat) Teorik2 Saat Pratik2 Saat TOPLAM4 Saat DÖNEM III 5. DERS KURULU

22 22 Toplam ders saati (yıllık)186 Toplam öğretim elemanı sayısı5 Öğretim elemanı başına düşen ders saati37.2

23 23 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

24 24 MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ KODDERS ADITUK MİK 525GENEL MİKROBİYOLOJİ2 0 2 MİK 526TEMEL BAKTERİYOLOJİ2 2 3 MİK 527TEMEL VİROLOJİ1 0 1 MİK 528TEMEL MİKOLOJİ1 0 1 MİK 529TEMEL PARAZİTOLOJİ1 0 1 MİK 530TEMEL İMMÜNOLOJİ1 0 1 MİK 531TIBBİ BAKTERİYOLOJİ2 4 4 MİK 532TIBBİ VİROLOJİ1 2 2 MİK 533TIBBİ MİKOLOJİ1 2 2 MİK 534TIBBİ PARAZİTOLOJİ2 2 3 MİK 535KLİNİK VE UYGULAMALI MİKROBİYOLOJİ2 4 4 MİK 536SEMİNERKREDİSİZ MİK 600UZMANLIK ALAN DERSİ4 0 4 (TUK): Teorik saati, Uygulama saati, Kredi

25 25 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI DOKTORA DERSLERİ KODDERS ADITUK ZORUNLU DERSLER MİK 617GELİŞİM VE ÖĞRENME3 0 3 MİK 618ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME 3 2 4 MİK 620SEMİNERKREDİSİZ MİK 600UZMANLIK ALAN DERSİ4 0 4 MİK 621HASTANE İNFEKSİYONLARI1 2 2 MİK 622KAN BANKACILIĞI VE TRANSFÜZYON TIBBI 1 2 2 MİK 623MİKROBİYOLOJİDE KLİNİK LABORATUVAR TEKNİKLERİ 1 3 2 MİK 624MOLEKÜLER TANI YÖNTEMLERİ1 3 2 MİK 625İLERİ İMMÜNOLOJİ2 2 3 SEÇMELİ DERSLER MİK 627BAKTERİ GENETİĞİ2 0 2 MİK 628AĞIZ MİKROBİYOLOJİSİ2 2 3 MİK 629BESİN MİKROBİYOLOJİSİ2 2 3 MİK 630ANAEROP BAKTERİLER1 2 2 MİK 631MİKROBİYOLOJİDE BİLGİSAYAR KULLANIMI 1 2 2 MİK 632FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ2 2 3

26 26 Anabilim Dalımızda Lisansüstü programında 26 adet ders bulunmaktadır.

27 27 LİSANS ve LİSANSÜSTÜ EĞİTİM Anabilim Dalımızda son 5 yılda Yüksek Lisans Doktora/Uzmanlık Toplam Tamamlanan 4-/37 Devam eden 43/512 Toplam 81119

28 28 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 2.1 Durum Analizi 2.1.1 Eğitim 2.1.2 Bölümler ve Anabilim Dalları 2.1.3 Akademik Personel Durumu 2.1.4 Araştırma 2.1.5 Hizmet

29 29 MEVCUT DURUM ANALİZİ

30 30 2.1.1 EĞİTİM Uzmanlık Eğitimi Doktora Eğitimi Yüksek Lisans Eğitimi Lisans Eğitimi (Tıp Fakültesi) Ön Lisans Eğitimi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu)

31 31 2.1.1.1 BÖLÜMLER ANABİLİM DALLARI

32 32 2.1.1.2 Akademik Personel Durumu Ünvan 1992-200020012002200320042005 Profesör -- 1111 Doçent -- 222 Yardımcı Doçent444222 Öğretim Görevlisi ------ Uzman ------ Diğer ------ TOPLAM 4 45555

33 33 Öğrenci Sayıları ve Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı Akademik Yıl ÖğrenciSayı (A) Ders Veren Öğretim Elemanı (B) Ders veren Öğretim Elemanı düşen Öğrenci Sayısı (A/B) 2001-2002 Lisans3757.4 Yüksek Lisans350.6 Doktora--- (Tıpta Uzmanlık)551 2002-2003 Lisans114522.8 Yüksek Lisans350.6 Doktora--- (Tıpta Uzmanlık)551 2003-2004 Lisans148529.6 Yüksek Lisans551 Doktora--- (Tıpta Uzmanlık)551 2004-2005 Lisans198539.6 Yüksek Lisans651.2 Doktora150.2 (Tıpta Uzmanlık)450.8 2005-2006 Lisans4258.4 Yüksek Lisans450.8 Doktora350.6 (Tıpta Uzmanlık)551

34 34 PERSONEL Akademik Personel Sayısı=13 5 Öğretim üyesi (1 Prof., 3 Doç. ve 1 Yrd. Doç) 3 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Araştırma Görevlisi 5 Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Anabilim Dalımız

35 35 2.1.2 Araştırma

36 36 ARAŞTIRMA ve BİLİMSEL FAALİYETLER Anabilim Dalımızda son 5 yılda SCI kapsamındaki uluslar arası hakemli dergilerde son 5 yıl içinde 33 adet makale yayınlanmıştır. Ulusal hakemli dergilerde ise son 5 yıl içinde 56 adet makale yayınlanmıştır.

37 37 Anabilim dalımızdaki öğretim üyeleri tarafından 2006 yılı içinde SCI kapsamındaki dergilerde 10 adet makale yayınlanmıştır. Anabilim Dalımızda 2006 yılında ARAŞTIRMA ve BİLİMSEL FAALİYETLER

38 38 ARAŞTIRMA ve BİLİMSEL FAALİYETLER Anabilim Dalımızda son 5 yılda Uluslararası ve ulusal kongrelerde toplam 73 adet tebliğ sunulmuştur.

39 39 ARAŞTIRMA ve BİLİMSEL FAALİYETLER Anabilim Dalımızda son 5 yılda Ayrıca çeşitli Ulusal ve Uluslararası kongrelerde çağrılı konuşmacı olarak 8 adet sunum yapılmıştır. Anabilim Dalımızda 2006 yılında Ayrıca çeşitli Ulusal kongrede 2 çağrılı konuşmacı olarak ve Uluslararası kongrede de 3 adet sözlü sunum yapılmıştır.

40 40 ARAŞTIRMA ve BİLİMSEL FAALİYETLER Anabilim Dalımızda son 5 yılda tamamlanan projeler Projenin adıKaynağıNumarası Dışkı Örneklerinden Entamoeba Histolytica Antjeni AranmasıBAPBAP-TF TTB (ND) 2004-2 5-10 Yaş Grubu Çocuklarında Üst Solunum Yolunda İzole Edilen Streptococcus Pnemonia Suşlarının Serotiplendirilmesi BAPBAP-TF TTB (GA) 2004-2 İlimizde Kutanöz Leismaniasis Etkeni İzalosyonu ve SeroprevalansıBAPBAP-TF TTB (GE) 2004-2 Mycobacterium tuberculosis'in antitüberküloz ilaçlara duyarlılıklarının belirlenmesinde BACTEC ve moleküler tanı yöntemlerinin karşılaştırılması BAPBAP-TF TTB (GA) 2004-3 Tamamlanan projelerden; SCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış 2 adet yayın üretilmiş, 1 adet en iyi poster ödülü kazanılmıştır.

41 41 ARAŞTIRMA ve BİLİMSEL FAALİYETLER Projenin adıKaynağıNumarası İlimizde kronik C hepatitine sebep olan hepatit C (HCV) virüsünün genotiplendirilmesiBAPBAP- TF TTB (GE) 2004-3 Havadan bulaşan küf mantarlarının hastane kaynaklı infeksiyonlar bakımından değerlendirilmesi BAPBAP-TF TTB (FO) 2004-3 Mersin ilinde Hepatit B ve Hepatit C'li Hastalarda SEN Virus PrevalansıBAPBAP-TF TTB (GE) 2006-1 Klinik Örneklerden İzole Edilen Streptococcus Pneumonie İzotlarında Penisilin Direncinin Klasik ve molekiler Yöntemlerle Belirlenmesi BAPBAP-TF TTB (GA) 2006-1 İnvaziv Candida İnfeksiyonunun Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile TanısıBAPBAP-TF TTB (FO) 2006-1 Mersin İline Bağlı Karaduvar Mahallesindeki İçme Su Kaynaklarında Cryptosporidium Ookistlerinin Araştırılması BAPBAP-SHMYO SP (GA) 2006-1 Anabilim Dalımızda son 5 yılda devam eden projeler

42 42 ARAŞTIRMA ve BİLİMSEL FAALİYETLER Anabilim Dalımızda son 5 yılda Anabilim Dalı elemanları 31 adet yurt içinde veya yurt dışında düzenlenen çeşitli bilimsel toplantılara katılmıştır. Anabilim dalı öğretim üyelerinin toplam 6 adet toplantıda bilimsel kurul üyeliği bulunmaktadır. Anabilim Dalımız tarafından öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri tarafından çağrılı seminerler düzenlenmiştir. Ayrıca her yarıyıl elemanlarımız tarafından Anabilim Dalı içi seminerler ve makale sunumları yapılmaktadır.

43 43 ARAŞTIRMA ve BİLİMSEL FAALİYETLER Anabilim Dalımızda son 5 yılda Editörlük3 Yayın Kurulu Üyeliği3 Hakemlik Ulusal- Hakemlik Uluslar arası1 Proje Değerlendirilmesi- Ödül Değerlendirilmesi-

44 44 Yıllara Göre Yayınlar, Bilimsel Etkinlikler ve Ödüllerin Dağılımı 20012002200320042005TOPLAM TOPLAM MAKALE Ulusal1718461156 Uluslar arası5875833 SCI/SSCI/AHCI5875833 ATIF SAYISI KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ22 KİTAP BÖLÜMÜ358 BİLDİRİ Ulusal Sözlü11 Poster1410832055 Uluslararası Sözlü Poster7631219 BİLİMSEL ETKİNLİKLER 4429221 BİLİMSEL ÖDÜLLER123

45 45 Eğitim-Öğretim Yıllarına Göre Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı Yıl Öğretim Üyesi Sayısı (A) UlusalUluslararasıSCI/SSCI/AHCI Sayı (B) Oran (B/A) Sayı (C) Oran (C/A) Sayı (D) Oran (D/A) 20013175.651.65 20025181.68 8 2003540.871.47 2004561.25151 20055112.281.68

46 46 Yapılan Projelerin Türü ve Durumunun Yıllara Göre Dağılımı Türü200120022003200420052006 TTTTDDTD BAP434 Toplam---4 T: Tamamlanmış, D:Devam Eden

47 47 2.1.3 Hizmet Hizmetten kasıt sağlık hizmeti olup ayrıca anabilim dalımız ve öğretim üyelerimiz fakülte içindeki diğer anabilim dallarına, diğer fakülte ve üniversitelere danışmanlık hizmeti de vermektedir.

48 48 ALT YAPI ME.Ü Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastane’sindeki Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarında bulunan cihazlar SistemAdet Bakteriyoloji laboratuvarı BACTEC (Otomatik Kan kültür cihazı)1 Mini API (Otomatik Bakteri identifikasyon Cihazı)1 Etüv2 Binoküler Işık Mikroskobu2 Soğutmalı Etüv1 Pastör Fırını1 Otoklav2 Distile su cihazı1 Seroloji laboratuvarı Santrifüj1 Shaker (yatay karıştırıcı)1 Vorteks1 Nefelometre (kit karşılığı)1 Mikro-ELISA (kit karşılığı)1 Makro-ELISA Cihazı, AXSYM (Abott) (kit karşılığı)2 Makro-ELISA Cihazı, VIDAS (Biomerieux) (kit karşılığı)1 Derin Dondurucu (-80  C) 1 Derin Dondurucu (-20  C) 2 Buz Dolabı6 Mikoloji laboratuvarı Binoküler ışık Mikroskobu1 Etüv1 Laminer flow kabin1

49 49 ALT YAPI ME.Ü Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastane’sindeki Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarında Bulunan Cihazlar SistemAdet PCR laboratuvarı Laminer flow kabin1 Termal cycler1 Cobas Amplicor (Roche) (kit karşılığı) 1 Görüntü Analiz Sistemi1 Güç Kaynağı2 Yatay ve dikey elektroforez tankları1’er adet Soğutmalı santrifüj1 Shaker Vorteks2

50 50 ME.Ü Tıp Fakültesi Yenişehir Kampüsü Mikobakteriyoloji Laboratuvarında Bulunan Cihazlar ALT YAPI SistemAdet Tuberkuloz laboratuvarı Etüv3 Floreran Mikroskop1 İnvert Mikroskop1 Laminer Flow kabin1 BACTEC (Otomatik mikobakteri kültürcihazı) (kit karşılığı) 1 Binoküler Işık Mikroskobu1 Soğutmalı Etüv1 CO 2 ‘li Etüv1 Hassas Terazi1 Sterilizatör (Pastör Fırını)2 Otoklav2 Distile su cihazı1 Bidistile su cigazı1 Vorteks2 Mikrodalga Fırın1 Mikro santrifüj1 Santrifüj (15 ml’lik tüp çavirebilen)1 PH metre1 Santrifüj (50 ml)3 Derin Dondurucu (-20  C) 2 Buz Dolabı4

51 51 2 sözleşmeli idari personel 3 Biyolog (biri sözleşmeli personel) 4 Sağlık Teknisyeni (biri sözleşmeli personel) PERSONEL Sağlık Personeli Sayısı=9 Anabilim Dalımız

52 52 Sınıflandırma1992-200020012002200320042005 Biyolog 122133 Teknisyen 345334 Sekreter 111112 İdari Personel Sayısının Yıllara Göre Dağılımı

53 53 RUTİN LABORATUVAR HİZMETİ Tüberküloz Laboratuvarı (izolasyon, identifikasyon, antibiyogram, tiplendirme) Seroloji (indirekt floresan antikor testleri-otoantikorlar ve infeksiyon serolojisi) İn-house PCR (TBC, EBV, PVB19, CMV) Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı ME.Ü. Araştırma ve Uygulama Hastanesi Bakteriyoloji (izolasyon, identifikasyon, antibiyogram, hücre sayımı) Parazitoloji Seroloji PCR (HBV DNA ve HCV RNA kantitatif değerlendirme) Mikoloji Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı ME.Ü. Temel Bilimler Binası-Yenişehir Kampüsü

54 54 Hizmet Türü1992-2000 (Sayı) 2001 (Sayı) 2002 (Sayı) 2003 (Sayı) 2004 (Sayı) 2005 (Sayı) Bakteriyolojik Kültür 619511.06614.94418.23820.51722.835 Tüberkuloz kültürü 63051189310548619101 Mikroskobik inceleme 259238603993260426182907 Parazitoloji 415156024602237128395577 Seroloji 104.557109.52086.899149.73686.92592.323 PCR 8691235 RUTİN LABORATUVAR HİZMETİ

55 55 DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Anabilim Dalımızın Öğretim Üyeleri öğrenci danışmanlığı yapmaktadır.

56 56 Anabilim Dalımızın Öğretim Üyelerinin son 5 yıl içinde fakülte içinde, değişik kurul ve komisyonlarda aldıkları ve devam eden bazı idari görevleri bulunmaktadır. –Mersin Üniversitesi İhale Komisyon Başkanlığı –Tıp Fakültesi Yayın Kurulu Üyeliği –Tıp Fakültesi 2. Sınıf Koordinatörlüğü –Mersin Üniversitesini Geliştirme Vakfı Denetleme Komisyon Başkanlığı –Mersin Üniversitesi Mersin Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeliği –Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Kurucu Müdürü –Mersin Üniversitesi Senatosu Üyeliği –Uzmanlık, yüksek lisans, doktora tez jüri üyeliği –Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcılığı –Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Kurucu Müdürü –Mersin Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Üyesi –Mersin üniversitesi Tıp Fakültesi Kalite Yönetimi Koordinatörü

57 57 Birimin Öğretim Üyelerinin Gerçekleştirdiği Hizmetlerin Yıllara Göre Dağılımı Hizmet Türü20012002200320042005 İDARİ GÖREV 1 665 TOPLANTI DÜZENLEME21 JÜRİ ÜYELİĞİ (uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi) 68

58 58 2.2 Paydaşlar Kurumumuzdan doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen kurum veya kuruluşlardır. Tanımlar Hizmet alanlar: Ürün ve hizmetlerimizden faydalananlar Çalışanlar: Ürün ve hizmetlerimizi üretenler Temel Ortak: Hiçbir zaman yolumuzu ayıramayacağımız kurumlar Stratejik ortak: Vizyonumuza ulaşmak için yola birlikte devam etmemiz gereken kurumlar

59 59 PAYDAŞLARIMIZ

60 60 Paydaşlar Hizmet alanlar Çalışanlar Temel Ortak Stratejik Ortak Anabilim Dalımız Akademik Personeli  ME.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığı  İdari Personel  Lisans Öğrenciler (yerli ve yabancı)  Lisans Üstü Öğrenciler   Veliler (yerli ve yabancı)  YÖK  o : BAZILARI  : TAMAMI Üniversite Yönetim Kurulu  Üniversite Senatosu  Üniversitelerarası Kurul   Rektörlük  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı  Mersin Verem Savaş Derneği  Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti  Sağlık Bakanlığı 

61 61 Paydaşlar Hizmet alanlar Çalışanlar Temel Ortak Stratejik Ortak Sağlık sektörü  Mezunlar  Bilimsel Araştırma Kuruluşları  Yazılı ve Görsel Basın (Kamu-Özel)  Diğer Kamu Kuruluşları  Toplum  Maliye Bakanlığı  Bilimsel Dergi Editörleri   Fakültemizin Diğer Anabilim Dalı Akademik Personeli   Diğer Üniversite ve Hastane Birimleri   Mersin Üniversitesinin Diğer Birimleri   Hasta Yakınları  Tedarikçi (Servis Hizmet Elemanları)  o : BAZILARI  : TAMAMI

62 62 HEDEF KİTLEMİZ Dış Hedef Kitle: Öğrenciler (Lisans+Yüksek Lisans+Doktora+Uzmanlık) Öğrenci Velileri Diğer Tıp Fakülteleri Diğer Anabilim Dalları Araştırma yapan öğretim elemanları Merkez ve ilçe verem savaş dispanserleri Sağlık güvencesi olan (Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR) kişiler Sağlık güvencesi olmayan (Yeşil Kart, Özel) kişiler Hasta yakınları Üniversiteler ve araştırma kuruluşları (TÜBİTAK, BAP, DPT ve TUBA) Çeşitli Bakanlıklar (Sağlık, Maliye, Çalışma, vb) Diğer Kamu Kuruluşları Toplum İç Hedef Kitle: Anabilim Dalı çalışanları

63 63 2.2 GZFT analizi (SWOT Analizi)

64 64 GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ GZFTGZFT Genç ve dinamik bir öğretim üyesi kadrosunun olması, üretken olması, Öğetim üyelerinin planlama yapabilme yeteneğinin olması, Anabilim Dalı’nın yeterli teknik donanıma sahip olması, Öğrenciler tarafından sevilen ve onlarla iyi, seviyeli ilişkiler kuran anabilim dalı olması. Öğretim yöntemleri açısından öğretim üyelerimizin, ders anlatma yeteneklerinin iyi olması, Hazırlanılan ders programının kapsamlı olması, Öğrencilerimizin teorik ders saatlerine katılımının sağlanması Öğrencilerle birebir diyalog kuruluyor olması Tıp Fakültesi’nin diğer anabilim dalları ile ve üniversitemizin diğer fakülteleri ile ortak projeler yürütülüyor olması, Yeterli sayıda bilgili ve eğitimli akademik personele sahip olunması, Bilgi paylaşımı ve yardımlaşmanın olduğu saygıya dayalı ilişkilere sahip olunması,

65 65 GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ GZFTGZFT Öğretim üyelerinin araştırma görevlilerini her konuda destekler olması, Ekipman, donanım açısından yeterli olmamız, Yabancı kaynaklardan yararlanabilmemiz Anabilim Dalının fakülte içi ve dışı araştırma tekliflerine açık olması, Makale ve seminerler ile güncel bilgilerin izleniyor ve tartışılıyor olması, Görsel sunum sistemlerimizin yeterli olmasını Rutin Laboratuvar çalışmalarla birebir öğretim yapılması, Asistanlarla birebir diyalog kurulması, Üretken olmamız (rutin hasta hizmeti+araştırma+öğrenci ve asistan eğitimi), Rotasyonel asistan eğitiminin olması, Düzenli makale ve seminer programlarının olması

66 66 Eğitim için gerekli kitapların yeterli olması, Yeterli sayıda internet erişim noktalarının olması, Değişik alanlarda tecrübeli öğretim elemanlarımızın olması, Ders içeriklerinin kapsamlı ve zengin olması, güncel hale getirilmeye çalışılması, Çağdaş eğitim için hedef koyabilme isteği, Öğrencilere slaytlarının verilmesi, Sınavların çoktan seçmeli olarak yapılarak adil olarak değerlendirilmesi GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ GZFTGZFT

67 67 ZAYIF YÖNLERİMİZ GZFTGZFT Öğretim üyelerinin takım çalışmasında yeterince başarılı olamaması, Pratik uygulamalar için yeterince zengin arşiv oluşturulamaması Yurt dışı araştırma merkezleri ile yapılan ortak çalışmaların az ve ilişkilerin zayıf olması, Akademik gelecek kaygısı olması (doktora sonrası iş güvencesinin olmaması), Ekonomik yetersizlik (maaşların ve kaynakların yetersiz olması), Yurt dışı kongrelere katılım desteğinin yetersiz olması, İdari personel ve destek hizmetlerinin sayısının yetersizliği. Araştırma görevlisi sayısının azlığı, Laboratuvarların sayısı ve alanının kısıtlı olması Öğrencilerin pratik eğitime aktif katılımındaki yetersizliği, Teknolojiye dayalı metodolojideki eksiklikler

68 68 Anabilim dalına ait ders notu ve laboratuvar klavuz çıktılarının henüz basılı bir kitap halinde olmaması, Öğrencilerin laboratuvar eğitiminde pratik derse katılımının sağlanamamasını Asistanların yoğun rutin hizmet ve nöbetlerinin akademik çalışmalarını olumsuz etkilemesi Fiziksel koşulların yetersizliği (Öğrenci laboratuvarı, çalışma odası, havalandırma, vb) Bilgisayar sayısının az olması, ZAYIF YÖNLERİMİZ GZFTGZFT

69 69 FIRSATLAR Lisans eğitiminde; –İyi yönetim anlayışı, –Sunu tekniklerinin gelişmesi –Yetişmiş insan gücü, Yurtiçi ve yurtdışı ilgili merkezlerle iletişim imkanlarının geliştirilmesi, Özelleşmiş çalışma grupları içinde yeni işbirliği ortamlarının yakalanması, Ders programına derslerin eklenmesi ve çıkarılması konusunda esnek olunması, Ders kitabı oluşturulma ihtimali, İnteraktif eğitime geçme olasılığı, Kendilerine daha fazla güvenen genç öğrencilerin yetişiyor olması, Öğrenciye daha fazla zaman tanıyan komite sistemi ile devamlılığın sağlanması, Yeni projelerin planlanması, Asistan sayısının artırılması, Asistanların yeni teknik öğrenme konusunda başka üniversitelere gönderilmesi, Mikrobiyoloji labaratuvar sayısının arttırılması ihtimali.

70 70 Kampüste serbest internet erişim noktalarının olması Dijital kaynaklara ulaşabilmek, Bilimsel araştırma projelerinin (BAP)’ın kurumsallaşması ve yasal olarak fonlandırılması, TÜBİTAK, TÜBA ve diğer proje desteklerinin ve AR-GE’ye ayrılan bütçenin her yıl arttırılması, KURUM DIŞI FIRSATLAR GZFTGZFT

71 71 Fiziki mekan yetersizliği, Ders yoğunluğunun fazla olması, Eğitim müfredatında sürekli arayışın olması Bilimsel ilerlemenin hızlı olması nedeniyle bazı kavram ve eğilimlere geç adaptasyon Finansal problemler Öğretim üyelerinin bireysel iş yüklerinin fazla olması Öğrenciler arasındaki kültürel farklılıklar Şehre, üniversiteye ve eğitim yöntemlerine adaptasyonda güçlük yaşanması, Öğrencinin zaman zaman derse motivasyonundaki eksiklikler TEHDİTLER GZFTGZFT

72 72 Kütüphanenin fiziki yapısının ve hizmet saatlerinin yetersizliği, Öğrenci sayısının sürekli artması, Yetişmiş insan gücünün (uzman asistan) azlığı, Hızla gelişen bilimin müfredatta sürekli değişikliğe zorlaması, Eğitim müfredatında sürekli arayış olması, Üyelerinin eğitim alanında ve rutin hastane hizmetlerinde yoğunlunun fazla olması, Asistanların bilimsel aktivitelere katılmalarında zaman zaman yaşanan isteksizlikleri, Anabilim Dalı’na ait teknik ve idari elemanların (sekreter, teknisyen ve personelin) yetersiz olması TEHDİTLER GZFTGZFT

73 73 KURUM DIŞI TEHDİTLER  YÖK ve üniversite politikalarının değişken olması  Yüksek lisans programında araştırma görevlisi alırken yaş sınırı koyulması. GZFTGZFT

74 74 2.4 Varsayımlar Mevcut durumda, vizyon/misyon önündeki engeller, –İlerleyen teknolojinin yakalanmasını sağlayacak gerekli yatırımların yapılamaması –Öğrenci kalitesindeki olası azalma Anabilim Dalımızın vizyon/misyonunu gerçekleştirmesi için hedeflerimiz arasında, eğitim ve araştırma için yeterli altyapının oluşturulması ile eğitim, öğretim ve araştırma materyallerinin (süreli yayın, kitap, fon kaynakları gibi) iyileştirilmesi gelmektedir. Ayrıca, üniversitenin ve bu arada anabilim dalımızın cazibe yeri haline getirilerek yüksek kaliteli öğrenci gelmesinin sağlanması gerekmektedir.

75 75 HİZMET ve ÜRÜNLERİMİZ Eğitim-Öğretim Mezunlar Bilimsel Danışmanlık Öğrenci Danışmanlığı Rutin laboratuvar hizmeti Bilimsel Araştırmalar Projeler Yayınlar Bilimsel Toplantılar İdari görevler

76 76 3. STRATEJİK PLAN

77 77 3.1 MİSYONUMUZ Lisans ve lisans üstü eğitim amacıyla; Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, laiklik ve Cumhuriyet ilkelerinden ödün vermeyen, çalışkan, dürüst, bilgi ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanan, topluma yararlı, evrensel değerler ışığında, modern, yaratıcı ve pozitif düşünen, katılımcı, üretken ve yarattığı değerlerle ülkesini tüm dünyada temsil eden üstün nitelikli hekim, mikrobiyolog ve bilim adamı yetiştirmek. Uluslar arası standartları yakalamış bir anabilim dalı olarak, sahip olduğumuz deneyim ve teknolojiden yararlanarak yüksek düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, üretilen bilgiyi toplum yararına sunarak, etkin biçimde kullanılmasını ve yayılmasını sağlamak, danışmanlık hizmetleri vermek.

78 78 3.2 VİZYONUMUZ Yaratıcı faaliyetler Topluma hizmet Sürekli eğitim ve öğretim Araştırmalar Ulusal ve uluslar arası düzeyde saygınlık Bilimsel ortamda saygınlık Mikrobiyoloji alanında önder bir anabilim dalı olmak Tercih edilebilirlik Ülke kalkınmasına katkı Nitelikli akademik kadro İleri teknolojiyi kullanma Standart bir laboratuvar Özgünlük (düşünce-araştırma) Ülke sorunları karşısında duyarlı Modern, yaratıcı ve pozitif düşünen, üretken, üstün nitelikli hekim ve mikrobiyolog yetiştirmek

79 79 3.3 DEĞERLER Adalet Ş effaflık Sorumluluk bilinci Yaratıcılık Yenilikçilik Çalışkanlık Öncülük İşbirlikçi Takım bilinci Liderlik Verici olmak Bilgiyi paylaşmak Saygılı olmak Etik değerlere bağlılık İdealist olmak Hoşgörülü olmak Çevre bilinci Kuruma bağlılık Veriye ve bilgiye dayalı karar almak

80 80 3.4 STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLERİ 4. UYGULAMA STRATEJİLERİ 4.1 Faaliyetler (Projeler) 5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 5.1 Performans Göstergeleri Oluşturulması 5.2 Planın Uygulanışının ve Performansının Değerlendirilmesi

81 81 Eğitim ve araştırma için teknolojik yeterli altyapının oluşturulması AMAÇLAR VE HEDEFLER I. STRATEJİK AMAÇ Hedef-1 Eğitim, öğretim ve araştırma materyallerinin (süreli yayın, kitap, fon kaynakları gibi) 2011yılına kadar iyileştirilmesi Performans Göstergeleri : Üniversitenin ve tabii ki anabilim dalımızın cazibe yeri haline getirilerek yüksek kaliteli öğrenci gelmesinin sağlanmasıdır.

82 82 Eğitim ve araştırma için teknolojik yeterli altyapının oluşturulması AMAÇLAR VE HEDEFLER I. STRATEJİK AMAÇ Hedef-2 2011 yılı sonuna kadar laboratuvarı daha etkin kullanılır hale getirerek ve yeni cihaz almak üzere geniş kapsamlı, çok merkezli bir proje hazırlamak (uluslar arası ortaklı) Performans Göstergeleri : Toplam proje sayısı

83 83 Eğitim ve araştırma için teknolojik yeterli altyapının oluşturulması AMAÇLAR VE HEDEFLER I. STRATEJİK AMAÇ Hedef-3 Alt yapı ve Donanım eksikliklerini gidermek Performans Göstergeleri : Laboratuvarımızın mekan sorununun giderilmiş olması

84 84 Yetiştirilen bilim adamı kalitesini artırmak. AMAÇLAR VE HEDEFLER II. STRATEJİK AMAÇ Hedef-1 2011 yılında tamamlanacak alt yapı projeleri ve öğrenciye yönelik laboratuvar uygulamaları değerlendirilerek teknolojik donanım eksikliğinin belirlenmesi. Performans Göstergeleri : Laboratuvar test ve cihazlarının çeşitliliği ile sayısı Alt yapı sorununun giderilmiş olması

85 85 Yetiştirilen bilim adamı kalitesini artırmak. AMAÇLAR VE HEDEFLER II. STRATEJİK AMAÇ Hedef-2 2011 yılı sonuna kadar 2005'deki yayın sayısını % 50 artırmak. Performans Göstergeleri : Öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı Proje sayısı Atıf sayısı

86 86 Yetiştirilen bilim adamı kalitesini artırmak. AMAÇLAR VE HEDEFLER II. STRATEJİK AMAÇ Hedef-3 2011 yılı sonuna kadar 2005'de sunulan tebliğ sayısını % 50 artırmak. Performans Göstergeleri : Öğretim elemanı başına düşen tebliğ sayısı

87 87 Yetiştirilen bilim adamı kalitesini artırmak. AMAÇLAR VE HEDEFLER II. STRATEJİK AMAÇ Hedef-4 2011 yılının sonuna kadar Anabilim Dalından en az 1 kişinin lisansüstü öğrenci, öğretim elemanı değişim programına katılmış olması. Performans Göstergeleri : Lisansüstü öğrenci, öğretim elemanı değişim programına katılan eleman sayısı

88 88 Çağdaş eğitim ve öğretim düzeyini sürdürmek için lisans ve lisans üstü eğitim ve öğretim programlarının güncelleştirilmesi AMAÇLAR VE HEDEFLER III. STRATEJİK AMAÇ Hedef-1 Lisans ve lisans üstü eğitimde verilen derlerde beceriye yönelik uygulamalara ağırlık verilmesi Performans göstergeleri: Laboratuvarda yeni teknik donanımların kullanılır olması 2006-2007 eğitim öğretim yılında başlaması ve 2011 yılında da sonuçların gözlenmesi

89 89 Akreditif bir laboratuvar olmak AMAÇLAR VE HEDEFLER IV. STRATEJİK AMAÇ Hedef-1 Konu ile ilgili eğitim-öğretim ve kurslara katılmak Performans göstergeleri: Konu ile ilgili belgelerin sağlanması

90 90 Tanı ve tedavide mikrobiyolojik parametrelerin çeşitliliğini arttırmak. AMAÇLAR VE HEDEFLER V. STRATEJİK AMAÇ Hedef-1 Yapılacak olan analizlerde gerekli sistemlerin temini ve eğitim-araştırma çalışmaları Performans göstergeleri: 2006-2008 yılları arasındaki planlanmış olan projelerin tamamlanmış olması

91 91 Gelişen bilim teknolojiyi takip etmek, AR-GE çalışmalarında yoğunlaşmak AMAÇLAR VE HEDEFLER VI. STRATEJİK AMAÇ Hedef-1 İnternet olanaklarının daha yaygın kullanılması, yurt dışındaki eğitim merkezlerine öğretim elemanı gönderilmesi Performans göstergeleri: Yurt dışındaki üniversitelerle iletişim halinde olma ve 2007 yılından itibaren öğretim elemanlarının yurt dışına görevlendirilmeleri

92 92 Kaynak yaratılması ve geliştirilmesi AMAÇLAR VE HEDEFLER VII. STRATEJİK AMAÇ Hedef-1 2011 yılında araştırma laboratuvarımızın olanakları ile yapılabilecek rutin analizleri belirlemek ve bunları talep edeceklerle ilgili piyasa araştırması yapmak. Performans Göstergeleri : Rutin analiz talep eden Anabilim Dalı sayısı Yardımcı laboratuvar personellerinin kalifiye hale getirilmiş olması

93 93 Bilimsel ve sosyal faaliyetlerde etkinlik ve verimliliği artırmak AMAÇLAR VE HEDEFLER VIII. STRATEJİK AMAÇ Hedef-1 2006 - 2007 yılında anabilim dalında düzenlenecek Mikrobiyolojinin çeşitli alanlarında düzenlenecek olan çağrılı seminerlere katılımın % 20 oranında arttırılmasının planlanması. Performans Göstergeleri : Farklı birimlerle planlanan ortak çalışma sayısı, Ortak çalışmalardan üretilen yayın sayısı

94 94 Bilimsel ve sosyal faaliyetlerde etkinlik ve verimliliği artırmak AMAÇLAR VE HEDEFLER VIII. STRATEJİK AMAÇ Hedef-2 2007 yılında diğer Anabilim Dalları arasında ortak seminerler düzenlemek Performans Göstergeleri : Gerçekleştirilen ortak seminerlerin sayısı

95 95 Bilimsel ve sosyal faaliyetlerde etkinlik ve verimliliği artırmak AMAÇLAR VE HEDEFLER VIII. STRATEJİK AMAÇ Hedef-3 2006 ve 2007 yılı içinde kültürel ve sosyal aktivitelerin düzenlenmesi Performans Göstergeleri : Düzenlenen kültürel ve sosyal aktivitelerin sayısı

96 96 Daha etkin ve kaliteli eğitim-öğretim, araştırma ve sağlık hizmeti verebilmek için güvenli ve geniş çalışma alanlarının olması AMAÇLAR VE HEDEFLER IX. STRATEJİK AMAÇ Hedef-1 Yeni Tıp fakültesi Hastanesi inşaat projesinde amaçlarımız doğrultusunda yer almak Performans Göstergeleri : 2011 yılına kadar yerleşmiş olmak.

97 97 Eğitim ve öğretimde kaliteyi artırmak AMAÇLAR VE HEDEFLER X. STRATEJİK AMAÇ Hedef-1 Anabilim Dalımızdaki öğretim üyelerinin Eğiticilerin Eğitilmesi Kursunu almalarının sağlanması Performans Göstergeleri : 2006 yılından itibaren Eğiticilerin Eğitilmesi kursuna katılmış olan öğretim üyesi sayısı

98 98 Eğitim ve öğretimde kaliteyi artırmak AMAÇLAR VE HEDEFLER X. STRATEJİK AMAÇ Hedef-2 Anabilim Dalı Derslerine ait amaç, öğrenim hedefleri, ders kaynaklarını içeren katoloğ hazırlanması bu bilgilere elektronik ortamdan ulaşılabilmesi Performans Göstergeleri : 2011 yılının sonunda üniversitemizin web sayfasından bu kaynakların erişiminin sağlanmış olması

99 99 Araştırma kalitesi ve verimliliğini artırmak AMAÇLAR VE HEDEFLER XI. STRATEJİK AMAÇ Hedef-1 Gerekli cihazların laboratuvarımıza kazandırılması, viroloji laboratuvarının yapılandırılması Performans Göstergeleri : Bu amaç doğrultusunda yapılmış projeler Konu ile ilgili alt yapının sağlanması için diğer üniversitelere gönderilmiş öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri Eğitim kurslarına katılmış eleman sayısı

100 100 Araştırma kalitesi ve verimliliğini artırmak AMAÇLAR VE HEDEFLER XI. STRATEJİK AMAÇ Hedef-2 Anabilim Dalı laboratuvarlarımızın belli alanlarda (Bölgemiz için sorun önemli sağlık problemi oluşturan hastalıklar açısından; tüberküloz, Leishmaniyoz, gibi) gelişimini sağlayarak bölge laboratuvarı ve referans laboratuvar özelliği kazandırılması. Performans Göstergeleri : Konu ile ilgili yapılmış projeler Yayın sayısı Gereken testlerin laboratuvarımızda gerçekleştirilmiş olması


"1 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANLAMA RAPORU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları