Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERCİYES TEKNOPARK.  Kuruluş Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi(Erciyes Teknopark) 30 Nisan 2004 tarihli resmi gazetede Teknoloji Geliştirme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERCİYES TEKNOPARK.  Kuruluş Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi(Erciyes Teknopark) 30 Nisan 2004 tarihli resmi gazetede Teknoloji Geliştirme."— Sunum transkripti:

1 ERCİYES TEKNOPARK

2  Kuruluş Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi(Erciyes Teknopark) 30 Nisan 2004 tarihli resmi gazetede Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak yaklaşık 277.000 m 2 ’lik bir alana sahip olarak ilan edilmiştir. Bölgenin kuruluş amacı üniversite ile sanayi arasında bir köprü kurarak yenilikçi Ar-Ge çalışmalarının arttırılmasını sa ğ lamaktır. Gerek alt yapı gerekse üst yapı yatırımı yapan Erciyes Teknopark, bugün geldi ğ i nokta itibari ile Türkiye’de ilk 5 teknopark arasındaki yerini sa ğ lamlaştırmış ve her geçen gün üst sıraları daha da zorlar hale gelmiştir. Kurucu Ortaklar: Erciyes Üniversitesi (%84) Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (%5) Kayseri Sanayi Odası (%5) Kayseri Ticaret Odası (%5) Bilkent Cyberpark (%1)

3 ERC İ YES TEKNOPARK  Elektrik, su, do ğ algaz, ya ğ mur suyu toplama sistemi alt yapısı sıfırdan inşa edilmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiştir.  Yol, kaldırım ve yeşil alan çalışmaları sıfırdan yapılmış ve halen devam etmektedir.  Tüm binalarda standart olarak ◦ klima, ◦ jeneratör, ◦ yangın uyarı sistemi, ◦ uydu sistemi, dahili telefon sistemi bulunmaktadır.

4 SAYILARLA ERC İ YES TEKNOPARK

5 Firmaların Sektörel Da ğ ılımı

6 Teknoloji Transfer Ofisi Faaliyetleri:  Ücretsiz danışmanlık hizmetleri ◦ Hukuki danışmanlık ◦ Mali konularda danışmanlık ◦ Fikrî Mülkiyet Hakları konularında danışmanlık ◦ Proje yazma ve yönetme hususunda danışmanlık ◦ Hibe/kredi ve desteklere erişim hususunda danışmanlık  Ücretsiz e ğ itimler/seminerler/toplantı ◦ Teknik konularda e ğ itimler ◦ Destekler hususunda seminerler ◦ Sinerji amaçlı toplantılar ◦ Üniversite işbirli ğ i amaçlı toplantılar  Tekno Akademi toplantıları (Düzenli olarak firmalara kendilerini üniversite ö ğ rencilerine ve akademisyenlere tanıtma fırsatı vermek adına Erciyes Üniversitesinde yapılan toplantılardır.)  Staj ve açık pozisyon düzenleme ( İ şkur ortaklı ğ ı)

7 Bölgemizde Yer Alan Bazı Laboratuarlar ◦ Kalibrasyon Laboratuarı  Sıcaklık Kalibrasyonu  Boyut Kalibrasyonu  Fiziko Kimya-Hacim Kalibrasyonu  Biyomedikal Kalibrasyonu  Terazi Kalibrasyonu  Basınç Kalibrasyonu  Kuvvet Kalibrasyonu  Oto Servis Kalibrasyonu  Elektrik Kalibrasyonu ◦ Elektronik Kart Baskı ve Dizayn Laboratuarı  En son teknoloji makinelerle tamamen otomatik bir biçimde tasarımlar elektronik karta dönüştürülmektedir. ◦ Biyokimya Laboratuarı  Laboratuarda, hücre ölçümü amacıyla kullanılan akım sitometri cihazı (BD accuri), moleküler analizler için temal cycler ve hücre kültür ekipmanları bulunmaktadır.

8 Erciyes Teknopark Bölgesel Yenilikçilik Merkezi (AB IPA Projesi) AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı ( İ PA) kapsamında hazırlanmış olan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı ğ ı tarafından yürütülmekte olan 7.824.777 Euro bütçeli proje kapsamında bölgemize “Erciyes Teknopark Bölgesel Yenilikçilik Merkezi” adı altında altyapı ve üstyapı yapılanmaları inşa edilecek olup, bu merkezde tam donanımlı ofisler girişimcilere ücretsiz sunulacaktır. Aynı zamanda proje kapsamında Teknoloji Transfer Ofisimiz altyapı ve personel anlamında güçlendirilecektir.

9 Teknoparklarda Sa ğ lanan Teşvikler  Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2001 yılında yayınlanan 4691 sayılı kanun ve yine 2011 yılında yayınlanan 6170 sayılı kanun ile ar-ge çalışmaları yapan girişimcilere bir takım teşvikler sa ğ lamaktadır.  İ lgili kanunlar aynı zamanda bölge yönetici şirketlerine de ciddi manada teşvikler sa ğ lamaktadır.

10 Girişimcilere Sa ğ lanan Teşvikler  Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve Ar- Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulmaktadır.  Bu süre içerisinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma de ğ er vergisinden muaf tutulmaktadır.  Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden muaf tutulmaktadır. Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı ğ ı Web Sitesi

11 Girişimcilere Sa ğ lanan Teşvikler  Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde bulunan personelin sigorta primi işveren hissesinin %50’si 5746 sayılı Kanun kapsamında desteklenmektedir.  Teknolojik ürünün yönetici şirketin uygun bulması ve Bakanlı ğ ın izin vermesi ile Bölgede yatırım yapılmaktadır,  Bölgede çalışan Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretlerine sa ğ lanan vergi muafiyeti deste ğ inin Ar-Ge personelinin yüzde onunu geçmeyecek şekilde Ar-Ge Destek personeline de sa ğ lanmaktadır, Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı ğ ı Web Sitesi

12 Ö ğ retim Elemanlarına Sa ğ lanan Teşvikler  Bölgelerde görevlendirilen ö ğ retim elemanlarının Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulmaktadır.  Ö ğ retim elemanları Üniversite Yönetim Kurulu izni ile yaptıkları araştırmalarının sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu Bölgelerde şirket kurabilmekte, kurulu bir şirkete ortak olabilmekte ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilmektedir. Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı ğ ı Web Sitesi

13 BAŞARI ÖYKÜLER İ

14

15 Ortaya Çıkan Ürünün İ şlevi ve Uygulama Alanı HASTA YATAKLARININ HAREKETLER İ N İ N KONTROLÜ SA Ğ LANMAKTADIR. Ürünün Üstünlükleri / AvantajlarıDÖRT NOKTADAN HAREKETL İ SEK İ Z DEG İ Ş İ K POZ İ SYONA AYARLANAB İ LMES İ ÜRÜNDE KABLOSUZ İ LET İ Ş İ M S İ STEM İ Ürünün Kullanıldı ğ ı Örnek AlanlarFLORENCE N İ GHT İ NGALE MED İ CAL PARK GÜLHANE ASKER İ TIP AKADEM İ S İ Ş İ ŞL İ ETFAL ARAŞTIRMA HASTANE S İ ÖZEL MALATYA HASTANES İ ERC İ YES ÜN İ VERS İ TES İ ….. ELEKTR İ KL İ HASTA KARYOLALARI İ Ç İ N KONTROL S İ STEM İ

16

17 ÖLÇME DE Ğ ERLEND İ RME S İ STEMLER İ Ortaya Çıkan Ürünün İ şlevi ve Uygulama Alanı SINAV KA Ğ ITLARININ, ANKETLER İ N, ÖN TANIMLI KA Ğ ITLARIN HIZLI VE DO Ğ RU B İ R B İ Ç İ MDE DE Ğ ERLEND İ R İ LMES İ N İ SA Ğ LAR Ürünün Üstünlükleri / Avantajları TÜRK İ YE’DE TEK VE İ LK F İ RMA. D İĞ ER OPT İ K OKUYUCULAR KA Ğ IDI ÜSTTEN OKUMAYA BAŞLAR. B İ Z İ M ÜRÜNÜMÜZ ALTTAN BAŞLAR VE HIZ KAZANDIRIR. ÜRÜNÜ F İ RMA ÜRETMEDEN ÜRÜNLER İ N TÜRK İ YE F İ YATI 20.000 $ C İ VARINDA İ KEN BUGÜN OPT İ JET ÜRÜNÜ 3.500 $’A KADAR DÜŞMÜŞTÜR. Ürünün Kullanıldı ğ ı Örnek AlanlarTÜRK İ YE’DEK İ DERSANE VE OKULLARIN %95’ İ BU OPT İ K OKUYUCUYU KULLANMAKTADIR.

18 ÖLÇME DE Ğ ERLEND İ RME S İ STEMLER İ

19 ANDES İ S Beyaz zemine yerleştirilen optik form yukarıdan bakan optik okuyucu ile anında okunur, veriler bilgisayara aktarılır. Bilgisayar ortamında geliştirilen özel yazılımla de ğ erlendirme ve raporlama yapılır. Az miktarda optik formun de ğ erlendirildi ğ i küçük çaplı uygulamalar için geliştirilmiş çok hesaplı bir çözüm olarak göze çarpmaktadır.

20 SENSOTRUCK Proje AdıSENSOTRUCK Firma AdıPENGUENTÜRK A.Ş. Ürünün Kısa TanımıLojistik sektörüne yönelik geliştirilmiş bir sensör sistemi ve veri toplama cihazıdır. Bugüne Kadar Gerçekleşmiş Toplam Proje Yatırım Tutarı Yaklaşık 300.000,00 TL Ürünü Geliştiren Ekip2 MÜHENDİS 1 TEKNİKER 3 YAZILIMCI 2 ANALİZ UZMANI Fikri Mülkiyet DurumuFaydalı model ve marka tescil

21

22

23 NEREDEN - NEREYE

24

25


"ERCİYES TEKNOPARK.  Kuruluş Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi(Erciyes Teknopark) 30 Nisan 2004 tarihli resmi gazetede Teknoloji Geliştirme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları