Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOPLULUK PROGRAMLARI ve AJANSLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOPLULUK PROGRAMLARI ve AJANSLARI"— Sunum transkripti:

1 TOPLULUK PROGRAMLARI ve AJANSLARI
HASAN TURGAY TURSUN AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMANI T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Tel: E-posta: AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

2 TOPLULUK PROGRAMLARI Topluluk programları belirli bir süre için Topluluk politikaları ile ilgili belirli alanları kapsayacak şekilde AB üye ülkeleri ve aday ülkeler arasında işbirliğini teşvik etmek üzere uygulanan faaliyetler bütünüdür. Vatandaşların, işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurumlarının Topluluk programlarına katılım imkanı mevcuttur. Aday ülkelerin mevzuatın uyumu ve uygulanması alanındaki çalışmalarına da Topluluk programları önemli katkılar yapmaktadır.

3 TOPLULUK PROGRAMLARI Topluluk programları, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin onayı ile yürürlüğe girmekte ve programa ilişkin teklif çağrılarını (ihale) yayımlayan ilgili Komisyon Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Programların bütçesi ise katılımcı ülkeler tarafından yapılan ödemeler ve AB bütçesinden sağlanan tahsis ile oluşturulmaktadır. Programların önemli bir bölümü için başvurular doğrudan Avrupa Komisyonuna gönderilmekte ve değerlendirme bağımsız uzmanlar tarafından yapılmaktadır. Merkezi olmayan bazı programlar için ise katılımcı ülkede bulunan ulusal ajanslar yoluyla başvuru ve değerlendirme yapılmaktadır.

4 TOPLULUK PROGRAMLARI Topluluk programlarının temel amacı işbirliğinin geliştirilmesi olduğu için, başvuruların büyük çoğunluğunda farklı ülkelerden ortakların olması şarttır. Program bütçesinden sağlanan mali desteklerin önemli bölümü yatırım içermeyen projelere (kültürel faaliyetler, personel değişimi, araştırma projeleri, bilgi paylaşım projeleri gibi) verilmektedir.

5 TOPLULUK PROGRAMLARI 1 - eDevlet Hizmetleri (IDABC) Programı
2 - Tüketici Politikası Alanında Topluluk Eylemi 3 – Marco Polo II Programı 4 - Pericles Programı 5 - Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı 6 –Araştırma ve Teknolojik Gelişme Alanında Yedinci Çerçeve Programı 7 - Euratom Yedinci Çerçeve Programı 8 – Vatandaşlar İçin Avrupa Programı 9 – Progress Programı 10 – Kültür Programı – 2019 Yılları İçin Avrupa Kültür Başkentleri Eylemi

6 TOPLULUK PROGRAMLARI 12 - Medya 2007 Programı
13 - Hayatboyu Öğrenme Programı 14 - Gençlik Programı 15 - Terörizm ve Güvenlikle İlgili Diğer Risklerin Sonuçlarının Yönetimi, Önlenmesi ve Hazırlık Programı 16 - Suçun Önlenmesi ve Suçla Mücadele Programı 17 - Kriminal Adalet Programı 18 - Sivil Koruma Mali Aracı 19 - Temel Haklar ve Vatandaşlık 20 – Avrupa Entegrasyon Fonu 21 – Avrupa Mülteci Fonu 22 – Dış Sınırlar Fonu

7 TOPLULUK PROGRAMLARI 23 - Avrupa Geri Dönüş Fonu
24 - LIFE + (Çevre Mali Aracı) 25 - Gümrük 2013 Programı 26 - Daphne III Programı 27 – Sivil Koruma Mekanizması 28 - Hercule II Programı 29 – Sivil Adalet 30 – Uyuşturucu Kullanımı ve Bilgilendirme 31 – Sağlık Alanında Topluluk Eylemi 32 - Fiscalis 2013 Programı 33 - Erasmus Mundus Programı 34 - Güvenli İnternet Programı

8 HALİHAZIRDA TÜRKİYE’NİN KATILDIĞI TOPLULUK PROGRAMLARI
1 - Fiscalis 2013 Programı (Maliye Bakanlığı) 2 - Gümrük 2013 Programı (Gümrük Müsteşarlığı) 3 - eDevlet Hizmetleri (IDABC) Programı (Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı) 4 - Araştırma ve Teknolojik Gelişme Alanında Yedinci Çerçeve Programı (TÜBİTAK) 5 - Avrupa Kültür Başkentleri Eylemi (İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı)

9 HALİHAZIRDA TÜRKİYE’NİN KATILDIĞI TOPLULUK PROGRAMLARI
6 - Hayatboyu Öğrenme Programı (AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı) 7 - Gençlik Programı 8 – Kültür Programı (Kültür ve Turizm Bakanlığı) 9 - Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı (Girişimcilik ve Yenilik Programı Bileşeni) 10 - Progress Programı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

10 TÜRKİYE’NİN KATILIM NİYETİ BEYAN ETTİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI
Mutabakat Zabıtları İmzalanmış Olup Resmi Gazetede Yayımlanması Beklenen Topluluk Programları 1 - Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı (Bilgi Toplumu Teknolojileri Politikası Destek Programı Bileşeni) Katılım Niyeti Beyan Edilip Mutabakat Zabıtları Üzerinde İstişarelerin Devam Ettiği Topluluk Programları 1 - Nükleer Araştırma ve Eğitim Faaliyetleri Alanında Euratom Yedinci Çerçeve Programı

11 e-DEVLET HİZMETLERİ (IDABC) PROGRAMI
2004/387/AT (01) sayılı Karar ile kurulmuştur. Programın amacı kamu idareleri arasında güvenli, etkili bilgi değişiminin sağlanması, bilgi değişiminin faydalarının işletmeler ve vatandaşları kapsayacak şekilde genişletilmesi, stratejik çerçeve oluşturularak Topluluk karar alma sürecinin desteklenmesi, farklı politika alanları arasında karşılıklı işlerliğin oluşturulmasıdır (madde 2). Program – dönemini kapsamaktadır (madde ). Program bütçesi €’dur. Program aday ülkelerin katılımına açıktır (madde 14). Faydalanıcılara ilişkin olarak açık bir hüküm bulunmamakla birlikte, ilgili mevzuatta daha çok kamu idarelerine atıf yapılmakta, ekonomik alanda işbirliğinin geliştirilmesi ve işletme ve vatandaşlara fayda üretilmesine önem atfedilmektedir.

12 e-DEVLET HİZMETLERİ (IDABC) PROGRAMI
Yürütülen projeler: Tarım, Rekabet, Eğitim ve Öğrenim, İstihdam ve Sosyal İşler, İşletmeler, Çevre, Sağlık ve Tüketicinin Korunması, İç Pazar, İstatistik Örnek Projeler: Avrupa Nitelikler Çerçevesi Web Aracı Avrupa Alanında Öğrenim İmkanları Portalı (PLOTEUS) Tarım Pazarı Bilgi Sistemi Kotası (AMIS) Ortak Tarım Politikası – Geliştirilmiş Veri ve Gösterge Yönetimi (CAP-IDIM)

13 e-DEVLET HİZMETLERİ (IDABC) PROGRAMI
Devlet Yardımı Elektronik Bildirimi Sosyal Güvenlik Bilgisinin Elektronik Değişimi (EESSI) Avrupa Medikal Araçlar Veritabanı (EUDAMED) Sel Erken Uyarı Online Bilgi Sistemi (LISFLOOD ALERT) Tüketicinin Korunması İşbirliği Sistemi (CPCS) İç Pazar Bilgi Sistemi (IMI) İstatistikte Verilerin Karşılıklı İşlerliği için XML (X-DIS)

14 TÜKETİCİ POLİTİKASI ALANINDA TOPLULUK EYLEMİ
2006/1926/AT sayılı Karar ile kurulmuştur. – dönemini kapsamaktadır (madde 1). Programın amacı tüketicilerin sağlık ve güvenliğinin, hukuki ve ekonomik çıkarlarının korunması ve bilgiye erişim haklarının teşvik edilmesi alanında Üye Devletler tarafından yürütülen çalışmaların desteklenmesidir (madde 2). Program bütçesi €’dur (madde 3). Program aday ülkelerin katılımına açıktır (madde 8). Kamu kurumları, kar amacı gütmeyen kurumlar, yükseköğretim kurumları, entegre Avrupa Yüksek Lisans Derecesi kursu öğrenci ve öğretmenleri programdan faydalanabilmektedir (EK 2).

15 TÜKETİCİ POLİTİKASI ALANINDA TOPLULUK EYLEMİ
2009 Yılı Öncelikleri: Tüketicinin Korunmasına İlişkin Kanunları Uygulayacak Otoriteler Arasında Ortak Faaliyetler Tüketicinin Korunmasına İlişkin Kanunları Uygulayacak Otoriteler Arasında Personel Değişimi

16 MARCO POLO II PROGRAMI 2006/1692/AT sayılı Tüzük ile kurulmuştur.
Programın amacı limanlardaki sıkışıklığın engellenmesi ve ulaştırma sisteminin çevresel performansının artırılmasıdır (madde 1). Program – dönemini kapsamaktadır. Program, en az iki üye ülke ya da en az bir üye ülke ve üçüncü ülke tarafından yapılacak faaliyetleri kapsamaktadır (madde 3). Program üçüncü ülkelerin katılımına açıktır. Programın bütçesi €’dur (madde 11). Programa 2 farklı üye ülkede veya bir üye ülke ve bir üçüncü ülkede yerleşik en az 2 işletmenin oluşturacağı konsorsiyum tarafından başvuru yapılabilmektedir (madde 4). Üye ülkede yerleşik tek bir işletme de istisnai durumlarda ve yakın bir üçüncü ülke ile ulaştırma bağlantısının olduğu durumda başvurabilmektedir.

17 2008 Teklif Çağrısı Kapsamında Desteklenen Projelerden Örnekler:
MARCO POLO II PROGRAMI 2008 Teklif Çağrısı Kapsamında Desteklenen Projelerden Örnekler: CARES AB Katkısı: avro Ortaklar: VEGA International (Avusturya), VEGA Romanya,VEGA Lojistik (Türkiye) Amaç: Romanya (Bükreş), İtalya (Suzzara ve Verona), Türkiye (Köseköy) arasında tren taşımacılığı hizmetinin geliştirilmesi

18 MARCO POLO II PROGRAMI S.C.AD.AE AB Katkısı: 1.289.300 avro
Ortaklar: Sermar Line – Sistemi Territoriali (İtalya), Meridiana (Slovenya), Intercargo (Yunanistan), Puma Denizcilik & Lojistik (Türkiye) Amaç: Ayda 2 defa İtalya (Ravenna ve Venedik), Slovenya (Koper), Yunanistan (Selanik), Türkiye (İstanbul, İzmir) arasında yeni kombine kısa deniz ve demiryolu taşımacılığı KOBALINK AB Katkısı: avro Ortaklar: Luka Koper (Slovenya) + Autoterminal (İspanya) Neptune (Yunanistan) Amaç: Slovenya ve İspanya arasında ayda 3 kez otomotiv endüstrisi için denizcilik hizmeti bağlantısı sağlanması

19 PERICLES PROGRAMI 2001/923/AT, 2006/75/AT ve 2006/849/AT sayılı Kararlar ile kurulmuştur. Programın amacı sahteciliğe karşı euro’nun korunmasıdır (madde 1 – 2001/923/AT). Program – dönemini kapsamakta olup bütçesi €’dur (madde 1 – 2006/849/AT). Program kapsamında para birimi konusunda bilincin artırılması, işbirliği ortamının geliştirilerek karşılıklı güvenin artırılması ve üst seviyeli eğitim faaliyetleri düzenlenmesi hedeflenmektedir (madde 2). Programa spesifik bir alanda uzmanlığı olan üçüncü ülkeler ve AB’ye girecek olan aday ülkeler davet edilebilmektedir (madde 4). Sahtecilikle mücadele alanında görev alan kurum personeli, istihbarat personeli, ulusal merkez bankalarının personeli, ticari banka personeli, bu alanda uzmanlaşmış adli personel ve avukatlar programdan destek alabilmektedir.

20 2008 Teklif Çağrısı Kapsamında Desteklenen Projelerden Örnekler:
PERICLES PROGRAMI 2008 Teklif Çağrısı Kapsamında Desteklenen Projelerden Örnekler: Avro’nun Korunması Semineri, 17 – 18 Haziran 2008, Zagrep, OLAF Katkısı ,80 avro Personel Değişimi, 23 Haziran 2008 – 27 Nisan 2009, Madrid – Brüksel – Bogota – Karakas – Buenos Aires, Lima, OLAF Katkısı 60.927,51 avro

21 REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK PROGRAMI
2006/1639/AT sayılı Karar ile kurulmuştur. Program rekabet edebilirlik ve yenilik alanlarını kapsamakta ve KOBİ ihtiyaçlarına özel önem atfedilmektedir. Program – dönemini kapsamaktadır (madde 1). Pprogramın amacı işletmelerin rekabet gücünün artırılması, eko-yeniliği de kapsayacak şekilde yeniliğin tüm biçimlerinin desteklenmesi, sürdürülebilir, rekabetçi, yenilikçi ve kapsayıcı bir bilgi toplumunun geliştirilmesinin hızlandırılması, ulaştırmayı da kapsayacak şekilde tüm sektörlerde yeni / yenilenebilir enerji kaynaklarının ve enerji verimliliğinin desteklenmesidir (madde 2).

22 REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK PROGRAMI
Program 3 özel alt programdan oluşmaktadır: A - Girişimcilik ve Yenilik Programı B - Bilgi Toplumu Teknolojileri Politikası Destek Programı C – Akıllı Enerji Avrupa Programı Program bütçesi (madde 3) €’dur. Program aday ülkelerin katılımına açıktır (madde 4). Program bütçesinin % 60’ı Girişimcilik ve Yenilik Programına; % 20’si Bilgi Toplumu Teknolojileri Politikası Destek Programına; % 20’si Akıllı Enerji Avrupa Programına ayrılmıştır.

23 REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK PROGRAMI
Spesifik programlardan birine, ikisine veya programın tamamına katılma imkanı mevcuttur. Faydalanıcılara ilişkin olarak açık bir hüküm bulunmamakla birlikte, ilgili mevzuatta her bir spesifik alan altında gerçekleştirilecek olan birbirinden çok farklı eylemlerden bahsedilmektedir. Eylemlerin bazıları şunlardır: KOBİ’lerin kurulması ve geliştirilmesi için finansmana erişim, işbirliği, yenilik, eko-yenilik, girişim ve yenilik kültürü, girişim ve yenilik konusunda ekonomik ve idari reform, KOBİ gelişim ve yenilik aracı, KOBİ garanti aracı, KOBİ kapasite aracı, tek Avrupa bilgi alanı, bilgiye yatırım yoluyla yenilik, kapsayıcı bilgi toplumu, enerji verimliliği ve mantıklı kullanım, yeni ve yenilenebilir kaynaklar, paylaşım, taşıma alanında enerji.

24 REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK PROGRAMI
İletişim: / 30 09 2008 Teklif Çağrısı Kapsamında Desteklenen Projelerden Örnekler (EIP): İsveç Ekonomik ve Bölgesel Gelişim Ajansı – avro Senternovem (Hollanda) – avro Mordimpresa (İtalya) – avro Hırvatistan Ekonomi Odası – avro Estonya Sanayi ve Ticaret Odası – avro Matimop Israil Ar-Ge Endüstri Merkezi – avro

25 REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK PROGRAMI
İletişim: – 2007 Teklif Çağrısı Kapsamında Desteklenen Projelerden Örnekler (ICT PSP): Herkes için Dijital Televizyon (DTV4ALL) Sosyal Entegrasyon ve Kültürel Çeşitlilik için BİT Tematik Ağı (BRIDGE IT) Pan Avrupa Online Kamu İhale (PEPPOL) Enerji Etkinliği için Avrupa BİT Ağı (ICT21EE)

26 REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK PROGRAMI
Devam Eden Projelerden Örnekler (IEE): Eğitim Merkezleri Avrupa Ağı – Enerji Eğitimi Kamu Taşımacılığı için Doğrudan Pazarlama Programı – Enerji Etkin Taşımacılık Toplumda Biofuel Ağları – Biofuel Temiz Enerjinin Geliştirilmesi – Elektrik Üretimi Avrupa Enerji Hizmet Girişimi – Mali Araçlar ve Teşvikler

27 ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİK GELİŞME ALANINDA YEDİNCİ ÇERÇEVE PROGRAMI
2006/1982/AT, 2006/971/AT (İşbirliği), 2006/972/AT (Fikirler), 2006/973/AT (Kişiyi Destekleme), 2006/974/AT (Kapasiteler), 2006/975/AT (Ortak Araştırma Merkezi) sayılı Kararlar ve 2006/1906/AT sayılı Tüzük (katılım kurallarına ilişkin) ile kurulmuştur. Program – dönemini kapsamaktadır (madde /1982/AT). Programın amacı özel programlar için şu şekildedir (madde 2): İşbirliği: ulusaşırı işbirliği şeklinde yürütülen tüm araştırma faaliyetleri, Fikirler: araştırmacı öncülüğündeki araştırmalar, Kişiyi Destekleme: araştırma alanındaki insan kaynağının geliştirilmesi, Kapasiteler: araştırma altyapıları, bölgesel araştırmalar, yakınsama bölgeleri ve merkezden uzak bölgeler, Ortak Araştırma Merkezi: nükleer olmayan bilimsel ve teknik eylemler.

28 ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİK GELİŞME ALANINDA YEDİNCİ ÇERÇEVE PROGRAMI
Programın maksimum bütçesi €’dur (madde /1982/AT). Bütçenin özel programlara dağılımı şu şekildedir: İşbirliği – €; Fikirler – €; Kişiyi Destekleme €; Kapasiteler – €; Ortak Araştırma Merkezinin Nükleer Olmayan Faaliyetleri – €. Katılıma ilişkin Tüzük işletmeler, araştırma merkezleri, üniversiteler ve diğer tüzel kişilerin katılım kurallarını (bilgilerin gizli tutulması, üçüncü ülkelerdeki uluslararası kuruluş ve tüzel kişiler, ihale ve seçim süreçleri ...) düzenlemektedir (madde /1906/AT).

29 ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİK GELİŞME ALANINDA YEDİNCİ ÇERÇEVE PROGRAMI
İşbirliği Özel Programının tematik alanları şu şekildedir (madde /971/AT): A - Sağlık, B - Gıda/Tarım ve Balıkçılık/Biyoteknoloji, C - Bilgi ve İletişim Teknolojileri, D - Nanobilimler/Nanoteknoloji/Materyal/Yeni Üretim Teknolojileri, E - Enerji, F - Çevre (iklim değişikliği dahil), G - Ulaştırma (havacılık dahil), H - Sosyoekonomik ve Beşeri Bilimler, İ – Uzay, J – Güvenlik Program asosye ülkelerin (çerçeve programın bir bölümüne katılım için Toplulukla uluslararası anlaşma yapmış 3. ülke) katılımına açıktır (madde /971/AT). Fikirler Özel Programı asosye ülkelerin katılımına açıktır (madde /972/AT).

30 ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİK GELİŞME ALANINDA YEDİNCİ ÇERÇEVE PROGRAMI
Kişiyi Destekleme Özel Programı asosye ülkelerin katılımına açıktır (madde /973/AT). Kapasiteler Özel Programı kapsamında desteklenecek alanlar şunlardır (madde /974/AT): A – Araştırma altyapıları, B – KOBİ araştırmaları, C – Bilgi bölgeleri, D – Araştırma potansiyeli, E – Toplumda bilim, F – Araştırma politikalarının uyumlu biçimde geliştirilmesine destek, G – Uluslararası işbirliği faaliyetleri Program asosye ülkelerin katılımına açıktır (madde /974/AT). Ortak Araştırma Merkezi Özel Programı asosye ülkelerin katılımına açıktır (madde /975/AT).

31 ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİK GELİŞME ALANINDA YEDİNCİ ÇERÇEVE PROGRAMI
İletişim:

32 NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM FAALİYETLERİ ALANINDA EURATOM YEDİNCİ ÇERÇEVE PROGRAMI
2006/970/EURATOM, 2006/976/EURATOM (özel program), 2006/977/EURATOM (ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ) sayılı Kararlar ve 2006/1908/EURATOM (katılım kurallarına ilişkin) sayılı Tüzük ile kurulmuştur. Katılıma ilişkin Tüzük işletmeler, araştırma merkezleri, üniversiteler ve diğer tüzel kişilerin katılım kurallarını (bilgilerin gizli tutulması, üçüncü ülkelerdeki uluslararası kuruluş ve tüzel kişiler, ihale ve seçim süreçleri ...) düzenlemektedir (madde /1908/EURATOM). Program şu alanları kapsamaktadır (madde 1, /970/EURATOM): A – Füzyon enerjisi araştırmaları, B – Nükleer fizyon ve radyasyondan korunma (Ortak Araştırma Merkezi’nin nükleer araştırma alanındaki) Program – dönemini kapsamaktadır.

33 NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM FAALİYETLERİ ALANINDA EURATOM YEDİNCİ ÇERÇEVE PROGRAMI
Program bütçesi €’dur (madde /970/EURATOM). Bütçe dağılımı şu şekildedir: Füzyon enerjisi araştırmaları – €; Nükleer fizyon ve radyasyondan korunma – €; Ortak Araştırma Merkezi’nin nükleer faaliyetleri – €. Ortak Araştırma Merkezi’nin nükleer faaliyetleri şu alanları kapsayacaktır (madde /977/EURATOM): A – Nükleer atık yönetimi, çevresel etki B – Nükleer emniyet (safety) C – Nükleer güvenlik (security)

34 NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM FAALİYETLERİ ALANINDA EURATOM YEDİNCİ ÇERÇEVE PROGRAMI
İletişim:

35 VATANDAŞLAR İÇİN AVRUPA PROGRAMI
2006/1904/AT sayılı Karar ile kurulmuştur. – dönemini kapsamaktadır (madde 1). Programın amacı tecrübe, görüş ve değerleri paylaşmak üzere yerel düzeyde insanların biraraya getirilmesi, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yoluyla vatandaşlık ve demokrasi alanlarındaki faaliyetlerin desteklenmesi, vatandaşlar ve STK’lar arasında etkikleşimin desteklenmesidir (madde 2). Program faaliyetleri şunlardır (madde 3): A – Avrupa için aktif vatandaşlar, B – Avrupa’da aktif sivil toplum, C – Avrupa için birliktelik, D - Aktif Avrupa anımsaması. Program aday ülkelerin katılımına açıktır (madde 5). Program, aktif Avrupa vatandaşlığını destekleyen paydaşlara, yerel otorite ve kuruluşlara, kamu politika araştırma kurumlarına, ve diğer STK’ların katılımına açıktır (madde 6). Program bütçesi €’dur (madde 11).

36 VATANDAŞLAR İÇİN AVRUPA PROGRAMI

37 PROGRESS PROGRAMI 2006/1672/AT sayılı Karar ile kurulmuştur – dönemini kapsamaktadır (madde 1). Program 5 bölümden oluşmaktadır (madde 3): istihdam, sosyal koruma ve içerme, çalışma şartları, ayrımcılıkla mücadele ve çeşitlilik, toplumsal cinsiyet eşitliği. Program tüm kamu kurumlarına ve özel kurumlara açıktır (istihdam kurumları, yerel ve bölgesel otoriteler, sosyal ortaklar, STK’lar, yükseköğretim kurumları ve araştırma kurumları, ulusal istatistik ofisleri, medya) (madde 10). Program aday ülkelerin katılımına açık olup (madde 16) bütçesi €’dur (madde 17).

38 PROGRESS PROGRAMI İletişim:

39 KÜLTÜR PROGRAMI 2006/1903/AT sayılı Karar ile kurulmuştur – dönemini kapsamaktadır (madde 1). Program kültür alanında faaliyet gösteren tüm aktörlere ve tüm kültür sektörlerine açıktır. Program bütçesi €’dur (madde 2). Program amacı kültür alanında faaliyet gösteren aktörlerin sınırötesi hareketliliğinin desteklenmesi, kültürel ve sanatsal eserlerin sınırötesi dolaşımının desteklenmesi, kültürlerarası diyalogun teşvik edilmesidir (madde 3). Program aday ülkelerin katılımına açıktır (madde 5).

40 KÜLTÜR PROGRAMI İletişim:

41 2007 – 2019 YILLARI İÇİN AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTLERİ EYLEMİ
2006/1622/AT sayılı Karar ile kurulmuştur. Eylemin amacı, Avrupa kültürünün zenginlik ve farklılığının vurgulanmasıdır (madde 1) sonrasında AB’ye girecek olan ülkeler de Avrupa kültür başkenti olarak seçilebilir (madde 2). Kültürel programlar için kriterler şu şekildedir (madde 4): 1 - Avrupa boyutu – kültürel operatörler / sanatçılar arasında işbirliğini güçlendirmesi, kültürel farklılığın zenginliğini vurgulaması, Avrupa kültürlerinin ortak öğelerini ön plana çıkarması. 2 – Şehir ve vatandaş – şehirde ve çevresinde yaşayan vatandaşların katılımını desteklemesi, şehrin uzun dönemli kültürel ve sosyal kalkınmasına katkı yapması ve sürdürülebilir olması. 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti olarak İstanbul seçilmiştir.

42 2007 – 2019 YILLARI İÇİN AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTLERİ EYLEMİ
İletişim:

43 MEDYA 2007 PROGRAMI 2006/1718/AT sayılı Karar ile kurulmuştur.
Programın amacı Avrupa dil ve kültür çeşitliliğinin korunması, görsel işitsel eserlerin avrupa içinde ve dışında dolaşımının desteklenmesi, görsel işitsel sektörün rekabet gücünün artırılmasıdır (madde 1). Program – dönemini kapsamaktadır. Program bütçesi €’dur (madde 2). Program Avrupa Konseyi (CoE) Sınıraşan Televizyon Sözleşmesine taraf ülkelerin katılımına açıktır (madde 8). Ancak, bu ülkelerin katılımı için ön şart AB mevzuatına ve özellikle Sınıraşan Televizyon Direktifine uyumun sağlanmış olmasıdır. Faydalanıcılara ilişkin olarak açık bir hüküm bulunmamakla birlikte, ilgili mevzuatta görsel işitsel sektörde faaliyet gösteren tüm aktörlere ve eğitim kurumlarına atıf yapılmaktadır.

44 MEDYA 2007 PROGRAMI

45 HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI
2006/1720/AT sayılı Karar ile kurulmuştur. Program amaçları: hayatboyu öğrenme kalitesinin artırılması, Avrupa hayatboyu öğrenme alanının oluşturulmasının desteklenmesi, dil eğitimi ve çeşitliliğinin desteklenmesi, hayatboyu öğrenme kapsamında bilgi toplumu temelli içerik ve uygulamaların desteklenmesidir (madde 1). Program – dönemini kapsamaktadır. Alt programlar şu şekildedir (madde 3): Sektörel alt programlar: Comenius (okul öncesi eğitim, ilköğretim, orta öğretim), Erasmus (yükseköğretim, meslek yüksekokulu, doktora eğitimi), Leonardo da Vinci (mesleki eğitim ve öğretim), Grundtvig (yetişkin eğitimi)

46 HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI
Ortak konulu programlar: politika işbirliği, dil eğitimi, bilgi toplumu temelli eğitim, bilgi paylaşımı. Jean Monnet (Avrupa entegrasyonu konulu çalışmalar): Jean Monnet eylemi, Avrupa entegrasyonu alanında çalışan kurumlara destek, eğitim kültür alanında çalışan kurumlara destek. Programdan öğrenciler (yetişkinler dahil), eğiticiler, iş piyasası kapsamındaki kişiler, eğitim veren kurum ve kuruluşlar, politika oluşturucular, işletmeler, sosyal taraflar, rehberlik hizmeti verenler, dernekler, araştırma kurumları, kar amacı gütmeyen kurumlar, STK’lar faydalanabilmektedir (madde 4). Program aday ülkelerin katılımına (madde 7) açık olup bütçesi €’dur (madde 14).

47 HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI
İletişim:

48 GENÇLİK PROGRAMI 2006/1719/AT sayılı Karar ile kurulmuştur.
– dönemini kapsamaktadır (madde 1). Programın amacı gençlerin aktif vatandaş olmalarının desteklenmesi, gençler arasında dayanışma ve hoşgörünün teşvik edilmesi, farklı ülkelerdeki gençler arasında karşılıklı anlayışın desteklenmesidir (madde 2). Program aday ülkelerin katılımına açıktır (madde 5). Programdan kar amacı gütmeyen gençler, gençlik grupları, gençlik kuruluşları, dernekler faydalanabilmektedir (madde 6). Karar ekinde bulunan spesifik eylemlerde farklı yaş grupları belirtilse de, program genel olarak 15 – 28 yaş arası gençlere ve bazı durumlarda ise 13 – 30 yaş arası gençlere yöneliktir. Program bütçesi €’dur (madde 13).

49 GENÇLİK PROGRAMI İletişim:

50 TERÖRİZM VE GÜVENLİKLE İLGİLİ DİĞER RİSKLERİN SONUÇLARININ YÖNETİMİ, ÖNLENMESİ VE HAZIRLIK PROGRAMI
2007/124/AT, Euratom sayılı Kararla kurulmuştur. Programın amacı terörist saldırılar veya güvenlik riski oluşturan diğer saldırıların önlenmesi, bunlara karşı hazırlık yapılması ve insanların / kritik altyapının bu saldırılardan korunmasına yönelik olarak Üye Devletlerin çabalarının desteklenmesidir (madde 1). Program – dönemini kapsamaktadır. Üye ülkelerde yerleşik tüzel kişiler programa katılabilmektedir (madde 6). Kar amaçlı kuruluşlar ise ancak kamu kurumları veya kar amacı gütmeyen kurumlarla birlikte programa katılım imkanına sahiptir. Sivil toplum kuruluşları gerekli gizlilik ilkelerine uymaları kaydıyla başvuruda bulunabilmektedir. Üçüncü ülkeler ve uluslararası kuruluşların ulusaşırı projelere ancak ortak olarak katılımı mümkün olup proje sunmaları mümkün değildir. Programa Birliğin genel bütçesinden yapılacak yıllık tahsisat kapsamında finansman sağlanacaktır (madde 11).

51 TERÖRİZM VE GÜVENLİKLE İLGİLİ DİĞER RİSKLERİN SONUÇLARININ YÖNETİMİ, ÖNLENMESİ VE HAZIRLIK PROGRAMI

52 SUÇUN ÖNLENMESİ VE SUÇLA MÜCADELE PROGRAMI
2007/125/JHA sayılı Kararla kurulmuştur. Program özgürlük, güvenlik, adalet alanının güçlendirilmesini hedeflemektedir (madde 1). Program – dönemini kapsamaktadır. Program şu konuları kapsamaktadır: suçun önlenmesi ve kriminoloji, kanunun uygulanması, tanık koruma ve destekleme, mağdurun korunması (madde 3). Programa kanun uygulayıcı kurumlar, diğer kamu ve özel birimler / aktörler ve kurumlar, yerel / bölgesel ve ulusal otoriteler, sosyal taraflar, üniversiteler, istatistik çalışmaları yapan birimler, sivil toplum kuruluşları, kamu-özel ortaklıklar ve ilgili uluslararası birimler katılabilmektedir (madde 5). Program üye ülkelerde yerleşik ve tüzel kişiliğe sahip birim ve kuruluşlara açıktır. Kar amaçlı kuruluşlar ise ancak kamu kurumları veya kar amacı gütmeyen kurumlarla birlikte katılabilmektedir. Üçüncü ülkeler ve uluslararası kuruluşların ulusaşırı projelere ancak ortak olarak katılımı mümkün olup proje sunmaları mümkün değildir. Programa Birliğin genel bütçesinden yapılacak yıllık tahsisat kapsamında finansman sağlanacaktır (madde 12).

53 SUÇUN ÖNLENMESİ VE SUÇLA MÜCADELE PROGRAMI

54 KRİMİNAL ADALET PROGRAMI
2007/126/JHA sayılı Kararla kurulmuştur. Program özgürlük, güvenlik, adalet alanının güçlendirilmesini hedeflemektedir (madde 1). Program – dönemini kapsamaktadır. Programın özel amaçları şunlardır: suç içeren olaylarda adli işbirliğinin geliştirilmesi, bilgi ve iyi uygulamalar konusunda karşılıklı paylaşım, Birlik araçlarının suç içeren olaylar karşısında etkin kullanımının sağlanması (madde 3). Programa üye ülkelerin kurumları, kamu ve özel kuruluşları, meslek kuruluşları, üniversiteler, araştırma kurumları, adli ve hukuki eğitim enstitüleri, sivil toplum kuruluşları katılabilmektedir (madde 6). Kar amaçlı kuruluşlar ise ancak kamu kurumları veya kar amacı gütmeyen kurumlarla birlikte katılabilmektedir. Üçüncü ülkeler ve uluslararası kuruluşların ulusaşırı projelere ancak ortak olarak katılımı mümkün olup proje sunmaları mümkün değildir.

55 KRİMİNAL ADALET PROGRAMI
Programa Birliğin genel bütçesinden yapılacak yıllık tahsisat kapsamında finansman sağlanacaktır (madde 13). Bu karar tarihi itibarıyla 2002/630/JHA sayılı Kararın (Suç İçeren Durumlarda Polis ve Adli Makamların İşbirliği Alanında Çerçeve Program – AGIS) yerine geçmektedir tarihinden önce 2002/630/JHA sayılı Karar kapsamında başlatılan eylemlerin uygulamasına devam edilecektir.

56 KRİMİNAL ADALET PROGRAMI

57 SİVİL KORUMA MALİ ARACI
2007/162/AT, Euratom sayılı Karar ile kurulmuştur. Programın amacı insanların, çevrenin ve kültürel mirası da kapsayacak şekilde mülkiyetin doğal felaket ve insanların sebep olduğu felaketlerden, terörizmden, teknolojik / radyolojik / çevresel kazalardan korunması konusunda üye ülkelerin çabalarının desteklenmesidir (madde 1). Program, – dönemini kapsamaktadır. Kamu kukuku ve özel hukuka konu olan gerçek ve tüzel kişiler faydalanabilmekte olup (madde 5), aday ülkelerin mali araca katılımı mümkündür (madde 7). Bütçesi ise €’dur.

58 SİVİL KORUMA MALİ ARACI

59 TEMEL HAKLAR VE VATANDAŞLIK
2007/252/JHA sayılı Kararla kurulmuştur – dönemini kapsamaktadır (madde 1). Programın amacı temel haklara saygının geliştirilmesi, sivil toplumun güçlendirilmesi, ırkçılık – yabancı düşmanlığı – yahudi düşmanlığının engellenmesidir (madde 2). Program aday ülkelerin katılımına açıktır (madde 5). Programdan kamu kurumları ve özel kurumlar, üniversiteler, araştırma kurumları, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar faydalanabilmektedir (madde 7). Program bütçesi Avrupa Birliği Genel Bütçesinden yapılacak yıllık tahsisatlar şeklinde karşılanacaktır (madde 12).

60 TEMEL HAKLAR VE VATANDAŞLIK

61 AVRUPA ENTEGRASYON FONU
2007/435/AT sayılı Kararla kurulmuştur – dönemini kapsamaktadır (madde 1). Programın amacı farklı ekonomik, sosyal, kültürel, dinsel, dilsel ve etnik arka plana sahip üçüncü ülke vatandaşlarının ikamet şartlarını yerine getirmeleri ve Avrupa toplumlarına entegrasyonlarını kolaylaştıracak tedbirlerin uygulanmasına destek verilmesidir (madde 2). Program üye ülkeler tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere destek vermektedir (madde 4). Üye ülkeler, bu alanda katkı yapabilecek sivil toplum kuruluşları, bölgesel ve yerel kuruluşlar, göçmen örgütleri, sosyal taraflar ile uluslararası kuruluşlarla ortaklık yapacaktır (madde 10). Program bütçesi €’dur (madde 11).

62 AVRUPA ENTEGRASYON FONU

63 AVRUPA MÜLTECİ FONU 2007/573/AT sayılı Kararla kurulmuştur.
Program – dönemini kapsamaktadır (madde 1). Program amacı mültecilerin ve yerinden olmuş kişilerin kabulü konusunda üye ülkelerin çabalarının desteklenmesidir (madde 2). Programa üye ülkeler katılabilmektedir (madde 3). Üye ülkeler, bu alanda katkı yapabilecek sivil toplum kuruluşları, bölgesel ve yerel kuruluşlar ile uluslararası kuruluşlarla (özellikle, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) ortaklık yapacaktır (madde 11). Program bütçesi €’dur (madde 12).

64 AVRUPA MÜLTECİ FONU

65 DIŞ SINIRLAR FONU 2007/574/AT sayılı Kararla kurulmuştur.
Program – dönemini kapsamaktadır (madde 1). Programın amacı dış sınırlarla ilgili kontrol ve denetimlerde etkinliğin artırılmasıdır (madde 3). Programa üye ülkeler katılabilmektedir (madde 5). Üye ülkeler, bu alanda katkı yapabilecek sivil toplum kuruluşları, bölgesel ve yerel kuruluşlar ile uluslararası kuruluşlarla (özellikle, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) ortaklık yapacaktır (madde 12). Program bütçesi €’dur (madde 13).

66 DIŞ SINIRLAR FONU

67 AVRUPA GERİ DÖNÜŞ FONU 2007/575/AT sayılı Kararla kurulmuştur.
Program – dönemini kapsamaktadır (madde 1). Programın amacı geri dönüşün yönetimi anlayışının geliştirilmesi hususunda üye ülkelerin çabalarının desteklenmesidir (madde 2). Programa üye ülkeler katılabilmektedir (madde 4). Üye ülkeler, bu alanda katkı yapabilecek sivil toplum kuruluşları, bölgesel ve yerel kuruluşlar ile uluslararası kuruluşlarla (özellikle, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) ortaklık yapacaktır (madde 12). Program bütçesi (madde 13).

68 AVRUPA GERİ DÖNÜŞ FONU

69 LIFE + (ÇEVRE MALİ ARACI)
2007/614/AT sayılı Tüzük ile kurulmuştur. Amacı, çevre politikası ve mevzuatının uygulanması ve geliştirilmesidir (madde 1). LIFE + 3 bileşenden oluşmaktadır: Doğa ve Bioçeşitlilik, Çevre Politikası ve Yönetişim, Bilgi ve İletişim (madde 4). Programdan kamu birimleri ve özel birimler faydalanabilmektedir (madde 7). Program aday ülkelerin katılımına açıktır (madde 8). Program bütçesi – dönemi için €’dur (madde 10).

70 LIFE + (ÇEVRE MALİ ARACI)

71 GÜMRÜK 2013 PROGRAMI 2007/624/AT sayılı Kararla kurulmuştur.
Program – dönemini kapsamaktadır. Programın amacı gümrük alanında iç pazarın etkin biçimde işlemesine yönelik olarak üye ülkelerin çabalarının desteklenmesidir (madde 1). Program aday ülkelerin katılımına açıktır (madde 3). Program bütçesi €’dur (madde 16). 2003/253/AT sayılı Karar (Gümrük 2007 Programı), tarihinden itibaren yürürlükten kalkacaktır (madde 23).

72 GÜMRÜK 2013 PROGRAMI

73 DAPHNE III PROGRAMI 2007/779/AT sayılı Karar ile kurulmuştur – dönemini kapsamaktadır (madde 1). Programın amacı çocukların, gençlerin ve kadınların şiddetten her türünden korunmasıdır (madde 2). Program aday ülkelerin katılımına açıktır (madde 5). Programdan kamu kurumları ve özel kurumlar, üniversiteler, araştırma kurumları faydalanabilmektedir (madde 7). Program bütçesi €’dur (madde 12). Bu karar 2004/803/AT sayılı Kararın (DAPHNE II) yerine geçmektedir. Bu Karar kapsamında başlatılan eylemlerin uygulamasına devam edilecektir (madde 17).

74 DAPHNE III PROGRAMI

75 SİVİL KORUMA MEKANİZMASI
2007/779/AT, EURATOM (01) sayılı Karar ile kurulmuştur. Programın amacı acil durumlara ilişkin müdahalelerde sivil koruma desteği işbirliğinin güçlendirilmesidir (madde 1). Müdahale ekiplerinin tanımlanması, eğitim programları yapılması, çalıştay ve seminer düzenlenmesi, İzleme ve Bilgi Merkezinin (MIC) kurulması ve idaresi, Ortak Acil durum İletişim ve Bilgi Sisteminin (CECIS) kurulması ve idaresi bu mekanizmanın faaliyetleri arasındadır (madde 2). Mekanizma aday ülkelerin katılımına açıktır (madde 10). Faydalanıcılar ve bütçeye ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bu Karar, 2001/792/AT, EURATOM sayılı Kararın (Sivil Koruma Mekanizması) yerine geçmektedir (madde 15).

76 SİVİL KORUMA MEKANİZMASI

77 HERCULE II PROGRAMI 2007/878/AT sayılı Karar ile kurulmuştur. 2004/804/AT sayılı Kararla kurulan ve tarihinde sona eren HERCULE Programını kuran Kararda değişiklik yapmaktadır. Programın amacı topluluğun mali çıkarlarının korunmasıdır (madde 1). Programdan 1 yıldan fazla süredir hükmi şahsiyeti olan eğitim ve araştırma kurumları, 1 yıldan fazla süredir hükmi şahsiyeti olan kar amacı gütmeyen kurumlar, ulusal ve bölgesel idari kurumlar faydalanabilmektedir (madde 1 - 2a). Program aday ülkelerin katılımına açıktır (madde 1 - 2d). Program – dönemini kapsamaktadır ve bütçesi €’dur (madde 1 – 5a).

78 HERCULE II PROGRAMI

79 SİVİL ADALET 2007/1149/AT sayılı Karar ile kurulmuştur – dönemini kapsamaktadır (madde 1). Programın amacı adli işbirliğinin geliştirilmesi ve sınır ötesi sivil işlem usullerinin geliştirilmesidir (madde 2). Program aday ülkelerin katılımına açıktır (madde 5). Programdan kamu kurumları ve özel kurumlar, meslek örgütleri, araştırma kurumları, üniversiteler, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları faydalanabilmektedir (madde 7). Program bütçesi €’dur (madde 13).

80 SİVİL ADALET

81 UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BİLGİLENDİRME
2007/1150/AT sayılı Karar ile kurulmuştur – dönemini kapsamaktadır (madde 1). Programın amacı uyuşturucu kullanımının önlenmesi veya azaltılması, uyuşturucu kullanımı konusunda bilginin artırılmasıdır (madde 2). Program aday ülkelerin katılımına açıktır (madde 5). Programdan kamu kurumları ve özel kurumlar, araştırma merkezleri ve üniversiteler faydalanabilmektedir (madde 7). Program bütçesi €’dur (madde 12).

82 UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BİLGİLENDİRME

83 SAĞLIK ALANINDA TOPLULUK EYLEMİ
2007/1350/AT sayılı Karar ile kurulmuştur – dönemini kapsamaktadır (madde 1). Programın amacı halk sağlığının kalitesinin artırılması ve bu alanda bilgi paylaşımıdır (madde 2). Program bütçesi €’dur (madde 3). Program aday ülkelerin katılımına açıktır (madde 11). Faydalanıcılara ilişkin açık bir hüküm bulunmamakla birlikte, ilgili mevzuatta daha çok programa katılmayan üçüncü ülkelerle ve özellikle WHO gibi uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesinin önemine vurgu yapılmaktadır (madde 12). Bu Karar, 1 Ocak 2008 tarihi itibarıyla 2002/1786/AT sayılı Kararın (Halk Sağlığı Alanında Topluluk Eylemi) yerine geçmektedir (madde 14).

84 SAĞLIK ALANINDA TOPLULUK EYLEMİ

85 FISCALIS 2013 PROGRAMI 2007/1482/AT sayılı Karar ile kurulmuştur – dönemini kapsamaktadır. Programın amacı iç pazarda vergi sistemlerinin işlerliğinin geliştirilmesidir (madde 1). Program aday ülkelerin katılımına açıktır (madde 3). Program bütçesi €’dur (madde 13). Faydalanıcılara ilişkin olarak açık bir hüküm bulunmamakla birlikte, ilgili mevzuatta vergilendirme alanında yetkili kurum ve personele atıf yapılmaktadır.

86 FISCALIS 2013 PROGRAMI

87 ERASMUS MUNDUS PROGRAMI
2008/1298/AT sayılı Karar ile kurulmuştur. Programın amacı yükseköğretimde kalitenin artırılmasıdır – dönemini kapsamaktadır (madde 1). Program eylemleri şunlardır (madde 4): Erasmus Mundus Ortak Programlar (mastır - doktora), Erasmus Mundus Ortaklıkları (Avrupa ve üçüncü ülke yükseköğretim kurumları arasında), Avrupa yükseköğretiminin teşvik edilmesi. Program bütçesi €’dur (madde 12). Program faydalanıcıları: yükseköğretim kurumları, her seviye yükseköğretim öğrencileri, doktora sonrası araştırmacılar, akademisyenler, yükseköğretim personeli, yükseköğretim alanında aktif olan kamu ve özel birimler, işletmeler, araştırma merkezleri (madde 5). Program aday ülkelerin katılımına açıktır (madde 9).

88 ERASMUS MUNDUS PROGRAMI

89 GÜVENLİ İNTERNET PROGRAMI
2008/1351/AT sayılı Karar ile kurulmuştur. Programın amacı özellikle çocuklar için internet ve diğer iletişim teknolojilerinin güvenli kullanımının desteklenmesi ile yasal olmayan içerik – zararlı eylemlerle çevrimiçi olarak mücadele edilmesidir (madde 1). Program aday ülkelerin katılımına açıktır (madde 2). – dönemini kapsamaktadır. Program bütçesi €’dur (madde 6).

90 GÜVENLİ İNTERNET PROGRAMI

91 Avrupa Komisyonu tarafından bazı çalışma belgelerinde atıf yapılan:
TEN (Ulaştırma ve Enerji Ağlarının Güçlendirilmesi), GALILEO (Uydu Telsiz Navigasyon Sistemi), SESAR (Hava Trafik Kontrol Sistemi) konsorsiyumlar oluşturulması yoluyla belirli amaçların gerçekleştirilmesine yöneliktir. Proje sunularak destek alınan topluluk programlarından bu yönüyle ayrılmaktadır.


"TOPLULUK PROGRAMLARI ve AJANSLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları