Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİK PLAN ( ) (BİLGİLENDİRME TOPLANTISI)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİK PLAN ( ) (BİLGİLENDİRME TOPLANTISI)"— Sunum transkripti:

1 STRATEJİK PLAN (2015-2019) (BİLGİLENDİRME TOPLANTISI)
Prof. Dr. Güven MURAT Ünye İİBF Dekan Vekili

2 Gündem Stratejik Planlamanın Tanımı, Özellikleri ve Önemi
Stratejik Planlama Organizasyon Yapısı Stratejik Planlama Süreci Stratejik Planda Bulunması Gereken Unsurlar Stratejik Plan ve Bütçe: Maliyetlendirme

3 Stratejik Planlama Stratejik planlama bir kurumun uzun dönemli performansını belirleyen yönetsel kararlar ve faaliyetler setidir.

4 Stratejik Planlamanın Özellikleri
Sonuçların planlanmasıdır. Değişimin planlanmasıdır. Gerçekçidir. Kaliteli yönetimin aracıdır. Hesap verme sorumluluğuna kaynak teşkil etmektedir. Katılımcı bir anlayışa dayanmaktadır.

5 5018 Sayılı KMYKK’na Göre Stratejik Planlama
Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plandır.

6 Üniversiteler Açısından Stratejik Planlamanın Önemi
Stratejik planlama üniversiteler için temel amaç ve hedefleri belirlemede bir araçtır. Stratejik planlama yoluyla sınırlı kaynaklar paydaşlarımızın faydalarını maksimize etmek için öncelik sırasına göre temel amaç ve hedefler üzerinde yoğunlaştırılmaktadır. Stratejik planlama üniversiteye kendi faaliyet akışını şekillendirme ve kendi geleceğine odaklanma fırsatı vermektedir.

7 Stratejik Plan Süreci Cevaplandırılması Gereken Sorular
Yapılması Gerekenler Ana Başlıklarla Alt Başlıklarla NEREDEYİZ? DURUM ANALİZİ Plan ve Programlar GZFT Analizi Piyasa Analizi NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? MİSYON VE İLKELER Kuruluşun var oluş gerekçesi Temel İlkeler VİZYON Arzu edilen gelecek STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER Orta vadede ulaşılacak amaçlar Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ? FAALİYETLER VE PROJELER Detaylı iş planları Maliyetlendirme Performans Programı Bütçeleme BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER VE DEĞERLENDİRİRİZ? İZLEME Raporlama Karşılaştırma PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Geri besleme Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi Performans göstergeleri Uygulamaya Yönelik İlerleme ve Sonuçların Değerlendirilmesi DPT (2006) Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara, Haziran, s.5.

8 Ordu Üniversitesi Stratejik Planlama Sürecinin İşleyişi
Stratejik planlama kurulunun oluşturulması Stratejik planlama yürütme sekretaryasının oluşturulması Akademik ve idari birimlerde stratejik planlama komisyonlarının oluşturulması Üniversite ve birimlerinin misyon vizyon ve ilke ve değerlerinin belirlenmesi Üniversite genelinde ve birimler bazında SWOT analizinin yapılması

9 Ordu Üniversitesi Stratejik Planlama Sürecinin İşleyişi (Devam)
SWOT analizinden elde edilen bilgiler ışığında üniversite genelinde ve birimler bazında stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi ve bunlara ulaşmada gerçekleştirilecek faaliyet ve projelerin tespit edilmesi Üniversite genelinde ve birimler bazında performans göstergelerinin tespit edilmesi Stratejik planların hazırlanması ve yazılı hale getirilmesi, Hazırlanan stratejik planların Stratejik Planlama Kuruluna sunumunun yapılması Birimlerden gelen stratejik planlardan hareketle üniversite stratejik planının hazırlanması, Üniversite stratejik planının Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanması, Nihai stratejik planın doküman haline getirilmesi

10 Ordu Üniversitesi Stratejik Planlama Zaman Çizelgesi
FAALİYETLER 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Üst Yönetici Tarafından Stratejik Planlama Çalışmalarının Başlatılması (İç Genelge Yayınlanması) Stratejik Planlama Kurullarının Oluşturulması Eğitim Programları Düzenlenmesi Birim Bazında Dış Paydaş Analizi Birim Bazında Kurum İçi Analiz ve Çevre Analizi (SWOT Analizi) Birim Bazında Öğrenci Memnuniyet Anketinin Hazırlanarak Uygulanması Birim Bazında Akademik ve İdari Personel Memnuniyet Anketinin Hazırlanarak Uygulanması Birim Bazında Stratejik Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi Birim Bazında Uygulama Stratejisi ve Faaliyetlerin Belirlenmesi Birim Bazında Stratejik Planın Tasarım Çalışmaları Birim Stratejik Planlarının Rektörlüğe Gönderilmesi Birim Stratejik Planlarından Hareketle Üniversite Stratejik Planlarının Hazırlanması Stratejik Planının Kalkınma Bakanlığı’na Gönderilmesi ve Kalkınma Bakanlığı Tarafından Değerlendirilmesi Stratejik Planının Uygulanması

11 Ordu Üniversitesi Stratejik Planlama Organizasyon Yapısı
Ordu Üniversitesi Stratejik Planlama Organizasyon Yapısı Stratejik Planlama Kurulu Stratejik Planlama Yürütme Sekretaryası Fakülte / Enstitü / Yüksekokul / MYO Stratejik Planlama Komisyonu Bölüm / Anabilim Dalı/ Program Rektörlük Akademik Birimler İdari Birimler Stratejik Planlama Komisyonu

12 Stratejik Planlama Kurulu
NO GÖREVİ ADI SOYADI KURUL 1 Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Güven MURAT Başkan 2 Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan KARADENİZ Üye 3 Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Ali BAYHAN 4 Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İsmet BALIK 5 Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sabri YENER 6 Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Varol Çanakçı 7 Eğitim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Ş. Metin KARA Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İlhan EKİNCİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU 8 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Selçuk BALİ 9 Genel Sekreter Metin KARAKUŞ 10 Strateji Geliştirme Daire Başkanı Şerafettin YILMAZ Koordinatör 11 Öğrenci Konseyi Başkanı Muhammet Akif AÇIKGÖZ

13 Stratejik Planlama Kurulunun Görevleri
Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerini ortaya koymak Planlama süreci ve uygulama planının ana hatlarını belirlemek Planlama sürecini koordine etmek ve yönlendirmek; Üniversitenin akademik ve idari birimlerinin SWOT analizinden yararlanarak güçlü ve zayıf yönler ile fırsatları ve tehditleri ortaya koymak Üniversite genelindeki fırsatları ve alt yapıyı tanımlamak; Akademik ve idari birimlerin stratejik planlarını incelemek ve bu planlardan hareketle üniversite genelinde stratejik hedefler ve bu hedeflere ulaşma yönünde politikalar oluşturma

14 Stratejik Planlama Yürütme Sekretaryası
NO ADI SOYADI KURUL 1 Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Güven MURAT Başkan 2 Yrd. Doç.Dr. Yeter DEMİR USLU Üye 3 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yrd. Doç. Dr. Selçuk BALİ 4 Yrd. Doç. Dr. Derya ÖZTÜRK  5 Yrd. Doç. Dr. Seval Mutlu ÇAMOĞLU 6 Yrd. Doç.Dr. Cemile BAHTİYAR KARADENİZ 7 Güzel Sanatlar Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet YILMAZ 8 Ziraat Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Atnan UĞUR 9 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kemal SEVGİSUNAR Öğr. Gör. Mehmet Ozan CİNEL 11 Ünye Meslek Yüksekokulu Ali İhsan ÇELEN

15 Stratejik Planlama Yürütme Sekretaryasının Görevleri
Birimlerin çalışmalarını desteklemek, Birimler arası bilgi akışını koordine etmek ve hızlandırmak

16 Fakülte / Enstitü / Yüksekokul / MYO Stratejik Planlama Komisyonu
Oluşumu Dekan/müdürün başkanlığında dekan/müdür yardımcıları, bölüm / anabilim dalı / program başkanlarının ve fakülte / enstitü / yüksekokul / meslek yüksekokulu sekreterinin katılımıyla oluşmaktadır. Görevleri Fakültenin misyon, vizyon ve temel değerlerini ortaya koymak Fakülte/enstitü/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu planlama sürecini yönlendirmek, koordine etmek ve izlemek; Fakültenin SWOT analizini yaparak güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatları ve tehditleri ortaya koymak Fakülte/enstitü/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulun Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi ve Bu Hedeflere Ulaşma Yönünde Politikaların Oluşturulması Performans göstergelerinin tespit edilmesi ve bu göstergelerle performans değerlemesinin yapılması

17 Bölüm / Anabilim Dalı/ Program Stratejik Planlama Komisyonu
Oluşumu Bölümlerde Bölüm Başkanının başkanlığında Anabilim Dalı Başkanlarının; Anabilim Dalı ve Programlarda Anabilim Dalı/Program Başkanının Başkanlığında üç öğretim elemanının katılımıyla oluşmaktadır. Görevleri Bölüm/Anabilim Dalı/Program’ın misyon, vizyon ve temel değerlerini ortaya koymak; Bölüm/Anabilim Dalı/Program’ın planlama sürecini yönlendirmek, koordine etmek ve izlemek; Bölüm/Anabilim Dalı/Program’ın SWOT analizini yaparak güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatları ve tehditleri ortaya koymak Bölüm/Anabilim Dalı/Program’ın stratejik hedeflerin belirlenmesi ve bu hedeflere ulaşma yönünde politikaların oluşturulması Performans göstergelerinin tespit edilmesi ve bu göstergelere performans değerlemesinin yapılması

18 Stratejik Planda Bulunması Gereken Temel Unsurlar
Genel Bilgiler Tarihi Gelişim Organizasyon Yapısı Ürün ve Faaliyetler Personel Yapısı Akademik Personel İdari Personel Öğrencilere İlişkin Sayısal Veriler Öğrenci Sayısındaki Gelişmeler Öğrenci/Öğretim Elemanı Oranı Mezun Sayısında Gelişmeler Paydaş Analizi

19 Stratejik Planda Bulunması Gereken Temel Unsurlar (Devam)
Stratejik Planlama Süreci Stratejik Planlama Organizasyonu Stratejik Planlama Zaman Çizelgesi Misyon, Vizyon Temel Değerler SWOT Analizi İç Çevre Analizi Dış Çevre Analizi Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Performans Göstergeleri Stratejiler STRATEJİK PLANLAMA VE BÜTÇE (MALİYETLENDİRME VE KAYNAKLANDIRMA) İZLEME VE DEĞERLENDİRME

20 Ürün ve Faaliyetler Eğitim-öğretim Faaliyetleri Araştırma Faaliyetleri
Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Programlar Farabi ve Erasmus Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Araştırma Faaliyetleri Ulusal ve Uluslararası Projeler Bilimsel Yayınlar Lisansüstü Tezler Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Etkinlikler Topluma Hizmet Faaliyetleri Yaşam Boyu Eğitim Faaliyetleri Danışmanlık Hizmetleri Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Faaliyetleri Sağlık, Spor ve Kültür Faaliyetleri Destek Faaliyetleri Öğrenci Hizmetleri İdari ve Mali Hizmetler Bilgi İşlem Hizmetleri Personel Hizmetleri Kütüphane Hizmetleri Sağlık, Kültür Spor Hizmetleri Yapı İşleri ve Teknik Hizmetler

21 Paydaş ve Paydaş Türleri
Paydaş: Biriminizin faaliyetleriyle ilgisi olan biriminizden doğrudan ya da dolaylı bir şekilde olumlu ya da olumsuz şekilde etkilenen veya biriminizi etkileyen kişi veya kurumlardır. Paydaşlar iç paydaşlar ve dış paydaşlar olarak ikiye ayrılmaktadır.

22 Paydaş Analizinin Aşamaları
Paydaşların tespit edilmesi Paydaşların önceliklendirilmesi Paydaşların değerlendirilmesi Paydaşların görüş ve önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi

23 Paydaşların Tespiti Faaliyetleriniz/hizmetleriniz ile ilgilenen kimlerdir? Faaliyetlerinizi/hizmetlerinizi yönlendirenler kimlerdir? Faaliyetlerinizi/hizmetlerinizi kullananlar kimlerdir? Faaliyetlerinizden/hizmetlerinizden etkilenen kimlerdir? Faaliyetlerinizi/hizmetlerinizi etkileyen kimlerdir?

24 Paydaşlar Akademik Birimler İdari Birimler Öğrenciler
Akademik Personel İdari Personel Mezunlar Öğrenci aileleri Üniversitelerarası Kurul Yüksek Öğretim Kurulu Bakanlıklar Valilik DPT Üniversiteler Özel Sektör Kuruluşları Kamu Kurum ve Kuruluşları Sivil Toplum Örgütleri Medya

25 Paydaşların Önceliklendirilmesi
Paydaş Adı İç Paydaş / Dış Paydaş Neden Paydaş Önceliği Akademik Personel İç Paydaş Hizmet üretim sürecinin temel girdisi olması 1 Öğrenciler Eğitim-öğretim hizmetinin temel faydalanıcıları Destek Birimleri (Öğrenci, İşleri , Bilgi-İşlem, Strateji Geliştirme , İdari ve Mali, İşler, Sağlık Kültür Spor) Eğitim –öğretim , araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerinde gerekli olan idari, mali ve teknik desteği sağlamaları Üniversiteler Dış Paydaş Ulusal ve uluslararası ölçekte öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği sağlama ve eğitim-öğretim ile araştırma konularında işbirliği yapma 2 Paydaşların önceliklendirilmesi yapılırken paydaşın biriminizin faaliyetlerini etkileme gücü ile biriminizin faaliyetlerinden etkilenme derecesi dikkate alınmaktadır.

26 Paydaşların Değerlendirilmesi
Biriminizin hangi faaliyeti/hizmeti ile ilgilenmektedir? Biriminizden ne beklemektedir? Biriminizin faaliyetlerini/hizmetlerini nasıl etkilemektedir? (Olumlu mu yoksa olumsuz mu) Biriminizi etkileyecek güce sahip midir? Birimin faaliyetlerinden/hizmetlerinden nasıl etkilenmektedir?

27 Paydaş Ürün/Hizmet Matrisi
Paydaş / Ürün ve Faaliyetler Eğitim-Öğretim Faaliyetleri Araştırma Faaliyetleri Toplum Hizmet faaliyetleri Destek Faaliyetleri Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Programlar Farabi ve Erasmus Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Ulusal ve Uluslararası Projeler Bilimsel Yayınlar Lisansüstü Tezler Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Etkinlikler Yaşam Boyu Eğitim Faaliyetleri Danışmanlık Hizmetleri Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Faaliyetleri Sağlık, Spor ve Kültür Faaliyetleri Öğrenci Hizmetleri İdari ve Mali Hizmetler Bilgi İşlem Hizmetleri Personel Hizmetleri Kütüphane Hizmetleri Sağlık, Kültür Spor Hizmetleri Yapı İşleri ve Teknik Hizmetler Öğrenciler x Akademik Birimler X Akademik Personel

28 Paydaş Etki/Önem Matrisi
ZAYIF GÜÇLÜ ÖNEMSİZ İZLE Paydaş BİLGİLENDİR ÖNEMLİ ÇIKARLARLARINI GÖZET, ÇALIŞMALARINA DAHİL ET BİRLİKTE ÇALIŞ Etki: Paydaşın kuruluşun faaliyet ve hizmetlerini destekleme, yönlendirme veya olumsuz etkileme gücüdür. Önem: Kuruluşun paydaşın beklenti ve taleplerinin karşılanması konusuna verdiği önceliktir.

29 Paydaş Görüşlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi
Yüz yüze görüşme (Biriminiz üzerinde etkisi güçlü paydaşların görüşleri alınması durumunda) Anket: (Görüşülecek paydaş sayısının fazla olması durumunda)

30 Paydaşlara Sorulacak Sorular
Birimimizin hangi faaliyetleri ve hizmetleri sizin için önemlidir? Birimimizin olumlu karşıladığınız yönleri nelerdir? Birimimizin geliştirilmesi gereken yönleri nelerdir? Birimimizden beklentileriniz nelerdir?

31 SWOT Analizinin Aşamaları
İç Çevre Analizi Dış Çevre Analizi

32 İç Çevre Analizi İç çevre analizi olarak da adlandırılabilen kuruluş içi analiz, kuruluşun şu andaki durumunu ve geleceğini etkileyebilecek, iç ortamdan kaynaklanan ve kuruluşun kontrol edebildiği koşulların ve eğilimlerin incelenerek güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesini ve değerlendirilmesini kapsamaktadır.

33 İç Çevre Analizinin Amacı
Kurumun güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyan temel kaynakları tespit etmektir.

34 Üniversitelerin Temel Kaynakları
İnsan Öğretim elemanları Yöneticiler İdari personel Para Finansal güç Finansal kaynak elde etme Günlük faaliyetlerini finanse etme yeteneği Fiziki olanaklar Sosyal çevre Fiziki yerleşim alanları Coğrafik konumu

35 Dış Çevre Analizinin Amacı
Kurumun çevresinde yer alan yüksek performans yaratabilen alanları (fırsatları) ortaya koymak, Kurumun çevresinde yer alan yüksek performansa ulaşmayı zorlaştıran alanları (tehditleri) ortaya koymak.

36 Üniversitelere Dönük Bazı Fırsatlar
Lisans ve lisansüstü programlarına talebin artması, Toplumda üniversite diplomasının prestijinin yükselmesi, Kamu ve özel sektörle ilişki kurabilme potansiyeline sahip olması.

37 Üniversitelere Dönük Bazı Tehditler
Akademik personelin maaşlarının ve çalışma koşullarının yetersiz olması, Vakıf üniversitelerinin devlet üniversitelerinden yetişmiş ve deneyimli akademik personeli transfer etmesi, Akademik kadro ve finansman kaynaklarının yeterli olmaması.

38 Misyon Misyon organizasyonun değerlerini ve beklentilerini tanımlamaktadır. Misyon organizasyonun varlık nedenidir ve üst yönetimin gideceği yönü göstermektedir.

39 Vizyon Biriminizin gelecekte ulaşmak istediği konumdur.

40 Temel Değerler Temel değerler kurumsal değerleri, yönetim biçimini ve kurumsal davranış kurallarını ortaya koymaktadır. Temel değerler kurumun gelişimini, kültürünü, inanç ve felsefesi ile etik ilkelerini kapsamaktadır.

41 Ordu Üniversitesi Temel Değerler

42 Stratejik Amaç Bir kuruluşun belirli bir zaman dilimi içerisinde misyonunu yerine getirme ve vizyonuna ulaşma şeklini ifade eden, sonuca yönelmiş orta ve uzun dönemli amaçlardır. Kurumun mevcut durumundan gelecekteki arzu edilen durumuna gelmesini sağlayabilecek kavramsal sonuçlardır.

43 Stratejik Amaçlar (Örnek)
Eğitim ve öğretimde niteliği arttırmak İnsangücü kaynaklarını nicelik ve nitelik yönünden arttırmak, Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek Dış paydaşlarla ilişkileri geliştirmek Bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak

44 Stratejik Hedefler Hedefler belirli bir zaman diliminde öngörülen çıktı ve sonuçların nicelik ve nitelik olarak ifadesidir. Hedefler amaçlara ulaşmada gerekli olan kısa dönemli süreçleri oluşturmaktadır. Stratejik amaçların gerçekleştirilmesi için tespit edilen spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır.

45 Stratejik Hedefler (Örnekler)
Eğitim-Öğretime İlişkin Stratejik Hedefler Çevreye İlişkin Stratejik Hedefler Kurumsal Alt Yapıya İlişkin Stratejik Hedefler Kurumsal Gelişimi Sağlamaya İlişkin Stratejik Hedefler

46 Eğitim-Öğretime İlişkin Stratejik Hedefler
Yüksek lisans ve doktora eğitimine ağırlık vermek, Yandal lisans programları uygulamalarıyla interdisipliner programlar yürütmek, Mesleki eğitimi ve yaşam boyu eğitimi bölgenin ve ülkenin gereksinimlerine göre sürekli revize etmek ve iyileştirmek, AB eğitim programları Socrates-Erasmus ve Farabi öğrenci değişim programlarına ve AKTS uygulamalarına entegre olmak.

47 Üniversitenin Çevresiyle İlişkilerini Geliştirmesine Yönelik Stratejik Hedefler
Ulusal ve uluslararası üniversiteler ile işbirliğini geliştirmek, Üniversite - sanayi işbirliği uygulamalarına ağırlık vermek, Mezuniyet sonrası öğrencilerin üniversite ile bağlarını güçlendirmek ve geliştirmek, Üniversitenin yöre halkına sunduğu hizmetlerin niceliğini ve niteliğini arttırarak toplumla ilişkilerini güçlendirmek, Bölgenin sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan kalkınmasına katkıda bulunacak proje, araştırma ve etkinlikleri teşvik etmek ve gerçekleştirmek.

48 Kurumsal Alt Yapıya İlişkin Stratejik Hedefler
Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla fiziksel ve teknolojik alt yapıyı geliştirmek, Üniversite Kampusunu haftanın 7 günü 24 saat hizmet verecek şekilde aktif hale getirmek.

49 Kurumsal Gelişimi Sağlamaya Yönelik Stratejik Hedefler
Kurum kültürünü ve kimliğini geliştirmek, Kamuoyunda tanıtım ve imaj yaratma çalışmalarına ağırlık vermek, Çalışanların memnuniyetini arttırmak için başarıyı ve performansı ödüllendirici mekanizmalar geliştirmek, Akademik ve idari birimlerde norm kadro uygulamasını gerçekleştirmek, Yeterli sayı ve nitelikte akademik ve idari personel kadrosu oluşturmak.

50 Performans Göstergeleri
Gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılır. Bir performans göstergesi, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilir.

51 Performans Değerlendirme Göstergeleri
Öğrencilerle İlgili Performans Değerlendirme Göstergeleri Eğitim-Öğretim Programlarıyla İlgili Performans Değerlendirme Göstergeleri Akademik Performans Değerlendirme Göstergeleri Kurumsal Alt Yapı Performans Değerlendirme Göstergeleri Üniversitenin Çevresiyle Olan İlişkilerine İlişkin Performans Değerlendirme Göstergeleri Kurumsal Gelişime İlişkin Performans Değerlendirme Göstergeleri

52 Öğrencilerle İlgili Performans Değerlendirme Göstergeleri
Öğrenci Sayısı Ortalama Öğrenci ÖSS Puanı Mezuniyet Süresi Mezun Sayısı Mezuniyet Ortalaması Kaydını Sildiren Öğrenci Sayısı Yatay Geçiş İle Giden Öğrenci Sayısı Yatay Geçiş İle Gelen Öğrenci Sayısı

53 Eğitim-Öğretim Programlarıyla İlgili Performans Değerlendirme Göstergeleri
Yeni Açılan Eğitim-Öğretim Programları Mevcut Programların Yapısında Gerçekleştirilen Değişiklikler Yabancı Dilde Verilen Ders Sayısı Seçmeli Ders Sayısı Niteliği Değiştirilen Ders Sayısı Öğrenci-Öğretim Elemanı Oranı Öğrenci-Bilgisayar Oranı Socrates-Erasmus Öğrenci Değişim Programlarından Faydalanan Öğrenci Sayısı

54 Kurumsal Alt Yapı Değerlendirme Göstergeleri
Fiziksel Alt yapı Göstergeleri Öğretim Üyesi Ofis Sayısı Derslik Sayısı ve Kapasitesi Laboratuar Sayısı ve Kapasitesi Sosyal ve Kültürel İmkanlar Teknolojik Altyapı Göstergeleri Internet Erişimli Bilgisayar Projeksiyon Masaüstü Bilgisayar Diz üstü Bilgisayar Tepegöz Tarayıcı Yazıcı Baskı Makinesi Fotokopi Video

55 Üniversitenin Çevresiyle İlişkilerine İlişkin Performans Değerlendirme Göstergeleri
Sanayiye Yönelik Proje Sayısı Sosyo-Kültürel İçerikli Proje Sayısı Mezunlara Sağlanan Desteklerdeki Sayısal Gelişmeler Lisans Üstü Eğitim Yapma İmkanları İş Başvurularında Danışmanlık İmkanları KOSGEB Projeleri Aracılığıyla Kendi İşlerini Kurmalarına Yardımcı Olma Yöre Halkına Sunulan Sağlık Hizmetlerindeki Niceliksel ve Niteliksel Gelişmeler Bölgenin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Açıdan Kalkınmasına Katkıda Bulunacak Proje Sayısı Araştırma Sayısı Kültürel ve Sportif Etkinlik Sayısı

56 Kurumsal Gelişime İlişkin Performans Değerlendirme Göstergeleri
Akademik Personel Memnuniyeti İdari Personel Memnuniyeti Öğrenci Memnuniyeti Mezunların Memnuniyeti Ulusal Ve Uluslar Arası Üniversite Ve Araştırma Kurumlarıyla Gerçekleştirilen Faaliyetlerdeki Sayısal Gelişmeler Valilik Ve Kamu Kurum Ve Kuruluşlarıyla Ortak Gerçekleştirilen Faaliyetlerdeki Sayısal Gelişmeler Özel Sektör Kuruluşlarıyla Ortak Gerçekleştirilen Faaliyetlerdeki Sayısal Gelişmeler Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Ortak Gerçekleştirilen Faaliyetlerdeki Sayısal Gelişmeler

57 Maliyetlendirme Kurumun stratejik planıyla bütçesi arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi ve harcamaları önceliklendirmeyi amaçlamaktadır.

58 Maliyetlendirme Süreci
Faaliyet ve Projelerin Maliyeti Hedeflerin Yaklaşık Maliyetleri Amaçların Yaklaşık Maliyeti Stratejik Planın Maliyeti

59 Maliyet Tablosu 2013 Yılı 2014 Yılı 2015 Yılı 2016 Yılı 2017 Yılı
Amaç 1 Hedef 1.1 Hedef 1.2 Amaç 2 Hedef 2.1 Hedef 2.2 Amaç 3 Hedef 3.1 Hedef 3.2 TOPLAM

60 Maliyet Tablosu EĞİTİM- ÖĞRETİMDE KALİTEYİ YÜKSELTMEK Hedefler
Faaliyetler 2013 Yılı 2014 Yılı 2015 Yılı 2016 Yılı 2017 Yılı Bilgisayar ve internet destekli eğitim-öğretimden faydalanılması Ders materyalinin (kaynak kitap, yardımcı kitap, ders notu, teksir, slayt vb) güncelleştirilerek Internet ortamına aktarılması TL TL TL TL TL Öğretim elemanlarının kendi kişisel web sayfalarını oluşturması TL TL TL TL TL Bilgisayar sayısı arttırılarak internet erişimli bilgisayar başına düşen öğrenci sayısı azaltılması TL TL TL TL TL Ders içeriklerinin ve kredilerinin ECTS uygulamalarıyla uyumlu hale getirilmesi Ders içeriklerinin ve kredilerinin ECTS uygulamalarıyla uyumlu hale getirilmesi konusunda akademik kurullarda çalışmalar yapılması 20.000TL - Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının azaltması Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının dünya standartlarına çekilmesi   TL TL TL TL   TL Öğrencilerin öğretim elemanlarını değerlendirmesine olanak tanınması Her eğitim-öğretim dönemi sonunda öğrencilere ders değerlendirme anketinin uygulanması ve geri dönüş sağlanması TL TL TL TL TL

61 Kaynak Tablosu Kaynaklar 2013 Yılı 2014 Yılı 2015 Yılı 2016 Yılı
Genel Bütçe Özel Bütçe Döner Sermaye Dış Kaynak Diğer Toplam

62 İzleme ve Değerlendirme
İzleme: Stratejik planın sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanması sürecidir. Değerlendirme: Uygulama sonuçları amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.

63 Yararlanılan Kaynaklar
Bryson, J. M. (2004); Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement, 3rd Edition, Jossey-Bass. DPT (2006) Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara Kotler, P. ve Patrick E. M. (1981); “Strategic Planning for Higher Education”, The Journal of Higher Education Vol. 52, No.5, ss Murat, G. Ve M. Bağdigen (2008) ; Kamu İdarelerinde Stratejik Planlama ve Yönetim, Gazi Kitabevi, Ankara. Saenghiran,B. (1995); Strategic Planning in Higher Education: A Study of Application in Selected Colleges and Universities In Bangkok, Thailand, Department of Educational Administration and Foundations, Illinois State University, Illinois. Tapinos, E., R.G. Dyson ve M. Meadows (2005); “The Impact of Performance Measurement in Strategic Planning”, International Journal of Productivity and Performance Management Vol. 54, No. 5/6, ss


"STRATEJİK PLAN ( ) (BİLGİLENDİRME TOPLANTISI)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları