Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GELİR VERGİSİ BEYANI İ.Halil BAĞDINLI Eski Gelirler Başkontrolörü, YMM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GELİR VERGİSİ BEYANI İ.Halil BAĞDINLI Eski Gelirler Başkontrolörü, YMM."— Sunum transkripti:

1 GELİR VERGİSİ BEYANI İ.Halil BAĞDINLI Eski Gelirler Başkontrolörü, YMM

2 Ticari Faaliyet  Sermaye Unsuru  Devamlılık Unsuru  Organizasyon Unsuru  Hacim Unsuru

3 Çifte Vergilemede Mukimlik  İkametgahın Bulunduğu Ülke  Birden Fazla Ülkede İkametgah Varsa Ekonomik İlişkiler  Sürekli İkamet Edilen Ülke  Uyrukluk  Karşılıklı Anlaşma

4 Ticari Faaliyet-Serbest Meslek Faaliyeti Kıstas; Faaliyette Sermaye mi Emek mi Yoğun

5 GİDERLER  Genel Giderler - Ticari Kazancın Elde Edilmesi ve İdamesi için Yapılan Giderler - İhracat, Yurtdışında İnşaat, Onarma, Montaj ve Taşımacılık Faaliyetinde Binde 5 Götürü Gider

6 Götürü Gider - Döviz Olarak Elde Edilen Hasılat - Deftere Kaydedilmesi gereken Tarihteki TCMB Döviz Alış Kuru -Götürü Giderden İhraç Kayıtlı Teslimde Sadece İhracatçı Yararlanacaktır - Ödemenin Yapılmış Olması Gerekir?

7 YATIRIM İNDİRİMİ  Gelir İdaresi Başkanlığı; “Anayasa Mahkemesi Kararının 08.01.2010 itibariyle Resmi Gazetede yayınlanmış olması nedeniyle 2009 hesap döneminde (Geçici Vergi dönemleri de dahil) yatırım indirimi istisnasından yararlanılması mümkün değildir”

8 ÖDENEN TAZMİNATLAR Fiili ödeme yapılmaksızın Kıdem ve İhbar Tazminatları gibi tazminatlar gider yazılamaz (Vergi İdaresi Görüşü)

9 TEMETTÜ İKRAMİYESİ 1- Genel kurul kararı 2-Temettü ikramiyesi hangi yılın karından ayrılıyorsa, o yılın giderleri arasında gösterilmeli, 3-25 Nisan Tarihine kadar, tahakkuk ettirilerek tevkifatın da yapılmış olması gerekmektedir.

10 PERAKENDE SATIŞ FİŞİ YASAL BELGE MİDİR?   Perakende Satış Fişi ile işyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın alınan Kırtasiye, büro ve temizlik gibi malzemeler giderleşebilir?

11 ZİRAİ KAZANÇLAR   VERGİLEME ESASLARI - gerçek usul - stopaj usulü

12 ZİRAİ KAZANÇLARDA İSTİSNA   Tarımsal ürünlerin, 5300 Sayılı Kanun kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin devri yoluyla teslim edilmesi durumunda; 31/12/2014 tarihine kadar, - GVK’nun 94/11’inci maddesi kapsamındaki gelir vergisi tevkifatı yapılmayacak ve - Bu senetlerin teslimi dolayısıyla elde edilecek kazançlar için yıllık beyanname verilmeyecektir.

13 ÜCRETLERDE ÜST ORAN  Şirketler dava açabilir  Şahıslar düzeltme talep edip dava açabilir  Oran %27 mi olur?  Geçmiş aylar düzeltilebilir mi?

14 VERGİ KARNESİ   Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar ;   Özel hizmetlerde çalışan şoförler ;   Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri ;   Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar ;

15 KASA TAZMİNATI  Stopaja Tabi  Damga Vergisine Tabi  SGK’ya tabi değil

16 YABANCI ÇALIŞANLARIN ÜCRET GELİRİ Türkiye’de mukim olup stopaja tabi ücret geliri olanlar, Yurtdışında da ücret geliri elde ederse Yurtdışı gelirler için Yıllık Beyan verecektir.

17 Hizmetçilerin Ücretleri  Ücret olarak İstisna, SSK’ya tabi  Mürebbiyelerde İstisna Uygulanmaz

18 SERBEST MESLEK KAZANCI  Sürekli Olarak Meslek İcrası  Tahsilat Esası

19 SERBEST MESLEK KAZANCI   İkametgâhlarının bir kısmını işyeri olarak kullananlar; - ikametgâh için ödedikleri kiranın tamamını - ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler.

20 SERBEST MESLEK KAZANCI   İşyeri kendi mülkü olanlar amortismanı,   ikametgâhı kendi mülkü olup bunun bir kısmını işyeri olarak kullananlar; amortismanın yarısını gider yazabilirler.

21 TEVKİFAT ORANLARI   Telif kazançlarında %17,   Bunlar dışında kalan serbest meslek ödemelerinde % 20’dir   Dar mükelleflerin telif ve patent haklarının satışında % 25

22 MENKUL SERMAYE İRADI  İndirim Oranına Tabi Kazançlar (%16,7) - - 1.1.2006 tarihinden önce TL cinsinden ihraç edilen her nev’i tahvil (kamu-özel sektör) ve Hazine bonolarının faiz gelirleri ile TOKİ ve Özelleştirme İdarelerince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler

23 BAĞKUR PRİMİ   adi komandit şirketlerin komanditer ortakları,   limited şirket ortakları   ve anonim şirketlerin kurucu ortakları ile yönetim kurulu üyesi ortakları ödemiş oldukları Bağ-Kur primlerini elde edilen menkul sermaye iradı tutarıyla sınırlı olmak üzere indirebileceklerdir

24 İSTİSNALAR   1/1/2009 ile 30/4/2009 tarihleri arasında elde edilen ve 30/5/2009 tarihine kadar Türkiye'ye transfer edilen yurt dışı iştirak kazançları  1/5/2009 ile 31/12/2009 tarihleri arasında elde edilen ve 28/2/2010 tarihine kadar Türkiye'ye transfer edilen yurt dışı iştirak kazançlar

25 KAR PAYLARI  2003 sonrası tüm kazançlar ile 2003 öncesi istisna olmayan kazançlardan dağıtılan karların yarısı istisna  Beyan Edilen Kar Payından kesilen stopajın tamamı beyannamede indirilecek  Mahsup sonrası kalan tutar varsa iade edilir

26 KAR PAYLARI  2003 Öncesi istisna kazançlarla, stopaja tabi yatırım indirimine konu kazanç dağıtımında net kar payının 1/9 fazlasının yarısı istisna, beyanname verilirse bu tutarın 1/5'i gelir vergisinden indirilir

27 KAR PAYLARI  1998 ve öncesi kazançlardan dağıtılan kar payları beyan edilmez

28 TEŞEKKÜRLER


"GELİR VERGİSİ BEYANI İ.Halil BAĞDINLI Eski Gelirler Başkontrolörü, YMM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları