Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KDV GENEL UYGULAMA TEBL İĞİ. GENEL BAKIŞ  KDV iadeleri usul ve esas açısından yeniden gözden geçirilerek, ibrazı gereken belgeler de dahil olmak üzere.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KDV GENEL UYGULAMA TEBL İĞİ. GENEL BAKIŞ  KDV iadeleri usul ve esas açısından yeniden gözden geçirilerek, ibrazı gereken belgeler de dahil olmak üzere."— Sunum transkripti:

1 KDV GENEL UYGULAMA TEBL İĞİ

2 GENEL BAKIŞ  KDV iadeleri usul ve esas açısından yeniden gözden geçirilerek, ibrazı gereken belgeler de dahil olmak üzere uygulamaya yön verildi.  Tam istisnalar kapsam ve sınır olarak netleştirildi, usul ve esasları yeniden belirlendi.  KDV uygulamaları tek tebliğ haline getirildi.  Kısmi istisnalar ayrı bir bölümde ele alınarak, tek kaynakta kolay erişim sağlandı.  Hizmet karakterli bir kısım istisnalar projeye endekslendi.  İTUS uygulamasının kapsamı genişletildi, şartları yeniden belirlendi.  HİS uygulamasından daha fazla kişinin yararlanması amacıyla koşullar hafifletildi.  Özel esaslara tabi tutulma ve özel esaslardan çıkış hususlarında köklü değişikliğe gidildi.

3

4 26/05/2014 tarihinde standart iade talep dilekçesi verilen Nisan 2014 dönemine ilişkin KDV iadesinde yeni Tebliğdeki usul ve esaslar mı geçerli olacaktır? 01/05/2014 tarihinden önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin iade talepleri, standart iade talep dilekçesi 01/05/2014 tarihinden sonra verilse dahi mülga Tebliğlerdeki usul ve esaslara göre sonuçlandırılacaktır. YÜRÜRLÜK

5

6 İhracat istisnasının tevsiki nasıl yapılacaktır? İHRACAT Gümrük beyannameli mal ihracındaGB listesi ve satış faturaları listesi Hızlı kargo ile ihracattaElektronik ticaret gümrük beyannamesi Serbest bölgeye ihracattaSerbest bölge işlem formu Yabancı bayraklı gemi ve uçaklara yapılan akaryakıt ve kumanya teslimlerinde Gümrük beyannamesi NATO’ya askeri teçhizat ihracındaForm 302 belgesi Sınır ticareti kapsamındaki ihracattaGB listesi, sınır tic. yetki belgesi

7 KDV iade hakkı hangi dönemde doğar? Gümrük beyannamesinin kapandığı tarihi içine alan dönemde Serbest bölge işlem formunun idare tarafından onaylandığı dönemde Konsinye ihracatta kesin ihracın yapıldığını gösteren yurt dışında satış faturasının düzenlendiği dönemde İHRACAT

8 Gümrüksüz satış mağazalarına yapılan teslimler ihracat sayılır mı? Önceden gümrüksüz satış mağazalarına yapılan teslimler yurt içi teslim sayılırken Tebliğ ile birlikte ihracat hükmünde değerlendirildi.

9 İhracattan kaynaklanan mahsuben ve nakden iade talepleri nasıl sonuçlandırılır? İade Hakkı Doğuran İşlem Mahsuben İade Nakden İade İncelemesiz Alt LimitLimit Üzeri İade ÖncekiŞimdiÖncekiŞimdiÖncekiŞimdi Mal İhracı Teminat, VİR, YMM raporu aranmadan 4.000 TL5.000 TL Teminat, VİR veya YMM raporu Hizmet İhracı Teminat, VİR, YMM raporu aranmadan 5.000 TL'yi aşan kısım için VİR, YMM raporu veya teminat 4.000 TLYOK Teminat, VİR veya YMM raporu VİR veya teminat İHRACAT

10 İhracat nedeniyle iade edilecek KDV’nin hesabında üst sınır var mıdır? İade edilecek KDV, ilgili dönemdeki iade hakkı doğuran işlemlere ait bedelin %18'ini aşamaz. Doğrudan yüklenimler nedeniyle bu tutardan fazla iade talebinde bulunulması halinde ise aşan kısmın iadesi münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecektir. İhraç ettiği malı tecil-terkin kapsamında alan ihracatçının alabileceği azami iade tutarı ihracat bedeline genel vergi oranı uygulanması sonucu hesaplanan tutar ile ihraç kayıtlı teslim bedeli üzerinden hesaplanan KDV arasındaki farkı aşamaz. İHRACAT 18

11 İhracat kaynaklı iade taleplerinde ibrazı gereken belgeler nelerdir? İHRACAT İhracat Türü İbrazı Gereken Belgeler Ek olarakOrtak Gümrük beyannameli mal ihracında,GB veya listesi Standart iade talep dilekçesi, Satış faturaları listesi, İndirilecek KDV listesi Yüklenilen KDV listesi, KDV hesaplama tablosu Yabancı bayraklı gemi ve uçaklara yapılan akaryakıt ve kumanya teslimlerinde GB veya listesi Hızlı kargo ile ihracatta ETGB veya kargo şirketi yazısı Serbest bölgeye ihracattaSerbest bölge işlem formu NATO’ya askeri teçhizat ihracındaForm 302 belgesi Sınır ticareti kapsamındaki ihracattaSınır ticareti yetki belgesi

12

13 Zirai üretim yapanlar imalatçı sayılırlar mı? Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış çiftçi kayıt belgesi, gıda işletmesi kayıt belgesi ve işletme onay belgelerinden (üretici belgesi) herhangi birine sahip zirai üreticiler 01/05/2014 tarihinden itibaren imalatçı sayılacaktır. İHRAÇ KAYITLI MAL TESLİMİ (11/1-C)

14 İmalatçı vasfını haiz olmayan firmalardan ihraç kaydıyla teslimde bulunma hakkına sahip olanlar var mı? 01/05/2014 tarihinden önce Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine imalatçı olmayanlar ihraç kayıtlı teslimde bulunabiliyorlardı. Ancak, yeni Tebliğ bu uygulamaya son verdi. İHRAÇ KAYITLI MAL TESLİMİ (11/1-C)

15 İhraç kaydıyla mal tesliminde iade talep edilen dönemde sanayi sicil belgesinin olmaması iadeye engel teşkil eder mi? Diğer şartları taşımakla birlikte, sadece imalatçı belgesine sahip olmayan mükelleflerden, ilgili Kuruma başvuran ve bu Kurumdan söz konusu belgenin verileceğine ilişkin olumlu görüş alanlar, bu belgelerin verilmesi beklenilmeden olumlu görüş yazısının verildiği tarihten önceki (ilgili kuruma başvuru tarihinden sonraki) teslimlerinde tecil-terkin uygulamasından yararlanabileceklerdir.

16 İmalatçı belgesindeki üretim konusu malların fason olarak ürettirilmiş olması ihraç kayıtlı teslim kapsamında işlem yapmaya teşkil eder mi? Daha önce ancak bir kısmının fason ürettirilmesine imkan veriliyordu, yeni düzenleme uyarınca, imalatçı belgesindeki üretim konusu malların tamamının fason olarak imal ettirilmesi, ihraç kaydıyla teslime engel olmayacak. İHRAÇ KAYITLI MAL TESLİMİ (11/1-C)

17 Geçici ihracat yapanlara, hariçte işleme rejimine göre malı yurt dışı edecek olanlara ve bedelsiz ihracat yapacaklara imalatçılarca yapılan teslimlerde tecil-terkin uygulanması mümkün mü? Geçici ihracat veya hariçte işleme rejimleri çerçevesinde malların yurt dışı edilmesi, kesin ihracata dönmediği sürece, ihraç kaydıyla teslimler açısından ihracat olarak kabul edilmez. Bedelsiz olarak yurt dışına gönderilen malların imalatçıları tarafından ihracatçılara tesliminde ise 11/1-c kapsamında tecil-terkin uygulanması mümkündür. İHRAÇ KAYITLI MAL TESLİMİ (11/1-C)

18

19 Tecil-terkin uygulaması için DİİB sahibi mükellefin ve belge sahibine teslimde bulunan satıcının imalatçı vasfına sahip olması zorunlu mudur? Dahilde işleme rejimi kapsamında belge almış alıcılar ile DİİB sahibi mükelleflere dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç edilecek ürünlerin imalinde kullanılacak maddeleri teslim edecek satıcıların “imalatçı” vasfını haiz olmaları gerekmez. DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ

20 DİİB sahibi mükellef tarafından, DİİB sahibi başka bir mükellefe KDV Kanunu’nun geçici 17’nci maddesi kapsamında teslimde bulunabilir mi? DİİB sahibi mükelleflerin, KDV Kanunu’nun geçici 17’nci maddesi kapsamında temin ettiği malları kullanarak ürettiği malları, DİİB sahibi alıcılara anılan Kanunu’nun geçici 17’nci maddesi kapsamında teslimi mümkündür. DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ

21 İhracatın belgede öngörülen süre içerisinde gerçekleşmemesi halinde belge sahibine teslimi yapan satıcının terkin ve iade talebi yerine getirilir mi? Üretilen malların izin belgesinde öngörülen süre ve şartlara uygun olarak ihraç edilememesi durumunda, zamanında alınmayan vergi, tecil tarihinden itibaren vergi ziyaı cezası da uygulanmak suretiyle gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilmesi halinde, satıcının, bu teslimlerine ilişkin terkin ve iade işlemleri genel hükümler çerçevesinde yerine getirilecektir. DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ

22 DİİB kapsamında eşdeğer eşya kullanılarak üretilen ürünün ihracı halinde eşdeğer eşyanın temini için ödenen KDV’nin iade olarak talep edilmesi mümkün müdür? Mükellefin KDV ödeyerek satın aldığı girdilere ilişkin KDV’yi, başlangıçta iade olarak talep etmesi mümkün olmayıp, iade talebi eşdeğer eşya uygulaması nedeniyle DİİB kapsamında KDV ödemeksizin girdi temininden sonra yapılacaktır. DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ

23 DİİB kapsamında satın alınan eşdeğer eşya kullanılarak üretilen ürünün ihraç edilmesi halinde iade edilecek KDV açısından üst sınır var mıdır? Talep edilecek iade tutarı, ihracata genel vergi oranı uygulamak suretiyle bulunacak tutardan, DİİB kapsamında girdi temininde ödenmeyen KDV tutarının düşülmesi suretiyle bulunan tutarı aşamayacaktır. DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ

24  Kablo teslimi %18 oranında KDV’ye tabidir.  (A), (B) ve (C)’nin ilgili dönemlerdeki beyanname verileri de dikkate alınarak azami iade tutarları şu şekilde hesaplanmıştır; Mükellef (B) 100.000 TL tutarındaki bakır teli DİİB kapsamında KDV ödemeksizin cevherden üretim yapan mükellef (A)’dan satın almış ve üzerine izolasyon malzemesi kaplamak suretiyle kablo haline getirdiği ürünü 200.000 TL’ye ihracatçı (C)’ye ihraç kayıtlı teslim etmiştir. Söz konusu kabloların ihracatı (C) tarafından süresi içinde 210.000 TL bedel mukabili gerçekleştirilmiştir. ÖRNEK

25 İmalatçı (A) Geçici Md. 17 DİİB Sahibi Mükellef (B) Md. 11/1-c İhracatçı (C) Md. 11/1-a Mal bedeli100.000200.000210.000 Hesaplanan KDV18.00036.0000 İndirimler toplamı25.00040.00020.000 Devreden KDV7.0004.00020.000 Tecil edilebilir KDV18.00036.0000 Tecil edilecek KDV000 İade edilebilir KDV18.00036.00017.000 Azami iade sınırı18.000 1.800 Yüklenilen KDV22.00020.00017.000 YURTDIŞIYURTDIŞI ÖRNEK

26 DİİB kapsamında ithal edilen ve imalatçı firmaya verilen saf altın imalatçı tarafından işlendikten sonra DİİB sahibi ihracatçı firmaya tecil-terkin kapsamında teslim edilebilir mi? DİİB kapsamında ihracatçı firma tarafından ithal edilen has altının imalatçı firma tarafından işlendikten sonra DİİB sahibi ihracatçı firmaya verilmesi işlemi “teslim” mahiyetinde bir işlem olarak değerlendirilmeyecektir. DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ

27 İmalatçı tarafından gerçekleştirilen işlemin “altın işleme işçiliği hizmeti” olarak kabulü gerektiğinden, ifa edilen söz konusu hizmetle ilgili tecil-terkin sistemine göre işlem yapılması mümkün bulunmamaktadır. DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ

28

29 Bavul ticareti kapsamında istisna izin belgesi almak isteyenlerde aranan şartlar nelerdir? Bavul ticareti kapsamında istisna izin belgesi almak isteyenlerin; - Gerçek usulde KDV mükellefi olması, - Haklarında “olumsuz rapor” yazılmamış olması gerekir. BAVUL TİCARETİ

30 Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlarda, işlem yapma alt limiti nedir? Bu kapsamda işlem yapma alt limiti KDV Genel Uygulama Tebliği ile 01/05/2014 tarihinden itibaren (600 TL’den) 2.000 TL’ye yükseltildi. BAVUL TİCARETİ

31 Özel fatura konusu malların, yurt dışına çıkarılmasına ilişkin süre şartı nedir? Özel fatura konusu malların, yurt dışına çıkarılmasına ilişkin süre şartı; KDV Genel Uygulama Tebliği ile fatura tarihini izleyen aybaşından itibaren 3 ay şeklinde yeniden belirlendi. (Daha önce fatura tarihinden itibaren 3 ay şeklinde uygulanmaktaydı.) BAVUL TİCARETİ

32 Bavul ticareti kapsamında yapılan satışlar hangi dönemde ve ne şekilde beyan edilecektir? Bavul ticaretine konu satışlar, onaylı özel faturanın satıcı firmaya intikal ettiği tarihi kapsayan vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesi ile tam istisna kapsamında beyan edilecektir. Söz konusu satışlar daha önce “matrah”a dahil edilip aynı zamanda indirim hesaplarına yazılırken, KDV Genel Uygulama Tebliği’ndeki düzenlemeyle direkt olarak “istisna” kapsamındaki işlem olarak beyan edilmesi sağlandı. BAVUL TİCARETİ

33

34 Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara tanınan istisna kapsamındaki satışlar, herkes tarafından yapılabilir mi? Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara tanınan istisna kapsamındaki satışlar, vergi dairesinden "İzin Belgesi" almış, gerçek usulde KDV mükellefleri tarafından yapılabilir. YOLCU BERABERİ EŞYA

35 Yolcu beraberinde götürülebilecek her türlü mal teslimi için uygulama kapsamında işlem yapılabilir mi? 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listede yer alan mallar hariç, yolcu beraberinde götürülebilecek her türlü mal teslimi için uygulama kapsamında işlem yapılabilir. Hizmet ifalarında ise bu kapsamda işlem yapılması mümkün değildir. YOLCU BERABERİ EŞYA

36 Yolcu beraberi eşya satışlarında, sadece fatura mı kullanılacaktır? Bu satışlarda, faturada yer alan bilgileri taşımak kaydıyla yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar tarafından üretilen belgeler de kullanılabilecektir. Bu belge, fatura düzenleme tutarının altında veya üstünde olsa dahi “fatura yerine geçen belge” olarak kabul edilir. YOLCU BERABERİ EŞYA

37 Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara tanınan istisna kapsamında, KDV iadesine aracılık edecek firmalarla ilgili yeni düzenlemeler nelerdir? Aracı firmalara, sadece Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar ile ilgili aracılık faaliyetinde bulunma zorunluluğu getirildi. "Yetki Belgesi" verilecek aracı firmalarda aranılan şartlardan biri olan asgari özkaynak tutarı 500.000 TL’den 1.000.000 TL’ye yükseltildi. Aracı firmalara süre sınırlaması olmadan verilen yetki belgeleri 5 yıl süre ile sınırlandırıldı. YOLCU BERABERİ EŞYA

38

39 KDV tevkifatı uygulamasına ilişkin olarak KDV Genel Uygulama Tebliği ile getirilen yenilikler nelerdir? - Çinko oksit teslimleri kısmi tevkifat kapsamına alındı. -Mal teslimlerine dayalı tevkifatlı işlemlerden (örneğin; bakır, alüminyum ürünlerin, metal plastik hurda atıkların, ağaç ve orman ürünlerinin tesliminden) doğan KDV’nin mahsuben iadesinde miktarına bakılmaksızın incelemesiz teminatsız iade uygulamasına geçildi. - Tevkifat uygulamasından kaynaklanan ve incelemesiz/ teminatsız iadesi talep edilen tutar 4.000 TL'den 5.000 TL'ye yükseltildi. KDV TEVKİFATI

40 Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No’lu KDV beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şart mıdır? Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No’lu KDV beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şart değildir. KDV TEVKİFATI

41 Alüminyum külçenin ergitilerek işlenmesiyle üretilen levha, bobin, rulo ve alüminyum levhadan kesim işlemi yapılarak elde edilen disklerin teslimi tevkifata tabi midir? Alüminyum külçenin ergitilerek işlenmesiyle üretilen levha, bobin, rulo ve alüminyum levhadan kesim işlemi yapılarak elde edilen disklerin yarı mamul ya da mamul olarak tesliminde tevkifat uygulaması söz konusu olmayacaktır. KDV TEVKİFATI

42

43 Mahsuben iadeye konu edilebilecek borçların kapsamı nedir? Devlete ait olup vergi dairelerince takip edilen amme alacakları; - Doğrudan gelir desteği ödemeleri, - Ecrimisil, - EPDK tarafından kesilen İPC - Petrolden devlet hakkı, - Trafik para cezası SGK prim borçları Gümrükte alınan vergiler ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR

44 SGK prim borçlarına mahsup isteyen mükelleflerin mahsup dilekçesi ve iade talebinde aranan belgeleri hangi sürede vergi dairelerine intikal ettirmeleri gerekmektedir? SGK prim borçlarına mahsup isteyen mükelleflerin mahsup dilekçesi ve iade talebinde aranan belgeleri en geç KDV beyannamelerinin verildiği ayın son gününe kadar vergi dairelerine intikal ettirmeleri gerekmektedir. ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR

45 İthalatta gözetim uygulaması kapsamında ithal edilen malların bedelinin olduğundan yüksek hesaplanması nedeniyle gümrüğe ödenen fazladan KDV’nin iadesi mümkün müdür? KDV Kanunu’nun 29/2’nci maddesinde düzenlenen indirimli vergi oranına tabi teslim ve hizmetler ile 32’nci maddesinde sayılan istisnalar kapsamında bir teslimin bulunması ve bu işlemlerle ilintili olması kaydıyla gümrüğe fazla ödenen KDV’nin iadesi mümkün olup azami iade tutarının aşılması halinde aşan kısmın iadesi vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecektir. ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR

46 KDV iadesi için mahsuben iadeye ilişkin gerekli belgeler ibraz edilmiş ancak iade talep dilekçesi verilmemiş ise bu durum iade yapılmasına engel mi? KDV iadesi için mahsuben iadeye ilişkin iade talep dilekçesi olmaksızın, gerekli belgelerin ibraz edilmiş olması halinde, iade talebinde bulunulmamış sayılır. İlgili dönem KDV beyannamesinde iade beyanında bulunulmuş olması da bu şekilde işlem tesisine engel teşkil etmez. ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR

47 İndirilecek KDV listesine yapılacak kayıtlarda toplu kayıt mümkün mü? Listeye, fatura düzenleme limitinin altında kalsa dahi her bir belge kaydedilecek, aynı mükelleften yapılan alımlar belge bazında bu listelere ayrı ayrı girilecektir. ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR

48 Adi ortaklık ve iş ortaklıkları adına yapılacak KDV iadelerinde teminat mektubu ortaklardan biri adına düzenlenebilir mi? Adi ortaklık ve iş ortaklıkları adına yapılacak KDV iadelerinde teminat mektubunun ortaklardan biri adına düzenlenmesi yeterlidir. ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR

49 Teminat göstererek alınan iadelerde teminat çözümü için YMM raporu ibrazında süre sınırlaması var mıdır? YMM raporu ile iade talebinde bulunan mükelleflerin, teminat karşılığı iadenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde bu iade ile ilgili YMM raporunu ibraz etmemesi halinde, söz konusu teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür. Bu süre içinde rapor ibraz edemeyecek olanların mazeretleriyle birlikte başvurmaları halinde, gerekli değerlendirme yapılarak mazeretleri haklı nedenlere dayananlara, 213 sayılı Kanun’un 17’nci maddesi uyarınca vergi dairesince altı ay ek süre verilebilir. ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR

50


"KDV GENEL UYGULAMA TEBL İĞİ. GENEL BAKIŞ  KDV iadeleri usul ve esas açısından yeniden gözden geçirilerek, ibrazı gereken belgeler de dahil olmak üzere." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları