Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Üçüncü kişilerin varlıklar üzerindeki haklarına ne ad verilir?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Üçüncü kişilerin varlıklar üzerindeki haklarına ne ad verilir?"— Sunum transkripti:

1 Üçüncü kişilerin varlıklar üzerindeki haklarına ne ad verilir?
Sermaye Borç Satıcılar Varlıklar Alacak

2 B) Zararlı peşin mal satışı C)Peşin mal alışı D)Kredili mal alışı
Aşağıdaki işlemlerin hangisinde bilançonun hem aktifinde hem de pasifinde eşit miktarda azalış olur? A)Kredili mal alışı B) Zararlı peşin mal satışı C)Peşin mal alışı D)Kredili mal alışı E)Maliyetine veresiye mal satışı FİKRET SÖYÜNMEZ

3 A işletmesine ilişkin bazı bilgiler aşağıdaki gibidir; Dönem başı varlıkları TL Dönem sonu varlıkları TL Dönem sonu Borçları 300 TL Dönem başı borçları 225 TL İşletmenin faaliyetleri sonucu elde ettiği kar veya zarar ne kadardır? 75 TL kar. 75 TL zarar 150 TL kar 150 TL zarar 225 TL kar FİKRET SÖYÜNMEZ

4 Dönem sonu işlemleri sırasında envanter kayıtlarından önce çıkarılan mizana ne ad verilir?
A)Ara mizan B)Aylık mizan C)Genel geçici mizan D)Kesin mizan E)Büyük defter mizanı FİKRET SÖYÜNMEZ

5 Aralıklı envanter yöntemini kullanan işletmenin hesaplarının durumu yukarıdaki gibidir. Dönem sonu mal mevcudu TL olduğuna göre; İşletmenin faaliyetlerinden elde ettiği kar veya zarar ne kadardır? A) TL kar B) TL zarar C) TL kar D) TL zarar E) TL kar. FİKRET SÖYÜNMEZ

6 C) Pazarlama satış dağıtım giderleri D) Kasa E) Satıcılar
İşletmenin, müşteriye teslim koşulu ile sattığı malı müşteriye taşıyan kargo şirketine yapılan ödemenin kaydedilmesinde aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır? A) Ticari mallar B) Yurtiçi satışlar C) Pazarlama satış dağıtım giderleri D) Kasa E) Satıcılar FİKRET SÖYÜNMEZ

7 I. Kasa II. Demirbaşlar III. Banka kredileri IV. Ticari mallar V
I. Kasa II. Demirbaşlar III. Banka kredileri IV. Ticari mallar V. Satıcılar VI. Alınan çekler Yukarıda yer alan hesaplardan hangileri dönen varlıklar grubunda yer alır? A) I. IV. VI. B) I. IV C) II. III. VI D) IV. V E) II. V. VI FİKRET SÖYÜNMEZ

8 A) Alınan malın maliyetini B) Satılan malın maliyetini
Devamlı envanter yönteminde ticari mallar hesabının borç kalanı aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A) Alınan malın maliyetini B) Satılan malın maliyetini C) Satışların toplam hasılatını D) Mevcut malın maliyetini. E) Mal alım satım işlerinden elde edilen karı veya zararı FİKRET SÖYÜNMEZ

9 A) Reeskont faiz giderleri hesabının borcunda
Hisse senetleri alış bedelinin altında bir fiyatla satılmışsa aradaki fark aşağıdaki hesaplardan hangisine nasıl kaydedilir? A) Reeskont faiz giderleri hesabının borcunda B) Reeskont faiz giderleri hesabının alacağında C) Menkul kıymet satış karları hesabının alacağında D) Menkul kıymet satış zararları hesabının alacağında E) Menkul kıymet satış zararları hesabının borcunda FİKRET SÖYÜNMEZ

10 A) Alacak senetleri hesabı B) Verilen çek ve ödeme emirleri hesabı
İşletme satın aldığı kırtasiye malzemesi karşılığında satıcıya çek ciro etmiştir. Bu durumda yapılacak muhasebe kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi alacaklandırılır? A) Alacak senetleri hesabı B) Verilen çek ve ödeme emirleri hesabı C) Kasa hesabı D) Alınan çekler hesabı E) Alıcılar hesabı FİKRET SÖYÜNMEZ

11 Mal ile ilgili işlemlerini aralıklı envanter yöntemine göre takip eden işletmenin dönem sonu bilgileri aşağıdaki gibidir Dönem sonu mal mevcudu TL Satılan malların maliyeti TL Yurtiçi satışlar hesabının alacak kalanı TL Bu bilgilere göre işletmenin Ticari Mallar Hesabının borç kalanı kaç TL’dir. A) B) = C) D) E) FİKRET SÖYÜNMEZ

12 A) Tahsildeki senetler B) Cüzdandaki senetler C) Teminattaki senetler
Alacak senedinin bir borca veya yükümlülüğe karşı güvence oluşturmak amacıyla rehin olarak verilmesi durumunda bu işlem alacak senetleri hesabının hangi yardımcı hesabında izlenir? A) Tahsildeki senetler B) Cüzdandaki senetler C) Teminattaki senetler D) Takipteki senetler E) Protestolu senetler FİKRET SÖYÜNMEZ

13 İşletme müşterilerinden Bay C, işletmeye olan 300 TL senetli borcunu nakit durumunun elverişsiz olması nedeniyle vadeyi 2 ay uzatarak 330 TL ‘lik bir senetle yenilemiştir. Bu durumda yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisi alacaklandırılır? A) Alıcılar B) Borç senetleri C) Kasa D) Bankalar E) Faiz gelirleri FİKRET SÖYÜNMEZ

14 İşletme kısmen peşin, kısmen kredili mal sattığında yapacağı kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılmaz? A) Kasa B) Alacak senetleri C) Alıcılar D) Yurtiçi satışlar E) Hesaplanan KDV FİKRET SÖYÜNMEZ

15 Bu işleyiş biçimi aşağıdaki hesaplardan hangisine ait değildir?
A) Demirbaşlar hesabı B) Giderler Hesabı C) Banka kredileri hesabı D) Kasa Hesabı E) Bankalar hesabı FİKRET SÖYÜNMEZ

16 Yukarıdaki kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? A) Mal satışı
B) Alış gideri C) Satış gideri D) Satış iadesi. E) Alış iadesi FİKRET SÖYÜNMEZ

17 Sayın AHMET ALBENLİ'nin sahip olduğu değerler şöyledir; nakit 100
Sayın AHMET ALBENLİ'nin sahip olduğu değerler şöyledir; nakit lira, banka mevduatı lira, otomobil lira, bina lira, alacak lira, borç lira. A. ALBENLİ bunlardan lira mevduatını, otomobilini, tüm alacaklarını ve borçlarını devrederek ALBENLİ KONFEKSİYON İŞLETMESİ'ni kurmuştur. Yeni kurulan bu işletmenin öz sermayesi kaç liradır? 41.100 25.000 21.000 18.100 FİKRET SÖYÜNMEZ

18 B)Hesapların kapatılması C)Muhasebe dışı envanter
Dönem sonunda borç kalanı veren hesapların alacaklandırılması, alacak kalanı veren hesapların borçlandırılması şeklinde yapılan işleme ne ad verilir? A)Hesapları açılması B)Hesapların kapatılması C)Muhasebe dışı envanter D)Muhasebe içi envanter E)Sonuç hesaplarının Kâr / Zarar'a devri FİKRET SÖYÜNMEZ

19 A) 153 Ticari Mallar Hesabı B) 600 Yurtiçi Satışlar Hesabı
Aralıklı envanter yönteminde yapılan aşağıdaki hesaplardan hangisi dönem içinde yer almaz? A) 153 Ticari Mallar Hesabı B) 600 Yurtiçi Satışlar Hesabı C) 610 Satıştan İadeler Hesabı D) 611 Satış İskontoları Hesabı E) 621 Satılan Ticari Malların Maliyeti Hesabı FİKRET SÖYÜNMEZ

20 "Alıcılar Hesabı" ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A)Ticari alacaklar grubunda yer alan bir hesaptır B)Müşterilerden olan senetsiz alacakların izlenildiği büyük defter hesabıdır C)Müşterilerden olan senetsiz alacaklar hesabın borcuna kaydedilir D)Hesabın borç kalanı müşterilerden henüz tahsil edilmeyen senetsiz alacakları gösterir E)Müşterilerden olan senetsiz alacaklar için yapılan tahsilat hesabın borcuna kaydedilir FİKRET SÖYÜNMEZ

21 A)Maddi duran varlıklar maliyet bedelleri üzerinden aktifleştirilir.
Maddi duran varlıklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A)Maddi duran varlıklar maliyet bedelleri üzerinden aktifleştirilir. B)Bir maddi duran varlığın net aktif değeri = kayıtlı değer - birikmiş amortismanlar şeklinde bulunur C)Maddi duran varlıkların ömürleri(kullanım süreleri) en az 4 yıldır. D)Büro donanımı demirbaşlar hesabında izlenir. E)Maddi duran varlıklar ömürleri süresince amortismana tabi tutulurlar. FİKRET SÖYÜNMEZ

22 C)Maddi Teminat Karşılığı Kredi D)Iskonto Kredisi E)Avans Kredisi
İşletme aşağıdaki durumlardan hangisinde bankaya faiz değil komisyon öder? A)Açık Kredi B)Teminat Mektubu, C)Maddi Teminat Karşılığı Kredi D)Iskonto Kredisi E)Avans Kredisi FİKRET SÖYÜNMEZ

23 İştiraklerin yeniden değerlendirme artışları nedir? A)Kâr yedeği
B)Sermaye yedeği C)İştirak D)Bağlı ortaklık E)Dönem kârı FİKRET SÖYÜNMEZ

24 A)Ticari Kâr veya Zarar B)Mali kâr veya zarar
Muhasebe ilkeleri ve Ticaret Kanunu hükümleri dikkate alınarak bulunan net faaliyet sonucuna ne ad verilir? A)Ticari Kâr veya Zarar B)Mali kâr veya zarar C)Faaliyet kârı veya zararı D)Brüt satış kârı ve zararı E)Vergi sonrası kâr veya zarar FİKRET SÖYÜNMEZ

25 Aşağıdakilerden hangisi muhasebe dışı envanter kapsamında değildir?
A)Stoktaki malların sayılması ve TL cinsinden bulunması B)Demirbaşların sayılması C)Bulunan stok sonuçlarına göre ilgili hesaplara kayıt yapılması D)Kasadaki paranın sayılması E)Kasadaki yabancı paranın sayılması ve değerlenmesi FİKRET SÖYÜNMEZ

26 A)20.000.000 TL. kasa fazlası vardır
İşletmenin kasasında bulunan para mevcudu TL. olup Kasa hesabının borç kalanı ise TL'dir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) TL. kasa fazlası vardır B) TL. kasa noksanı vardır C)Kasa hesabına TL. alacak kaydedilir D)Kasa hesabına kayıt yapılmaz E) TL zarar vardır FİKRET SÖYÜNMEZ

27 C)Menkul Kıymet Satış Kârları D)Menkul Kıymet Satış Zararları
İşletmenin Hisse Senetleri Hesabında kayıtlı (A) A.Ş'ye ait toplam TL. tutarlı hisse senedi mevcuttur. Ancak dönem sonunda , bu hisse senetlerinin borsa rayicine göre değerinin TL. olduğu belirlenmiştir. Yapılacak envanter kaydında alacaklandırılması gibi gerekli hesap adı nedir? A)Hisse senetleri B)Karşılık giderleri C)Menkul Kıymet Satış Kârları D)Menkul Kıymet Satış Zararları E)Menkul Kıymetler değer düşüklüğü karşılığı FİKRET SÖYÜNMEZ

28 Maliyeti TL. normal kullanım süresi 5 yıl olan demirbaş eşya için, azalan kalanlar üzerinden amortisman yöntemine göre, ikinci yılın sonunda ayrılacak amortisman payı kaç TL'dir? A) B) C) D) E) FİKRET SÖYÜNMEZ

29 İşletmenin bütün bölümleri ile ilgili faaliyetlerin yürütüldüğü bir binanın yıllık amortisman payının muhasebeleştirilmesi için, seçeneklerde belirtilenlerden hangisi kesinlikle yapılmaz? A)Birikmiş Amortisman Hesabı alacaklandırılır B)Birikmiş Amortismanlar Hesabı borçlandırılır C)Bir Gider Hesabı borçlandırılır D)Genel Yönetim Giderleri Hesabı borçlandırılır E)Düzenleyici bir hesap alacaklandırılır FİKRET SÖYÜNMEZ

30 İşletme daha önce kredili mal satın aldığı (C) Anonim şirketinden dönem sonunda TL. tutarında ıskonto temin etmiştir. Bu işlemde ilgili yapılacak kayıtta borçlandırılması gerekli hesap adı nedir? A)Kasa B)Satıcılar C)Alıcılar D)Ticari Mallar E)Satış ıskontoları FİKRET SÖYÜNMEZ

31 İşletmenin dönem içinde tahsil ederek Gelecek aylara ait gelirler hesabına kaydettiği TL'lik kira gelirinden TL'lik kısmının döneme ait olduğu belirlenmiştir. Buna göre. dönem sonunda borçlandırılması gerekli hesap adı ve tutarı nedir? A)Gelecek aylara ait gelirler B)Gelecek aylara ait gelirler C)Gelecek aylara ait gelirler D)Diğer Olağan Gelir ve Kârlar E)Diğer Olağan Gelir ve Kârlar FİKRET SÖYÜNMEZ

32 B)Diğer Olağan Gelir ve Kârlar - 150.000.000
İşletmenin dönem içinde tahsil ederek "Diğer Olağan Gelir ve Kârlar Hesabına" kaydettiği TL’lik danışmanlık gelirinden TL'lik kısmının gelecek döneme ait olduğu belirlenmiştir. Bu durumda alacaklandırılması gerekli hesap adı ve tutarı nedir? A)Kasa TL B)Diğer Olağan Gelir ve Kârlar C)Diğer Olağan Gelir ve Kârlar T D)Gelecek Aylara Ait Gelirler TL E)Gelecek Aylara Ait Giderler TL FİKRET SÖYÜNMEZ

33 İşletmenin dönem İçinde bedelini ödeyerek gelecek aylara ait giderler hesabına kaydettiği TL lik yakıt malzemesinden TL lik kısmının tüketildiği belirlenmiştir. Dönem sonunda yapılacak ayarlama kaydında alacaklandırılması gerekli hesap adı ve tutarı nedir? A)Kasa TL B)Genel Yönetim Giderleri TL C)Genel Yönetim Giderleri TL D)Gelecek Aylara Ait Giderler TL E)Gelecek Aylara Ait Giderler TL FİKRET SÖYÜNMEZ

34 Muhasebede temel alınan dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ocak- Mayıs B)Takvim yılı C)Sadece Ocak ayı D)Sadece Aralık ayı E)İlk 8 ay FİKRET SÖYÜNMEZ

35 E)Dönem kâr veya zararı hesabı
Aşağıdakilerden hangisi ilk açılışta borçlanabilir, ya da alacaklanabilir? A)Sermaye hesabı B)Banka hesabı C)Mal hesabı D)Alacak hesabı E)Dönem kâr veya zararı hesabı FİKRET SÖYÜNMEZ

36 İşletmenin Ticari mallar hesabının kalanı 8
İşletmenin Ticari mallar hesabının kalanı TL, Yurtiçi satışlar hesabının kalanı ise TL'dir. Dönemsonunda stokta kalan malların maliyeti TL olarak belirlenmiştir. Bu bilgilere göre işletmenin brüt satış kârı veya zararı kaç TL'dir? A)3.800 kâr B)1.700 kâr C)500 kâr D)500 zarar E)3.800 zarar FİKRET SÖYÜNMEZ

37 Bankalardan alınan teminat mektupları hangi hesaplarda izlenir?
A)Banka kredileri hesabının borcunda B)Banka kredileri hesabının alacağında C)Nazım hesaplarda D)Geçici hesaplarda E)Bankalar hesabının borcunda FİKRET SÖYÜNMEZ

38 B)Borç senedi alınması C)Satıcılara para verilmesi
_________________/_____________________ Satıcılar Hs xx Borç Senetleri Hs xx _________________/______________ Yukarıdaki kayıt hangi işleme aittir? A)Senetsiz borca karşılık senet verilmesi B)Borç senedi alınması C)Satıcılara para verilmesi D)Satıcılardan borç senedi alınması E)Senet ciro edilerek senetsiz borç ödenmesine FİKRET SÖYÜNMEZ

39 Brüt ücret 200 TL, SSK primi işçi payı 29 TL, SSK primi işveren payı 40 TL, Gelir vergisi 50 TL, Damga vergisi 1 TL ise işçinin alacağı net ücret kaç TL’ dir? A)120 B)80 C)240 D)200 E)160 FİKRET SÖYÜNMEZ

40 İştiraklerden Yeniden Değerleme Artışları nedir? A)Kâr Yedeği
B)Sermaye Yedeği C)İştirak D)Bağlı ortaklık E)Dönem Kârı FİKRET SÖYÜNMEZ

41 İşletmenin 50 TL’lik senetsiz ticari alacağının tahsilini şüpheli duruma düştüğü belirlenmiştir. Bu bilgilere göre aşağıdaki yevmiye kayıtların da hangisi yapılır __________________/____________________ Şüpheli Ticaret Alacaklar Hs Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. Hs B) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hs Alıcılar Hs C) Alıcılar Hs Şüpheli Ticari Alacaklar Hs D) Karşılık Giderleri Hs Şüpheli Ticari Alacaklar Hs E) Şüpheli Ticari Alacaklar Hs  __________________/____________________ Karşılık Giderleri Hs FİKRET SÖYÜNMEZ

42 A) Yardımcı hesaplarla uygunluk sağlanması B) Bilançoda gösterilmesi
Dönem sonu envanter işlemleri sırasında satıcılar hesabı incelenirken yapılacak ilk işlem hangisidir? A) Yardımcı hesaplarla uygunluk sağlanması B) Bilançoda gösterilmesi C) Gelir tablosu çıkartılması D) Karşılık ayrılması E) Değerleme yapılması FİKRET SÖYÜNMEZ

43 D)Gelecek Aylara Ait Gelirler, 150 E)Gelecek Aylara Ait Gelirler, 650
İşletmenin dönem içinde tahsil ederek Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabına kaydettiği 800 TL tutarındaki komisyon gelirinin 650 TL'lik kısmının içinde bulunulan döneme ait olduğu belirlenmiştir. Bu bilgilere göre yapılacak envanter kaydında borçlandırılması gereken hesap adı ve tutarı aşağıdakilerden hangisidir? A)Komisyon Giderleri, 150 B)Komisyon Gelirleri, 150 C)Gelir Tahakkukları,650 D)Gelecek Aylara Ait Gelirler, 150 E)Gelecek Aylara Ait Gelirler, 650 FİKRET SÖYÜNMEZ

44 C)Ödenecek vergi ve fonlar hesabı 24 lira alacaklandırılır
İşletme tarihinde aylığı 10 liradan bir yıllığına kiraladığı işyerinin yıllık kirası olan 120 liradan %20 gelir vergisi kesildikten sonra kalan 96 lirayı işyeri sahibine ödemiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Genel yönetim giderleri 50 lira borçlandırılır B)Gelecek yıllara ait giderler hesabı 70 lira borçlandırılır C)Ödenecek vergi ve fonlar hesabı 24 lira alacaklandırılır D)Kasa hesabı 96 lira alacaklandırılır E)Genel yönetim giderleri hesabı 120 lira borçlandırılır FİKRET SÖYÜNMEZ

45 İşletmenin 50 TL’lik senetsiz ticari alacağının tahsilini şüpheli duruma düştüğü belirlenmiştir. Bu bilgilere göre aşağıdaki yevmiye kayıtların da hangisi yapılır? a__________________/____________________ Şüpheli Ticaret Alacaklar Hs Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. Hs __________________/____________________ b__________________/____________________ Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hs Alıcılar Hs c__________________/____________________ Alıcılar Hs Şüpheli Ticari Alacaklar Hs d_________________/____________________ Karşılık Giderleri Hs bŞüpheli Ticari Alacaklar Hs e_________________/____________________ Şüpheli Ticari Alacaklar Hs Alıcılar Hs  __________________/______________ ______ Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. Hs. 50 FİKRET SÖYÜNMEZ

46    Net satışlar ile satılan malların maliyeti arasındaki fark aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Varlıkları B) Kaynakları C)Faaliyet karını D)Brüt satış karını E)Net karı FİKRET SÖYÜNMEZ

47 Aşağıdakilerden hangisi hem bilanço hem de gelir tablosunda yer alır?
A)      Net Kar B)      Faaliyet Karı C)      Brüt Satış Karı D)      Satışlar E)      Mal mevcudu FİKRET SÖYÜNMEZ

48 İşletme, işyerine yaptırdığı haberleşme tesisatı için bir
miktar depozito ödemiştir. Bu işlemle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır? a) Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı alacaklandırılır. b) Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı alacaklandırılır. c) Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı borçlandırılır. d) Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı borçlandırılır. e) Verilen İş Avansları Hesabı alacaklandırılır. FİKRET SÖYÜNMEZ

49 Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Gelir hesapları alacak kalanı verir ve Kar Zarar Hesabının alacağına devredilerek kapatılır. b) Gider hesapları borç kalanı verir ve Kar Zarar Hesabının borcuna devredilerek kapatılır. c) Gelir ve Gider Hesapları sonuç hesaplarıdır. d) Gelir ve Gider Hesaplarının kalanları bilançoya aktarılır. e) Gelir ve Gider Hesaplarındaki tutarlar bir faaliyet dönemine ilişkindir. FİKRET SÖYÜNMEZ

50 - Ticari bir işletmenin normal faaliyetlerini yerine getirirken elindeki serbest olarak kullanabileceği varlıkların stoklara, stokların satılıp tekrar serbest olarak kullanabileceği para şekline dönüşmesi sürecine ne ad verilir? a) Süreç b) Mali yıl c) Normal faaliyet yılı d) Takvim yılı e) Faaliyet döngüsü FİKRET SÖYÜNMEZ

51 Aşağıdakilerden hangisi satın alınan tesis. Makine
ve cihazlara ait aktifleştirilmesi gereken giderlerden biri değildir? a) Gümrük Vergileri b) Taşıma ve Nakliye Giderleri c) Araştırma ve Geliştirme Giderleri d) Montaj öncesi Depolama Giderleri e) Taşıma Sırasındaki Sigorta Giderleri FİKRET SÖYÜNMEZ

52 Aşağıdaki ifadelerden hangisi senet iskontosunu tam olarak açıklamaktadır? a) Senetlerin vadelerinden önce, işleyecek faiz ve komisyon indirilerek bankaya satılması b) Senetlerin vadelerinden önce nominal değeri üzerinden paraya çevrilmesi c) Senetlerin vadelerinde indirimli olarak tahsil edilmesi d) Senetlerin vade tarihinde nominal değeri üzerinden tahsil edilmesi e) Senetlerin vadelerinden sonra, gecikme faiziyle birlikte tahsil edilmesi FİKRET SÖYÜNMEZ

53 Aşağıdakilerden hangisi banka tarafından kabul edilen maddi teminatlar arasında yer almaz? A)Değerli madenler B)Menkul kıymetler C)Ticari mallar D)İmtiyaz hakkı E)Kambiyo senetleri FİKRET SÖYÜNMEZ


"Üçüncü kişilerin varlıklar üzerindeki haklarına ne ad verilir?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları