Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK Lise Ö ğ rencilerinin Sosyal Payla ş ım Sitelerine İ li ş kin Tutumları (U ş ak İ li Örne ğ i) Ege Universitesi Atatürk Kültür.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK Lise Ö ğ rencilerinin Sosyal Payla ş ım Sitelerine İ li ş kin Tutumları (U ş ak İ li Örne ğ i) Ege Universitesi Atatürk Kültür."— Sunum transkripti:

1 MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK Lise Ö ğ rencilerinin Sosyal Payla ş ım Sitelerine İ li ş kin Tutumları (U ş ak İ li Örne ğ i) Ege Universitesi Atatürk Kültür Merkezi, Konak, İzmir

2 MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK- UŞAK Giri ş Bireylerin farklı amaçlarla internet kullandıkları bilinmektedir. İ nternetin sa ğ ladı ğ ı olanaklarla, sosyal ya ş am, ileti ş im ve e ğ itim gereksinimlerinin kar ş ılanması için kontrollü bir ş ekilde internet kullanmaları gerekmektedir. İ nternet kullanımında sosyal a ğ lar önemli bir yer tutmaktadır.

3 MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK- UŞAK Sosyal A ğ Sosyal a ğ terimi İ lk kez 1954 yılında, Barnes tarafından, ki ş inin çevresindeki di ğ er insanlarla olan ili ş kilerini tanımlamak amacıyla kullanılmı ş tır. Ona göre Sosyal a ğ lar birbirleriyle etkile ş imde olan ve ki ş i için psikolojik öneme sahip bireylerden meydana gelmektedir.

4 MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK- UŞAK Facebook Dil, din, ırk fark etmeden yayılmaya devam eden sosyal a ğ ların, sürdürülebilirlikleri, içerdikleri bilgilerin güvenli ğ i ve i ş dünyasına zarar mı yoksa fayda mı getirece ğ i gibi konular sorgulanıyor. The Economist, yayımladı ğ ı bir analizde küresel çapta sosyal a ğ ların çekti ğ i ilgiye örnek olarak internette bir fenomene dönü ş mü ş olan Facebook’u gösteriyor.

5 MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK- UŞAK Facebook.com Yapılan son istatistiklere göre Facebook.com adlı sitenin bugün yakla ş ık olarak 400 milyon kullanıcıya eri ş ti ğ i belirtilmektedir. Bununla beraber, site içinde her gün yakla ş ık 60 milyon ki ş inin durum güncellemesi yaptı ğ ı, siteye her gün 3 milyardan fazla foto ğ rafın yüklendi ğ i de ortaya çıkan çarpıcı veriler arasındadır. Facebook üyelerinin yüzde 70’i ABD dı ş ında ya ş ıyor.

6 MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK- UŞAK Sosyal a ğ ların yararları • Çift yönlü etkile ş imi sa ğ lar • Dönüt sürecine olanak tanır. Ö ğ retmen ö ğ rencinin sordu ğ u bir soruya dönüt verebilir. Konuyla ilgili resimler videolar payla ş abilir. • Ö ğ renciler klasik sınıf ortamından kurtulup kendilerini rahat hissedebilecekleri ortamlarda ö ğ renmeyi gerçekle ş ebilirler.

7 MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK- UŞAK Sosyal a ğ ların yararları Bireyler birbirleriyle etkile ş ime geçerek, birbirlerini daha yakından tanıma olana ğ ı sa ğ larlar. Sosyal a ğ ların e ğ itim alanından çok foto ğ raf payla ş ımı vb. için kullanıldı ğ ını dü ş ünüyorum. Sosyal a ğ lar e ğ itimde kullanılınca çok daha faydalı olacaktır.

8 MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK- UŞAK Ara ş tırmanın Problemi Lise ö ğ rencilerinin sosyal payla ş ım sitelerine ili ş kin olarak nasıl bir tutum sergiledikleri problem cümlemizi olu ş turmaktadır.

9 MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK- UŞAK Ara ş tırmanın Amacı Lise ö ğ rencilerinin sosyal payla ş ım sitelerine ili ş kin tutumları saptamak ve bu verileri alan uzmanları ile payla ş maktır.

10 MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK- UŞAK Ara ş tırmanın Yöntemi Çalı ş mada tarama yöntemi uygulanmı ş tır. Ara ş tırmanın evreni lise ö ğ rencileri, Çalı ş ma evreni U ş ak İ li Orhan Dengiz Anadolu Lisesi, örneklemi ise 9,10,11 ve 12. sınıflardan birer ş ube olmak üzere toplam 117 ö ğ rencidir.

11 MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK- UŞAK Bulgular FrekansYüzde Kız5950,43 Erkek5849,57 Toplam117100,00 Tablo 1. Katılımcıların Cinsiyet Durumu

12 MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK- UŞAK FrekansYüzde Yeni Çevre Edinme4841,03 Kendini Tanıtma1311,11 Merak4034,19 Bilgi Edinme1613,68 Toplam117100,00 Tablo 2. Katılımcıların Facebook Kullanma Amacı

13 MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK- UŞAK Tablo 3. Katılımcıların Facebook Üyesi Olmalarında Kimin Etkili Oldu ğ u Durumu FrekansYüzde Arkada ş larım 9177,78 Ailem75,98 Akrabalarım32,56 Di ğ er 1620,57 Toplam117100,00

14 MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK- UŞAK FrekansYüzde 1 yıldan az97,69 2 yıldan az2218,80 3 yıldan az4235,90 3 yıldan fazla3630,77 Toplam117100,00 Tablo 4. Katılımcıların Facebook Kullanıcısı Olma Süresi

15 MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK- UŞAK FrekansYüzde Hergün5345,30 Haftada birkaç kez3933,33 Haftada bir kez1030,00 Ayda bir kez1512,82 Toplam117100,00 Tablo 5. Katılımcıların Facebook Kullanma Süresi

16 MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK- UŞAK Ortalama Facebook hesabımı dondurabilme hakkı beni rahatlatır 3,6 Facebooka mobil ba ğ lanabilme olana ğ ı yararlıdır 3,3 Facebookta siber tehlikelerden korunacak kadar bilgiye sahibim 3,1 Facebook hesabında gerçek bilgiler verilmelidir 2,8 Tablo 6. Katılımcıların Tutumlarına İ li ş kin A ğ ırlıklı Ortalamalar (Yüksek Düzey)

17 MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK- UŞAK Ortalama Facebookta görüntülü konu ş mayı yararlı buluyorum 2,6 Facebook duygu payla ş ımında çok etkilidir 2,5 Facebooktaki payla ş ımlar sayfa sahibinin popülerli ğ inin göstergesidir 2,5 Facebook kültürel yapımıza olumlu katkılar sa ğ lar 2,4 Babamın facebook hesabı var ve payla ş ımlarımı görebilir 2,4 Tablo 7. Katılımcıların Tutumlarına İ li ş kin A ğ ırlıklı Ortalamalar (Orta Düzey)

18 MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK- UŞAK Ortalama Annemin facebook hesabı var ve payla ş ımlarımı görebilir 2,2 Facebookta geçirilen zaman yararlıdır 2 Facebook kullanmak sözel zekâ ve yaratıcılı ğ ı geli ş tirir 1,9 Özel resimler de facebookta payla ş ılmalıdır 1,8 Facebooktaki oyunlar yararlıdır 1,7 Tablo 8. Katılımcıların Tutumlarına İ li ş kin A ğ ırlıklı Ortalamalar (Dü ş ük Düzey)

19 MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK- UŞAK • Facebook insanlar için zaman kaybıdır. Facebooka girmek insanların çe ş itli hastalıklara yakalanma olasılı ğ ını etkiler. (29) • Facebook arkada ş bulma ve arkada ş larla konu ş maktan dolayı yararlıdır. Uzak mesafe olarak akrabalarımızla görüntülü konu ş mak yararlıdır. (64) Katılımcıların Ara ş tırmaya İ li ş kin Görü ş leri

20 MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK- UŞAK • Facebook kar ş ı cinse olan ilginin sanal aleme yansımadır. Facebook bana göre hiçbir yararı olmayan i ğ renç ve etik kuralları tanımayan bir portal. (100) • Benim bestelerimi millet daha çok görsün ve dinlesin. Ba ş ka hiçbir amacım yok. (108) • Facebook insanların yaratıcılı ğ ını kısıtlıyor.(87) • Sadece zaman kaybı. (93) • Facebook bir özentidir. (80) • Bir facebook hesabına sahibim onun yararsız ama e ğ lenceli oldu ğ unu dü ş ünüyorum. (74) ş eklinde görü ş belirtmi ş lerdir. Katılımcıların Ara ş tırmaya İ li ş kin Görü ş leri

21 MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK- UŞAK Sonuç Ara ş tırma sonucunda; katılımcıların büyük ço ğ unlu ğ unun “yeni çevre edinme” amacıyla facebook kullandı ğ ı, facebook hesabı açmada “arkada ş larının etkili oldu ğ u”, üç yıldan beri facebook hesabı oldu ğ u, hemen her gün facebooku ziyaret ettikleri görülmektedir. Facebook hesabını dondurabilme ve mobil ba ğ lanabilme olana ğ ı katılımcıları memnun etmektedir. Facebooktaki oyunları yararlı görmemekte, özel resimlerin payla ş ılması, facebook kullanmanın sözel zekâ ve yaratıcılı ğ ı geli ş tirdi ğ ine ili ş kin tutumları olumsuzdur. Facebook kullanılırken harcanan zamanı bo ş a gitti ğ ini belirtmektedirler.

22 MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK- UŞAK Öneriler Sosyal a ğ kullanıcılarının hesap açarken bilgilendirme notlarını okumaları sa ğ lanmalıdır. Kötü niyetli ki ş ilerin onları ne gibi tehlikelerle kar ş ı kar ş ıya bırakabilece ğ i hatırlatılmalıdır. Gençlerin önce yüzme ö ğ renmeleri sonra denize açılmaları daha do ğ ru bir davranı ş olacaktır.

23 MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK- UŞAK


"MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK Lise Ö ğ rencilerinin Sosyal Payla ş ım Sitelerine İ li ş kin Tutumları (U ş ak İ li Örne ğ i) Ege Universitesi Atatürk Kültür." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları