Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONSTRÜKTİF PERİKARDİT Do ç. Dr. Mehmet EREN Siyami Ersek G ö ğ ü s Kalp ve Damar Cerrahi Merkezi, Kardiyoloji Kliniği-İSTANBUL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONSTRÜKTİF PERİKARDİT Do ç. Dr. Mehmet EREN Siyami Ersek G ö ğ ü s Kalp ve Damar Cerrahi Merkezi, Kardiyoloji Kliniği-İSTANBUL."— Sunum transkripti:

1 KONSTRÜKTİF PERİKARDİT Do ç. Dr. Mehmet EREN Siyami Ersek G ö ğ ü s Kalp ve Damar Cerrahi Merkezi, Kardiyoloji Kliniği-İSTANBUL

2 OLGU-1

3 54 yaşında Bayan hasta Yakınması: Karında şişme, halsizlik 54 yaşında Bayan hasta Yakınması: Karında şişme, halsizlik

4 • • 10 yıl önce mitral darlığından dolayı mitral kapak replasmanı ve triküspit anuloplasti ameliyatı olmuş. • • Yaklaşık 7 yıl önce karında şişme yakınması başlamış. Muayenede asit saptanmış; sadece diüretik tedavi ile izlenen hastada, son 1.5 yıldır tedavi amaçlı parasentez gerektirecek kadar asit oluşmaya başlamış. • • Karında şişlik şikayeti devam eden hasta ileri tetkik ve tedavi amacıyla yatırıldı.

5 • • Tedavi olarak; – – Digoksin tb 1x1, – – Coumadin tb 1x1 – – Aldactazide 50 mg 2x1 • • Fonk. kapasitesi: NYHA II

6 • • Özgeçmiş özellik yok • • Soygeçmiş özellik yok • • Sigara ve alkol kullanımı yok

7 • • Şuur açık, koopere, ikter, siyanoz, LAP yok, 1(+) pretibial ödem mevcut; ağırlık: 91 kg, boy: 155 cm • • Solunum Sistemi: Her iki hemitoraks solunuma eşit katılıyor, kostofrenik sinüsler açık, dinlemekle solunum sesleri doğal. • • Dolaşım Sistemi: NDS: 76/dk, aritmik, kalp tepe atımı: 76/dk, aritmik, TA: 100/60 mmHg, periferik arterleri palpabl, S1, S2 normal, S3 (-), boyun venleri belirgin olarak dolgun, • • Sindirim Sistemi: Batın belirgin olarak şiş görünümde; umbilikus düzeyinde asit mevcut, hepatosplenomegali saptanmadı, traube açık.

8

9 AKŞ84 mg/dLT. Protein6.3 g/L Kreatinin1.3 mg/dLALbumin3.2 g/L Na134 mEq/LT. Koles200 mg/dL K5.5 mEq/LTrigliserit281 mg/dL ALT29 U/LLDL92 mg/dL AST17 U/LHDL67 mg/dL ALP375 U/LCRP2.82 mg/dL GGT76 U/LSediment28 mm/sa LDH560 U/LHb12.6 g/dL T. Bil0.51 mg/dLTrombosit 243000/mm3 D. Bil0.27 mg/dLLökosit4700/mm3

10 Bu hastada tanınız nedir? 1KC Sirozu 2Sağ Kalp Yetersizliği 3Konstrüktif perikardit 4Restriktif kardiyomiyopati

11 Biyokimya SerumAsit T. protein6.33.6 Albumin3.21.6 LDH560241

12 Toraks ve batın BT • • Akciğer parankimi doğal • • İnferior vena kava ve hepatik venler oldukça geniş. • • Karaciğer konturları nodüler, parankim dansitesi heterojen, sol lob lateral segment atrofik, dalak boyutları artmış • • Batın içi yaygın asit mevcut

13 Gastroenterohepatoloji konsültasyonu • • Hastanın özofagus varislerinin olmaması, laboratuar olarak sirozu destekleyici bulgular olmaması, portal tipte, yüksek protein gradiyentli asit bulunması, portal ven çapının normal olması nedeniyle ön planda sağ kalp yetersizliğine bağlı fibrotik karaciğer hastalığı düşünüldü; hastaya yoğun diüretik tedavi önerildi.

14 Ekokardiyografi • • EF=%67, • • Normal fonksiyone eden mekanik yapay mitral kapak • • Sol ventrikül hipertrofisi • • Normal sol ventrikül sistolik fonksiyonu • • Organik triküspit hastalığı • • Ciddi triküspit yetersizliği • • Hafif pulmoner hipertansiyon (PAB 30 mmHg) • • Sağ kalp boşluklarında ve sol atriyumda ileri derecede genişleme

15 Hemodinamik Bulgular Sistolik (mmHg) Diyastolik (mmHg) Ortalama (mmHg) O2 sat. (%) Sağ atriyum33 Sağ ventrikül5830 Pulmoner arter56284049.5 Pulmoner “wedge” 32 Aort122739392.4 Sol ventrikül12030

16 OLGU-2

17 31 yaşında Bayan hasta Yakınması: Nefes darlığı, bacaklarda ve karında şişme

18 • • 1.5 yıl önce gebelik sonrası 3.ayda nefes darlığı gelişen hastaya gebelik KMP tanısı konmuş. • • 2 ay önce dekompanse KY tanısı ile yatırılmış ve yapılan ekosunda EF=%25, global hipokinezi, sol ventrikül ve atriyum normal çapta iken sağ boşluklar genişlemiş. Hasta diüretik ve beta bloker tedavi altında çıkarılarak TX polk. yönlendirilmiş. • • Son 1 aydır şikayetleri artan hasta Tx yapılmak üzere yatırılmış.

19 • • Hastanın fizik muayenesinde batında serbest asit saptanıyor. Pretibial ödemi yok. Akciğer dinlemekle krepitasyonu yok. Kalp sesleri düzenli ve taşikardik, ek kalp sesi ve üfürüm alınmıyor. Hepatomegali yok.

20 • • Tekrarlanan ekosunda EF=%35, global hipokinezi, kalp boşlukları normal, ventriküler septumda anormal hareket saptanıyor. Mitral akımında solunumsal değişiklik gözlenmiyor. Posteriyorda 8 mm, anteriyorda 12 mm perikardiyal eff. Saptanıyor. • • Çekilen toraks BT’de perikard kalınlığı normal, perikardda en kalın yerinde 20 mm sıvı, sağ ve sol plevrada sıvı mevcut. Sol AC alt lobda fibrotik çekintiler.

21 Hemodinamik Bulgular Sistolik (mmHg) Diyastolik (mmHg) Ortalama (mmHg) Sağ atriyum20 Sağ ventrikül3720 Pulmoner arter402030 PKWB22 Aort10070 Sol ventrikül10025 İnspiryumla sağ ventrikül basıncı artarken, sol ventrikül basıncı azaldı.

22 • • Hastaya kons. Perikardit tanısı konularak ameliyata alındı. Ameliyatta perikardın kalsifik ve sağ ve sol ventrikül miyokardına da invaze olduğu görüldü. • • Ameliyathanede hipotansif seyreden hastada eko ile sağ ventrikül yetersizliği saptanıp İABP takıldı. • • Postop. YB da 3. saatte kardiyak arrest gelişen hasta resüsitasyona cevap vermedi.

23 Konstrüktif Perikardit Sebepleri • • İdiopatik • • Kalp cerrahisi • • Radyasyon • • Kollajenoz • • İnfeksiyon • • Diğer • • İdiopatik • • Kalp cerrahisi • • Radyasyon • • Kollajenoz • • İnfeksiyon • • Diğer

24 Non-dilate rijit ventrikül Restriktif doluş paterni Nonkomplian perikardiyum Ventriküler interdependance RESTRİKTİF KARDİYOMİYOPATİ KONSTRİKTİF PERİKARDİT

25 Fizik Muayene • • Mitral / Triküspit reg. + • • S3 • • S4 KONSTRİKTİF PERİKARDİTRESTRİKTİF KARDİYOMİYOPATİ • Mitral / Triküspit reg. +/- • Perikardiyal knock • Parodoks nabız ~1/3 • Kussmaul sign • JVD • Mitral / Triküspit reg. +/- • Perikardiyal knock • Parodoks nabız ~1/3 • Kussmaul sign • JVD

26 Kussmaul Bulgusu ‘ Konstriktif perikardit’

27 EKGEKG • • Düşük voltaj sık • • Düşük voltaj nadir KONSTRİKTİF PERİKARDİTRESTRİKTİF KARDİYOMİYOPATİ

28 %23

29 Doppler Eko bulguları 1.Mitral E hızında solunumsal ≥ % 25’den fazla değişim 2.Hepatik ven diyastolik ters akımında expirasyonla artış

30 E (cm/s) Amiloid Primer RKMP KPKPKPKP Grupların E Değerleri P<0.0001 P=0.0001 ≥ 12 ≤8 Ha JW et al. Am J Cardiol 2004;94:316–319

31 Perikard Kalınlığı ≥3 mm Normal perikardiyal kalınlık konstriktif perikarditi dışlamaz

32 117 26 143 olgu (1993-1999) Talreja et al Konstriktif Perikardit Perikardiyal Kalınlık - Cerrahi Patoloji Konstriksiyon k alın perikardiyum Konstriksiyon normal kalınlıkta (  2 mm) Tüm konstriksiyon vakalarının %18 Tüm konstriksiyon vakalarının %18

33 Hemodinami bulguları 1.Her iki atriyal basınç artar 2.Diyastolik basınçlar eşitlenir (LVED-RVED basıç farkı≤ 5 mmHg) 3.RVSP ≤ 50 mmHg 4.RVEDP/RVSP ≥ 0.33

34 Hemodinamik Parametreler Normal respiratuvar değişiklik Respiratuvar RAP değişikliğinin kaybı Kussmaul bulgusu LV hızlı doluş dalgası ≤ 7 mmHg LV hızlı doluş dalgası > 7 mmHg Dip-plato morfolojisi RVEDP/RVSP ≤ 1/3RVEDP/RVSP > 1/3 Yüksek RVEDP SPAP > 55 mmHgSPAP < 55 mmHg Pulmoner arter basıncı LVEDP – RVEDP > 5 mmHg LVEDP – RVEDP ≤ 5 mmHg End-diyastolik basınç eşitlenmesi Restriktif Kardiyomiyopati Konstriktif Perikardit Hurrell et al, Circulation 1996; 93:2007

35 Konkordans LV - RV sistolik basınçlar RKMRKMRKMRKM Konstriksiyon Diskordans

36 yokvar Kussmaul sign Restriktif Kardiyomiyopati Konstriktif Perikardit yok~1/3 Parodoks nabız yokvar Perikardiyal knock A ve C belirginY belirgin JV basınç eğrisi İnsp ReversExp Revers Hepatik ven akımı < 8 cm/sn> 8 cm/sn TDI mitral anuler E ’ dalga hızı ≤ %15≥ %25 Resp. LV-RV akım değişimi yokvar Septal ‘Bounce’ Biatriyalvar Atriyal dilatasyon ArtmışNormal Ventrikül duvar kalınlığı NormalArtmış Perikard kalınlığı KonkordanDiskordan Respiratuvar Pr değişimi Değişkenvar ‘Square root’ sign varyok SPAP > 60 mmHg Sıknadir Doluş basıncı > 25 mmHg > 5 mmHgvar LV-RV EDP eşitliği

37 yokvar Kussmaul sign Restriktif Kardiyomiyopati Konstriktif Perikardit yok~1/3 Parodoks nabız yokvar Perikardiyal knock A ve C belirginY belirgin JV basınç eğrisi İnsp ReversExp Revers Hepatik ven akımı < 8 cm/sn> 8 cm/sn TDI mitral anuler E ’ dalga hızı ≤ %15≥ %25 Resp. LV-RV akım değişimi yokvar Septal ‘Bounce’ Biatriyalvar Atriyal dilatasyon ArtmışNormal Ventrikül duvar kalınlığı NormalArtmış Perikard kalınlığı KonkordanDiskordan Respiratuvar Pr değişimi Değişkenvar ‘Square root’ sign varyok SPAP > 60 mmHg Sıknadir Doluş basıncı > 25 mmHg > 5 mmHgvar LV-RV EDP eşitliği


"KONSTRÜKTİF PERİKARDİT Do ç. Dr. Mehmet EREN Siyami Ersek G ö ğ ü s Kalp ve Damar Cerrahi Merkezi, Kardiyoloji Kliniği-İSTANBUL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları