Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kent Konseyi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kent Konseyi."— Sunum transkripti:

1 Kent Konseyi

2 KENT KONSEYİ NEDİR? Kent Konseyleri 5393 sayılı Belediye Kanunu ve sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği’ne dayanarak kurulmuş yapılardır. Kuruluş amaçları; “kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek”tir. Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzmanlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını ifade eder.

3

4 KENT KONSEYİNE KİMLER KATILIR?
1-  Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi, 2-  Belediye başkanı veya temsilcisi, 3- Sayısı 10’u geçmemek üzere illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, 4- Mahalle sayısı yirmiye kadar olan belediyelerde bütün mahalle muhtarları, diğer belediyelerde belediye başkanının çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının toplam muhtar sayısının yüzde 30’unu geçmemek ve en az 20’den az olmamak üzere kendi aralarından seçecekleri temsilcileri, 5-  Belediye teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri, 6-  Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci, üniversite sayısının birden fazla olması durumunda her üniversiteden birer temsilci, 7-  Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıf temsilcileri, 8-   Kent konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisi.

5 KENT KONSEYİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?
1- Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşerilik hukuku ve ortam yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak, 2- Sürdürülebilir Gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak, 3- Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasında katkıda bulunmak, 4- Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcıların, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek, 5- Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal v.b değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,

6 6- Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak, 7- Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek, 8- Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak, 9- Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak 10- Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak, 11- Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini sağlamaktır.

7 KENT KONSEYİNİN ÇALIŞMA İLKELERİ NELERDİR?
1- YG21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak, 2-  Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer Uluslar arası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek, 3- Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak, 4- Kent Konseyi, uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak, 5-  Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak, 6- Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir.

8

9 ÇANKAYA KENT KONSEYİ Çankaya Kent Konseyi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 76. Maddesi çerçevesindeki yasal bir kuruluştur. Çankaya Kent Konseyi, merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla hemşerilik hukuku çerçevesinde buluşulan, kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği uzlaşmanın esas alınarak demokratik bir yapı oluşturulan yönetim mekanizmasıdır.  Yerel Gündem anlayışı içinde, “kentine sahip çıkma”, “aktif katılım” ve “çözümde ortaklık” ilkelerinin bütünlüğünde, kentleri sürdürülebilir geleceğe taşıyan bir “ortaklık modeli” olan Çankaya Kent Konseyi, yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik bilincinin geliştirilmesini, çok-aktörlü ve çok-ortaklı yönetim tarzının benimsenmesini hedeflemektedir.

10 Bu yaklaşımdan hareketle :
ÇANKAYA KENT KONSEYİ; Yerel yönetimlerde daha özerk ve özgür bir yapı için temel çıkış noktası, halkın yönetimde söz, yetki ve karar sahibi olmasını sağlamayı hedefler. ÇANKAYA KENT KONSEYİ; Çankaya ile ilgili karar üretme süreçlerine en yaygın katılımı sağlamak için, kamu kuruluşlarının yanı sıra, odaların, meslek örgütlerinin, sendikaların, demokratik toplum örgütlerinin, üniversitelerin, muhtarların karar ve yürütme organlarında yer almasına olanak sağlayacak mekanizmaları hayata geçirmeyi hedefler.  ÇANKAYA KENT KONSEYİ; Mahalle Meclisleri, Çalışma Grupları gibi halkın yerel yönetim faaliyetlerine ve karar alma süreçlerine doğrudan katılım olanaklarını sağlayacak yeni organlar tanımlar ve oluşturur.   ÇANKAYA KENT KONSEYİ; Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, Çankayalılık ve kent yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetim anlayışının benimsenmesini sağlamayı hedefler. ÇANKAYA KENT KONSEYİ;  Çankaya’nın doğası, tarihi, kültürel mirası, turizm değerleri ve sosyo-ekonomik yaşantısı ile bütünleşecek nitelikteki stratejileri geliştirmeyi hedefler.

11 ÇANKAYA KENT KONSEYİ; Çankaya İlçesinin sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak politikalar arasında önceliklerin belirlenmesi ve çözüm önerileri üretilmesine imkan tanıyacak bir uzlaşma ortamını oluşturmayı hedefler. ÇANKAYA KENT KONSEYİ; Katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirerek sivil toplumun kurumsallaşmasına katkı sağlamayı hedefler. ÇANKAYA KENT KONSEYİ; Bu ve benzeri yaklaşımlara uygun olarak, Çankaya halkı ile birlikte eylem planları hazırlamak, uygulamak ve geliştirmeyi hedefler. ÇANKAYA KENT KONSEYİ; Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmaya ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamaya yönelik çalışmaları desteklemeyi hedefler. ÇANKAYA KENT KONSEYİ; Konseyce alınan kararların Çankaya Belediye Meclis gündemine alınmasını ve Çankayalılarla birlikte uygulanmasını sağlamayı hedefler

12

13 KARŞIYAKA KENT KONSEYİ
Kent konseyleri yerel yönetimlerde katılımcılığı, olabildiğince geniş halk katmanlarına yaymayı amaçlamıştır. Kent Konseyi, hükümetin 2006 yılında çıkardığı bir yasayla da hukuki statüsüne kavuşmuştur. Yine Karşıyaka Belediyesinde Kent Konseyi bünyesinde oluşturduğumuz Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi, Engelliler Meclisi, Çocuk Meclisi ve Esnaf Meclisi ile yönetimin olabildiğince şeffaf olmasını ve hemen her kesimin temsil edildiği demokratik bir yapıya kavuşmasını hedeflendi. “Halkla Birlikte Yönetim” ilkesinin hayata geçirilmesi için 2004 yılında, önce “Kurucu kent Konseyi” olarak toplanarak örgütlenmeye girişmiştir. Yoğun çalışmalar sonucu örgütlenmesini tamamlayarak tarihinde de “Karşıyaka Kent Konseyi” olarak genel kurulunu yapmış ve çalışmalara başlamıştır.

14 2006 yılında Kadın Meclisini, 2007 yılında Gençlik Meclisini, 2008 yılında Engelliler Meclisini, 2009 yılında Çocuk Meclisini ve 2010 yılında da Esnaf Meclisini oluşturmuştur. Gerek Kent Konseyimiz ve gerekse Meclislerimiz çeşitli konularda çalışma grupları oluşturarak, çalışmalarını ve proje üretimlerini sürdürür. Kent Konseyleri, kentin gelişmesinin birlikte planlandığı, kent sorunlarına halk ile birlikte çözüm arandığı platformlardır.Çocukların, gençlerin,kadınların, engellilerin ve esnafların toplumsal  yaşamdaki etkilerini arttırmak,daha yaşanabilir bir geleceğe hazırlamak , yerinden ve birlikte yönetim temel hedefleridir.

15 Gençlik Meclisinin Amacı: Karşıyaka’nın sahip olduğu gençlik  potansiyelini bir çatı altında toplayarak , gençlerin yönetsel gücünü arttırmak ve Karşıyaka’yı gençler için bir çekim merkezi haline getirmektir. Ana hedef, gençlerin kendi sorunlarıyla ilgili projelerini kendilerinin hazırlayıp yine kendilerinin uygulamasını sağlamaktır. Dil, din, ırk, etnik köken, sınıf, cinsiyet ve eğitim farkı gözetmeksizin, kentte yaşayan yaş arasındaki gençlerin tümünü kapsar. Çocuk Meclisinin Amacı: Çocuk Meclisi Karşıyaka’da yaşayan çocukların problemlerini, taleplerini ifade edebilmelerini,  çözümlerinde aktif rol almalarını, demokratik, sosyal,kültürel ve eğitim alanlarında gelişmelerini sağlamayı ve çocuk haklarını korumayı amaçlar.  İlçede yaşayan 9 – 15 yaş grubu  arasındaki ve en az % 10 engelli ve korunmaya muhtaç çocuklardan oluşur . Engeliler Meclisinin Amacı: Kentte yaşayan tüm engellilerin yaşamın ayrılmaz bir parçası olmalarından hareketle; demokratik,sosyal,kültürel ve eğitim alanlarında gelişmelerine,hayata katılmalarına yardımcı olmak,engelliler ve toplumun bilinç düzeylerini artırmak ve bu konuda alınacak kararlara katılımlarını sağlamaktır. Kadın Meclisinin Amacı: Karşıyaka’daki kadınların sahip olduğu potansiyeli bir çatı altında toplayarak, kadınların toplumsal yaşamın her alanına ve kent yönetimine “temel ve eşit ortaklar” olarak katılmalarını, söz sahibi olmalarını hedefler ve kentteki tüm kadınları ve ilgili kuruluşları kapsar. Esnaf Meclisinin Amacı: Esnaf Meclisi; Karşıyaka’daki esnafların sahip olduğu potansiyeli bir çatı altında toplayarak, esnafların toplumsal yaşamın her alanına ve kent yönetimine katılmalarını, söz sahibi olmalarını hedefler ve kentteki tüm esnafları ve ilgili kuruluşları kapsar.

16

17 Hazırlayanlar Sinem ÜNAL Ebru Cansın GÜMÜŞ Pınar ALAN


"Kent Konseyi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları