Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖTV’DE TECİL- TERKİN VE İADE SİSTEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖTV’DE TECİL- TERKİN VE İADE SİSTEMİ"— Sunum transkripti:

1 ÖTV’DE TECİL- TERKİN VE İADE SİSTEMİ
NİSAN-2013

2 ÖTV 1 SAYILI LİSTE ENERJİ ÜRÜNLERİ
(A) Cetveli (B) Cetveli benzin motorin biodizel fuel-oil doğalgaz L.P.G. solventler baz yağ madeni yağ yağlama müstahzarı tiner Bu ürünler piyasada yasal olmayan şekilde akaryakıtlara karıştırılabilmektedir. Sanayiciler üretimlerinde girdi olarak kullanmaktadırlar. Bu ürünler piyasada akaryakıt olarak kullanılmaktadır.

3 YASAL KULLANIMLAR MADENİ YAĞLAR [hidrolik yağı (10 numaralı yağ),
dişli yağı, kalıp yağı, transformatör yağı vb.] ÜRETİM BAZ YAĞ kauçuk, lastik, plastik, mürekkep (maliyetin %50’si), petrokimya ÜRETİM bitkisel yağ Solvent türlerinden hekzan ÜRETİM Solvent türlerinden white spirit ve toluen Boya tiner alkit vernik ÜRETİM Not: Yukarıda yer alan sektörler bu ürünlerin sadece Başkanlığımızca kullanıldığı tespit edilen sektörlerdir.

4 İthalatçılar veya imalatçılar tarafından yurt içinde ilk teslim
VERGİYİ DOĞURAN OLAY MÜKELLEF İthalatçı veya imalatçılar ÖTV uygulanmamış olan malları müzayede yoluyla satanlar - Belgesiz mal bulunduranlar İthalatçılar veya imalatçılar tarafından yurt içinde ilk teslim ÖTV uygulanmamış olan malların müzayede yoluyla satışı VERGİLENDİRME DÖNEMİ - BEYAN VE ÖDEME Vergilendirme dönemi: Her ayın ilk on beş günlük birinci ve kalan günlerinden oluşan ikinci günlerini kapsayan dönemler Beyan ve ödeme: Bu dönemleri takip eden 10. gün akşamına kadar

5 İTHALATTA TEMİNAT UYGULAMASI
(I) sayılı listede yer alan malların ithali vergiye tabi değildir. İthalat sırasında yurt içinde ödenecek ÖTV’ ye karşılık TEMİNAT alınmaktadır. Alınan teminat tutarı ithal edilen malın ÖTV tutarına eşittir.

6 İSTİSNALAR İhracat istisnası Diplomatlara yapılan teslimler
Geçici ithal, transit ve antrepo rejimi v.b. gümrük rejimleri uygulanan mallar Silahlı kuvvetlerin akaryakıt, solvent ve yağ alımları Petrol arama ve üretiminde kullanılacak yakıt ve yağlar Tasfiyelik hale gelmiş petrol ürünlerinin kamu kurumlarına bedelsiz teslimi İhraç malı taşıyan kamyon, TIR ve bunların soğutucu ünitelerine yapılan motorin teslimi Yalnızca elektrik üretiminde kullanılacak fuel-oil ve motorin teslimleri

7 (I) SAYILI LİSTEDEKİ MALLARDA İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI
(I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların aynı cetvelde yer alan malların üretiminde kullanılması Deniz taşımacılığı ve balıkçılıkta kullanılan motorin ve fuel-oil teslimleri (ÖTV sıfır) Aeresol üretiminde kullanılan L.P.G. Teslimleri (ÖTV sıfır) İhraç edilecek elektrik üretiminde kullanılan fuel-oil teslimleri (ÖTV sıfır) Etilen üretiminde kullanılan LPG teslimleri (ÖTV sıfır) Madeni yağ üretiminde kullanılacak baz yağ teslimleri Biyoetanollü benzin teslimi (ÖTV’de %2 indirim) Biodizelli motorin teslimi (ÖTV’de %2 indirim)

8 İADE SİSTEMİNE GEÇİŞ YASAL MEVZUAT
8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Resmi Gazete: Tarih: 9/10/2012, Sayı: 28436) 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği (Resmi Gazete: Tarih: 11/10/2012, Sayı: 28438) 8

9 TECİL-TERKİN SİSTEMİ VE YERİNE GETİRİLEN İADE SİSTEMİ
9

10 (B) CETVELİNDEKİ MALLARDA SANAYİCİLER İÇİN TECİL-TERKİN UYGULAMASI SİSTEMİ
(I) sayılı listenin (B) cetvelindeki mallara yönelik bir düzenlemedir. (ÖTV K. Madde 8/1) (B) cetvelindeki malları hammadde ya da yarı mamul olarak kullanarak (I) sayılı liste dışındaki malları üreten imalatçılar yararlanmaktadır. Verginin önce tecil edilip daha sonra terkin edilmesi yöntemiyle uygulanmaktadır. 12 ay içerisinde üretimde kullanma ve YMM raporu ile tevsik şartı vardır. Örneğin: (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan solventi, (I) sayılı liste dışında yer alan boya üretiminde kullanmak üzere satın alan sanayiciler, solventin vergisi olan 2,2985 TL/kg yerine, 0,0172 TL/kg ödemektedirler. Aradaki fark olan 2,2813 TL/kg teminatla tecil edilerek YMM raporu üzerine terkin edilmektedir.

11 TECİL-TERKİN YERİNE GETİRİLEN İADE SİSTEMİ
2012/3792 sayılı BKK ve 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile: (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan akaryakıt harici petrol ürünlerinin sanayide girdi olarak kullanılmak amacıyla alınması halinde yürürlükteki vergi tutarının tamamının ödenmesi; - Bu malların 12 ay içerisinde sanayide girdi olarak kullanılması ve iadesinin talep edilmesi halinde vergi incelemesi sonucuna göre ödenen verginin büyük kısmının sanayiciye iade edilmesi öngörülmüştür. 11

12 KİMLER YARARLANACAK? “Sanayi Sicil Belgesi”ni haiz alıcı imalatçılar
Ancak Petrol Piyasası Kanununun 2. maddesinde yer alan madeni yağ tanımına giren mallar ile bu kapsamda kullanılan diğer malların imal edilmesi halinde bu kapsamda imalatta kullanılan mallar için iade talep edilemeyecektir. 12

13 SÜRELER Satın alınan malların satın alma tarihini, ithal edilen malların ise ithal tarihini takip eden aybaşından itibaren 12 ay içinde imalatta kullanılması gerekmektedir. Yine aynı süre içerisinde KDV (KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde Gelir veya Kurumlar Vergisi) yönünden bağlı bulunulan vergi dairesinden iade talebinde bulunulabilecektir. Ancak 12 nci ay içerisindeki kullanımlara ilişkin iade talepleri, bu ayı takip eden ay sonuna kadar yapılabilecektir 13

14 İTHAL EDİLEN MALLARDA TEMİNAT ÇÖZÜMÜ
(I) sayılı listedeki malların ithalatı sırasında Gümrük İdaresince alınan teminatın çözümü işlemleri 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (16.4./j) bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde yerine getirilmektedir. (16/4-j): İthal edilen malların yurtiçi teslimlerinde; bu teslimlerle ilgili hesaplanan ÖTV’nin beyanı ve ödenmesi üzerine, vergi dairesince (EK:12) bilgi formu düzenlenerek ilgili gümrük idaresine gönderilmektedir. 14

15 ÖRNEK 1 : (iade edilecek tutar)
İmalatçı (B), 10/10/2012 tarihinde yürürlükteki vergi tutarı olan 2,2985 TL/kg’yi ödeyerek ÖTV mükellefi (A)’dan satın aldığı (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan white spirit isimli malı, boya imalatında süresinde kullanmıştır. İmalatçı (B), imalatta kullandığı mal için ÖTV mükellefi (A) tarafından beyan edilerek ödenen 2,2985 TL/kg vergi ile bu verginin bahse konu Kararnamenin 1 inci maddesinde gösterilen oran olan % 0,75 ile çarpılması sonucu hesaplanan 0,0172 TL/kg vergi tutarı arasındaki farkı iade talep edebilecektir. 15

16 ÖRNEK 2: (iade edilecek tutar)
İthalatçı imalatçı (C), (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan baz yağı ithal ederek, 10/10/2012 tarihinde (I) sayılı liste dışında yer alan mürekkep imalatında süresinde kullanmıştır.Bu durumda imalatçı (C), imalatta kullandığı mal için ilgili vergilendirme döneminde yürürlükteki vergi tutarı olan 1,3007 TL/kg’yi beyan ederek ödeyecektir. Ödediği bu vergi ile Kararnamenin 1 inci maddesinde gösterilen oran olan % 28,5 ile çarpılması sonucu hesaplanan 0,3706 TL/kg vergi tutarı arasındaki farkı iade talep edebilecektir. 16

17 ÖRNEK 3: (sürelerin hesaplanması)
10/10/2012 tarihinde ÖTV’si ödenerek satın alınan kg baz yağın 200 kg’si aynı ay içerisinde, kalan 800 kg’si ise 2013 yılı Kasım ayı içerisinde imalatta kullanılmıştır. Bu durumda Ekim ayında imalatta kullanılan 200 kg baz yağa ilişkin iadesi talep edilebilecek ÖTV için 1/11/2012 tarihinden 31/10/2013 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurulabilecektir. 800 kg baz yağ ise Tebliğin (1.2.) bölümünde belirtilen süreden sonra imalatta kullanıldığı için bu kullanıma ilişkin ÖTV iadesi talep edilemeyecektir. 17

18 ÖRNEK 4: (sürelerin hesaplanması)
10/10/2012 tarihinde ÖTV’si ödenerek satın alınan kg baz yağın 500 kg’si aynı yıl Kasım ayı, kalan 500 kg’si ise aynı yıl Aralık ayı içerisinde imalatta kullanılmıştır. Bu durumda Kasım ayında imalatta kullanılan 500 kg baz yağa ilişkin iadesi talep edilebilecek ÖTV için 1/12/2012 tarihinden 31/10/2013 tarihine kadar iade talep edilebilecektir. Kasım ve Aralık ayı içerisindeki kullanım miktarlarına ilişkin toplu iade talebi ise 1/1/2013 tarihinden 31/10/2013 tarihine kadar yapılabilecektir. 18

19 İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMASI (I) VE YERİNE GETİRİLEN İADE SİSTEMİ
19

20 İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMASI (I)
30/11/2002 tarihli ve 2002/4930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4. maddesi ile düzenlenmiştir. ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların, aynı cetveldeki malların imalinde kullanılmak üzere tesliminde imal edilen ürünün tabi olduğu ÖTV tutarının uygulanması öngörülmüştür. 12 ay içerisinde üretimde kullanma ve YMM raporu ile tevsik şartı var. Örneğin: (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan solventi, aynı cetvelde yer alan tiner üretiminde kullanmak üzere satın alan sanayiciler, solventin vergisi olan 2,2985 TL/kg yerine, tinerin vergisi olan kilogram başına 0,7390 TL/kg’ yi ödemektedirler. Aradaki fark için teminat alınmaktadır.

21 İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMASI (I) İÇİN İADE SİSTEMİ
- (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların, aynı cetveldeki daha düşük vergili malların imalinde kullanılmak üzere tesliminde yürürlükteki vergi tutarının tamamı ödenecek; - Alınan malın 12 ay içerisinde üretimde kullanılması ve girdi olarak kullanılan malın vergisi ile üretilen malın vergisi arasındaki farkın iadesinin talep edilmesi halinde vergi incelemesi sonucuna göre vergi farkının sanayiciye iade edilecektir. 21

22 KİMLER YARARLANACAK? “Sanayi Sicil Belgesi”ni haiz alıcı imalatçılar
Ancak Petrol Piyasası Kanununun 2. maddesinde yer alan madeni yağ tanımına giren mallar ile bu kapsamda kullanılan diğer malların imal edilmesi halinde bu kapsamda imalatta kullanılan mallar için iade talep edilemeyecektir. 22

23 SÜRELER Satın alınan malların satın alma tarihini, ithal edilen malların ise ithal tarihini takip eden aybaşından itibaren 12 ay içinde imalatta kullanılması gerekmektedir. Bu mallardan imal ettikleri malın teslimine ilişkin verginin beyan dönemini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içerisinde KDV (KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde Gelir veya Kurumlar Vergisi) yönünden bağlı bulunulan vergi dairesinden iade talebinde bulunabileceklerdir. 23

24 İTHAL EDİLEN MALLARDA TEMİNAT ÇÖZÜMÜ
İthalatçı imalatçılar tarafından doğrudan ithal edilen (B) cetvelinde yer alan malların, aynı cetveldeki vergi tutarı daha düşük malların imalinde kullanılması, ÖTV Kanununun 2/3-a maddesi uyarınca teslim sayılmayacaktır. Bu malların ithalatı sırasında, Gümrük İdaresince alınan teminatın çözümü işlemleri ise 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (16.4./ı) bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde yerine getirilecektir. 24

25 ÖRNEK 1 : (iade edilecek tutar)
İmalatçı (B), 10/10/2012 tarihinde yürürlükteki vergi tutarı olan 2,2985 TL/kg’yi ödeyerek ÖTV mükellefi (A)’dan satın aldığı (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan white spirit isimli malı, aynı cetvelde yer alan tinerin imalatında süresinde kullanmıştır. Bu durumda imalatçı (B), imalatta kullandığı mal için ÖTV mükellefi (A) tarafından beyan edilerek ödenen 2,2985 TL/kg vergi ile kendisinin imal ettiği tiner için ilgili vergilendirme döneminde beyan ederek ödediği 0,7390 TL/kg arasındaki farkı iade talep edebilecektir. 25

26 ÖRNEK 2: (sürelerin hesaplanması)
10/10/2012 tarihinde ÖTV’si ödenerek satın alınan kg solvent türü white spirit isimli malın 200 kg’si Ekim ayı içerisinde ticari ismi tiner olan ÖTV’ye tabi malın imalatında kullanılmıştır. İmal edilen tinerin tamamı 13/11/2012 tarihinde teslim edilmiş ve buna ilişkin ÖTV ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenmiştir. Buna göre teslim edilen tinerin imalatında kullanılan mala ilişkin iadesi talep edilebilecek vergi için 1/12/2012 tarihinden 28/2/2013 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurulabilecektir. 26

27 ÖRNEK 3: (sürelerin hesaplanması)
10/10/2012 tarihinde ÖTV’si ödenerek satın alınan kg solvent türü toluen isimli maldan tiner üretmiştir. Tinerin yarısı 10/1/2013 tarihinde kalan yarısı ise 25/2/2013 tarihinde teslim edilmiştir. Buna göre - Ocak ayında teslim edilen tinerin imalatında kullanılan mala ilişkin iadesi talep edilebilecek vergi için 1/2/2013 tarihinden 30/4/2013 tarihine kadar; - Şubat ayında teslim edilen tinerin imalatında kullanılan mala ilişkin iadesi talep edilebilecek vergi için ise 1/4/2013 tarihinden 30/6/2013 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurulabilecektir. 27

28 İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMASI (II) VE YERİNE GETİRİLEN İADE SİSTEMİ
28

29 İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMASI (II)
Bu düzenleme tarih ve 2003/6467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile gerçekleştirilmiştir. Uygulamanın koşulları: Uygulama kapsamında satın alınan baz yağ madeni yağ veya yağlama müstahzarı üretiminde kullanılmalıdır. Madeni yağ veya yağlama müstahzarı üreticileri ürettikleri malı aşağıdaki uygulamalar kapsamında teslim etmelidirler. - tecil-terkin - ihraç kaydıyla teslimlerde tecil-terkin - doğrudan ihracat 3 ay içerisinde üretimde kullanma ve YMM raporu ile tevsik şartı vardır.

30 İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMASI (II) İÇİN İADE SİSTEMİ
2012/3792 sayılı BKK ve 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile: - Madeni yağ üreticileri tarafından baz yağ alınarak bu maldan 3 ay içerisinde madeni yağ veya yağlama müstahzarı üretilip üretilen malların; -İhracata konu edilmesi -İhraç kayıtlı teslim edilmesi hallerinde, ilk aşamada baz yağ için yürürlükteki verginin alınması, - Üç ay içerisinde; alınan baz yağdan madeni yağ ve yağlama müstahzarı üretilerek bu malların ihracata ve ihraç kayıtlı teslime konu edilmesi ve iadesinin talep edilmesi halinde vergi incelemesi sonucuna göre baz yağ için önceden ödenen vergi sanayiciye iade edilecektir. 30

31 KİMLER YARARLANACAK? “Sanayi Sicil Belgesi”ni ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilen “Madeni Yağ Lisansı”nı haiz olan alıcı imalatçılar iade talebinde bulunabileceklerdir. 31

32 SÜRELER Bu uygulama kapsamında kullanılmak üzere ÖTV mükelleflerinden satın alınan baz yağların satın alma tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde imalatta kullanılması ve imal edilen malların aynı süre içerisinde ÖTV Kanununun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca ihraç edilmesi veya 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca ÖTV Kanununun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca yapılan teslimlerde Kanunun bu maddesinde belirtilen sürede malın ihraç edilmesi şarttır. 32

33 İTHAL EDİLEN MALLARDA TEMİNAT ÇÖZÜMÜ
İthalatçı imalatçılar tarafından doğrudan ithal edilen (B) cetvelinde yer alan malların, aynı cetveldeki başka bir malın imalinde kullanılması, ÖTV Kanununun 2/3-a maddesi uyarınca teslim sayılmayacaktır. Bu malların ithalatı sırasında, Gümrük İdaresince alınan teminatın çözümü işlemleri ise 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (16.4./ı) bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde yerine getirilecektir. 33

34 ÖRNEK 1 : (iade edilecek tutar)
İmalatçı (B), 10/10/2012 tarihinde yürürlükteki vergi tutarı olan 1,3007 TL/kg’yi ödeyerek ÖTV mükellefi (A)’dan satın aldığı baz yağ isimli malı, aynı cetvelde yer alan yağlama müstahzarı isimli mallardan birinin imalatında süresinde kullanarak, imal ettiği bu malı aynı süre içerisinde ihraç edilmek üzere ihracatçı (C)’ye teslim etmiş ve ihracat süresinde gerçekleşmiştir. Bu durumda imalatçı (B), imalatta kullandığı baz yağ için ÖTV mükellefi (A) tarafından beyan edilerek ödenen 1,3007 TL/kg vergi tutarı ile Kararnamede belirtilen indirimli vergi tutarı olan 0,0500 TL/kg arasındaki farkı iade talep edebilecektir. 34

35 ÖRNEK 2: (sürelerin hesaplanması)
10/10/2012 tarihinde ÖTV’si ödenerek satın alınan kg baz yağın tamamı 15/12/2012 tarihinde yağlama müstahzarı isimli mallardan birinin imalatında kullanılarak, imal edilen bu malın yarısı 25/1/2013 tarihinde, kalan yarısı ise 2/2/2013 tarihinde ihraç edilmiştir. Buna göre 25/1/2013 tarihinde ihraç edilen yağlama müstahzarı isimli malın imalatında kullanılan baz yağa ilişkin iadesi talep edilebilecek vergi için 1/2/2013 tarihinden 30/4/2013 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurulabilecektir. Diğer taraftan 2/2/2013 tarihinde yapılan ihracat, için ÖTV iadesi talep edilemeyecektir. 35

36 ÖRNEK 3: (sürelerin hesaplanması)
10/10/2012 tarihinde ÖTV’si ödenerek satın alınan kg baz yağın 200 kg’si 3/11/2012 tarihinde yağlama müstahzarı isimli mallardan birinin imalatında kullanılarak, imal edilen bu mal 15/12/2012 tarihinde ihraç edilmek üzere ihracatçıya teslim edilmiş ve ihracat 10/3/2013 tarihinde gerçekleşmiştir. Buna göre imalatta kullanılan 200 kg baz yağa ilişkin iadesi talep edilebilecek vergi için 1/4/2013 tarihinden 30/6/2013 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurulabilecektir. 36

37 İADE UYGULAMASI 1- MAHSUBEN İADE TALEPLERİ
37

38 MAHSUBEN İADE TALEBİ HANGİ BORÇLARA YAPILABİLECEK?
Vergi borçları ve ferileri (ithalat sırasında uygulananlar dâhil) Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan borçları (sosyal sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçları ile bunların ferileri) İade alacağının sonraki dönemlerde muaccel hale gelecek vergi ve SGK borçlarına mahsubunun da talep edilmesi mümkündür. 38

39 MAHSUBEN İADE TALEBİ NASIL YAPILACAK?
Dilekçe (KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine verilecek) Tebliğde yer alan belgeler dilekçeye eklenecek 39

40 TEBLİĞDE YER ALAN BELGELER (1)
İade talep edenin sanayi sicil belgesi İadeye konu ÖTV’leri içeren malların alımlarına ilişkin fatura ve benzeri belgelerin listesi. İmal edilen mallarda ne kadar iadeye konu ÖTV’ye tabi mal kullanılması gerektiğine ve zayi miktarına ilişkin ilgili kuruluşlardan alınan ekspertiz raporları. Ekspertiz raporlarına göre imalatta kullanılan miktarın uygunluğuna dair hesaplamaları içeren tablo. Bu Tebliğin (1.) bölümündeki talepler için imalatta kullanılmak üzere temin edilen iadeye konu malların iade talep edilen döneme ilişkin dönem başı stoku, dönem içi alışları, imalatta kullanılan miktarları ile dönem sonu stoklarını gösterir tablo 40

41 TEBLİĞDE YER ALAN BELGELER (2)
Bu Tebliğin (1.) bölümündeki talepler için imal edilen malların iade talep edilen döneme ilişkin dönem başı stoku, dönem içi imalat, dönem içi satış ve dönem sonu stok bilgilerini gösterir tablo. Bu Tebliğin (2.) ve (3.) bölümündeki talepler için imalatta kullanılan malların satın alma ve imalatta kullanma tarihleri ile kullanım miktarlarını gösterir tablo. Bu Tebliğin (2.) ve (3.) bölümündeki talepler için imal edilen malların satış faturaları listesi. Bu Tebliğin (3.) bölümündeki talepler için EPDK tarafından verilen madeni yağ lisansı (aslı veya noter onaylı örneği). Bu belge bir defaya mahsus olmak üzere verilecek olup belgenin yenilenmesi halinde yeni belge ibraz edilecektir. Bu Tebliğin (3.) bölümündeki talepler için gümrük beyannamesi bilgilerini gösterir liste. 41

42 MAHSUP TALEBİNİN YERİNE GETİRİLMESİ
Mahsuben iade talepleri; -vergi inceleme raporu dışında diğer belgelerin tamamlanması ve -mahsuba konu ÖTV tutarının ödendiğine dair satıcının vergi dairesinden teyit alınması üzerine yerine getirilecektir. Bu taleplerin tamamı vergi incelemesine sevk edilecektir. Vergi inceleme raporunda iadeye engel bir durumun tespit edilmiş olması halinde rapora göre işlem tesis edilecektir. 42

43 İADE UYGULAMASI 2- NAKDEN İADE TALEPLERİ
43

44 NAKDEN İADE TALEBİ NASIL YAPILACAK?
Dilekçe (KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine verilecek) Tebliğin mahsuben iade bölümünde yer alan belgeler dilekçeye eklenecek 44

45 NAKDEN İADE TALEBİNİN YERİNE GETİRİLMESİ
Nakden iade taleplerinin tamamı vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılır. İade talep tutarı kadar teminat verilmesi halinde iade talebi, Tebliğde belirtilen belgelerin tamamlanması ve iadeye konu ÖTV tutarının ödendiğine dair satıcının vergi dairesinden teyit alınması üzerine 5 iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Teminat olarak banka teminat mektubu veya nakit Türk Lirası verilmesi uygun görülmüştür. 45

46 GEÇİŞ HÜKÜMLERİ VE BAZI ÖZELLİKLİ DURUMLAR
46

47 (Ek:14) talep taahhütname uygulaması sona erdiği için 2012/3792 sayılı Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren ithal edilen mallar için Gümrük İdaresine yürürlükteki ÖTV tutarı üzerinden tam teminat verilmesi gerekmektedir. 47

48 ÖTV beyannamesinin «TECİL» bölümünde yer alan «B CETVELİNDEKİ MALLARA AİT TECİLLER» bölümü ile «2002/4930 VE 2003/6467 SAYILI KARARNAMELER KAPSAMINDA TESLİMLER» ile ilgili bölümleri artık doldurulmayacaktır. Ayrıca bu uygulamalara ilişkin «EKLER» de doldurulmayacaktır. İade sistemine ilişkin 2012/3792 sayılı Kararname kapsamındaki teslimler için beyannamenin «VERGİ BİLDİRİMİ» bölümü doldurulacaktır. 48

49 (19 SERİ NO.LU ÖTV SİRKÜLERİ)
STOKTA KALAN MALLAR (19 SERİ NO.LU ÖTV SİRKÜLERİ) İade sistemine ilişkin 2012/3792 sayılı BKK’nın yürürlük tarihi olan 8/10/2012 tarihinden önce: ►tecil-terkin uygulaması ve 2002/4930 sayılı BKK kapsamında taahhütname verilerek ithal edilen mallar açısından 8/10/2012 tarihinden önceki mevzuat hükümlerine göre işlem yapılması mümkün bulunmaktadır. ►2003/6467 sayılı BKK kapsamında satın alınan mallardan imal edilen malların, bu BKK’da belirtilen süre içerisinde normal, istisna veya ihraç kayıtlı teslimleri mümkündür. İmal edilen malların tecil-terkin teslimleri ise mümkün bulunmamaktadır. 49

50 2012/3792 Sayılı BKK’nın 1 ve 2. Maddelerinden Yararlanamayacak GTİP Numaraları
2012/3792 sayılı BKK’nın gerekçesinde belirtildiği üzere akaryakıtlara karıştırılabilen veya akaryakıt olarak kullanılabilen mallar arasında bulunduğu tespit edildiğinden imalatı için iade yapılması mümkün bulunmayan bazı mallar ve G.T.İ.P. numaraları: Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler Diğerleri 50

51 S&C


"ÖTV’DE TECİL- TERKİN VE İADE SİSTEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları