Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAPILANDIRMACILIK (OLUŞTURMACILIK- YAPILANDIRICI YAKLAŞIM- İNŞAACILIK- CONSTRUCTIVISM-) 03.04.2017 Sinan KOÇYİĞİT.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAPILANDIRMACILIK (OLUŞTURMACILIK- YAPILANDIRICI YAKLAŞIM- İNŞAACILIK- CONSTRUCTIVISM-) 03.04.2017 Sinan KOÇYİĞİT."— Sunum transkripti:

1 YAPILANDIRMACILIK (OLUŞTURMACILIK- YAPILANDIRICI YAKLAŞIM- İNŞAACILIK- CONSTRUCTIVISM-)
Sinan KOÇYİĞİT

2 Yapılandırmacılık = Constructivism
Oluşturmacılık Kurmacı Anlayış Bütünleştiricilik Yapılandırıcı öğrenme Yapılandırmacı öğrenme Oluşumcu Yaklaşım Sinan KOÇYİĞİT

3 Yapılandırmacılık bilginin yapılandırılmasını sağlayan uygulamalar, normlar ve inançlar setinden oluşan bir kültür, bireyin öğrenme sürecinde ne türden işlemler yaptığını ve bu sürece etki eden etmenlerin neler olduğunu açıklayan bir kuramdır. Sinan KOÇYİĞİT

4 Yapılandırmacı anlayış nedir?
Öğrenmenin, bilginin öğrenci tarafından yeniden yapılandırılması ile gerçekleştiği anlayışına dayalıdır. Yani, bireyler bilgiyi aynen almaz, kendi bilgilerini yeniden oluştururlar. Kendilerinde var olan bilgiyle beraber yeni bilgiyi, yine kendi öznel durumlarına uyarlayarak öğrenirler. Sinan KOÇYİĞİT

5 Yapılandırmacı anlayış nedir?
Bu öğrenme anlayışında, öğrencinin önceki yaşantıları öğrenmede temel oluşturur. Bilgi, konu alanlarına bağlı olarak değil, bireylerin yarattığı ve ifade ettiği şekilde yapılandırarak var olur. Bu sebeple öğrenme deneysel, sübjektif ve bireyseldir. Sinan KOÇYİĞİT

6 Birey Nasıl Öğrenir??? Ne Öğretilmeli??? Yapılandırmacılar ,
Sorusu ile ilgilenmektedirler. Sinan KOÇYİĞİT

7 Jean Piaget, Vygotsky, Von Glasarfeld
Günümüzdeki Yapılandırmacılığın Temelleri Jean Piaget, Vygotsky, Von Glasarfeld Sinan KOÇYİĞİT

8 Yapılandırmacılığın Felsefi Temelleri
Nesnelcilik Yapılandırmacılık Sinan KOÇYİĞİT

9 Yapılandırmacı kuram, öğrencilerin öğrenmelerine ilişkin şu sorulara cevap arar:
Öğrenciler; bilgiyi nasıl seçerler, edinirler ve yapılandırırlar? Nasıl bütünleştirir ve korurlar? Kullanılması gerektiğinde bilgiyi nasıl geri getirirler? Öğrencilerde etkili öğrenme becerileri nasıl geliştirilir? Sinan KOÇYİĞİT

10 Yapılandırmacı Yaklaşım Türleri
Felsefi Eğitimsel Sosyolojik Yapılandırmacılık Sinan KOÇYİĞİT

11 Yapılandırmacı Yaklaşım Türleri
radikal bilişsel Eğitimsel yapılandırmacılık sosyal Sinan KOÇYİĞİT

12 Bilişsel Yapılandırmacılık
Bilişsel yapılandırmacılar çoğunlukla Piaget’nin düşüncelerini temel alırlar ve “özümleme”, “uyma” ve “denge” kavramlarına başvururlar. Sinan KOÇYİĞİT

13 Piaget’e göre birey nesneleri bilmek ve tanımak için, onlarla etkileşime girmelidir. Yerlerini değiştirmeli, düzeltmeli, birleştirmeli, parçalara ayırmalı ve parçaları tekrar bir araya getirmelidir. Bilgi, en ilkel duyu-motor hareketlerden, zihin tarafından gerçekleştirilen içselleştirilmiş en karmaşık entelektüel hareketlere kadar eylemler ya da işlemlerle ilişkilendirilmelidir. Sinan KOÇYİĞİT

14 Sosyal Yapılandırmacılık
Sosyal yapılandırmacılık, öğrenmenin işbirlikçi tarafını vurgulayan bilişsel yapılandırmacılığın bir türüdür. Bu bakış açısı özellikle Vygotsky, Bruner ve Bandura’nın kuramları olmak üzere birçok çağdaş kuramla yakından ilgilidir. Sosyal yapılandırmacılar, öğrenmeyi açıklamada öğrenmede kültürün ve dilin önemli bir etkiye sahip olduğunu vurgulayan Vygotsky'nin görüşlerini daha çok kullanırlar. Sinan KOÇYİĞİT

15 Vygotsky, bilgi inşası ve anlam oluşturmada iki olguya dikkat çeker.
sosyal öğrenmeler bir diğer deyişle arkadaşlar ve çevredeki büyükler, ikincisi ise dış dünya ile etkin biçimde teması olanaklı kılan psikolojik araçlardır (Aydın, 2007). Sinan KOÇYİĞİT

16 Kaynak: Özden, 2003. Sinan KOÇYİĞİT

17 Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı
Vygotsky’e göre, Bireyler arası etkileşim öğrenmenin temelidir. Bireyler arası yapılacak bu etkileşim var olan bilginin irdelenmesini ve yeni kuramlara ulaşılmasını sağlar. Sinan KOÇYİĞİT

18 Vygotsky'ye göre çocuğun “etkinliği” eğitimin merkezidir ve öğretmen bu etkinliği desteklemelidir
Sinan KOÇYİĞİT

19 Radikal Yapılandırmacılık
Radikal yapılandırmacılık sosyal etkileşimin önemini inkâr etmemekle birlikte, anlamanın sosyal bir etkileşimle aktarılamayacağını ve kişisel gayret ve beceriyle herkesin kendi anlayışını kendisinin oluşturması gerektiğini vurgular. Radikal yapılandırmacılık kişinin asla kemale erecek bir mutlak gerçeğe ulaşmayacağını öğrenmenin ve gelişmenin hayat boyu süreceğini savunur. Sinan KOÇYİĞİT

20 Radikal yapılandırmacılık deneyimlerin ötesinde rasyonel olarak bilinebilecek ve açıklanabilecek nesnel bir gerçekliğin olduğunu kabul etmez. Ancak deneyimlerin ötesindeki var olan gerçekliği de inkâr etmez. Bireyler sadece deneyimler aracılığıyla kavramları oluştur ve deneyimlerin ötesindeki gerçeklik var olsa bile nesnel bir şekilde ortaya koyamazlar. Sinan KOÇYİĞİT

21 YAPILANDIRMACI ÖĞRENMENİN TEMEL İLKELERİ
Öğrenme aktif bir süreçtir İnsanlar öğrenirken, öğrenmeyi öğrenir. Anlam oluşturmanın en önemli eylemi zihinseldir Öğrenme ve dil iç içedir. Öğrenme sosyal bir etkinliktir Sinan KOÇYİĞİT

22 YAPILANDIRMACI ÖĞRENMENİN TEMEL İLKELERİ
Öğrenme yaşantımızla bağlantılıdır. Öğrenmek için önceki bilgimize ihtiyaç vardır. Öğrenme için zamana gerek vardır. Motivasyon öğrenmede anahtar öğedir. Sinan KOÇYİĞİT

23 Yapılandırmacı Eğitim
Yapılandırmacı eğitim programında konu merkezli tasarım yerine, öğrenen merkezli tasarım uygulanmaktadır. Bilgiyi anlatmak yerine öğrenenin içerikle etkileşim kurması ve bilgiyi yapılandırması ön plandadır. Sinan KOÇYİĞİT

24 Yapılandırmacı öğretim Ortamı
Jonassen (1994) yapılandırmacı öğretim ortamını farklı kılan sekiz özelliğin var olduğunu ileri sürmüştür. Sinan KOÇYİĞİT

25 Yapılandırmacı öğrenme ortamları
1) Yapılandırmacı öğrenme ortamları gerçeğin çoklu temsilini sağlar. 2) Çoklu temsillerde aşırı basitleştirmelerden kaçınılır ve gerçek dünyanın karmaşıklığı yansıtılır. 3) Yapılandırmacı öğrenme ortamında bilginin tekrarı değil yapılandırılması vurgulanır. 4) Yapılandırmacı öğrenme ortamı bağlam dışı soyut bir öğretim yerine anlamlı içeriklerde özgün görevleri vurgular. Sinan KOÇYİĞİT

26 Yapılandırmacı öğrenme ortamları
5) Yapılandırmacı öğrenme ortamı önceden belirlenmiş öğretim aşamaları yerine gerçek yaşamdan kurgulanmış ya da olaya dayalı öğrenme ortamları sağlar. 6) Yapılandırmacı öğrenme ortamı deneyimlerin yansıtılmasını destekler. 7) Yapılandırmacı öğrenme ortamı içerikten bağımsız bilgi yapılandırmasına olanak sağlar. 8) Yapılandırmacı öğrenme ortamı takdir edilmek için öğrencilerin birbirleriyle rekabeti yerine sosyal etkileşim yoluyla işbirlikçi eğitimi destekler. Sinan KOÇYİĞİT

27 Yapılandırmacı öğrenme planlarının genellikle izledikleri yollar
Dersin başında öğrencilerin dikkati çekilmektedir. Problem durumu sunmakta ve öğrenenlerin önbilgileri açığa çıkarılmaktadır. Öğrenenler işbirliği içinde problemleri incelemekte, bilgi kaynaklarına ulaşmakta, çözüm önerileri geliştirmekte, görüşlerini paylaşmakta, diğer görüşleri eleştirmektedir. Son aşamada ise öğrenenler kendi bilgi yapılarını değerlendirmekte, kendisini geliştirmek için neler yapması gerektiğine karar vermektedir. Sinan KOÇYİĞİT

28 YAPILANDIRMACILIKTA ÖLÇME-DEĞERLENDİRME
Sinan KOÇYİĞİT

29 Amaç öğrenciye tek tek tanımlanmış davranışları kazandırmak iken
Geleneksel Anlayışta Amaç öğrenciye tek tek tanımlanmış davranışları kazandırmak iken Yapılandırmacı Anlayışta Amaç bir çok davranışın bir araya gelmesinden oluşan yapılandırılmış ve karmaşık üst düzey becerileri kazandırmak(eleştirel düşünme, problem çözme vb.) Sinan KOÇYİĞİT

30 Yapılandırmacı Anlayışta
Geleneksel Anlayışta Öğrencinin belli zaman dilimi içerisindeki performansı ön plandayken, yani sonuç önemliyken Yapılandırmacı Anlayışta Öğrencinin uzun dönemde neyi, nasıl yaptığı, yani süreç önemli Sinan KOÇYİĞİT

31 Değerlendirme sürecinde ön planda olan kişi öğretmen iken
Geleneksel Anlayışta Değerlendirme sürecinde ön planda olan kişi öğretmen iken Yapılandırmacı Anlayışta Öğrenci de öğretmenle birlikte sürecin içerisinde Sinan KOÇYİĞİT

32 YAPILANDIRMACI ANLAYIŞTA KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI
Klasik anlayıştaki ölçme araçlarına ek olarak; Öz değerlendirme, grup değerlendirme, akran değerlendirme formları Tutum ölçekleri Gözlem formları Görüşmeler Sunumlar ve sunum değerlendirme formları Projeler ve proje değerlendirme ölçekleri Performans ödevleri Portfolyolar Kontrol listeleri Kavram Haritaları Sinan KOÇYİĞİT

33 Bu anlayışta; ÖĞRETMEN Sinan KOÇYİĞİT

34 Öğrencilerin görüşlerine önem verir, öğrenci görüşleri doğrultusunda yöntem ve tekniklerini, dersin içeriğini değiştirebilir. Öğrencinin sahip olduğu mevcut bilgi, beceri, çeşitli yönleriyle kapasite ve özelliklerini iyi tanır, tanıma çalışmalarında bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır. Sinan KOÇYİĞİT

35 Grupla çalışma yöntem ve tekniklerine önem verir.
Öğrenmeyi öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları etrafında yoğunlaştırır. Öğrencilerin geniş bir bakış açısı kazanmaları için, devamlı farklı ve alternatif görüşler sunar. Öğrencilerin moral, motivasyon ve meraklarını devamlı canlı tutar. Sinan KOÇYİĞİT

36 Bu anlayışta; ÖĞRENCİ Sinan KOÇYİĞİT

37 Öğrenmenin kontrolü bireydedir. Öğrenmeye
öğretmenle birlikte yön verir. Bu yön verme sürecinde öğrencinin geçmiş yaşantıları, bakış açısı, hazır bulunuşluk düzeyi etkilidir. Sinan KOÇYİĞİT

38 Öğrenci öğrenme sürecinde etkili olabilmek için eleştirel ve yapıcı sorular sorar, diğer öğrencilerle ve öğretmeniyle etkileşim ve iletişim içinde bulunur. Yapılandırmacılık sürecinde öğrenci öğrenmeyi kendisine sunulan şekliyle değil de, zihninde yapılandırdığı biçimi ile gerçekleştirir. Yapılandırmacılıkta öğrenci; meraklı, girişimci ve sabırlı olmalıdır. Sinan KOÇYİĞİT

39 Yapılandırmacı Öğrenme Aşamaları
1. Dikkat çekme 2. Keşfetme 3. Açıklama 4. Bilgiyi anlamlandırma 5. Değerlendirme Sinan KOÇYİĞİT

40 General George S. Patton
“İnsanlara bir şeyin nasıl yapılması gerektiğini söylemeyin.Yapılmasını istediğiniz şeyin ne olduğunu söyleyin ve yaratıcılıkları ile sizi nasıl hayran bırakacaklarını görün.” General George S. Patton Sinan KOÇYİĞİT


"YAPILANDIRMACILIK (OLUŞTURMACILIK- YAPILANDIRICI YAKLAŞIM- İNŞAACILIK- CONSTRUCTIVISM-) 03.04.2017 Sinan KOÇYİĞİT." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları