Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İşitme Kayıpları, Korunma ve Tedavi Doç Dr Emin KARAMAN İÜ CTF KBB ABD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İşitme Kayıpları, Korunma ve Tedavi Doç Dr Emin KARAMAN İÜ CTF KBB ABD."— Sunum transkripti:

1

2 İşitme Kayıpları, Korunma ve Tedavi Doç Dr Emin KARAMAN İÜ CTF KBB ABD

3 İŞİTME • İletişim –Konuşma ve dil gelişimi • Lokalizasyon –Görülmeyen ses kaynağının yerinin bulunması

4 KULAK ANATOMİSİ •I-) Dış Kulak (Auris Externa) • II-) Orta Kulak (Auris Media) •III-) İç Kulak (Auris İnterna)

5 Kulak

6

7 I-) Dış Kulak (Auris Externa) •Aurikula (Kulak kepçesi) •Dış Kulak Yolu

8 II-) Orta Kulak (Auris Media) • Östaki Borusu (Tube Eustachian): –Erişkinlerde ~ 3,5cm uzunluğundadır. –Nazofarenksten orta kulak kavitesine doğru uzanır. –Orta kulak basıncını, dış atmosferik basınç ile dengelenmesini sağlar. • Kulak Zarı (Tympanic Membrane): –Timpan kemiğin içine oturmuş ~ 8-9mm çapında bir zardır. –Ses enerjisinde ~ 25 dB’lik bir artış sağlar. •Orta Kulak Kemikçikleri: –Kulak zarı ile iç kulak arasında bulunur. –En dışta Malleus (çekiç), ortada incus (örs), içte stapes (üzengi) bulunur.

9

10 III-)İç Kulak (Auris Interna) •Petröz kemiğin içinde bulunmaktadır. •Koklea: İşitme organı Vestibül: Denge organı •İç Kulak; Yuvarlak ve oval pencereler yolu ile orta kulakta, koklear ve vestibüler duktuslar yolu ile kafa içiyle bağlantılıdır.

11

12 KOKLEA •Koklea Yunanca’da salyangoz anlamına gelen cochlos sözcüğünden türetilmiştir. •Giderek azalan çapı ile kendi üzerine yaklaşık 3 defa kıvrılıp kör olarak sonlanan bir sarmal kemik sistemidir. •İçerisinde içi sıvı dolu 3 tane tüp bulunur

13

14

15 HAVA YOLU İLE İŞİTME Auriküla: – Seslerin toplanması ve DKY iletilmesi – Filtreleme-arkadan gelen sesler azaltılır – Amplifiye etme-yaklaşık 6 dB kazanç Dış Kulak Yolu: – Sesin kulak zarına iletimi – Amplifikasyon-DKY 1000-8000 Hz frekanslarda ses şiddetini arttırır.

16 HAVA YOLU İLE İŞİTME Kulak Zarı: – Ses dalgasını oval pencereye iletirken (iletken), yuvarlak pencereye iletimi engeller (yalıtkan); FAZ FARKI – Her yönden gelen ses ile titreşir. Kemikcik Zinciri : – İletim – Amplifikasyon-Güçlendirme • KZ ve Kemikcik zincirin görevi hava ortamdan sıvı ortama geçen ses dalgasının enerji kaybını ortadan kaldırmaktır. • Hava-su geçişi: yaklaşık 30 dB kayıp!!!!

17 KEMİK YOLU İLE İŞİTME • Kafatası kemiklerinin titreşimi koklear perilenfte titreşime yol açar. • Kafatası kemiklerinde titreşim orta kulak mekanizmasının uyarılmasına yol açar; bu da kokleayı uyarır.

18 İşitme Kaybı •Çocuklarda işitme kaybı yıllık prevalansı: 1.1/1000 •Doğuştan işitme kaybı sıklığı 1-3/1000 yenidoğan •İşitme kaybı olan çocukların %90’ı sensörinöral tipte kayıp •İşitme kaybı olan çocukların %30’unda en sık mental gerilik olmak üzere başka nörogelişimsel sorunlar mevcut. •İşitme kaybı olan çocukların %22’sinde etyoloji belirlenemiyor. Van Naarden et al, Pediatrics, 1999 Kemper Ar et al, Archives Pediatrics Adolescent Med,2000 Cunnigham m, et al. Pedatrics, 2003

19 İŞİTME KAYBI DERECESİ SINIFLANDIRMASI •10-26dBNormal işitme •27-40Çok hafif derecede İK •41-55Hafif •56-70Orta •71-90İleri •91 ve üstüÇok ileri  Saf ses ortalaması (500-2 kHz.)

20 •ERKEN TANI ÖNEMLİDİR!! –Konuşmada gecikme –Lisan gelişimde bozulma –Davranış bozuklukları –Sosyal etkileşimde bozulma İŞİTME KAYBININ DERECESİ İLE ORANTILIDIR

21 LİSAN ALGILANMASI VE GELİŞİMİ 4-8 AY KONUŞMA GELİŞİMİ İŞİTME ÇEVRE

22 İŞİ TME KAYBININ ÇOCU Ğ A ETK İ LER İ Konu ş ma ve lisan geli ş melerinde gecikme Lisan bozuklu ğ u ö ğ renme güçlü ğ üne yol açar. Akademik ba ş arısızlıkla sonlanır İ leti ş imde çekilen güçlükler sosyal izolasyon ve kendine olan güvende eksikli ğ e yol açar

23 KONU Ş MA •Konu ş ma ö ğ renilmi ş bir davranı ş tır •Konu ş manın ö ğ renilmesinde en önemli unsur i ş itmedir •30 dB’lik i ş itme kaybı bile çocu ğ un konu ş mayı ö ğ renmesini olumsuz yönde etkiler

24 KONUŞMA VE LİSAN GELİŞİMİ ÇEVREYE REAKSİYON •YENİ DOĞAN (DOĞUM-6 AY) –Ani yüksek sese irkilme, ağlama, tepki yok –Yüksek ses-gürültüye uyanmıyor –Kendiliğinden ses taklidi yok –Sadece sesle sakinleştirilemiyor. –Başı sese çevirmiyor

25 KONUŞMA VE LİSAN GELİŞİMİ ÇEVREYE REAKSİYON •KÜÇÜK ÇOCUK (6 AY-12 AY) –Sorulduğunda tanıdık kişi veya eşyayı göstermiyor –Konuşma sesi çıkarmıyor veya bıraktı –12 aylıkken ‘el salla’ ‘elini çırp’ komutlarına cevapsız

26 KONUŞMA VE LİSAN GELİŞİMİ ÇEVREYE REAKSİYON •BÜYÜK BEBEK (13 AY- 2 YAŞ) –Hafif bir sesle ilk seslenişte doğru yöne dönmüyor –Çevreden gelen seslere duyarsız –İlk seslenişte cevap vermiyor –Sese cevap yok veya nerden geldiğini anlamıyor –Tanıdık insanlar ve evde çevresindekiler için basit kelimeleri kullanma yada taklit yok –TV seyretmek yüksek sesle

27 ERKEN TANI •Konu ş ma,dilin geli ş imi açısından ya ş amın ilk 6 ayı kritik bir dönem •Yenido ğ an i ş itme taraması programlarının uygulanamadı ğ ı durumlarda, i ş itme kaybı açısından risk ta ş ıyan bebeklerde mutlaka i ş itme de ğ erlendirilmelidir

28 Risk Faktörleri •HAMİLELİKTE –Kızamıkcık –Viral Enfeksiyon –Alkol alımı –Sigara –Akraba evliliği –Aile öyküsü

29 Risk Faktörleri •YENİ DOĞANDA (ilk 28 gün) –Doğum tartısı 1600 gr.dan düşük –Yüz-kulak görüntü farklılığı –Doğum sarılığı –Kan değişimi –Yeni doğan yoğun bakımda 5 gün –İV antibiyotik –Menenjit –Aile öyküsü –APGAR skoru düşüklüğü (0-4, 1.dak, 0-6, 5.dak) –Mekanik solunum –İK ile birlikte olan sendromların bulguları

30 Risk Faktörleri •BEBEK (29 GÜN- 2 YAŞ) –İV Antibiyotik –Menenjit –Nörolojik bozukluklar –Kafa kırığı, otoraji +/- –3 aydan fazla effüzyon, rekürren om –Ototoksik ilaçlar –Sendromlar

31 •Çocuklarda görülen en sık işitme kaybı nedenleri SOM ve akut otitlerdir •Bu işitme kayıplarını basit fizik muayenelerle ortaya koymak her zaman mümkündür. •SNİK ise fizik muayenede bir bulgu elde edilmez

32 Tanı •Öykü •Fizik muayene •İşitme muayenesi •Diğer muayene metodları (Laboratuar testleri, görüntüleme tetkikleri vs.)

33 Öykü •Şikayetlerinin başlangıcı ve seyri (ani, progresif, stabil, fluktuan). •Eşlik eden tinnitus, baş dönmesi, dengesizlik,kulak akıntısı, kulak dolgunluğu. •Yenidoğan ve çocukluk döneminde geçirilen hastalıklar (hiperbilüribinemi, ateşli hastalıklar, santral sinir sistemi enfeksiyonları vb. ) ve kullandığı ilaçlar- ototoksik etki •Aile bireylerinde görülen hastalıklar--herediter •Meslek ve çalışma şartları.

34 Aile Hikayesi •İnfantlarda saptanmış SNİK'lerin yarısı genetik nedenlere bağlıdır •Genetik işitme kayıpları yıllar içinde kötüleşir veya sabit kalabilir. •Sendromik çocuklarda dikkat •Akraba evliliği!

35 Gebelik Öyküsü •İşitme organı fetal hayatın 3-10. haftası arasında oluşmaya başlar ve bu 20. haftaya kadar sürer. •Enfeksiyonlar •Alınan ilaçlar •Alkol, sigara kullanımı

36 Doğum ve Doğum Sonrası Öykü •Doğum sırasındaki asfiksiler, anoksiler •Beyin sapı ve işitme yollarını ilgilendirebilecek travmalar •Doğum sırasında temporal kemik kırıkları •Kernikterus işitme çekirdekleri ve santral işitme yollarında harabiyete neden olabilir

37 Çocuğa Ait Öykü •Yenidoğan ve infant devresinde geçirilen hastalıklar, travmalar ve hastalık sırasında kullanılan ilaçlar da SNİK'lere neden olabilir

38 Fizik Muayene •Fazla bulgu elde edilemez. •Eşlik eden diğer semptomlar saptanabilir. •Yüz inspeksiyonu ile konjenital anomaliler •Deri lezyonları •Göz •Nistagmus •Kulak zarları genellikle normaldir. •Diapozon testleri. •Nörolojik muayene: kraniyal sinirlerin fonksiyonları ve diğer nörolojik hastalıklar.

39 İşitmenin Muayenesi Yenidoğanlar Yüksek ses ile bebekte görülen refleks hareketler İnfantlar ya da süt çocuğu Davranış odyometrisi Oyun çağı çocuğu: Üç buçuk yaşından itibaren oyun odyometrisi işitmenin belirlenmesinde kullanılabilir.

40 İşitmenin Muayenesi 1- Subjektif Metodlar •Davranış odyometrisi, •Oyun odyometrisi •Konvansiyonel odyometri 2- Objektif Metodlar •Empedans odyometri, •OAE •BERA •Çocuğun yaşı, zeka durumu, kooperasyonu metodların seçiminde önemli yer tutar

41 Laboratuvar •Tam kan sayımı, RBC sayısı (polistemi), periferik yayma (orak hücreli anemi) •Sifilizi ekarte etmek için fluorescent treponemal antibody absorption test (FTA- ABS) veya Treponema pallidum mikrohemaglutinasyon testi (MHA-TP). •TORCH için idrar ve serumda Ig tespiti. •Otoimmün hastalıklar için Ig seviye tayini ve lenfosit migrasyon inhibisyon testleri. •Kongenital malformasyonlar için BT

42 Radyoloji •MR_ Serebellopontin köşe patolojilerinin ve santral nedenlerin tanısı •BT_Labirentin patolojilerin (geniş vestibüler akuadukt sendromu, labirent fistülü veya Mondini displazisi) tanısı

43 İşitme kayıpları •İletim tipi •Sensorinöral tip •Mikst tip •Santral •Fonksiyonel

44 İletim tipi işitme kaybı •Aurikula •Dış kulak yolu •Orta kulak

45 Auriküla •Aurikula aplazisi •Aurikula hipoplazisi •Aurikulada şekil bozuklukları

46 İTİK- Dış kulak yolu •Buşon

47 İTİK- Dış kulak yolu •Diffüz otitis eksterna

48 İTİK- Dış kulak yolu •Otomikoz

49 İTİK- Dış kulak yolu •Ekzostoz

50 İTİK- Dış kulak yolu •Yabancı cisim

51 İTİK- Timpanik membran •Büllöz mirinjit

52 İTİK- Timpanik membran •Timpanoskleroz

53 İTİK- Timpanik membran •Travmatik perforasyon

54 İTİK- Orta kulak •Akut otitis media

55 İTİK- Orta kulak •Sekretuar otitis media

56 İTİK- Orta kulak •Kronik otitis media (kuru)

57 İTİK- Orta kulak •Hemotimpanum

58 İTİK- Orta kulak •Glomus timpanikum

59 Otoskleroz

60 Sensorinöral İşitme Kaybı (SNİK) •Doğumsal-Kongenital –Kalıtımsal (Genetik) –Kalıtımsal Olmayan •Enfeksiyöz •Travmatik - Temporal kemik kırığı - Barotravma - Akustik travma (patlama-uzun süreli gürültü) •Ototoksisite •Neoplastik •Meniere hastalığı •Ani işitme kaybı •Presbiakuzi •Perilenfatik kaçış

61 Doğumsal SNİK Sınıflandırılması KALITIMSAL İŞİ TME KAYIPLARI Konjenital işitme kayıplarının %60'tan fazlası kalıtımsal - Sendromik i ş itme kayıpları(%30) - Non-Sendromik İşitme kayıpları (%70) Genetik işitme kayıpları çoğunlukla çift taraflıdır KALITIMSAL OLMAYAN İŞİ TME KAYIPLARI - Enfeksiyonlar - Do ğ umsal nedenler - Hiperbilirubinemi - Ototoksik ilaçlar ve kimyasal maddeler - Travmalar

62 Kalıtımsal SNİK •İç kulak yapısal anomalileri –Michel aplazisi –Mondini deformitesi –Scheibe aplazisi –Alexander aplazisi –Geniş vestibüler aquaduct

63 İç kulak yapısal anomalileri

64 Kalıtımsal SNİK •Otozomal dominant –Waardenburg sendromu –Treacher Collins sendromu –Stickler sendromu –Branchio-oto-renal sendrom –Nörofibramatozis

65 Kalıtımsal SNİK •Otozomal resesif –Usher sendromu –Pendred sendromu –Jarvell ve Lange-Nielsen sendromu

66 Kalıtımsal Olmayan İşitme Kayıpları •Intrauterin enfeksiyonlar perinatal i ş itme kayıplarının en sık görülen nedenidir •Viral ve bakteriyel nedenli olabilir •Ço ğ u asemptomatik •Intrauterin enfeksiyonlar fetal ultrason ve göbek ba ğ ında kan alınarak polimeraz zincir reaksiyonu(PCR) gibi metodlarla saptanabilir •Serolojik testler de önemlidir

67 Enfeksiyöz SNİK •Sistemik enfeksiyonlar –Viral •Perinatal (CMV, Rubella) •Postnatal (Kabakulak, EBV, VZ, Influenza, Coxsackie) –Bakteriyal •Perinatal (Sifiliz) •Postnatal (Lyme hastalığı) •Komşu enfeksiyonların yayılması –Menenjit-ensefalit –Otitis media

68 Kızamıkçık •İş itme ve görme bozuklu ğ una, kardiyak defekte ve mental retardasyona yol açar •Genellikle düz odyogram konfigürasyonu görülmektedir. •Primer i ş itme kaybı sensörinöraldir, •Kokleada hasar: Stria vaskülaris, Reissner membranı ve tektoryal membranın hasara u ğ radı ğ ı gözlenmi ş tir •Rubella, beyinde de santral i ş itsel bozuklu ğ a neden olabilecek bir lezyona yol açabilir

69 Kızamık •Kızamı ğ a ba ğ lı i ş itme kaybı, bilateral, simetrik ve sensörinöraldir. •Genellikle ileri ve çok ileri derecededir. •Yüksek frekanslar alçak frekanslardan daha fazla etkilenir. •Otitis media, kızamı ğ ın en fazla görülen komplikasyonudur.

70 Sitomegalo Virüs Enfeksiyonu •İş itme kaybı hafifle çok ileri derece arasında, hem yüksek hem alçak frekansları kapsayan bilateral sensörinöral yada asimetrik veya unilateral olarak görülebilir •Sıklıkla ileri-çok ileri derecede kayıp vardır •İş itme kaybı bazen stabil, ço ğ unlukla ilerleyicidir •Bazı hastalarda anormal vestibüler bulgular •Bu hastalarda büyük motor becerilerde(yürüme, ayakta durma gibi) gecikme görülür, ince motor hareketler normaldir

71 Herpes Simpleks Virüs Enfeksiyonu •Aktif primer enfeksiyonu olan anneden do ğ um sırasında fetüse geçebilir •Enfekte bebeklerin %70-90'ında santral sinir sistemi tutulumu mevcuttur

72 Kabakulak •Parotis bezinin enflamasyonu iç kulak kanalı yolu ile iç kula ğ a infiltre olur •Korti organında yaygın harabiyete yol açar •Kabakulak virüsü çocukluk ça ğ ı sensörinöral i ş itme kayıplarının en fazla bilinen nedenidir •Kabakulak sıklıkla (%80) unilateral'dir, çok ileri derecede sensörinöral i ş itme kaybına yol açar

73 Sifilis •Erken do ğ umsal sifiliste, bebekte rinit geli ş ir, burun akıntısında bakteri saptanır •Geç do ğ umsal sifilis, 2 ya ş ından sonra kemikler, ba ğ dokusu ve santral sinir sistemini etkileyen çe ş itli lezyonlar ş eklinde görülür •İ lerleyici sensörinöral i ş itme kaybı geç do ğ umsal sifiliste en sık bulgudur •Genellikle bilateraldir ve çok ileri dereceye kadar ilerler

74 Toksoplazma •Sensörinöral i ş itme kaybı olguların %15'inde ortaya çıkar; i ş itme kaybı gecikmeli ba ş lar ve ilerleyicidir •Stria vaskülaris ve spiral ligamanda kalsiyum birikimi ş eklinde kendini gösterir

75 Bakteriyel Sepsis •Grup B Streptokoklar, Esherichia coli ve Haemophilus influenza, erken ba ş langıçlı bakteriyel enfeksiyonlara en sık yol açan organizmalardır.

76 Menenjit •Sonradan olan i ş itme kayıplarının en sık nedeni menenjittir •H.influenza en sık görülen nedendir •İş itme kaybı, bakterinin kokleaya yayılması ve akut süpüratif labirentite yol açmasıyla olu ş ur •Ço ğ unlukla ileri veya çok ileri derecede sensörinöral i ş itme kaybı ş eklindedir

77 Menenjit-Ossifiye Koklea

78 Ototoksisite-İlaca Bağlı •Bazı antibiyotikler •Kanser ilaçları •İdrar söktürücüler •Bazı ağrı kesiciler

79 Travmatik •Direkt travma •Akustik travma •Barotravma

80 Neoplastik SNİK •Akustik nörinom •Menenjiom •Fasiyel sinir schwannomaları •Vasküler tümörler

81 Endolenfatik hidrops •Baş dönmesi •Çınlama •Kulakta dolgunluk •SNİK •Yüksek seslerden rahatsız olma

82 SNİK tedavisi •İşitme cihazları •Koklear implantasyon •Beyin sapı implantları


"İşitme Kayıpları, Korunma ve Tedavi Doç Dr Emin KARAMAN İÜ CTF KBB ABD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları