Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi"— Sunum transkripti:

1 ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
ulutek.uludag.edu.tr

2 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ nedir?
Yüksek / ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya ileri teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri, geliştirdikleri, ileri bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, ileri teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği site veya bu özelliklere sahip teknoparkı ifade eder.

3 Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin AMACI…
Ülke sanayinin uluslar arası piyasalarda rekabet edebilir duruma gelmesi ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulabilmesi için teknolojik bilgi üretmek, 1 2 Üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, 3 Ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, Üretim maliyetlerini düşürmek, 4 5 Teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, Teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, 6

4 Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin AMACI…
7 Teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, 8 Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, 9 Araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, 10 Teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır. 11

5 Teknoloji Geliştirme Bölgesi MİSYON-VİZYON
ULUTEK MİSYON VİZYON Ülkemizde, Üniversite-Sanayi işbirliğini en üst düzeye çıkararak, İleri teknoloji kullanan veya üreten şirketlerin oluşumunu ve büyümesini desteklemek, mevcut kaynaklarını daha verimli kullanmalarını sağlamak veya yeni kaynak yaratılması amacıyla yenilikçi ileri teknoloji ve yazılım geliştirme alanlarında faaliyet gösterecek şirketlere AR-GE çalışmalarını yürütebilecekleri ortam ve destek sağlamak, İleri teknoloji alanında çalışan yerli ve uluslararası şirketleri bir araya getirerek aralarında ve üniversitelerle sinerji yaratmalarını sağlayan mekanizmalar kurmak, Üniversitelerdeki akademik birikimin ve araştırma sonuçlarının ekonomik değere dönüştürülmesini sağlamak, Ülkenin ekonomik ve teknolojik düzeyinin yükseltilmesine ve böylece ülkenin uluslararası rekabet gücünü artırılmasına katkıda bulunmak, İleri teknoloji üretme potansiyeli olan yeni şirketlerin kurulmasını ve mevcut küçük şirketlerin büyümesini teşvik etmek. Daha etkin bir üniversite-sanayi işbirliği, Araştırma sonuçlarının ekonomik değere dönüştürülmesi, Üniversitelerin sahip olduğu gelişmiş insan gücünün ve altyapı olanaklarının ekonomik değer yaratılmasında kullanılması ve akademik bilginin ticarileştirilmesi, Yenilikçi ileri teknoloji ürünlerinin yurtdışına pazarlanması ve bu alanda yabancı sermayenin ülkemize çekilmesidir.

6 Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Teknolojik mücadelede başarılı olmuş ülkelerin uyguladığı politikaların sahip olduğu belki de en önemli özellik üniversiteler ve kamu araştırma kurumları ile özel sektör arasında, Ar-Ge çalışmalarında işbirliği ve araştırma birimleri arası karşılıklı etkileşim ve enformasyon akışının sağlanmasıdır. Teknoparklar, işte bu iş birliğinin somutlaştığı, belirli bir organizasyonel yapı içerisinde kalkınma ve büyüme amacına yönelik olarak bütünleşmiş, katma değer yaratıcı nitelikte yeni teknolojilerin üretildiği ya da geliştirildiği oluşumlar olarak karşımıza çıkar.

7 Ülkemizde TEKNOPARK’LAR ne zaman kuruldu?
Teknoparklar’ın Kuruluşu(%) %25 - %30 Kaynak: IASP Genel Raporu Mayıs 2006 ( IASP tam üyesi 268 faal bilim parkı ) %15 - %20 %20 - %25 %0 - %5 %0 - %5 %10 - %15 % 0 %15 - %20 1980’li yılların ikinci yarısı teknoparkların en fazla kurulduğu periyoddur (% 24) Fakat 21. yüzyılın başlarından itibaren eğrinin oldukça dik olarak yeniden yükseldiğini ve sadece 5,5 yıl içinde 1950’den beri ilk defa % 26’lık bir orana ulaştığını görüyoruz.

8 %32 %19 %14 %18 %9 %9 Ülkemizde TEKNOPARK’LAR ne zaman kuruldu?
Teknoparklar’ın Kuruluşu(%) 2003 2005 2002 %32 2004 %19 %14 2001 %18 2006 %9 %9 Ülkemizde 2001 tarihli Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında TEKNOPARK bulunmaktadır. 34

9 TÜRKİYE’DEKİ TEKNOPARKLAR
26 11 34 8 31 6 2 32 15 5 29 20 27 30 10 33 9 25 17 7 1 4 3 22 23 14 24 12 19 28 19 16 13 18 21

10 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Mevzuatı
4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 5035 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hk. Kanun KVK / Teknoloji Geliştirme Bölgeleri – 1 Sayılı Kurumlar Vergisi Sirküleri / 1 KVK / Teknoloji Geliştirme Bölgeleri – 2 Sayılı Kurumlar Vergisi Sirküleri / 6 KVK / Teknoloji Geliştirme Bölgeleri – 3 Sayılı Kurumlar Vergisi Sirküleri / 16

11 Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin,
Bölgede Girişimcilere Muafiyet ve Vergi İndirimlerinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır.

12 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre
Bölgede Girişimcilere Muafiyet ve Vergi İndirimlerinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır. Maliye Bakanlığı; program ve lisans türleri itibarıyla istisnadan yararlanılacak bedele ilişkin olarak asgari sınır belirlemeye, istisna uygulanacak yazılım programlarını tanımlamaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir.

13 Ayrıca 28/02/2008 tarihinde kabul edilen
Bölgede Girişimcilere Muafiyet ve Vergi İndirimlerinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Ayrıca 28/02/2008 tarihinde kabul edilen 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında kanun ile de Sigorta primi desteği getirilmiş ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2.nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacaktır.

14 ULUTEK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

15 ULUTEK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ
Ulutek İlk Binası 1.374 m2 Ulutek Yeni Araştırma Binası m2

16 ULUTEK İLK BİNASI

17 ULUTEK YENİ ARAŞTIRMA BİNASI

18 ULUTEK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

19 ULUTEK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ
gün ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2005/9310 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Uludağ Üniversitesi, Görükle Kampüsü, m2 alanda Türkiye’nin 20.Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak faaliyet göstermektedir.

20 ULUTEK OLUŞUM SÜRECİ Haziran Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Nisan 2003 Bölge Kuruluşu için Çalışma Grubu oluşturuldu Aralık 2003 Kurucu Heyetin ilk toplantısı yapıldı Eylül 2004 Kurucu Heyet tarafından Üniversite kampüsü içinde Teknoloji Geliştirme Bölgesi yer seçimi gerçekleştirildi Mayıs 2005 Uludağ Üniversitesi Senatosu kararı ile arazi tahsisi Mayıs 2005 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na Bölge kuruluşu için başvuru

21 ULUTEK OLUŞUM SÜRECİ Eylül 2005 T.C. Bakanlar Kurulu’nun 2005/9310 no’lu kararı ile Bölgenin tescili Eylül 2005 ULUTEK ’in Sn. Başbakan tarafından açılışı Aralık 2005 ULUTEK Yönetici Şirketi’nin kuruluşu Aralık 2005 Şirket Yönetim Kurulu kararı ile AR-GE şirketlerinin başvuru sürecinin başlaması Şubat 2006 İlk Ar-ge firması TOFAŞ-Platform A.Ş.’nin Bölgeye Kabulü Ocak 2007 ULUTEK ARAŞTIRMA BİNASI inşaatı başladı Haziran 2008 ULUTEK ARAŞTIRMA BİNASI’nın açılışı

22 ULUTEK YÖNETİCİ A.Ş. ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi; Uludağ Üniversitesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa İl Özel İdaresi, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ortaklığı ile kurulmuştur. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Celal SÖNMEZ, Başkan Vekili Prof. Dr. Mustafa YURTKURAN olup, Yönetim Kurulu üyelerini Prof. Dr. Mehmet GENÇ, Prof. Dr. Erdal EMEL, Prof. Dr. Ender KORFALI, Mahmut YILMAZ ve Ali HAZIR temsil etmektedir. Şirket Genel Müdürü görevini Prof. Dr. Agah UĞUZ yürütmektedir.

23 TOPLAM 42 Firma Ulutekte faaliyette bulunmaktadır.
HAZİRAN 2009 ile… TOPLAM 42 Firma Ulutekte faaliyette bulunmaktadır. Ar-ge Firması Danışmanlık 42 2

24 personel olmak üzere toplam 313 Ar-Ge personeli çalışmış,
HAZİRAN 2009 ile… Bu firmalarda, Yasa kapsamında 285 yerli - 28 yabancı personel olmak üzere toplam 313 Ar-Ge personeli çalışmış, Yeni ürüne yönelik araştırmayı, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmeyi, üretim maliyetlerini ve giderlerini düşürmeyi, ürün kalitesini ve standartlarını yükseltmeyi ve ithalat gereksinimini durdurmayı hedefleyen toplam 329 proje yürütülmüş, bunlardan 189’u tamamlanmıştır.

25 HAZİRAN 2009 ile… Ulutek, Avrupa Birliği’nin Lizbon Hedefleri ile uyumlu, yılları için öngörülen büyüme ve istihdam hedeflerine ulaşılması için bir uygulama aracı olarak hazırlanan Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programında (CIP-Competitiveness and Innovation Framework Programme) Türkiye’den (BTSO, KOSGEB BURSA İGEM, KOCAELİ ABİGEM, KOSGEB GEBZE TEKMER ve ULUTEK) oluşturulan Doğu Marmara Ağı’nın içinde yer almıştır. Programın temel amacı; İşletmelerin ve özellikle KOBİ’lerin rekabet edebilirliğini arttırmak, Eko-Yenilik de dahil olmak üzere yenilikleri desteklemek, Rekabet gücü yüksek, yenilikçi ve kapsamlı bir Bilgi Toplumunun gelişimine hız vermek, Ulaşım da dahil olmak üzere tüm sektörlerdeki yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmektir.

26 HAZİRAN 2009 ile… 6 OTOMOTİV 17 YAZILIM 1 TEKSTİL
BİLGİSAYAR DESTEKLİ MÜHENDİSLİK 2 ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK MAKİNE AKADEMİSYENLERCE KURULAN 3 DANIŞMANLIK FİRMALARI 42 Genel Toplam

27 ULUTEK Yazılım %37 Otomotiv %16
ULUTEK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ’NDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN SEKTÖREL DAĞILIMI ULUTEK Yazılım %37 Otomotiv %16 Bilg. Destekli Müh. %15 Akademisyen %12 End. Elektronik %7 Makine Diğer Danış. %2 Tekstil

28 ULUTEK ARAŞTIRMA BİNASI KİRA BEDELİ
OFİS Kira bedeli: 10 Euro + KDV İşletme gideri bedeli: 5 Euro + KDV Kiralanan alanın bağımsız sayaç ile tespit edilecek olan elektrik, telefon ve internet giderleri işletme giderine dahil değildir, bu giderler ayrıca faturalandırılır. Bina kira bedelleri, ofis kira bedelleri ile aynıdır. Bina inşaatı, ULUTEK A.Ş. tarafından yaptırılır. BİNA

29 ULUTEK BAŞVURU SÜRECİ Başvuru Formlarının doldurulması, 1.000,00 TL başvuru ücretinin ödenmesi ve formların Yönetici Şirket’e teslimi, Başvuru formlarının ve AR-GE projesinin bilimsel hakem heyetince değerlendirilmesi, Yönetim Kurulu kararı ile bölgeye kabul, Kira Sözleşmesi ile bölgeye giriş.

30 Başvuru Formları Başvuru formlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz…
web: e-posta:

31 Teşekkürler ULUTEK A.Ş. ULUTEK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ,
Uludağ Üniversitesi, Görükle Kampüsü, Nilüfer / BURSA Tel: Faks:


"ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları