Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ"— Sunum transkripti:

1 PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 20/06/2013 Not eklemek için tıklatın

2 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
YASAL DAYANAK 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme” başlıklı 9 uncu maddesi Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik Performans Programı Hazırlama Rehberi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

3 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
5018 SAYILI KANUN MADDE-9 Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

4 PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME
Kaynakların, kamu idarelerinin amaç ve hedefleri doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans ölçümü ve değerlendirmesi yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını tespit eden ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemidir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

5 PERFORMANS PROGRAMI NEDİR?
Bir kamu idaresinin stratejik planı doğrultusunda bir mali yılda performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

6 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
PERFORMANS PROGRAMI Performans programlarında; Stratejik planlarda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenen performans hedeflerine, Bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlere, Bunların kaynak ihtiyacına, Performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ölçmeye yarayan performans göstergelerine yer verilmektedir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

7 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
PERFORMANS PROGRAMI GENEL İLKELER İdare düzeyinde hazırlanır, Performans hedef ve göstergeleri ile faaliyetlerden oluşur, Yıllık olarak hazırlanır, Bütçe içi ve bütçe dışı tüm finansman kaynakları dikkate alınır, Önceliklerin ve hedeflerin belirlenmesi süreci üst yöneticiden harcama birimlerine doğru, maliyet ve kaynak ihtiyacının tespiti süreci ise faaliyetlerden performans hedeflerine doğru işler. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

8 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
HAZIRLAMA SÜRECİ Kamu idarelerinin üst yöneticisi ve harcama yetkilileri tarafından program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin, performans hedef ve göstergelerinin, faaliyetlerin ve bunlardan sorumlu harcama birimlerinin belirlenmesi ile başlar. Belirlenen hususlar üst yönetici tarafından harcama birimlerine program hazırlama sürecinde duyurulur. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

9 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
HAZIRLAMA SÜRECİ Başkanlığımız (SGDB) üst yönetici tarafından duyurulan performans hedef ve göstergeleri ile faaliyetler ve harcama birimlerince sağlanan maliyet bilgilerini konsolide ederek performans programını hazırlar. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

10 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
HAZIRLAMA SÜRECİ Hazırlanan performans programları, bütçe teklifleri ile birlikte Maliye Bakanlığına ve Kalkınma Bakanlığına gönderilir. Performans programları, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı’nda yapılacak bütçe görüşmelerinde değerlendirilir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

11 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
KAMUOYUNA SUNULMASI Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla belirlenen bütçe büyüklüklerine göre nihai hali verilen performans programları, bakanlıklarda Bakan; diğer idarelerde ise ilgili Bakan veya üst yönetici tarafından Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanır. Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanan performans programları en geç Mart ayının on beşine kadar Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı’ na gönderilir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

12 PERFORMANS PROGRAMI SÜRECİ
Öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin, performans hedef ve göstergelerinin, faaliyetlerin ve bunlardan sorumlu harcama birimlerinin belirlenmesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Hazırlanan performans programları, bütçe teklifleri ile birlikte Maliye Bak.na ve Kalkınma Bak.na gönderilmesi. Konsolidasyonun yapılarak Performans programının oluşturulması Üst Yönetim ve Harcama Yetkilileri Maliye Bakanlığı-DPT Bütçe Görüşmeleri Harcama Birimleri Tasarıya göre performans programının revize edilmesi. Faaliyetlerin maliyetleri, genel yönetim giderleri İle transfer edilecek kaynakların belirlenmesi Revize edilen PP’nin Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulması. 17 Ekim Bütçe Tasarısının TBMM’ye Sunulması Performans Programına son şeklinin verilmesi Nihai Performans Programının Kamuoyuna duyurulması. Plan ve Bütçe Komisyonu Bütçe Görüşmeleri TBMM Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

13 PERFORMANS HEDEFLERİ ve GÖSTERGELERİN BELİRLENMESİ

14 PERFORMANS HEDEFİ NEDİR ?
Kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çıktı-sonuç odaklı hedeflerdir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

15 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
PERFORMANS HEDEFLERİ Belirlenen öncelikli amaç ve hedeflerle ilişkili olmalıdır, Performans programı hazırlama sürecinin başlangıç aşamasında üst yönetici ve harcama yetkilileri tarafından idare düzeyinde belirlenmelidir, İdarenin yürüttüğü faaliyetlerle gerçekleştirilebilir olmalıdır, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

16 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
PERFORMANS HEDEFLERİ Kaynakların sınırlılığı göz önünde bulundurularak belirlenmelidir, Belirli, ulaşılabilir, gerçekçi ve performans göstergeleri ile ölçülebilir olmalıdır, Çıktı-sonuç odaklı olmalıdır, Az sayıda belirlenmelidir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

17 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
PERFORMANS HEDEFLERİ Performans hedefleri idare düzeyinde belirlenen ve bir veya birden fazla harcama birimini ilgilendiren hedeflerdir. Eğitim-Öğretim yapılan fiziki mekânların inşası Bu üniversitemiz İMİD ve Yapı İş. Tek. D. Bşk. ortak hedefi olabilir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

18 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
PERFORMANS HEDEFLERİ Her birimin mutlaka performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi zorunlu değildir. İdare bünyesinde faaliyet gösteren bazı birimler niteliği itibariyle performans hedefleri ile ilişkilendirilmeyebilir. SKS Daire Başkanlığı öğrencilere verdiği hizmet nedeniyle doğrudan performans hedefi ile ilişkilendirilebildiği halde İMİD ve Personel Daire Başkanlığı performans hedefleriyle ilişkilendirilmeyebilir Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

19 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
PERFORMANS HEDEFLERİ Program döneminde idarenin her bir stratejik hedefi için performans hedefi belirleme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bir idarenin stratejik planında yer alan stratejik hedef çeşitli sebeplerle program döneminde hayata geçirilemeyecekse performans programında bu stratejik hedef dikkate alınmayabilecektir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

20 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
PERFORMANS HEDEFLERİ Stratejik hedeflerin performans programında performans hedefi olarak belirlenmesi de mümkündür. Bir idarenin stratejik planında yer alan stratejik hedef gerekli şartları taşıyorsa performans programında performans hedefi olarak aynen kullanılabilecektir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

21 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
PERFORMANS HEDEFLERİ İdare tarafından tek başına yönetmesi ve kontrol etmesi mümkün olmayan hususlara performans hedefleri arasında yer verilmeyecektir. Örneğin, kurum personelinin özlük haklarının iyileştirilmesinin performans hedefi olarak belirlenmesi doğru değildir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

22 PERFORMANS GÖSTERGELERİ

23 PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Kamu idarelerince performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçlardır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

24 PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ölçebilmelidir, Temel nitelikte ve az sayıda olmalıdır, Ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olmalıdır, Hem geçmiş dönemlerin hem de diğer idarelerin benzer göstergeleriyle karşılaştırılabilir olmalıdır, Verilerinin elde edilme ve değerlendirme maliyetleri makul ve kabul edilebilir bir seviyede olmalıdır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

25 PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Girdi Göstergeleri Çıktı Göstergeleri Verimlilik Göstergeleri Diğer Göstergeler (Sonuç, Etkililik ve Kalite Göstergeleri) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

26 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
GİRDİ GÖSTERGELERİ Girdi göstergeleri; Bir faaliyetin veya işin yürütülmesi için gerekli olan girdilerle ilgili olan göstergelerdir. Tek başına çok tercih edilmemelidir. Diğer göstergelerle  beraber değerlendirildiklerinde anlamlı olur. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

27 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
GİRDİ GÖSTERGELERİ Kullanılan araç/gereç Derslik sayısı Laboratuvar sayısı Öğretim üyesi/öğrenci sayısı Alınan danışmanlık hizmeti süresi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

28 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
ÇIKTI GÖSTERGELERİ Çıktı göstergeleri; Bir faaliyetin sonucunda elde edilen mal ve hizmetlere ilişkin göstergelerdir. Bazen işin niteliğine göre bir faaliyet için çıktı göstergesi olan hizmet, bir başka faaliyet için girdi olabilir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

29 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
ÇIKTI GÖSTERGELERİ Araştırma projesi sayısı Mezun olan öğrenci sayısı Bilimsel toplantı sayısı Eğitim saati Yayımlanan makale sayısı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

30 VERİMLİLİK GÖSTERGELERİ
Verimlilik göstergeleri; girdiler ile çıktılar arasındaki ilişkileri ifade eden göstergelerdir. “Ne kadar girdi kullanılarak ne kadar çıktı elde edildi” sorusuna cevap arar. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

31 VERİMLİLİK GÖSTERGELERİ
Danışman başına lisansüstü öğrenci sayısı Öğretim üyesi başına araştırma projesi sayısı Öğretim üyesi/öğrenci başına uygulamalı eğitim saati Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

32 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
DİĞER GÖSTERGELER Sonuç göstergeleri; Bir faaliyet sonucunda elde edilen çıktıların toplum üzerindeki etkilerini ifade eden göstergelerdir. Etkililik göstergeleri; Sonuçlar ile çıktılar arasındaki ilişkileri ifade eder. Elde ettiğiniz çıktılarla istediğiniz etkileri elde edebildiniz mi? sorusuna cevap arar. Kalite Göstergeleri; Kamu idaresinin sunduğu ürün ve hizmetlerin kullanıcı istekleri ve gereksinimlerini karşılama düzeyini gösterir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

33 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
ÖRNEK Stratejik Amaç: Araştırma ve eğitim faaliyetlerinin kalitesinin yük­seltilmesi için fiziki altyapıyı, kapalı mekânları ve sosyal donatıları geliştirmek. Stratejik Hedef: 2014 yılına kadar üniversite yerleşke planı uygulamaya geçirilecek ve eğitim araç-gereç (projeksiyon cihazı, bilgisayar vb.) laboratuvar donanım ihtiyaçları karşılanacaktır Performans Hedefi: Eğitim Öğretim kalitesinin yükseltilmesi için fiziki alt yapıyı, kapalı mekânlar ve sosyal donatıları geliştirmek. Performans Göstergeleri: 1- Öğrenci başına düşen derslik ve laboratuvar alanı 2-Lojman, Sosyal Tesis ve diğer kapalı alanların tamamlanma Oranı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

34 FAALİYETLERİN BELİRLENMESİ ve MALİYETLENDİRME

35 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
FAALİYET NEDİR ? Faaliyet; Belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir, maliyetlendirilebilir, üretim veya hizmetlerdir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

36 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
FAALİYETLER (I) İdarenin görev ve yetkileri çerçevesinde yürüteceği ve elindeki kaynakları tahsis edeceği iş ve hizmetleri yansıtmalıdır, Performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlenmelidir, Aynı hedef altındaki faaliyetler birbirleriyle çelişmemeli, hedefin gerçekleşmesi açısından tamamlayıcı olmalıdır, Bir hedefe yönelik olarak fazla sayıda faaliyet belirlenmemelidir. Benzer nitelik taşıyan faaliyetler ayrı ayrı gösterilmemeli ve tek bir faaliyet olarak belirlenmelidir, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

37 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
FAALİYETLER (II) Ekonomik sınıflandırmanın cari, sermaye ve transfer unsurlarından bir veya daha fazlası aynı faaliyet içerisinde yer alabilir, Hedefin gerçekleşmesine ne ölçüde katkı sağlayacağı tanımlanabilir olmalıdır, Uygulanabilir olmalıdır, Maliyetlendirilebilmelidir, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

38 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
ÖRNEK (I) Stratejik Amaç Ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın sayısını arttırmak. Stratejik Hedef Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve aktivitelere katılım sayısı artırılacaktır. Performans Hedefi : Üniversitemiz personelinin ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılmasının sağlanması Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

39 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
ÖRNEK (I) Göstergeler: Kütüphane Veri tabanı ve Kitap sayısı Ulusal ve Uluslararası bilimsel etkinliklere katılan personel sayısı Üniversitemiz Öğretim Üyesi başına düşen bilimsel yayın ve proje sayısı Faaliyetleri: Ulusal ve Uluslararası bilimsel etkinliklere katılımın sağlanması Kütüphane veri tabanı ve yayın alımları. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

40 PERFORMANS PROGRAMI KAYNAK İHTİYACI
Performans programının kaynak ihtiyacı; Faaliyetlerin maliyeti, Genel yönetim giderleri ve Diğer idarelere transfer edilecek kaynaklar toplamından oluşmaktadır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

41 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
FAALİYET MALİYETİ Kaynak miktarının belirlenme süreci, bu hedeflere yönelik olarak yürütülmesi gereken faaliyetlerin ve bunların maliyetlerinin tespit edilmesi ile başlar. Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler dikkate alınmalıdır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

42 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
FAALİYET MALİYETİ Belirlenen bir faaliyetin maliyeti aşağıdaki aşamalar takip edilerek tespit edilir. Maliyet unsurlarının ve planlanan çıktı düzeyine göre miktarının belirlenmesi Planlanan çıktı düzeyine göre toplam fiziki kaynak ihtiyacının belirlenmesi Kaynakların birim fiyatlarının belirlenmesi Toplam faaliyet maliyetinin hesaplanması Faaliyet maliyetinin bütçe kaynakları ile finanse edilen kısmının bütçe kodlarıyla gösterimi (örn. KDDB) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

43 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
Genel yönetim giderleri, faaliyetler ile doğrudan ilişkilendirilemeyen ve faaliyet maliyetlerine dahil edilemeyen ancak, idarenin kurumsal ve yönetsel ihtiyaçlarının karşılanması için yapılması gereken genel giderlerdir. Dolayısıyla, birden fazla faaliyete ya da faaliyetle birlikte kurumsal ihtiyaçlara hizmet eden ancak faaliyet maliyetine dahil edilemeyen giderler, genel yönetim giderleri içerisinde yer alacaktır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

44 FAALİYETİN MALİYETİ - GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
Hizmet binalarının temizlik, güvenlik, personel servis ve yemek hizmetleri ile kurum geneline ilişkin elektrik, su, yakacak gibi giderler, Birden fazla faaliyete hizmet eden personelin maliyeti genel yönetim giderleri kapsamında değerlendirilebilir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

45 FAALİYETİN MALİYETİ - GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
Ancak, bir bina tek bir faaliyet için kullanılıyor ise bu binaya ilişkin bu tip giderler ile tek bir faaliyetin gerçekleştirilmesi için istihdam edilecek personelin maliyeti ilgili faaliyet maliyeti içerisine dahil edilmelidir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

46 FAALİYETİN MALİYETİ - GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
Örneğin, Bir faaliyet için 20 personel istihdam edilmiş olsun. Bu durumda istihdam edilen personel, faaliyet maliyetinin unsurlarından biri olacaktır. Ancak, bir sonraki yıl faaliyetin son bulması halinde bu personelin faaliyetle doğrudan ilgisi kalmayacak olup, personelin maliyeti idarenin genel yönetim giderleri içerisinde olabilecektir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

47 ÜNİVERSİTEMİZ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI VE 2014-2016 YILLARI BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECİ

48 I. AŞAMA

49 1- GENEL BİLGİLERİN HAZIRLANMASI
Programın; Fiziksel Kaynaklar İnsan Kaynakları Diğer Hususlar Bölümlerinin oluşturulması için talep edilen bilgilerin Başkanlığımıza gönderilmesi. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

50 2- ÖNCELİKLİ AMAÇ ve HEDEFLERİN BELİRLENMESİ
Üniversitemizin 8 adet Stratejik Amacı ve 8 adet Stratejik Hedefi Mevcuttur. Bunlardan Üniversitemiz ve biriminiz için öncelikli olanın belirlenerek «Performans Hedefi Tablosuna» işlenerek Başkanlığımıza gönderilmesi. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

51 3- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİNİN BELİRLENMESİ
Üniversitemiz 2013 yılı performans programında 8 adet performans hedefi belirlenmiştir. Bunlardan Stratejik Amaç ve Hedefler doğrultusunda; 2014 yılı Programından çıkarılmasını istediğiniz, 2014 yılı Programına eklemek istediğiniz 2014 yılı Programına yer almasını istediğiniz hedefler ile belirlediğiniz performans hedeflerinin göstergelerini «Performans Hedefi Tablosuna» işlenerek Başkanlığımıza gönderilmesi. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

52 4- FAALİYETLERİN BELİRLENMESİ
2013 Yılı Performans Programında Yer alan Faaliyetlerin incelenerek ; Biriminiz için belirlenen veya önerilen performans hedeflerine uygun faaliyetlerin belirlenmesi ve «Performans Hedefi Tablosuna» işlenerek Başkanlığımıza gönderilmesi. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

53 II. AŞAMA

54 1- FALİYETLERLE DOĞRUDAN İLİŞKİLENDİRİLEN MALİYETLERİN TESPİTİ
Biriminizce sorumlu olduğunuz performans hedefi ve faaliyetlerin maliyetlerinin tespit edilmesi Faaliyet Maliyetleri Tablosuna işlenerek Başkanlığımıza bildirilmesi. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

55 2- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
Bildirilen faaliyetler ile doğrudan ilişkilendirilemeyen ve faaliyet maliyetlerine dahil edilemeyen giderlerin belirlenmesi ve Faaliyet Maliyetleri Tablosuna işlenerek Başkanlığımıza bildirilmesi. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

56 III. AŞAMA

57 TEKLİFLERİN KONSOLİDE EDİLMESİ
Harcama birimlerinden gelen teklifler (Performans Programı, Bütçe Teklifleri, Yatırım Programı) Başkanlığımız tarafından kontrol edilerek Konsolide edilmektedir. Hazırlanan performans programları, bütçe teklifleri ile birlikte Maliye Bakanlığına ve Kalkınma Bakanlığına Başkanlığımızca gönderilmektedir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

58 ÜNİVERSİTEMİZ STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFİ, GÖSTERGELERİ, FAALİYETLERİ

59 Stratejik Amaç ve Hedefler
Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 1. Araştırma ve eğitim faaliyetlerinin kalitesinin yükseltilmesi için fiziki alt yapıyı, kapalı mekanları ve sosyal donatıları geliştirmek. 2014 yılına kadar üniversite yerleşke planını uygulamaya geçirilecek ve eğitim araç-gereç (projeksiyon cihazı, bilgisayar vb.) laboratuvar donanım ihtiyaçları karşılanacaktır. STRATEJİK AMAÇ 2. Ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın sayısını arttırmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve aktivitelere katılım sayısı artırılacaktır. STRATEJİK AMAÇ 3. Bölge kalkınmasına katkı sağlamak. Yaşam boyu eğitim faaliyetlerine önem vermek ve bölgenin eğitimine katkıda bulunmak. STRATEJİK AMAÇ 4. Öğrenci profilinin yerelden genele yayılması için sosyo-kültürel ve barınma-beslenme olanaklarını geliştirmek. Öğrencilerimize sunulan sosyo-kültürel ve barınma-beslenme olanakları geliştirilecektir. STRATEJİK AMAÇ 5. Akademik ve idari personelin niteliğini arttırmak. Akademik ve idari personelin niteliğini, bilgi ve görgüsünü artırmak. STRATEJİK AMAÇ 6. Yurtiçi ve yurtdışı tanınırlığı arttırmak. Yerel, ulusal ve uluslararası çevrelerde tanınırlığı artırılması. STRATEJİK AMAÇ 7. Evrensel değerler doğrultusunda bireyler yetiştirerek ülkemizin istihdamında aranan mezunlar vermek. Ülkemiz istihdamında aranan evrensel değerlerle donatılmış nitelikli, tecrübeli ve geniş dünya görgüsüne sahip bireyler yetiştirmek. STRATEJİK AMAÇ 8. Üniversitemiz gelirlerinin arttırılması, çeşitlendirilmesi ve kaynak kullanım etkinliğini sağlamak. Üniversitemiz gelirleri her yıl artırılacaktır.

60 PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI
AMAÇ HEDEF PERFORMANS HEDEFİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ FAALİYET STRATEJİK AMAÇ 1. Araştırma ve eğitim faaliyetlerinin kalitesinin yükseltilmesi için fiziki alt yapıyı, kapalı mekânları ve sosyal donatıları geliştirmek. 2014 yılına kadar üniversite yerleşke planı uygulamaya geçirilecek ve eğitim araç-gereç ( projeksiyon cihazı, bilgisayar vb.) laboratuar donanım ihtiyaçları karşılanacaktır. Eğitim Öğretim kalitesinin yükseltilmesi için fiziki alt yapıyı, kapalı mekanlar ve sosyal donatıları geliştirmek. 1-Öğrenci başına düşen derslik ve laboratuar alanının arttırılması (%) 2-Öğrenci başına düşen laboratuar alanı (%) 3-Öğretim elemanı başına düşen laboratuar alanı (%) 4-Sosyal donatıların (lojman, sosyal tesis vb.) tamamlanma oranı (%) 1-Üniversitemizin mevcut eğitim, öğretim, araştırma, sosyal donatıları ile fiziki alt yapıyı geliştirmek ve bakım onarımlarını yapmak. 2-Üniversitemiz Temizlik, Güvenlik, Isınma, aydınlatma ve İletişim hizmetlerini sağlamak. 3-Mühendislik Fakültesi Binasının yapımı. 4-Merkezi Kütüphane Binası yapımı. 5-Ek Derslik Yapımı. 6-Hizmet Binası Yapımı 7-Çeşitli Ünitelerin Etüt Projelerin yapılması STRATEJİK AMAÇ 2. Ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın sayısını arttırmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve aktivitelere katılım sayısı artırılacaktır. Üniversitemiz personelinin ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılmasının sağlanması. 1-Kütüphane veri tabanı sayısı 2-Kütüphanedeki kitap sayısı 3-Uluslararası seminer, konferans, çalıştay, sempozyum vb. toplantılara katılan personel sayısı 4-Öğretim üyesi başına düşen uluslararası indekslerde yayınlanan makale sayısı 5-Öğretim üyesi başına düşen BAP, TÜBÎTAK, DPT vb. proje sayısı 1-Ulusal ve Uluslararası bilimsel etkinliklere katılımın sağlanması 2-Kütüphane veri tabanı ve Yayın alımları. STRATEJİK AMAÇ 3. Bölge kalkınmasına katkı sağlamak. Yaşam boyu eğitim faaliyetlerine önem vermek ve bölgenin eğitimine katkıda bulunmak. Üniversitemiz tarafından tüm kesimi kapsayacak eğitim programları sosyal-kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemek. 1-Düzenlenen konferans, seminer, panel vb. sayısı 2-Düzenlenen konser ve dinleti sayısı. 3-Düzenlenen tiyatro ve gösteri sayısı. 4-Düzenlenen sempozyum, çalıştay sayısı. 5-Üniversite-sanayi-STK ve diğer kurumlarla gerçekleştirilen ortak çalışma sayısı Bilimsel Sosyal Kültürel ve Sportif faaliyetlerin düzenlenmesi

61 STRATEJİK AMAÇ 5. Akademik ve idari personelin niteliğini arttırmak.
STRATEJİK AMAÇ 4. Öğrenci profilinin yerelden genele yayılması için sosyo-kültürel ve barınma-beslenme olanaklarını geliştirmek. Öğrencilerimize sunulan sosyo-kültürel ve barınma-beslenme olanakları geliştirilecektir. Öğrencilerimizin barınma, beslenme ve sosyal sorunların giderilmesi giderilmesine yönelik çalışmalar yapmak. 1-Arttırılan barınma kapasite oranı. (%). 2-Öğrenci topluluklarının faaliyet sayısı. 3-Beslenme hizmetlerinden yararlanan öğrenci oranı (%) 4-Değişim programlarına katılan öğrenci sayısı 1-Öğrencilerin topluluk faaliyetleri ve beslenme olanaklarının geliştirilmesi. 2-Kapalı Yüzme Havuzunun yapımı. STRATEJİK AMAÇ 5. Akademik ve idari personelin niteliğini arttırmak. Akademik ve idari personelin niteliğini, bilgi ve görgüsünü artırmak. Üniversitemiz çalışanlarının niteliği, bilgi ve görgüsünü artırmak. 1-Yurtdışı eğitim programlarına katılan / katılacak personel sayısı. 2-Akademik personel kadrosunda istihdam edilen Doçent ve Profesör sayısı. 3-Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında üniversitemizde istihdam edilen akademik personel sayısı. 4-Düzenlenen yabancı dil kurslarının sayısı. 5-Görevde yükselen ve unvan değişikliği olan idari personel sayısı. 6-Hizmet içi eğitim alan personel sayısı 1-Öğretim elemanı yetiştirme programı (ÖYP) Erasmus katılım sayısının artırılması. 2-Görevde yükselme ve unvan değişikliği eğitimlerinin ve sınavların yapılması

62 STRATEJİK AMAÇ 6. Yurtiçi ve yurtdışı tanınırlığı arttırmak
Yerel, ulusal ve uluslararası çevrelerde tanınırlığı artırılması Üniversitemizin tanıtımı için ulusal ve uluslararası çevrelerin katılacağı aktiviteler düzenlemek. 1-Hazırlanan bülten,broşür, katalog, ajanda vb. sayısı 2-Akademik personelin yaptığı uluslararası anlaşma sayısı 3-Web sitesi ziyaretçi sayısı 4-Adıyaman dışından üniversitemizi tercih eden öğrenci sayısındaki artış 1-Üniversitemiz tanıtımına yönelik broşür, tanıtım katalogu vb. materyallerin basımı. 2-Ulusal ve uluslararası toplantı fuar tanıtım günleri gibi organizasyonlar yapılması ve üniversitemizin katılımının sağlanması. 3-Web sitesi geliştirilmesi STRATEJİK AMAÇ 7. Evrensel değerler doğrultusunda bireyler yetiştirerek ülkemizin istihdamında aranan mezunlar vermek. Ülkemiz istihdamında aranan evrensel değerlerle donatılmış nitelikli, tecrübeli ve geniş dünya görgüsüne sahip bireyler yetiştirmek. Üniversitemizden mezun olan öğrencilerin niteliklerinin arttırılması 1-Yeni açılan program sayısı 2-Öğrenci başına düşen bilgisayar sayısı 3-Öğrenci başına düşen kitap sayısı yılma kadar açılan çift anadal/yandal programların sayısı Bilgisayar, kütüphane ve eğitim programlarına yönelik kitap, özel eğitim malzemesi, yazılım ve diğer materyallerin alınması. STRATEJİK AMAÇ 8. Üniversitemiz gelirlerinin arttırılması, çeşitlendirilmesi ve kaynak kullanım etkinliğini sağlamak. Üniversitemiz gelirleri her yıl artırılacaktır. Üniversitemizin gelir kaynaklarının arttırılması. 1-Adıyaman Üniversitesi Tıp Merkezinin döner sermayeye katkı oranı (%) 2-Tıp Merkezi dışında döner sermaye gelirlerindeki artış oranı. (%) 3-İkinci Öğretim Programlarının öğrenci sayıları 4-Yerleşke içinde gelir getirici sosyal alanların sayısı 1-Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesine Tıbbi Cihaz alımı 2-Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2. Etap Bina Yapımı 3-Kira geliri elde edilecek alanların kiraya verilmesi. 4-İkinci Öğretim programındaki öğrenci sayısının artırılması 5-Döner Sermaye gelirlerinin arttırılması

63 TEŞEKKÜRLER


"PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları