Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Stratejik Planı, 2007-2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Stratejik Planı, 2007-2011."— Sunum transkripti:

1 ADÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Stratejik Planı, 2007-2011

2 Tarım Ekonomisi alanında eğitim ve öğretim hizmeti vererek gerek tarıma dayalı sanayi ve gerekse tarımsal kamu hizmeti veren kuruluşlarda etkin bir şekilde çalışabilecek bireyler yetiştirmek ve bölgesel ve ulusal ölçekte tarım ekonomisi alanında araştırmalar yapmak. Bölümümüzde mesleki açıdan dünyadaki gelişmelerle eşzamanlı hareket eden, temel yapılanmasını sağlamış, kaliteli, standartlarını oluşturmuş, öğrencilerini hem mesleki hem de sosyal hayata hazırlayabilen bir eğitim hizmeti oluşturmak ve bölgenin ve ülkemizin tarımsal sorunlarına yönelik araştırmalar yaparak çözümler üretebilen bir yapıya gelebilmek. Vizyonumuz Misyonumuz

3 Değerlerimiz Eğitimde kaliteye ulaşmayı amaç edinmek Eğitimde standart oluşturma ve geliştirmeye önem vermek Akademik yapılanmada objektif olmak, ihtiyaç unsurlarını ve yeterliliği gözetmek Sorunları çözmede uzlaşma arayışı

4 Paydaşlarımız Ziraat Fakültesi öğrencileri Tarım Ekonomisi alanında yüksek lisans yapmak isteyen fakülte mezunları Tarımsal işletmeler ve çiftçiler Tarım Bakanlığı Teknik ve araştırma kuruluşları Tarımsal Sanayi İşletmeleri Ziraat Odaları ve Ziraat Mühendisleri Odası

5 Tarihçe: Tarım Ekonomisi Bölümü 1992 yılında kurulan üniversitemizin Ziraat Fakültesi bünyesinde 1993-94 eğitim öğretim yılında faaliyete başlamıştır. 1997 yılında Yüksek Lisans programı açılmıştır. Bölümün kurucu başkanı Yrd. Doç. Dr. Bülent Miran’ın kısa bir sure hizmetinden sonra Prof. Dr. Kezban Konak bölüm başkanlığını devralarak gelişmesine katkıda bulunmuştur. Tarım Ekonomisi Bölümünün iki ana bilim dalı bulunmaktadır: Tarımsal İşletmecilik ve Tarım Politikası ve Yayım. Bölüm Ziraat Mühendisliği proğramı dahilinde Tarım Ekonomisi alt proğramı olarak eğitim vermektedir. Şu anda lisans öğrencisi olmamakla beraber 4 adet yüksek lisans öğrencisi vardır. Mevcut Durum

6 Ana Bilim Dalı Tarım İşletmeciliğiTarım Politikası ve Yayım Prof. Dr.- Doç. Dr.-1 Yrd.Doç. Dr.21 Araş. Gör.21 Toplam43 Tablo 1. Akademik Yapı -

7 Tablo 2. Bölümümüzde Belirlenen Stratejik Uzmanlık Alanları Alanlar Üretim Ekonomisi Tarımsal İşletmecilik Tarımsal Pazarlama Tarıma Dayalı ve Tarımsal Sanayi (Agribusiness) Kırsal Kalkınma Tarım Politikası ve Uluslararası Tarım Ticareti Tarımsal Yayım ve Örgütlenme Tarımsal Ekonometri Doğal Kaynak ve Çevre Ekonomisi

8 Çalışma Türü Sayı Y. Lisans Tezi5 Dekanlık Araştırma Fonu Projesi3 TÜBİTAK-DPT Destekli Projeler1 Diğer Kamu Kuruluşları Destekli Projeler 1 Özel Sektör Destekli Projeler1 Toplam11 Tablo 3. Bölümümüzde Tamamlanan Çalışmalar

9 Tablo 4. Türkiye’deki Tarım Ekonomisi Bölümlerinin Akademisyen Başına Düşen İndeksli Yayın Sayısına Göre Sıralaması, 2006. Kaynak: 1. ISI Web of Science, Nisan 2006 2. Üniversitelerin Web Siteleri, Nisan, 2006

10 Güçlü Yanlarımız 1. Yurtdışı eğitim almış akademik kadronun varlığı 2. Farklı üniversitelerde eğitim gören doktora öğrencilerimiz 3. Merkez kampüsten online bilimsel yayınlara rahat erişim GZFT Analizi

11 Zayıf Yanlarımız 1.Çalışma ortamının fiziki şartlarının oldukça yetersiz olması 2.Akademik kadronun istenilen sayıda olmayışı 3.Bölüme ait bir bilgisayar laboratuarının olmayışı 4.Merkez kampüsten uzak oluşumuz nedeniyle merkez kütüphaneye rahat ulaşamamız 5. Fakültenin ulaşım sorunu nedeniyle ortaya çıkan zaman kaybı 6. Mezunların iş bulmadaki güçlükleri 7.Eğitim araç ve gereçlerinde ve özellikle alanında uzman kişilerce hazırlanmış iyi kalitede ders kitaplarının eksikliği 8.Ülkemizdeki tarım ekonomisi eğitiminin dünya standartlarının gerisinde kalması.

12 1.AB’ye entegrasyon sürecinde standartlara verilen önem sonucunda kaliteyi yakalama isteği 2.AB, TÜBİTAK, DPT destekli araştırma olanakları Fırsatlar 1.Gerek bölüm ve gerekse ziraat eğitiminde sürekli değişim arayışlarının olması ama geniş tabanlı bir uzlaşmanın oluşmaması 2. Aşırı ders yükü nedeniyle araştırmaya gereken önemin verilmemesi 3.Sosyal altyapının istenilen düzeyde oluşturulamaması ve gerek akademik personel ve gerekse öğrenci açısından ihtiyaç duyulan sosyal tesislerin istenilen düzeye getirilemeyişi ve yaşam kalitesinin bu nedenle yükselemeyişi 4.Ulaşım sorununu sadece özel sektöre bırakmayan, orta ve uzun vadede ulaşım altyapısını çözecek bir planlamanın olmayışı Tehditler

13 1.Bölümümüzde standartlara uygun ve kaliteli eğitim verebilmek amacıyla belirlemiş olduğumuz stratejik öncelikli alanlarda uzmanlaşmış akademik kadroyu oluşturabilmek. 2.Tarım Ekonomisi bölümünde lisans eğitimi vererek bu bölümde öğrenci yetiştirmek. 3.Akademik personelin eğitim ve araştırma çalışmalarında dengeyi sağlamak. 4.Tarım Ekonomisi eğitiminde kaliteyi sağlayabilmek amacıyla bir bilgisayar laboratuarı oluşturmak. 5.Bölüm içerisinde temel konulardaki önemli yurtiçi ve yurtdışı yayınlardan oluşan bir kitaplık kurmak. 6.Bölge ve ulusal sorunlara hitap eden proje ve araştırmalara etkin bir şekilde katılabilmek. 7.Uluslararası bilimsel kuruluşlarla işbirliğini oluşturmak. 8.Bölümdeki çalışmaları yansıtan konularda bilimsel yayınlar üretmek. 9.İnsan kaynakları yönetimi ve performans analizi konularında gerekli altyapıyı oluşturmak Stratejik Amaçlar

14 1.Bölümde belirlenmiş olan stratejik alanlarda uzmanlaşmış akademik yapılanmayı sağlamak. Bunun için ilgili öğretim üyelerinin bir temel uzmanlık alanı ve bir yan alanda uzmanlaşmasını sağlayacak bir yapılanmaya gitmek. Bu bağlamda öğretim üyesi sayısını 6, araştırma görevlisi sayısını 4 düzeyine getirmek (5 yıl). 2.Tarım Ekonomisi alt programına lisans eğitimi için öğrenci almak (2 yıl). 3.Akademik personelin çalışma sürelerini eğitim ve araştırma arasında eşit seviyede ayarlamalarını sağlamak. Bunun için akademisyen başına düşen ders saatleri ve araştırma zamanı arasında bir planlama yapmak (5 yıl). 4.Yaklaşık 5 bilgisayardan oluşan bir ekonomi-bilgisayar laboratuarı oluşturmak (5 yıl). 5.Gerekli yayınları satın alarak alanımızla ilgili temel eserleri içeren 50 adet yayından oluşan bir kitaplık oluşturmak (5 yıl). Stratejik Hedefler

15 6.Kamu ve özel kuruluşların finansmanıyla araştırmalar gerçekleştirmek. Bunun için ilk planda TÜBİTAK, DPT ve AB’ye proje önerileri sunmak (3 yıl). 7.AB’nin Erasmus programlarından yararlanmak (2 yıl). 8.Her öğretim üyesinin mesleğimizle ilgili olan dergilerde (Tarım Ekonomisi Dergisi, TÜBİTAK-Tarım ve Ormancılık) en az birer yayın yapmasını ve SSCI veya SCI-Exp. Dergilerinde yayın yaparak akademisyen başına düşen indeksli yayın sayısını en az 1’de tutmak ve geliştirmek (5 yıl). 9.Performans analizine yönelik standart bir sistem oluşturmak (2 yıl).

16 İnsan Kaynakları Planlaması ve Performans Ölçümü Bölümümüzde amaçlar ve hedefler bölümünde belirtildiği gibi bir akademik planlamaya giderek uygulamak ve bunu değerlendirmek Akademisyen başına yayın, araştırma, öğrenci ve çalışan memnuniyeti konularında standart bir sistem oluşturup uygulamak ve belirlenen performans ölçütlerine göre bir değerlendirme yapmak


"ADÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Stratejik Planı, 2007-2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları