Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAPILANDIRMACILIK (OLUŞTURMACILIK- YAPILANDIRICI YAKLAŞIM- İNŞAACILIK- CONSTRUCTIVISM-) 28.06.2014Sinan KOÇYİĞİT1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAPILANDIRMACILIK (OLUŞTURMACILIK- YAPILANDIRICI YAKLAŞIM- İNŞAACILIK- CONSTRUCTIVISM-) 28.06.2014Sinan KOÇYİĞİT1."— Sunum transkripti:

1 YAPILANDIRMACILIK (OLUŞTURMACILIK- YAPILANDIRICI YAKLAŞIM- İNŞAACILIK- CONSTRUCTIVISM-) 28.06.2014Sinan KOÇYİĞİT1

2 Yapılandırmacılık = Constructivism 28.06.2014Sinan KOÇYİĞİT2 Oluşturmacılık Yapılandırmacı öğrenme Kurmacı Anlayış Yapılandırıcı öğrenme Bütünleştiricilik Oluşumcu Yaklaşım

3 • Yapılandırmacılık • Yapılandırmacılık bilginin yapılandırılmasını sağlayan uygulamalar, normlar ve inançlar setinden oluşan bir kültür, bireyin öğrenme sürecinde ne türden işlemler yaptığını ve bu sürece etki eden etmenlerin neler olduğunu açıklayan bir kuramdır. 28.06.2014Sinan KOÇYİĞİT3

4 • Öğrenmenin, bilginin öğrenci tarafından yeniden yapılandırılması ile gerçekleştiği anlayışına dayalıdır. Yani, bireyler bilgiyi aynen almaz, kendi bilgilerini yeniden oluştururlar. Kendilerinde var olan bilgiyle beraber yeni bilgiyi, yine kendi öznel durumlarına uyarlayarak öğrenirler. 28.06.2014Sinan KOÇYİĞİT4 Yapılandırmacı anlayış nedir?

5 Bu öğrenme anlayışında, öğrencinin önceki yaşantıları öğrenmede temel oluşturur. Bilgi, konu alanlarına bağlı olarak değil, bireylerin yarattığı ve ifade ettiği şekilde yapılandırarak var olur. Bu sebeple öğrenme deneysel, sübjektif ve bireyseldir. 28.06.2014Sinan KOÇYİĞİT5 Yapılandırmacı anlayış nedir?

6 Yapılandırmacılar, 28.06.2014Sinan KOÇYİĞİT6 Ne Öğretilmeli??? Birey Nasıl Öğrenir??? Sorusu ile ilgilenmektedirler.

7 • Jean Piaget, • Vygotsky, • Von Glasarfeld 28.06.2014Sinan KOÇYİĞİT7 Günümüzdeki Yapılandırmacılığın Temelleri

8 Yapılandırmacılığın Felsefi Temelleri • Nesnelcilik • Yapılandırmacılık 28.06.2014Sinan KOÇYİĞİT8

9 Yapılandırmacı kuram, öğrencilerin öğrenmelerine ilişkin şu sorulara cevap arar: • Öğrenciler; bilgiyi nasıl seçerler, edinirler ve yapılandırırlar? • Nasıl bütünleştirir ve korurlar? • Kullanılması gerektiğinde bilgiyi nasıl geri getirirler? • Öğrencilerde etkili öğrenme becerileri nasıl geliştirilir? 28.06.2014Sinan KOÇYİĞİT9

10 Yapılandırmacı Yaklaşım Türleri 28.06.2014Sinan KOÇYİĞİT10 Felsefi Eğitimsel Sosyolojik Yapılandırmacılık

11 Yapılandırmacı Yaklaşım Türleri 28.06.2014Sinan KOÇYİĞİT11 radikal Eğitimsel yapılandırmacılık sosyal bilişsel

12 Bilişsel Yapılandırmacılık • Bilişsel yapılandırmacılar çoğunlukla Piaget’nin düşüncelerini temel alırlar ve “özümleme”, “uyma” ve “denge” kavramlarına başvururlar. 28.06.2014Sinan KOÇYİĞİT12

13 • Piaget’e göre birey nesneleri bilmek ve tanımak için, onlarla etkileşime girmelidir. Yerlerini değiştirmeli, düzeltmeli, birleştirmeli, parçalara ayırmalı ve parçaları tekrar bir araya getirmelidir. Bilgi, en ilkel duyu-motor hareketlerden, zihin tarafından gerçekleştirilen içselleştirilmiş en karmaşık entelektüel hareketlere kadar eylemler ya da işlemlerle ilişkilendirilmelidir. 28.06.2014Sinan KOÇYİĞİT13

14 Sosyal Yapılandırmacılık • Sosyal yapılandırmacılık, öğrenmenin işbirlikçi tarafını vurgulayan bilişsel yapılandırmacılığın bir türüdür. • Bu bakış açısı özellikle Vygotsky, Bruner ve Bandura’nın kuramları olmak üzere birçok çağdaş kuramla yakından ilgilidir. Sosyal yapılandırmacılar, öğrenmeyi açıklamada öğrenmede kültürün ve dilin önemli bir etkiye sahip olduğunu vurgulayan Vygotsky'nin görüşlerini daha çok kullanırlar. 28.06.2014Sinan KOÇYİĞİT14

15 • Vygotsky, bilgi inşası ve anlam oluşturmada iki olguya dikkat çeker. • sosyal öğrenmeler bir diğer deyişle arkadaşlar ve çevredeki büyükler, • ikincisi ise dış dünya ile etkin biçimde teması olanaklı kılan psikolojik araçlardır (Aydın, 2007). 28.06.2014Sinan KOÇYİĞİT15

16 28.06.2014Sinan KOÇYİĞİT16 Kaynak: Özden, 2003.

17 Vygotsky’e göre, Bireyler arası etkileşim öğrenmenin temelidir. Bireyler arası yapılacak bu etkileşim var olan bilginin irdelenmesini ve yeni kuramlara ulaşılmasını sağlar. 28.06.2014Sinan KOÇYİĞİT17 Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı

18 Vygotsky'ye göre çocuğun “etkinliği” eğitimin merkezidir ve öğretmen bu etkinliği desteklemelidir 28.06.2014Sinan KOÇYİĞİT18

19 Radikal Yapılandırmacılık • Radikal yapılandırmacılık sosyal etkileşimin önemini inkâr etmemekle birlikte, anlamanın sosyal bir etkileşimle aktarılamayacağını ve kişisel gayret ve beceriyle herkesin kendi anlayışını kendisinin oluşturması gerektiğini vurgular. Radikal yapılandırmacılık kişinin asla kemale erecek bir mutlak gerçeğe ulaşmayacağını öğrenmenin ve gelişmenin hayat boyu süreceğini savunur. 28.06.2014Sinan KOÇYİĞİT19

20 • Radikal yapılandırmacılık deneyimlerin ötesinde rasyonel olarak bilinebilecek ve açıklanabilecek nesnel bir gerçekliğin olduğunu kabul etmez. Ancak deneyimlerin ötesindeki var olan gerçekliği de inkâr etmez. Bireyler sadece deneyimler aracılığıyla kavramları oluştur ve deneyimlerin ötesindeki gerçeklik var olsa bile nesnel bir şekilde ortaya koyamazlar. 28.06.2014Sinan KOÇYİĞİT20

21 YAPILANDIRMACI ÖĞRENMENİN TEMEL İLKELERİ • Öğrenme aktif bir süreçtir • İnsanlar öğrenirken, öğrenmeyi öğrenir. • Anlam oluşturmanın en önemli eylemi zihinseldir • Öğrenme ve dil iç içedir. • Öğrenme sosyal bir etkinliktir 28.06.2014Sinan KOÇYİĞİT21

22 YAPILANDIRMACI ÖĞRENMENİN TEMEL İLKELERİ • Öğrenme yaşantımızla bağlantılıdır. • Öğrenmek için önceki bilgimize ihtiyaç vardır. • Öğrenme için zamana gerek vardır. • Motivasyon öğrenmede anahtar öğedir. 28.06.2014Sinan KOÇYİĞİT22

23 Yapılandırmacı eğitim programında konu merkezli tasarım yerine, öğrenen merkezli tasarım uygulanmaktadır. Bilgiyi anlatmak yerine öğrenenin içerikle etkileşim kurması ve bilgiyi yapılandırması ön plandadır. 28.06.2014Sinan KOÇYİĞİT23 Yapılandırmacı Eğitim

24 Yapılandırmacı öğretim Ortamı • Jonassen (1994) yapılandırmacı öğretim ortamını farklı kılan sekiz özelliğin var olduğunu ileri sürmüştür. 28.06.2014Sinan KOÇYİĞİT24

25 Yapılandırmacı öğrenme ortamları • 1) Yapılandırmacı öğrenme ortamları gerçeğin çoklu temsilini sağlar. • 2) Çoklu temsillerde aşırı basitleştirmelerden kaçınılır ve gerçek dünyanın karmaşıklığı yansıtılır. • 3) Yapılandırmacı öğrenme ortamında bilginin tekrarı değil yapılandırılması vurgulanır. • 4) Yapılandırmacı öğrenme ortamı bağlam dışı soyut bir öğretim yerine anlamlı içeriklerde özgün görevleri vurgular. 28.06.2014Sinan KOÇYİĞİT25

26 Yapılandırmacı öğrenme ortamları • 5) Yapılandırmacı öğrenme ortamı önceden belirlenmiş öğretim aşamaları yerine gerçek yaşamdan kurgulanmış ya da olaya dayalı öğrenme ortamları sağlar. • 6) Yapılandırmacı öğrenme ortamı deneyimlerin yansıtılmasını destekler. • 7) Yapılandırmacı öğrenme ortamı içerikten bağımsız bilgi yapılandırmasına olanak sağlar. • 8) Yapılandırmacı öğrenme ortamı takdir edilmek için öğrencilerin birbirleriyle rekabeti yerine sosyal etkileşim yoluyla işbirlikçi eğitimi destekler. 28.06.2014Sinan KOÇYİĞİT26

27 Yapılandırmacı öğrenme planlarının genellikle izledikleri yollar  Dersin başında öğrencilerin dikkati çekilmektedir.  Problem durumu sunmakta ve öğrenenlerin önbilgileri açığa çıkarılmaktadır.  Öğrenenler işbirliği içinde problemleri incelemekte, bilgi kaynaklarına ulaşmakta, çözüm önerileri geliştirmekte, görüşlerini paylaşmakta, diğer görüşleri eleştirmektedir.  Son aşamada ise öğrenenler kendi bilgi yapılarını değerlendirmekte, kendisini geliştirmek için neler yapması gerektiğine karar vermektedir. 28.06.2014Sinan KOÇYİĞİT27

28 28.06.2014Sinan KOÇYİĞİT28 YAPILANDIRMACILIKTA ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

29 • Geleneksel Anlayışta Amaç öğrenciye tek tek tanımlanmış davranışları kazandırmak iken 28.06.2014Sinan KOÇYİĞİT29  Yapılandırmacı Anlayışta Amaç bir çok davranışın bir araya gelmesinden oluşan yapılandırılmış ve karmaşık üst düzey becerileri kazandırmak(eleştirel düşünme, problem çözme vb.)

30 Geleneksel Anlayışta • Öğrencinin belli zaman dilimi içerisindeki performansı ön plandayken, yani sonuç önemliyken 28.06.2014Sinan KOÇYİĞİT30  Yapılandırmacı Anlayışta Öğrencinin uzun dönemde neyi, nasıl yaptığı, yani süreç önemli

31 • Geleneksel Anlayışta Değerlendirme sürecinde ön planda olan kişi öğretmen iken 28.06.2014Sinan KOÇYİĞİT31  Yapılandırmacı Anlayışta Öğrenci de öğretmenle birlikte sürecin içerisinde

32 YAPILANDIRMACI ANLAYIŞTA KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI Klasik anlayıştaki ölçme araçlarına ek olarak; • Öz değerlendirme, grup değerlendirme, akran değerlendirme formları • Tutum ölçekleri • Gözlem formları • Görüşmeler • Sunumlar ve sunum değerlendirme formları • Projeler ve proje değerlendirme ölçekleri • Performans ödevleri • Portfolyolar • Kontrol listeleri • Kavram Haritaları 28.06.2014Sinan KOÇYİĞİT32

33 Bu anlayışta; • ÖĞRETMEN 28.06.2014Sinan KOÇYİĞİT33

34 • Öğrencilerin görüşlerine önem verir, öğrenci görüşleri doğrultusunda yöntem ve tekniklerini, dersin içeriğini değiştirebilir. • Öğrencinin sahip olduğu mevcut bilgi, beceri, çeşitli yönleriyle kapasite ve özelliklerini iyi tanır, tanıma çalışmalarında bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır. 28.06.2014Sinan KOÇYİĞİT34

35 • Grupla çalışma yöntem ve tekniklerine önem verir. • Öğrenmeyi öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları etrafında yoğunlaştırır. • Öğrencilerin geniş bir bakış açısı kazanmaları için, devamlı farklı ve alternatif görüşler sunar. • Öğrencilerin moral, motivasyon ve meraklarını devamlı canlı tutar. 28.06.2014Sinan KOÇYİĞİT35

36 Bu anlayışta; • ÖĞRENCİ 28.06.2014Sinan KOÇYİĞİT36

37 Öğrenmenin kontrolü bireydedir. Öğrenmeye öğretmenle birlikte yön verir. Bu yön verme sürecinde öğrencinin geçmiş yaşantıları, bakış açısı, hazır bulunuşluk düzeyi etkilidir. 28.06.2014Sinan KOÇYİĞİT37

38 Öğrenci öğrenme sürecinde etkili olabilmek için eleştirel ve yapıcı sorular sorar, diğer öğrencilerle ve öğretmeniyle etkileşim ve iletişim içinde bulunur. Yapılandırmacılık sürecinde öğrenci öğrenmeyi kendisine sunulan şekliyle değil de, zihninde yapılandırdığı biçimi ile gerçekleştirir. Yapılandırmacılıkta öğrenci; meraklı, girişimci ve sabırlı olmalıdır. 28.06.2014Sinan KOÇYİĞİT38

39 Yapılandırmacı Öğrenme Aşamaları • 1. Dikkat çekme • 2. Keşfetme • 3. Açıklama • 4. Bilgiyi anlamlandırma • 5. Değerlendirme 28.06.2014Sinan KOÇYİĞİT39

40 • “İnsanlara bir şeyin nasıl yapılması gerektiğini söylemeyin.Yapılmasını istediğiniz şeyin ne olduğunu söyleyin ve yaratıcılıkları ile sizi nasıl hayran bırakacaklarını görün.” General George S. Patton 28.06.2014Sinan KOÇYİĞİT40


"YAPILANDIRMACILIK (OLUŞTURMACILIK- YAPILANDIRICI YAKLAŞIM- İNŞAACILIK- CONSTRUCTIVISM-) 28.06.2014Sinan KOÇYİĞİT1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları