Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ
VDB KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ S RU CEV P

2 GENEL BAKIŞ  KDV uygulamaları tek tebliğ haline getirildi.
VDB GENEL BAKIŞ  KDV uygulamaları tek tebliğ haline getirildi.  Tam istisnalar kapsam ve sınır olarak netleştirildi, usul ve esasları yeniden belirlendi.  Kısmi istisnalar ayrı bir bölümde ele alınarak, tek kaynakta kolay erişim sağlandı.  KDV iadeleri usul ve esas açısından yeniden gözden geçirilerek, ibrazı gereken belgeler de dahil olmak üzere uygulamaya yön verildi.  Hizmet karakterli bir kısım istisnalar projeye endekslendi.  İTUS uygulamasının kapsamı genişletildi, şartları yeniden belirlendi.  HİS uygulamasından daha fazla kişinin yararlanması amacıyla koşullar hafifletildi.  Özel esaslara tabi tutulma ve özel esaslardan çıkış hususlarında köklü değişikliğe gidildi.

3 VDB YÜRÜRLÜK

4 VDB YÜRÜRLÜK 26/05/2014 tarihinde standart iade talep dilekçesi verilen Nisan 2014 dönemine ilişkin KDV iadesinde yeni Tebliğdeki usul ve esaslar mı geçerli olacaktır? 01/05/2014 tarihinden önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin iade talepleri, standart iade talep dilekçesi 01/05/2014 tarihinden sonra verilse dahi mülga Tebliğlerdeki usul ve esaslara göre sonuçlandırılacaktır.

5 VDB İHRACAT

6 İHRACAT İhracat istisnasının tevsiki nasıl yapılacaktır? VDB
Gümrük beyannameli mal ihracında GB listesi ve satış faturaları listesi Hızlı kargo ile ihracatta Elektronik ticaret gümrük beyannamesi Serbest bölgeye ihracatta Serbest bölge işlem formu Yabancı bayraklı gemi ve uçaklara yapılan akaryakıt ve kumanya teslimlerinde Gümrük beyannamesi NATO’ya askeri teçhizat ihracında Form 302 belgesi Sınır ticareti kapsamındaki ihracatta GB listesi, sınır tic. yetki belgesi

7 İHRACAT KDV iade hakkı hangi dönemde doğar?
VDB İHRACAT KDV iade hakkı hangi dönemde doğar? Gümrük beyannamesinin kapandığı tarihi içine alan dönemde Serbest bölge işlem formunun idare tarafından onaylandığı dönemde Konsinye ihracatta kesin ihracın yapıldığını gösteren yurt dışında satış faturasının düzenlendiği dönemde

8 VDB İHRACAT Gümrüksüz satış mağazalarına yapılan teslimler ihracat sayılır mı? Önceden gümrüksüz satış mağazalarına yapılan teslimler yurt içi teslim sayılırken Tebliğ ile birlikte ihracat hükmünde değerlendirildi.

9 İade Hakkı Doğuran İşlem
VDB İHRACAT İhracattan kaynaklanan mahsuben ve nakden iade talepleri nasıl sonuçlandırılır? İade Hakkı Doğuran İşlem Mahsuben İade Nakden İade İncelemesiz Alt Limit Limit Üzeri İade Önceki Şimdi Mal İhracı Teminat, VİR, YMM raporu aranmadan 4.000 TL 5.000 TL Teminat, VİR veya YMM raporu Hizmet İhracı 5.000 TL'yi aşan kısım için VİR, YMM raporu veya teminat YOK VİR veya teminat

10 VDB 18 İHRACAT İhracat nedeniyle iade edilecek KDV’nin hesabında üst sınır var mıdır? İade edilecek KDV, ilgili dönemdeki iade hakkı doğuran işlemlere ait bedelin %18'ini aşamaz. Doğrudan yüklenimler nedeniyle bu tutardan fazla iade talebinde bulunulması halinde ise aşan kısmın iadesi münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecektir. İhraç ettiği malı tecil-terkin kapsamında alan ihracatçının alabileceği azami iade tutarı ihracat bedeline genel vergi oranı uygulanması sonucu hesaplanan tutar ile ihraç kayıtlı teslim bedeli üzerinden hesaplanan KDV arasındaki farkı aşamaz.

11 İbrazı Gereken Belgeler
VDB İHRACAT İhracat kaynaklı iade taleplerinde ibrazı gereken belgeler nelerdir? İhracat Türü İbrazı Gereken Belgeler Ek olarak Ortak Gümrük beyannameli mal ihracında, GB veya listesi Standart iade talep dilekçesi, Satış faturaları listesi, İndirilecek KDV listesi Yüklenilen KDV listesi, KDV hesaplama tablosu Yabancı bayraklı gemi ve uçaklara yapılan akaryakıt ve kumanya teslimlerinde Hızlı kargo ile ihracatta ETGB veya kargo şirketi yazısı Serbest bölgeye ihracatta Serbest bölge işlem formu NATO’ya askeri teçhizat ihracında Form 302 belgesi Sınır ticareti kapsamındaki ihracatta Sınır ticareti yetki belgesi

12 VDB İHRAÇ KAYITLI MAL TESLİMİ (11/1-C)

13 İHRAÇ KAYITLI MAL TESLİMİ (11/1-C)
VDB İHRAÇ KAYITLI MAL TESLİMİ (11/1-C) Zirai üretim yapanlar imalatçı sayılırlar mı? Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış çiftçi kayıt belgesi, gıda işletmesi kayıt belgesi ve işletme onay belgelerinden (üretici belgesi) herhangi birine sahip zirai üreticiler 01/05/2014 tarihinden itibaren imalatçı sayılacaktır.

14 İHRAÇ KAYITLI MAL TESLİMİ (11/1-C)
VDB İHRAÇ KAYITLI MAL TESLİMİ (11/1-C) İmalatçı vasfını haiz olmayan firmalardan ihraç kaydıyla teslimde bulunma hakkına sahip olanlar var mı? 01/05/2014 tarihinden önce Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine imalatçı olmayanlar ihraç kayıtlı teslimde bulunabiliyorlardı. Ancak, yeni Tebliğ bu uygulamaya son verdi.

15 İHRAÇ KAYITLI MAL TESLİMİ (11/1-C)
VDB İHRAÇ KAYITLI MAL TESLİMİ (11/1-C) İhraç kaydıyla mal tesliminde iade talep edilen dönemde sanayi sicil belgesinin olmaması iadeye engel teşkil eder mi? Diğer şartları taşımakla birlikte, sadece imalatçı belgesine sahip olmayan mükelleflerden, ilgili Kuruma başvuran ve bu Kurumdan söz konusu belgenin verileceğine ilişkin olumlu görüş alanlar, bu belgelerin verilmesi beklenilmeden olumlu görüş yazısının verildiği tarihten önceki (ilgili kuruma başvuru tarihinden sonraki) teslimlerinde tecil-terkin uygulamasından yararlanabileceklerdir.

16 İHRAÇ KAYITLI MAL TESLİMİ (11/1-C)
VDB İHRAÇ KAYITLI MAL TESLİMİ (11/1-C) İmalatçı belgesindeki üretim konusu malların fason olarak ürettirilmiş olması ihraç kayıtlı teslim kapsamında işlem yapmaya teşkil eder mi? Daha önce ancak bir kısmının fason ürettirilmesine imkan veriliyordu, yeni düzenleme uyarınca, imalatçı belgesindeki üretim konusu malların tamamının fason olarak imal ettirilmesi, ihraç kaydıyla teslime engel olmayacak.

17 İHRAÇ KAYITLI MAL TESLİMİ (11/1-C)
VDB İHRAÇ KAYITLI MAL TESLİMİ (11/1-C) Geçici ihracat yapanlara, hariçte işleme rejimine göre malı yurt dışı edecek olanlara ve bedelsiz ihracat yapacaklara imalatçılarca yapılan teslimlerde tecil-terkin uygulanması mümkün mü? Geçici ihracat veya hariçte işleme rejimleri çerçevesinde malların yurt dışı edilmesi, kesin ihracata dönmediği sürece, ihraç kaydıyla teslimler açısından ihracat olarak kabul edilmez. Bedelsiz olarak yurt dışına gönderilen malların imalatçıları tarafından ihracatçılara tesliminde ise 11/1-c kapsamında tecil-terkin uygulanması mümkündür.

18 VDB

19 DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ
VDB DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ Tecil-terkin uygulaması için DİİB sahibi mükellefin ve belge sahibine teslimde bulunan satıcının imalatçı vasfına sahip olması zorunlu mudur? Dahilde işleme rejimi kapsamında belge almış alıcılar ile DİİB sahibi mükelleflere dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç edilecek ürünlerin imalinde kullanılacak maddeleri teslim edecek satıcıların “imalatçı” vasfını haiz olmaları gerekmez.

20 DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ
VDB DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ DİİB sahibi mükellef tarafından, DİİB sahibi başka bir mükellefe KDV Kanunu’nun geçici 17’nci maddesi kapsamında teslimde bulunabilir mi? DİİB sahibi mükelleflerin, KDV Kanunu’nun geçici 17’nci maddesi kapsamında temin ettiği malları kullanarak ürettiği malları, DİİB sahibi alıcılara anılan Kanunu’nun geçici 17’nci maddesi kapsamında teslimi mümkündür.

21 DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ
VDB DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ İhracatın belgede öngörülen süre içerisinde gerçekleşmemesi halinde belge sahibine teslimi yapan satıcının terkin ve iade talebi yerine getirilir mi? Üretilen malların izin belgesinde öngörülen süre ve şartlara uygun olarak ihraç edilememesi durumunda, zamanında alınmayan vergi, tecil tarihinden itibaren vergi ziyaı cezası da uygulanmak suretiyle gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilmesi halinde, satıcının, bu teslimlerine ilişkin terkin ve iade işlemleri genel hükümler çerçevesinde yerine getirilecektir.

22 DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ
VDB DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ DİİB kapsamında eşdeğer eşya kullanılarak üretilen ürünün ihracı halinde eşdeğer eşyanın temini için ödenen KDV’nin iade olarak talep edilmesi mümkün müdür? Mükellefin KDV ödeyerek satın aldığı girdilere ilişkin KDV’yi, başlangıçta iade olarak talep etmesi mümkün olmayıp, iade talebi eşdeğer eşya uygulaması nedeniyle DİİB kapsamında KDV ödemeksizin girdi temininden sonra yapılacaktır.

23 DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ
VDB DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ DİİB kapsamında satın alınan eşdeğer eşya kullanılarak üretilen ürünün ihraç edilmesi halinde iade edilecek KDV açısından üst sınır var mıdır? Talep edilecek iade tutarı, ihracata genel vergi oranı uygulamak suretiyle bulunacak tutardan, DİİB kapsamında girdi temininde ödenmeyen KDV tutarının düşülmesi suretiyle bulunan tutarı aşamayacaktır.

24 VDB ÖRNEK Mükellef (B) TL tutarındaki bakır teli DİİB kapsamında KDV ödemeksizin cevherden üretim yapan mükellef (A)’dan satın almış ve üzerine izolasyon malzemesi kaplamak suretiyle kablo haline getirdiği ürünü TL’ye ihracatçı (C)’ye ihraç kayıtlı teslim etmiştir. Söz konusu kabloların ihracatı (C) tarafından süresi içinde TL bedel mukabili gerçekleştirilmiştir.  Kablo teslimi %18 oranında KDV’ye tabidir.  (A), (B) ve (C)’nin ilgili dönemlerdeki beyanname verileri de dikkate alınarak azami iade tutarları şu şekilde hesaplanmıştır;

25 DİİB Sahibi Mükellef (B)
VDB ÖRNEK İmalatçı (A) Geçici Md. 17 DİİB Sahibi Mükellef (B) Md. 11/1-c İhracatçı (C) Md. 11/1-a Mal bedeli Hesaplanan KDV 18.000 36.000 İndirimler toplamı 25.000 40.000 20.000 Devreden KDV 7.000 4.000 Tecil edilebilir KDV Tecil edilecek KDV İade edilebilir KDV 17.000 Azami iade sınırı 1.800 Yüklenilen KDV 22.000 YURT D I Ş

26 DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ
VDB DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ DİİB kapsamında ithal edilen ve imalatçı firmaya verilen saf altın imalatçı tarafından işlendikten sonra DİİB sahibi ihracatçı firmaya tecil-terkin kapsamında teslim edilebilir mi? DİİB kapsamında ihracatçı firma tarafından ithal edilen has altının imalatçı firma tarafından işlendikten sonra DİİB sahibi ihracatçı firmaya verilmesi işlemi “teslim” mahiyetinde bir işlem olarak değerlendirilmeyecektir.

27 DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ
VDB DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ İmalatçı tarafından gerçekleştirilen işlemin “altın işleme işçiliği hizmeti” olarak kabulü gerektiğinden, ifa edilen söz konusu hizmetle ilgili tecil-terkin sistemine göre işlem yapılması mümkün bulunmamaktadır.

28 VDB BAVUL TİCARETİ

29 VDB BAVUL TİCARETİ Bavul ticareti kapsamında istisna izin belgesi almak isteyenlerde aranan şartlar nelerdir? Bavul ticareti kapsamında istisna izin belgesi almak isteyenlerin; - Gerçek usulde KDV mükellefi olması, - Haklarında “olumsuz rapor” yazılmamış olması gerekir.

30 VDB BAVUL TİCARETİ Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlarda, işlem yapma alt limiti nedir? Bu kapsamda işlem yapma alt limiti KDV Genel Uygulama Tebliği ile 01/05/2014 tarihinden itibaren (600 TL’den) TL’ye yükseltildi.

31 VDB BAVUL TİCARETİ Özel fatura konusu malların, yurt dışına çıkarılmasına ilişkin süre şartı nedir? Özel fatura konusu malların, yurt dışına çıkarılmasına ilişkin süre şartı; KDV Genel Uygulama Tebliği ile fatura tarihini izleyen aybaşından itibaren 3 ay şeklinde yeniden belirlendi. (Daha önce fatura tarihinden itibaren 3 ay şeklinde uygulanmaktaydı.)

32 VDB BAVUL TİCARETİ Bavul ticareti kapsamında yapılan satışlar hangi dönemde ve ne şekilde beyan edilecektir? Bavul ticaretine konu satışlar, onaylı özel faturanın satıcı firmaya intikal ettiği tarihi kapsayan vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesi ile tam istisna kapsamında beyan edilecektir. Söz konusu satışlar daha önce “matrah”a dahil edilip aynı zamanda indirim hesaplarına yazılırken, KDV Genel Uygulama Tebliği’ndeki düzenlemeyle direkt olarak “istisna” kapsamındaki işlem olarak beyan edilmesi sağlandı.

33 VDB YOLCU BERABERİ

34 VDB YOLCU BERABERİ EŞYA Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara tanınan istisna kapsamındaki satışlar, herkes tarafından yapılabilir mi? Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara tanınan istisna kapsamındaki satışlar, vergi dairesinden "İzin Belgesi" almış, gerçek usulde KDV mükellefleri tarafından yapılabilir.

35 VDB YOLCU BERABERİ EŞYA Yolcu beraberinde götürülebilecek her türlü mal teslimi için uygulama kapsamında işlem yapılabilir mi? 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listede yer alan mallar hariç, yolcu beraberinde götürülebilecek her türlü mal teslimi için uygulama kapsamında işlem yapılabilir. Hizmet ifalarında ise bu kapsamda işlem yapılması mümkün değildir.

36 VDB YOLCU BERABERİ EŞYA Yolcu beraberi eşya satışlarında, sadece fatura mı kullanılacaktır? Bu satışlarda, faturada yer alan bilgileri taşımak kaydıyla yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar tarafından üretilen belgeler de kullanılabilecektir. Bu belge, fatura düzenleme tutarının altında veya üstünde olsa dahi “fatura yerine geçen belge” olarak kabul edilir.

37 VDB YOLCU BERABERİ EŞYA Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara tanınan istisna kapsamında, KDV iadesine aracılık edecek firmalarla ilgili yeni düzenlemeler nelerdir? Aracı firmalara, sadece Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar ile ilgili aracılık faaliyetinde bulunma zorunluluğu getirildi. "Yetki Belgesi" verilecek aracı firmalarda aranılan şartlardan biri olan asgari özkaynak tutarı TL’den TL’ye yükseltildi. Aracı firmalara süre sınırlaması olmadan verilen yetki belgeleri 5 yıl süre ile sınırlandırıldı.

38 VDB KDV TEVKİFATI

39 VDB KDV TEVKİFATI KDV tevkifatı uygulamasına ilişkin olarak KDV Genel Uygulama Tebliği ile getirilen yenilikler nelerdir? - Çinko oksit teslimleri kısmi tevkifat kapsamına alındı. Mal teslimlerine dayalı tevkifatlı işlemlerden (örneğin; bakır, alüminyum ürünlerin, metal plastik hurda atıkların, ağaç ve orman ürünlerinin tesliminden) doğan KDV’nin mahsuben iadesinde miktarına bakılmaksızın incelemesiz teminatsız iade uygulamasına geçildi. - Tevkifat uygulamasından kaynaklanan ve incelemesiz/ teminatsız iadesi talep edilen tutar TL'den TL'ye yükseltildi.

40 VDB KDV TEVKİFATI Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No’lu KDV beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şart mıdır? Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No’lu KDV beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şart değildir.

41 VDB KDV TEVKİFATI Alüminyum külçenin ergitilerek işlenmesiyle üretilen levha, bobin, rulo ve alüminyum levhadan kesim işlemi yapılarak elde edilen disklerin teslimi tevkifata tabi midir? Alüminyum külçenin ergitilerek işlenmesiyle üretilen levha, bobin, rulo ve alüminyum levhadan kesim işlemi yapılarak elde edilen disklerin yarı mamul ya da mamul olarak tesliminde tevkifat uygulaması söz konusu olmayacaktır.

42 ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR
VDB ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR

43 ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR
VDB ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR Mahsuben iadeye konu edilebilecek borçların kapsamı nedir? Devlete ait olup vergi dairelerince takip edilen amme alacakları; - Doğrudan gelir desteği ödemeleri, - Ecrimisil, - EPDK tarafından kesilen İPC - Petrolden devlet hakkı, - Trafik para cezası SGK prim borçları Gümrükte alınan vergiler

44 ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR
VDB ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR SGK prim borçlarına mahsup isteyen mükelleflerin mahsup dilekçesi ve iade talebinde aranan belgeleri hangi sürede vergi dairelerine intikal ettirmeleri gerekmektedir? SGK prim borçlarına mahsup isteyen mükelleflerin mahsup dilekçesi ve iade talebinde aranan belgeleri en geç KDV beyannamelerinin verildiği ayın son gününe kadar vergi dairelerine intikal ettirmeleri gerekmektedir.

45 ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR
VDB ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR İthalatta gözetim uygulaması kapsamında ithal edilen malların bedelinin olduğundan yüksek hesaplanması nedeniyle gümrüğe ödenen fazladan KDV’nin iadesi mümkün müdür? KDV Kanunu’nun 29/2’nci maddesinde düzenlenen indirimli vergi oranına tabi teslim ve hizmetler ile 32’nci maddesinde sayılan istisnalar kapsamında bir teslimin bulunması ve bu işlemlerle ilintili olması kaydıyla gümrüğe fazla ödenen KDV’nin iadesi mümkün olup azami iade tutarının aşılması halinde aşan kısmın iadesi vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecektir.

46 ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR
VDB ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR KDV iadesi için mahsuben iadeye ilişkin gerekli belgeler ibraz edilmiş ancak iade talep dilekçesi verilmemiş ise bu durum iade yapılmasına engel mi? KDV iadesi için mahsuben iadeye ilişkin iade talep dilekçesi olmaksızın, gerekli belgelerin ibraz edilmiş olması halinde, iade talebinde bulunulmamış sayılır. İlgili dönem KDV beyannamesinde iade beyanında bulunulmuş olması da bu şekilde işlem tesisine engel teşkil etmez.

47 ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR
VDB ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR İndirilecek KDV listesine yapılacak kayıtlarda toplu kayıt mümkün mü? Listeye, fatura düzenleme limitinin altında kalsa dahi her bir belge kaydedilecek, aynı mükelleften yapılan alımlar belge bazında bu listelere ayrı ayrı girilecektir.

48 ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR
VDB ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR Adi ortaklık ve iş ortaklıkları adına yapılacak KDV iadelerinde teminat mektubu ortaklardan biri adına düzenlenebilir mi? Adi ortaklık ve iş ortaklıkları adına yapılacak KDV iadelerinde teminat mektubunun ortaklardan biri adına düzenlenmesi yeterlidir.

49 ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR
VDB ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR Teminat göstererek alınan iadelerde teminat çözümü için YMM raporu ibrazında süre sınırlaması var mıdır? YMM raporu ile iade talebinde bulunan mükelleflerin, teminat karşılığı iadenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde bu iade ile ilgili YMM raporunu ibraz etmemesi halinde, söz konusu teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür. Bu süre içinde rapor ibraz edemeyecek olanların mazeretleriyle birlikte başvurmaları halinde, gerekli değerlendirme yapılarak mazeretleri haklı nedenlere dayananlara, 213 sayılı Kanun’un 17’nci maddesi uyarınca vergi dairesince altı ay ek süre verilebilir.

50 VDB Teşekkürler


"KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları