Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANLAMA RAPORU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANLAMA RAPORU"— Sunum transkripti:

1 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANLAMA RAPORU
MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANLAMA RAPORU

2 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 2008-2012 Stratejik Planı

3 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. GENEL BİLGİLER 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
1.1 Tarihçe 1.2 Eğitim öğretim Programı 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 2.1 Durum Analizi 2.1.1 Eğitim Bölümler ve Anabilim Dalları Akademik Personel Durumu 2.1.2 Araştırma 2.1.3 Hizmet 2.2 Paydaşlar 2.3 GZFT Analizi 2.4 Varsayımlar 3. STRATEJİK PLAN 3.1 Misyon 3.2 Vizyon 3.3 Değerler-İlkeler 3.4 Stratejik Amaçlar ve Hedefler 4. UYGULAMA STRATEJİLERİ 4.1 Faaliyetler (Projeler) 5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 5.1 Performans Göstergeleri Oluşturulması 5.2 Planın Uygulanışının ve Performansının Değerlendirilmesi

4 Önsöz tarih ve 5018 Sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun 9. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

5 1.GENEL BİLGİLER 1.1 TARİHÇE
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 1998 tarihinde kurulmuştur. Anabilim Dalı’nın ilk öğretim üyeliklerine Yrd. Doç. Dr. Candan ÖZTÜRK ve Yrd. Doç. Dr. Nuran DELİALİOĞLU atanmış, bunu Eylül 2000’de Yrd. Doç. Dr. Gönül ASLAN ve Yrd. Doç. Dr. Feza OTAĞ’ın atanmaları izlemiş olup, Ekim 2002 tarihinde Prof. Dr. Gürol EMEKDAŞ’ın göreve başlamasıyla toplam öğretim üyesi sayısı beşe ulaşmıştır. Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde rutin laboratuvar hizmetleri verilmektedir. Ayrıca anabilim dalı, lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık eğitimleri de vermektedir. Tıp Fakültesi eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Tıbbi Laboratuvar Bölümü Mikrobiyoloji dersleri de anabilim dalımız öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir.

6 1.2 EĞİTİM ÖĞRETİM PROGRAMI

7 LİSANS EĞİTİMİ

8 Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Lisans Dersleri
DÖNEM-I Dönem-I Lisans Dersleri Mikrobiyolojiye Giriş (1 Saat) Bakterilerin morfolojisi ve sınıflandırılması (2 saat) Virüslerin morfolojisi ve sınıflandırılması (1 saat) Mantarların morfolojisi ve sınıflandırılması Parazitlerin morfolojisi ve sınıflandırılması (2 Saat) Mikroorganizmaların beslenmesi ve üretilmesi (2 Saat)  Mikroorganizmaların metabolizması ve enzimleri Mikroorganizmaların genetik yapısı Mikroorganizmalarda görülen değişiklikler Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri Mikroorganizmaların konağa giriş yolları, konak-parazit ilişkileri Mikroorganizmalarda virulans ve patojenite faktörleri, ekzotoksin ve endotoksinler Kemoterapötik maddeler (4 Saat)

9 Dönem-I Lisans Pratik Dersleri
Mikrobiyoloji Laboratuvarında Kullanılan Araç Gereçlerin Tanıtımı, Mikroskop kullanımı ve nativ preparat hazırlanması, hareket muayenesi (2 Saat) Sterilizasyon ve dezenfeksiyon (2 saat) Besiyerleri, hazırlanması ve ekim yöntemleri Bakteri koloni morfolojisi, basit ve Gram boyama Antibiyotik duyarlılık testleri Teorik 23 Saat Pratik 10 Saat TOPLAM 33 Saat

10 Dönem-II Lisans Birinci Ders Kurulu Dersleri
İmmünolojiye Giriş (1 Saat) İmmün sistemi oluşturan doku ve organlar (2 Saat) İmmün sistemin önemli hücreleri Doğal Bağışıklık Antijenler Kazanılmış Bağışıklık Immunglobulinler Antijen-antikor ilişkisini gösteren testler (3 saat) Hücresel Bağışıklık (1 saat) Sitokinler Transplantasyon ve tümör immünolojisi Kompleman sistemi Otoimmünite İnflamasyon Oluşumu Mikroorganizmalara karşı immün yanıt Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları (4 Saat) Kan Grupları Aşılar ve Bağışık serumlar Etyolojik Tanı Yöntemleri

11 Dönem-II Lisans Birinci Ders Kurulu Pratik Dersleri
Serolojik deneylerde dilüsyon yöntemleri (2 Saat) Lam ve tüp aglütinasyonları (2 saat) ASO, CRP, hemaglütinasyon, hemaglütinasyon inhibisyon, kompleman birleşmesi deneyi, flokülasyon Elektroforez, ELISA, IFAT Teorik 29 Saat Pratik 8 Saat TOPLAM 37 Saat

12 Dönem-II Lisans 2. Ders Kurulu Dersleri
Normal vücud florası (1 saat) Neisseria-Listeria (2 Saat) E. Coli (1 Saat) Gram pozitif sporlu Basiller Shigella Clostridium Salmonella Corynebacterium Klebsiella-Proteus Mycobacterium tuberculosis Yersinia-Pasteurella Mycobacterium leprae ve diğer mycobacteriumlar Vibrionaceae Actinomyces-Nocardia Campylobacter-Helicobacter Spirochaetaceae-Treponema Haemophilus-Legionella Leptospira Nonfermentatif Gram negatif Basiller Riketsiya Brucella-Bordotella-Francisella Chlamydia Staphylococcus Mycoplasma Streptococcus-Pneumococcus Besin Zehirlenmeleri

13 Dönem-II Lisans 2. Ders Kurulu Pratik Dersleri
Bakterilerin biyokimyasal özelliklerinin ve enzim sistemlerinin incelenmesi (2 Saat) Boğaz kültürü alımı, ekimi ve kolonilerin değerlendirilmesi, antibiyotik duyarlılık testleri (2 saat) Mikobakterilerde tanı yöntemleri Teorik 30 Saat Pratik 6 Saat TOPLAM 36 Saat

14 Dönem-II Lisans 3. Ders Kurulu Dersleri
Virüs morfolojisi ve sınıflandırılması (1 Saat) Arbovirüsler-Kızamıkçık Virüslerin Laboratuvar Tanısı (2 Saat) Rotavirüsler ve diğer Gastroenterit etkeni virüsler Adenovirüsler ve poxvirüsler Kuduz Herpesvirüsler Retrovirüsler Hepatit virüsler (3 Saat) HIV-AIDS Picornavirüsler Yavaş Virüs Enfeksiyonları Orthomyxovirüsler Tümör Virüsleri Paramyxovirüsler Teorik 19 Saat Pratik - Saat TOPLAM

15 Dönem-II Lisans 4. Ders Kurulu Dersleri
Yüzeyel Mantar Etkenleri (1 Saat) Subkutan ve derin mantar etkenleri Fırsatçı mantar etkenleri Protozoonlar I (Kamçılı ve yalancı ayaklı protozoonlar) (2 Saat) Protozoonlar II (Kan ve doku parazitleri) (3 Saat) Trematodlar Cestodlar Nematodlar Tıbbi önemi olan artropodlar

16 Dönem-II Lisans 4. Ders Kurulu Pratik Dersleri
Mantar inceleme yöntemleri (2 Saat) Dışkı parazitleri inceleme yöntemleri Kan parazitleri ve artropod inceleme yöntemleri (2 saat) Teorik 15 Saat Pratik 6 Saat TOPLAM 21 Saat

17 Dönem-III Lisans Birinci Ders Kurulu Dersleri
Bağışık Yetmezliği olan Hastalarda Enfeksiyon Oluşturan Bakteriyel, viral, paraziter etkenler (2 saat) Hastane enfeksiyon etkenlerinin tanısında mikrobiyoloji laboratuvarının yeri (2 Saat) Sterilizasyon, dezenfeksiyon, antisepsi kuralları uygulanması ve kontrolu (1 Saat) Aşı ve serumların hazırlanışı Antibiyotik kullanımında laboratuvarın yeri PRATİK Steril vücut sıvıları, abse ve yara kültürlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi (3 Saat) Teorik 7 Saat Pratik 3 Saat TOPLAM 10 Saat

18 Dönem-III Lisans İkinci Ders Kurulu Dersleri
Alt ve Üst Solunum Yolu İnfeksiyon etkenleri ve mikrobiyolojik tanısı (2 saat) Mikobakteri İnfeksiyonlarının Mikrobiyolojik Tanısı (1 Saat) Pratik Solunum Yolu Salgılarının incelenmesinde boyama ve kültür yöntemleri (3 saat) Teorik 3 saat Pratik TOPLAM 6 saat

19 Dönem-III Lisans Üçüncü Ders Kurulu Dersleri
Gastroenterit Etkenleri ve laboratuvar tanısı (2 Saat) Su: İnfeksiyon hastalıkları yönünden önemi, Su ile bulaşan infeksiyonlar. Suyun mikrobiyolojik incelenmesi ve değerlendirilmesi (1 Saat) Kanla bulaşan infeksiyon etkenleri ve kontrolü Sıtma; Laboratuvar tanısı Kan grupları, kan komponentleri ve transfüzyon Donör Tarama Testleri Kan ve kan komponentlerinin hazırlanması ve kullanımı PRATİK Gastrointestinal sistemin bakteriyolojik incelemesi ve kültürlerinin değerlendirilmesi Kalın damla, ince yayma preparat hazırlanması ve sıtma etkenlerinin incelenmesi Viral hepatit etkenlerinin tanısında kullanılan testler ve yorumları (2 saat) Teorik 8 saat Pratik 6 saat TOPLAM 14 saat

20 Dönem-III Lisans Dördüncü Ders Kurulu Dersleri
Üriner Sistem İnfeksiyon Etkenleri ve mikrobiyolojik tanısı (1 Saat) Genital Sistem İnfeksiyon Etkenleri ve mikrobiyolojik tanısı İntrauterin ve Ekstrauterin Bulaşan İnfeksiyon Etkenleri ve mikrobiyolojik tanısı (2 Saat) PRATİK Genital örnekler ve idrar incelemesi ve kültürlerinin değerlendirilmesi Teorik 4 Saat Pratik 2 Saat TOPLAM 6 Saat

21 Dönem-III Lisans Beşinci Ders Kurulu Dersleri
Deri infeksiyonlarında mikrobiyolojik tanı (1 Saat) Santral sinir sistemi infeksiyonlarında mikrobiyolojik tanı Pratik Deri infeksiyon etkenlerinin mikrobiyolojik tanısı (2 Saat) Teorik 2 Saat Pratik TOPLAM 4 Saat

22 Toplam ders saati (yıllık)
186 Toplam öğretim elemanı sayısı 5 Öğretim elemanı başına düşen ders saati 37.2

23 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

24 MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ
KOD DERS ADI TUK MİK 525 GENEL MİKROBİYOLOJİ 2 0 2 MİK 526 TEMEL BAKTERİYOLOJİ 2 2 3 MİK 527 TEMEL VİROLOJİ 1 0 1 MİK 528 TEMEL MİKOLOJİ MİK 529 TEMEL PARAZİTOLOJİ MİK 530 TEMEL İMMÜNOLOJİ MİK 531 TIBBİ BAKTERİYOLOJİ 2 4 4 MİK 532 TIBBİ VİROLOJİ 1 2 2 MİK 533 TIBBİ MİKOLOJİ MİK 534 TIBBİ PARAZİTOLOJİ MİK 535 KLİNİK VE UYGULAMALI MİKROBİYOLOJİ MİK 536 SEMİNER KREDİSİZ MİK 600 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 0 4 (TUK): Teorik saati, Uygulama saati, Kredi

25 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI DOKTORA DERSLERİ
KOD DERS ADI TUK ZORUNLU DERSLER MİK 617 GELİŞİM VE ÖĞRENME 3 0 3 MİK 618 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME 3 2 4 MİK 620 SEMİNER KREDİSİZ MİK 600 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 0 4 MİK 621 HASTANE İNFEKSİYONLARI 1 2 2 MİK 622 KAN BANKACILIĞI VE TRANSFÜZYON TIBBI MİK 623 MİKROBİYOLOJİDE KLİNİK LABORATUVAR TEKNİKLERİ 1 3 2 MİK 624 MOLEKÜLER TANI YÖNTEMLERİ MİK 625 İLERİ İMMÜNOLOJİ 2 2 3 SEÇMELİ DERSLER MİK 627 BAKTERİ GENETİĞİ 2 0 2 MİK 628 AĞIZ MİKROBİYOLOJİSİ MİK 629 BESİN MİKROBİYOLOJİSİ MİK 630 ANAEROP BAKTERİLER MİK 631 MİKROBİYOLOJİDE BİLGİSAYAR KULLANIMI MİK 632 FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ

26 Lisansüstü programında 26 adet ders bulunmaktadır.
Anabilim Dalımızda Lisansüstü programında 26 adet ders bulunmaktadır.

27 LİSANS ve LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
Anabilim Dalımızda son 5 yılda Yüksek Lisans Doktora/Uzmanlık Toplam Tamamlanan 4 -/3 7 Devam eden 3/5 12 8 11 19

28 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
2.1 Durum Analizi 2.1.1 Eğitim 2.1.2 Bölümler ve Anabilim Dalları 2.1.3 Akademik Personel Durumu 2.1.4 Araştırma 2.1.5 Hizmet

29 MEVCUT DURUM ANALİZİ

30 2.1.1 EĞİTİM Uzmanlık Eğitimi Doktora Eğitimi Yüksek Lisans Eğitimi Lisans Eğitimi (Tıp Fakültesi) Ön Lisans Eğitimi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu)

31 2.1.1.1 BÖLÜMLER ANABİLİM DALLARI

32 2.1.1.2 Akademik Personel Durumu
Ünvan 2001 2002 2003 2004 2005 Profesör - 1 Doçent 2 Yardımcı Doçent 4 Öğretim Görevlisi Uzman Diğer TOPLAM 5

33 Öğrenci Sayıları ve Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı
Akademik Yıl Öğrenci Sayı (A) Ders Veren Öğretim Elemanı (B) Ders veren Öğretim Elemanı düşen Öğrenci Sayısı (A/B) Lisans 37 5 7.4 Yüksek Lisans 3 0.6 Doktora - (Tıpta Uzmanlık) 1 114 22.8 148 29.6 198 39.6 6 1.2 0.2 4 0.8 42 8.4

34 3 Sağlık Bilimleri Enstitüsü
PERSONEL Anabilim Dalımız Akademik Personel Sayısı=13 5 Öğretim üyesi (1 Prof., 3 Doç. ve 1 Yrd. Doç) 5 Tıpta Uzmanlık Öğrencisi 3 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Araştırma Görevlisi

35 2.1.2 Araştırma

36 ARAŞTIRMA ve BİLİMSEL FAALİYETLER
Anabilim Dalımızda son 5 yılda SCI kapsamındaki uluslar arası hakemli dergilerde son 5 yıl içinde 33 adet makale yayınlanmıştır. Ulusal hakemli dergilerde ise son 5 yıl içinde 56 adet makale yayınlanmıştır.

37 Anabilim Dalımızda 2006 yılında
ARAŞTIRMA ve BİLİMSEL FAALİYETLER Anabilim Dalımızda 2006 yılında Anabilim dalımızdaki öğretim üyeleri tarafından 2006 yılı içinde SCI kapsamındaki dergilerde 10 adet makale yayınlanmıştır.

38 ARAŞTIRMA ve BİLİMSEL FAALİYETLER
Anabilim Dalımızda son 5 yılda Uluslararası ve ulusal kongrelerde toplam 73 adet tebliğ sunulmuştur.

39 ARAŞTIRMA ve BİLİMSEL FAALİYETLER
Anabilim Dalımızda son 5 yılda Ayrıca çeşitli Ulusal ve Uluslararası kongrelerde çağrılı konuşmacı olarak 8 adet sunum yapılmıştır. Anabilim Dalımızda 2006 yılında Ayrıca çeşitli Ulusal kongrede 2 çağrılı konuşmacı olarak ve Uluslararası kongrede de 3 adet sözlü sunum yapılmıştır.

40 ARAŞTIRMA ve BİLİMSEL FAALİYETLER
Anabilim Dalımızda son 5 yılda tamamlanan projeler Projenin adı Kaynağı Numarası Dışkı Örneklerinden Entamoeba Histolytica Antjeni Aranması BAP BAP-TF TTB (ND) 5-10 Yaş Grubu Çocuklarında Üst Solunum Yolunda İzole Edilen Streptococcus Pnemonia Suşlarının Serotiplendirilmesi BAP-TF TTB (GA) İlimizde Kutanöz Leismaniasis Etkeni İzalosyonu ve Seroprevalansı BAP-TF TTB (GE) Mycobacterium tuberculosis'in antitüberküloz ilaçlara duyarlılıklarının belirlenmesinde BACTEC ve moleküler tanı yöntemlerinin karşılaştırılması BAP-TF TTB (GA) Tamamlanan projelerden; SCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış 2 adet yayın üretilmiş, 1 adet en iyi poster ödülü kazanılmıştır.

41 ARAŞTIRMA ve BİLİMSEL FAALİYETLER
Anabilim Dalımızda son 5 yılda devam eden projeler Projenin adı Kaynağı Numarası İlimizde kronik C hepatitine sebep olan hepatit C (HCV) virüsünün genotiplendirilmesi BAP BAP- TF TTB (GE) Havadan bulaşan küf mantarlarının hastane kaynaklı infeksiyonlar bakımından değerlendirilmesi BAP-TF TTB (FO) Mersin ilinde Hepatit B ve Hepatit C'li Hastalarda SEN Virus Prevalansı BAP-TF TTB (GE) Klinik Örneklerden İzole Edilen Streptococcus Pneumonie İzotlarında Penisilin Direncinin Klasik ve molekiler Yöntemlerle Belirlenmesi BAP-TF TTB (GA) İnvaziv Candida İnfeksiyonunun Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Tanısı BAP-TF TTB (FO) Mersin İline Bağlı Karaduvar Mahallesindeki İçme Su Kaynaklarında Cryptosporidium Ookistlerinin Araştırılması BAP-SHMYO SP (GA)

42 ARAŞTIRMA ve BİLİMSEL FAALİYETLER
Anabilim Dalımızda son 5 yılda Anabilim Dalı elemanları 31 adet yurt içinde veya yurt dışında düzenlenen çeşitli bilimsel toplantılara katılmıştır. Anabilim dalı öğretim üyelerinin toplam 6 adet toplantıda bilimsel kurul üyeliği bulunmaktadır. Anabilim Dalımız tarafından öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri tarafından çağrılı seminerler düzenlenmiştir. Ayrıca her yarıyıl elemanlarımız tarafından Anabilim Dalı içi seminerler ve makale sunumları yapılmaktadır.

43 ARAŞTIRMA ve BİLİMSEL FAALİYETLER
Anabilim Dalımızda son 5 yılda Editörlük 3 Yayın Kurulu Üyeliği Hakemlik Ulusal - Hakemlik Uluslar arası 1 Proje Değerlendirilmesi Ödül Değerlendirilmesi

44 Yıllara Göre Yayınlar, Bilimsel Etkinlikler ve Ödüllerin Dağılımı
2001 2002 2003 2004 2005 TOPLAM TOPLAM MAKALE Ulusal 17 18 4 6 11 56 Uluslar arası 5 8 7 33 SCI/SSCI/AHCI ATIF SAYISI KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ 2 KİTAP BÖLÜMÜ 3 BİLDİRİ Sözlü 1 Poster 14 10 20 55 Uluslararası 19 BİLİMSEL ETKİNLİKLER 9 21 BİLİMSEL ÖDÜLLER

45 Öğretim Üyesi Sayısı (A)
Eğitim-Öğretim Yıllarına Göre Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı Yıl Öğretim Üyesi Sayısı (A) Ulusal Uluslararası SCI/SSCI/AHCI Sayı (B) Oran (B/A) Sayı (C) Oran (C/A) Sayı (D) Oran (D/A) 2001 3 17 5.6 5 1.6 2002 18 8 2003 4 0.8 7 1.4 2004 6 1.2 1 2005 11 2.2

46 Yapılan Projelerin Türü ve Durumunun Yıllara Göre Dağılımı
2001 2002 2003 2004 2005 2006 T D BAP 4 3 Toplam - T: Tamamlanmış, D:Devam Eden

47 2.1.3 Hizmet Hizmetten kasıt sağlık hizmeti olup ayrıca anabilim dalımız ve öğretim üyelerimiz fakülte içindeki diğer anabilim dallarına, diğer fakülte ve üniversitelere danışmanlık hizmeti de vermektedir.

48 ALT YAPI ME.Ü Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastane’sindeki Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarında bulunan cihazlar Sistem Adet Bakteriyoloji laboratuvarı BACTEC (Otomatik Kan kültür cihazı) 1 Mini API (Otomatik Bakteri identifikasyon Cihazı) Etüv 2 Binoküler Işık Mikroskobu Soğutmalı Etüv Pastör Fırını Otoklav Distile su cihazı Seroloji laboratuvarı Santrifüj Shaker (yatay karıştırıcı) Vorteks Nefelometre (kit karşılığı) Mikro-ELISA (kit karşılığı) Makro-ELISA Cihazı, AXSYM (Abott) (kit karşılığı) Makro-ELISA Cihazı, VIDAS (Biomerieux) (kit karşılığı) Derin Dondurucu (-80 C) Derin Dondurucu (-20 C) Buz Dolabı 6 Mikoloji laboratuvarı Binoküler ışık Mikroskobu Laminer flow kabin

49 ALT YAPI ME.Ü Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastane’sindeki Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarında Bulunan Cihazlar Sistem Adet PCR laboratuvarı Laminer flow kabin 1 Termal cycler Cobas Amplicor (Roche) (kit karşılığı) Görüntü Analiz Sistemi Güç Kaynağı 2 Yatay ve dikey elektroforez tankları 1’er adet Soğutmalı santrifüj Shaker Vorteks

50 Tuberkuloz laboratuvarı
ALT YAPI ME.Ü Tıp Fakültesi Yenişehir Kampüsü Mikobakteriyoloji Laboratuvarında Bulunan Cihazlar Sistem Adet Tuberkuloz laboratuvarı Etüv 3 Floreran Mikroskop 1 İnvert Mikroskop Laminer Flow kabin BACTEC (Otomatik mikobakteri kültürcihazı) (kit karşılığı) Binoküler Işık Mikroskobu Soğutmalı Etüv CO2 ‘li Etüv Hassas Terazi Sterilizatör (Pastör Fırını) 2 Otoklav Distile su cihazı Bidistile su cigazı Vorteks Mikrodalga Fırın Mikro santrifüj Santrifüj (15 ml’lik tüp çavirebilen) PH metre Santrifüj (50 ml) Derin Dondurucu (-20 C) Buz Dolabı 4

51 PERSONEL Anabilim Dalımız Sağlık Personeli Sayısı=9
2 sözleşmeli idari personel 4 Sağlık Teknisyeni (biri sözleşmeli personel) 3 Biyolog (biri sözleşmeli personel)

52 İdari Personel Sayısının Yıllara Göre Dağılımı
Sınıflandırma 2001 2002 2003 2004 2005 Biyolog 1 2 3 Teknisyen 4 5 Sekreter

53 RUTİN LABORATUVAR HİZMETİ
Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı ME.Ü. Araştırma ve Uygulama Hastanesi Bakteriyoloji (izolasyon, identifikasyon, antibiyogram, hücre sayımı) Parazitoloji Seroloji PCR (HBV DNA ve HCV RNA kantitatif değerlendirme) Mikoloji Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı ME.Ü. Temel Bilimler Binası-Yenişehir Kampüsü Tüberküloz Laboratuvarı (izolasyon, identifikasyon, antibiyogram, tiplendirme) Seroloji (indirekt floresan antikor testleri-otoantikorlar ve infeksiyon serolojisi) İn-house PCR (TBC, EBV, PVB19, CMV)

54 RUTİN LABORATUVAR HİZMETİ
Hizmet Türü (Sayı) 2001 2002 2003 2004 2005 Bakteriyolojik Kültür 6195 11.066 14.944 18.238 20.517 22.835 Tüberkuloz kültürü 630 511 893 1054 861 9101 Mikroskobik inceleme 2592 3860 3993 2604 2618 2907 Parazitoloji 4151 5602 4602 2371 2839 5577 Seroloji 86.899 86.925 92.323 PCR 869 1235

55 DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Anabilim Dalımızın Öğretim Üyeleri öğrenci danışmanlığı yapmaktadır.

56 Anabilim Dalımızın Öğretim Üyelerinin son 5 yıl içinde fakülte içinde, değişik kurul ve komisyonlarda aldıkları ve devam eden bazı idari görevleri bulunmaktadır. Mersin Üniversitesi İhale Komisyon Başkanlığı Tıp Fakültesi Yayın Kurulu Üyeliği Tıp Fakültesi 2. Sınıf Koordinatörlüğü Mersin Üniversitesini Geliştirme Vakfı Denetleme Komisyon Başkanlığı Mersin Üniversitesi Mersin Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeliği Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Kurucu Müdürü Mersin Üniversitesi Senatosu Üyeliği Uzmanlık, yüksek lisans, doktora tez jüri üyeliği Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcılığı Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Kurucu Müdürü Mersin Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Üyesi Mersin üniversitesi Tıp Fakültesi Kalite Yönetimi Koordinatörü

57 JÜRİ ÜYELİĞİ (uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi) 8
Birimin Öğretim Üyelerinin Gerçekleştirdiği Hizmetlerin Yıllara Göre Dağılımı Hizmet Türü 2001 2002 2003 2004 2005 İDARİ GÖREV 1 6 5 TOPLANTI DÜZENLEME 2 JÜRİ ÜYELİĞİ (uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi) 8

58 2.2 Paydaşlar Kurumumuzdan doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen kurum veya kuruluşlardır. Tanımlar Hizmet alanlar: Ürün ve hizmetlerimizden faydalananlar Çalışanlar: Ürün ve hizmetlerimizi üretenler Temel Ortak: Hiçbir zaman yolumuzu ayıramayacağımız kurumlar Stratejik ortak: Vizyonumuza ulaşmak için yola birlikte devam etmemiz gereken kurumlar

59 PAYDAŞLARIMIZ

60 Anabilim Dalımız Akademik Personeli Ö ME.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığı
Paydaşlar Hizmet alanlar Çalışanlar Temel Ortak Stratejik Ortak Anabilim Dalımız Akademik Personeli Ö ME.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığı İdari Personel Lisans Öğrenciler (yerli ve yabancı) o Lisans Üstü Öğrenciler Veliler (yerli ve yabancı) YÖK Üniversite Yönetim Kurulu Ö Üniversite Senatosu Üniversitelerarası Kurul Rektörlük Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Mersin Verem Savaş Derneği Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Sağlık Bakanlığı o : BAZILARI Ö : TAMAMI

61 Bilimsel Araştırma Kuruluşları Yazılı ve Görsel Basın (Kamu-Özel)
Paydaşlar Hizmet alanlar Çalışanlar Temel Ortak Stratejik Ortak Sağlık sektörü Ö Mezunlar Bilimsel Araştırma Kuruluşları Yazılı ve Görsel Basın (Kamu-Özel) o Diğer Kamu Kuruluşları Toplum Maliye Bakanlığı Bilimsel Dergi Editörleri Fakültemizin Diğer Anabilim Dalı Akademik Personeli Diğer Üniversite ve Hastane Birimleri Mersin Üniversitesinin Diğer Birimleri Hasta Yakınları Tedarikçi (Servis Hizmet Elemanları) o : BAZILARI Ö : TAMAMI

62 HEDEF KİTLEMİZ Dış Hedef Kitle: İç Hedef Kitle:
Öğrenciler (Lisans+Yüksek Lisans+Doktora+Uzmanlık) Öğrenci Velileri Diğer Tıp Fakülteleri Diğer Anabilim Dalları Araştırma yapan öğretim elemanları Merkez ve ilçe verem savaş dispanserleri Sağlık güvencesi olan (Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR) kişiler Sağlık güvencesi olmayan (Yeşil Kart, Özel) kişiler Hasta yakınları Üniversiteler ve araştırma kuruluşları (TÜBİTAK, BAP, DPT ve TUBA) Çeşitli Bakanlıklar (Sağlık, Maliye, Çalışma, vb) Diğer Kamu Kuruluşları Toplum İç Hedef Kitle: Anabilim Dalı çalışanları

63 2.2 GZFT analizi (SWOT Analizi)

64 G Z F T GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ Genç ve dinamik bir öğretim üyesi kadrosunun olması, üretken olması, Öğetim üyelerinin planlama yapabilme yeteneğinin olması, Anabilim Dalı’nın yeterli teknik donanıma sahip olması, Öğrenciler tarafından sevilen ve onlarla iyi, seviyeli ilişkiler kuran anabilim dalı olması. Öğretim yöntemleri açısından öğretim üyelerimizin, ders anlatma yeteneklerinin iyi olması, Hazırlanılan ders programının kapsamlı olması, Öğrencilerimizin teorik ders saatlerine katılımının sağlanması Öğrencilerle birebir diyalog kuruluyor olması Tıp Fakültesi’nin diğer anabilim dalları ile ve üniversitemizin diğer fakülteleri ile ortak projeler yürütülüyor olması, Yeterli sayıda bilgili ve eğitimli akademik personele sahip olunması, Bilgi paylaşımı ve yardımlaşmanın olduğu saygıya dayalı ilişkilere sahip olunması,

65 G Z F T GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ Öğretim üyelerinin araştırma görevlilerini her konuda destekler olması, Ekipman, donanım açısından yeterli olmamız, Yabancı kaynaklardan yararlanabilmemiz Anabilim Dalının fakülte içi ve dışı araştırma tekliflerine açık olması, Makale ve seminerler ile güncel bilgilerin izleniyor ve tartışılıyor olması, Görsel sunum sistemlerimizin yeterli olmasını Rutin Laboratuvar çalışmalarla birebir öğretim yapılması, Asistanlarla birebir diyalog kurulması, Üretken olmamız (rutin hasta hizmeti+araştırma+öğrenci ve asistan eğitimi), Rotasyonel asistan eğitiminin olması, Düzenli makale ve seminer programlarının olması

66 G Z F T GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ Eğitim için gerekli kitapların yeterli olması, Yeterli sayıda internet erişim noktalarının olması, Değişik alanlarda tecrübeli öğretim elemanlarımızın olması, Ders içeriklerinin kapsamlı ve zengin olması, güncel hale getirilmeye çalışılması, Çağdaş eğitim için hedef koyabilme isteği, Öğrencilere slaytlarının verilmesi, Sınavların çoktan seçmeli olarak yapılarak adil olarak değerlendirilmesi

67 G Z F T ZAYIF YÖNLERİMİZ Öğretim üyelerinin takım çalışmasında yeterince başarılı olamaması, Pratik uygulamalar için yeterince zengin arşiv oluşturulamaması Yurt dışı araştırma merkezleri ile yapılan ortak çalışmaların az ve ilişkilerin zayıf olması, Akademik gelecek kaygısı olması (doktora sonrası iş güvencesinin olmaması), Ekonomik yetersizlik (maaşların ve kaynakların yetersiz olması), Yurt dışı kongrelere katılım desteğinin yetersiz olması, İdari personel ve destek hizmetlerinin sayısının yetersizliği. Araştırma görevlisi sayısının azlığı, Laboratuvarların sayısı ve alanının kısıtlı olması Öğrencilerin pratik eğitime aktif katılımındaki yetersizliği, Teknolojiye dayalı metodolojideki eksiklikler

68 G Z F T ZAYIF YÖNLERİMİZ Anabilim dalına ait ders notu ve laboratuvar klavuz çıktılarının henüz basılı bir kitap halinde olmaması, Öğrencilerin laboratuvar eğitiminde pratik derse katılımının sağlanamamasını Asistanların yoğun rutin hizmet ve nöbetlerinin akademik çalışmalarını olumsuz etkilemesi Fiziksel koşulların yetersizliği (Öğrenci laboratuvarı, çalışma odası, havalandırma, vb) Bilgisayar sayısının az olması,

69 FIRSATLAR Lisans eğitiminde;
İyi yönetim anlayışı, Sunu tekniklerinin gelişmesi Yetişmiş insan gücü, Yurtiçi ve yurtdışı ilgili merkezlerle iletişim imkanlarının geliştirilmesi, Özelleşmiş çalışma grupları içinde yeni işbirliği ortamlarının yakalanması, Ders programına derslerin eklenmesi ve çıkarılması konusunda esnek olunması, Ders kitabı oluşturulma ihtimali, İnteraktif eğitime geçme olasılığı, Kendilerine daha fazla güvenen genç öğrencilerin yetişiyor olması, Öğrenciye daha fazla zaman tanıyan komite sistemi ile devamlılığın sağlanması, Yeni projelerin planlanması, Asistan sayısının artırılması, Asistanların yeni teknik öğrenme konusunda başka üniversitelere gönderilmesi, Mikrobiyoloji labaratuvar sayısının arttırılması ihtimali.

70 KURUM DIŞI FIRSATLAR G Z F T
Kampüste serbest internet erişim noktalarının olması Dijital kaynaklara ulaşabilmek, Bilimsel araştırma projelerinin (BAP)’ın kurumsallaşması ve yasal olarak fonlandırılması, TÜBİTAK, TÜBA ve diğer proje desteklerinin ve AR-GE’ye ayrılan bütçenin her yıl arttırılması,

71 TEHDİTLER G Z F T Fiziki mekan yetersizliği,
Ders yoğunluğunun fazla olması, Eğitim müfredatında sürekli arayışın olması Bilimsel ilerlemenin hızlı olması nedeniyle bazı kavram ve eğilimlere geç adaptasyon Finansal problemler Öğretim üyelerinin bireysel iş yüklerinin fazla olması Öğrenciler arasındaki kültürel farklılıklar Şehre, üniversiteye ve eğitim yöntemlerine adaptasyonda güçlük yaşanması, Öğrencinin zaman zaman derse motivasyonundaki eksiklikler

72 G Z F T TEHDİTLER Kütüphanenin fiziki yapısının ve hizmet saatlerinin yetersizliği, Öğrenci sayısının sürekli artması, Yetişmiş insan gücünün (uzman asistan) azlığı, Hızla gelişen bilimin müfredatta sürekli değişikliğe zorlaması, Eğitim müfredatında sürekli arayış olması, Üyelerinin eğitim alanında ve rutin hastane hizmetlerinde yoğunlunun fazla olması, Asistanların bilimsel aktivitelere katılmalarında zaman zaman yaşanan isteksizlikleri, Anabilim Dalı’na ait teknik ve idari elemanların (sekreter, teknisyen ve personelin) yetersiz olması

73 KURUM DIŞI TEHDİTLER G Z F T
YÖK ve üniversite politikalarının değişken olması Yüksek lisans programında araştırma görevlisi alırken yaş sınırı koyulması.

74 2.4 Varsayımlar Mevcut durumda, vizyon/misyon önündeki engeller,
İlerleyen teknolojinin yakalanmasını sağlayacak gerekli yatırımların yapılamaması Öğrenci kalitesindeki olası azalma Anabilim Dalımızın vizyon/misyonunu gerçekleştirmesi için hedeflerimiz arasında, eğitim ve araştırma için yeterli altyapının oluşturulması ile eğitim, öğretim ve araştırma materyallerinin (süreli yayın, kitap, fon kaynakları gibi) iyileştirilmesi gelmektedir. Ayrıca, üniversitenin ve bu arada anabilim dalımızın cazibe yeri haline getirilerek yüksek kaliteli öğrenci gelmesinin sağlanması gerekmektedir.

75 HİZMET ve ÜRÜNLERİMİZ Bilimsel Araştırmalar Projeler Yayınlar Bilimsel Toplantılar İdari görevler Eğitim-Öğretim Mezunlar Bilimsel Danışmanlık Öğrenci Danışmanlığı Rutin laboratuvar hizmeti

76 3. STRATEJİK PLAN

77 3.1 MİSYONUMUZ Lisans ve lisans üstü eğitim amacıyla;
Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, laiklik ve Cumhuriyet ilkelerinden ödün vermeyen, çalışkan, dürüst, bilgi ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanan, topluma yararlı, evrensel değerler ışığında, modern, yaratıcı ve pozitif düşünen, katılımcı, üretken ve yarattığı değerlerle ülkesini tüm dünyada temsil eden üstün nitelikli hekim, mikrobiyolog ve bilim adamı yetiştirmek. Uluslar arası standartları yakalamış bir anabilim dalı olarak, sahip olduğumuz deneyim ve teknolojiden yararlanarak yüksek düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, üretilen bilgiyi toplum yararına sunarak, etkin biçimde kullanılmasını ve yayılmasını sağlamak, danışmanlık hizmetleri vermek.

78 3.2 VİZYONUMUZ Yaratıcı faaliyetler Topluma hizmet
Sürekli eğitim ve öğretim Araştırmalar Ulusal ve uluslar arası düzeyde saygınlık Bilimsel ortamda saygınlık Mikrobiyoloji alanında önder bir anabilim dalı olmak Tercih edilebilirlik Ülke kalkınmasına katkı Nitelikli akademik kadro İleri teknolojiyi kullanma Standart bir laboratuvar Özgünlük (düşünce-araştırma) Ülke sorunları karşısında duyarlı Modern, yaratıcı ve pozitif düşünen, üretken, üstün nitelikli hekim ve mikrobiyolog yetiştirmek

79 Etik değerlere bağlılık Veriye ve bilgiye dayalı karar almak
Adalet Şeffaflık Sorumluluk bilinci Yaratıcılık Yenilikçilik Çalışkanlık Öncülük İşbirlikçi Takım bilinci Liderlik Verici olmak Bilgiyi paylaşmak Saygılı olmak Etik değerlere bağlılık İdealist olmak Hoşgörülü olmak Çevre bilinci Kuruma bağlılık Veriye ve bilgiye dayalı karar almak

80 3.4 STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLERİ
4. UYGULAMA STRATEJİLERİ 4.1 Faaliyetler (Projeler) 5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 5.1 Performans Göstergeleri Oluşturulması 5.2 Planın Uygulanışının ve Performansının Değerlendirilmesi

81 Eğitim ve araştırma için teknolojik yeterli altyapının oluşturulması
AMAÇLAR VE HEDEFLER I. STRATEJİK AMAÇ Eğitim ve araştırma için teknolojik yeterli altyapının oluşturulması Hedef-1 Eğitim, öğretim ve araştırma materyallerinin (süreli yayın, kitap, fon kaynakları gibi) 2011yılına kadar iyileştirilmesi Performans Göstergeleri : Üniversitenin ve tabii ki anabilim dalımızın cazibe yeri haline getirilerek yüksek kaliteli öğrenci gelmesinin sağlanmasıdır.

82 Eğitim ve araştırma için teknolojik yeterli altyapının oluşturulması
AMAÇLAR VE HEDEFLER I. STRATEJİK AMAÇ Eğitim ve araştırma için teknolojik yeterli altyapının oluşturulması Hedef-2 2011 yılı sonuna kadar laboratuvarı daha etkin kullanılır hale getirerek ve yeni cihaz almak üzere geniş kapsamlı, çok merkezli bir proje hazırlamak (uluslar arası ortaklı) Performans Göstergeleri : Toplam proje sayısı

83 Eğitim ve araştırma için teknolojik yeterli altyapının oluşturulması
AMAÇLAR VE HEDEFLER I. STRATEJİK AMAÇ Eğitim ve araştırma için teknolojik yeterli altyapının oluşturulması Hedef-3 Alt yapı ve Donanım eksikliklerini gidermek Performans Göstergeleri : Laboratuvarımızın mekan sorununun giderilmiş olması

84 Yetiştirilen bilim adamı kalitesini artırmak.
AMAÇLAR VE HEDEFLER II. STRATEJİK AMAÇ Yetiştirilen bilim adamı kalitesini artırmak. Hedef-1 2011 yılında tamamlanacak alt yapı projeleri ve öğrenciye yönelik laboratuvar uygulamaları değerlendirilerek teknolojik donanım eksikliğinin belirlenmesi. Performans Göstergeleri : Laboratuvar test ve cihazlarının çeşitliliği ile sayısı Alt yapı sorununun giderilmiş olması

85 Yetiştirilen bilim adamı kalitesini artırmak.
AMAÇLAR VE HEDEFLER II. STRATEJİK AMAÇ Yetiştirilen bilim adamı kalitesini artırmak. Hedef-2 2011 yılı sonuna kadar 2005'deki yayın sayısını % 50 artırmak. Performans Göstergeleri : Öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı Proje sayısı Atıf sayısı

86 Yetiştirilen bilim adamı kalitesini artırmak.
AMAÇLAR VE HEDEFLER II. STRATEJİK AMAÇ Yetiştirilen bilim adamı kalitesini artırmak. Hedef-3 2011 yılı sonuna kadar 2005'de sunulan tebliğ sayısını % 50 artırmak. Performans Göstergeleri : Öğretim elemanı başına düşen tebliğ sayısı

87 Yetiştirilen bilim adamı kalitesini artırmak.
AMAÇLAR VE HEDEFLER II. STRATEJİK AMAÇ Yetiştirilen bilim adamı kalitesini artırmak. Hedef-4 2011 yılının sonuna kadar Anabilim Dalından en az 1 kişinin lisansüstü öğrenci, öğretim elemanı değişim programına katılmış olması. Performans Göstergeleri : Lisansüstü öğrenci, öğretim elemanı değişim programına katılan eleman sayısı

88 AMAÇLAR VE HEDEFLER III. STRATEJİK AMAÇ Çağdaş eğitim ve öğretim düzeyini sürdürmek için lisans ve lisans üstü eğitim ve öğretim programlarının güncelleştirilmesi Hedef-1 Lisans ve lisans üstü eğitimde verilen derlerde beceriye yönelik uygulamalara ağırlık verilmesi Performans göstergeleri: Laboratuvarda yeni teknik donanımların kullanılır olması eğitim öğretim yılında başlaması ve 2011 yılında da sonuçların gözlenmesi

89 Akreditif bir laboratuvar olmak
AMAÇLAR VE HEDEFLER IV. STRATEJİK AMAÇ Akreditif bir laboratuvar olmak Hedef-1 Konu ile ilgili eğitim-öğretim ve kurslara katılmak Performans göstergeleri: Konu ile ilgili belgelerin sağlanması

90 AMAÇLAR VE HEDEFLER V. STRATEJİK AMAÇ Tanı ve tedavide mikrobiyolojik parametrelerin çeşitliliğini arttırmak. Hedef-1 Yapılacak olan analizlerde gerekli sistemlerin temini ve eğitim-araştırma çalışmaları Performans göstergeleri: yılları arasındaki planlanmış olan projelerin tamamlanmış olması

91 AMAÇLAR VE HEDEFLER VI. STRATEJİK AMAÇ Gelişen bilim teknolojiyi takip etmek, AR-GE çalışmalarında yoğunlaşmak Hedef-1 İnternet olanaklarının daha yaygın kullanılması, yurt dışındaki eğitim merkezlerine öğretim elemanı gönderilmesi Performans göstergeleri: Yurt dışındaki üniversitelerle iletişim halinde olma ve 2007 yılından itibaren öğretim elemanlarının yurt dışına görevlendirilmeleri

92 Kaynak yaratılması ve geliştirilmesi
AMAÇLAR VE HEDEFLER VII. STRATEJİK AMAÇ Kaynak yaratılması ve geliştirilmesi Hedef-1 2011 yılında araştırma laboratuvarımızın olanakları ile yapılabilecek rutin analizleri belirlemek ve bunları talep edeceklerle ilgili piyasa araştırması yapmak. Performans Göstergeleri : Rutin analiz talep eden Anabilim Dalı sayısı Yardımcı laboratuvar personellerinin kalifiye hale getirilmiş olması

93 Bilimsel ve sosyal faaliyetlerde etkinlik ve verimliliği artırmak
AMAÇLAR VE HEDEFLER VIII. STRATEJİK AMAÇ Bilimsel ve sosyal faaliyetlerde etkinlik ve verimliliği artırmak Hedef-1 yılında anabilim dalında düzenlenecek Mikrobiyolojinin çeşitli alanlarında düzenlenecek olan çağrılı seminerlere katılımın % 20 oranında arttırılmasının planlanması. Performans Göstergeleri : Farklı birimlerle planlanan ortak çalışma sayısı, Ortak çalışmalardan üretilen yayın sayısı

94 Bilimsel ve sosyal faaliyetlerde etkinlik ve verimliliği artırmak
AMAÇLAR VE HEDEFLER VIII. STRATEJİK AMAÇ Bilimsel ve sosyal faaliyetlerde etkinlik ve verimliliği artırmak Hedef-2 2007 yılında diğer Anabilim Dalları arasında ortak seminerler düzenlemek Performans Göstergeleri : Gerçekleştirilen ortak seminerlerin sayısı

95 Bilimsel ve sosyal faaliyetlerde etkinlik ve verimliliği artırmak
AMAÇLAR VE HEDEFLER VIII. STRATEJİK AMAÇ Bilimsel ve sosyal faaliyetlerde etkinlik ve verimliliği artırmak Hedef-3 2006 ve 2007 yılı içinde kültürel ve sosyal aktivitelerin düzenlenmesi Performans Göstergeleri : Düzenlenen kültürel ve sosyal aktivitelerin sayısı

96 AMAÇLAR VE HEDEFLER IX. STRATEJİK AMAÇ Daha etkin ve kaliteli eğitim-öğretim, araştırma ve sağlık hizmeti verebilmek için güvenli ve geniş çalışma alanlarının olması Hedef-1 Yeni Tıp fakültesi Hastanesi inşaat projesinde amaçlarımız doğrultusunda yer almak Performans Göstergeleri : 2011 yılına kadar yerleşmiş olmak.

97 Eğitim ve öğretimde kaliteyi artırmak
AMAÇLAR VE HEDEFLER X. STRATEJİK AMAÇ Eğitim ve öğretimde kaliteyi artırmak Hedef-1 Anabilim Dalımızdaki öğretim üyelerinin Eğiticilerin Eğitilmesi Kursunu almalarının sağlanması Performans Göstergeleri : 2006 yılından itibaren Eğiticilerin Eğitilmesi kursuna katılmış olan öğretim üyesi sayısı

98 Eğitim ve öğretimde kaliteyi artırmak
AMAÇLAR VE HEDEFLER X. STRATEJİK AMAÇ Eğitim ve öğretimde kaliteyi artırmak Hedef-2 Anabilim Dalı Derslerine ait amaç, öğrenim hedefleri, ders kaynaklarını içeren katoloğ hazırlanması bu bilgilere elektronik ortamdan ulaşılabilmesi Performans Göstergeleri : 2011 yılının sonunda üniversitemizin web sayfasından bu kaynakların erişiminin sağlanmış olması

99 Araştırma kalitesi ve verimliliğini artırmak
AMAÇLAR VE HEDEFLER XI. STRATEJİK AMAÇ Araştırma kalitesi ve verimliliğini artırmak Hedef-1 Gerekli cihazların laboratuvarımıza kazandırılması, viroloji laboratuvarının yapılandırılması Performans Göstergeleri : Bu amaç doğrultusunda yapılmış projeler Konu ile ilgili alt yapının sağlanması için diğer üniversitelere gönderilmiş öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri Eğitim kurslarına katılmış eleman sayısı

100 Araştırma kalitesi ve verimliliğini artırmak
AMAÇLAR VE HEDEFLER XI. STRATEJİK AMAÇ Araştırma kalitesi ve verimliliğini artırmak Hedef-2 Anabilim Dalı laboratuvarlarımızın belli alanlarda (Bölgemiz için sorun önemli sağlık problemi oluşturan hastalıklar açısından; tüberküloz, Leishmaniyoz, gibi) gelişimini sağlayarak bölge laboratuvarı ve referans laboratuvar özelliği kazandırılması. Performans Göstergeleri : Konu ile ilgili yapılmış projeler Yayın sayısı Gereken testlerin laboratuvarımızda gerçekleştirilmiş olması


"TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANLAMA RAPORU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları