Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Murat BULUT

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Murat BULUT"— Sunum transkripti:

1 Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Murat BULUT

2 Yapılandırmacılık = Constructivism
Yapılandırmacılık nedir? Yapılandırmacılık = Constructivism Oluşturmacı Kurmacı Anlayış Bütünleştirici Yapılandırıcı öğrenme Yapılandırmacı öğrenme Oluşumcu Yaklaşım gibi kavramlarla “yapılandırmacılığı” ifade edilmektedir.

3 Yapılandırmacılık Nedir ?
Bu terim bilginin öğrenci tarafından yapılandırılmasını ifade eder. Her öğrenci öğrenirken, anlamı, bireysel ve sosyal olarak yapılandırır. Esasen öğrenme dediğimiz şey, bu anlamlandırma yada anlam yapılandırma sürecidir.

4 Yapilandirmacilik, bir ogretim kurami degil,daha cok bir felsefedir;dunyayi gorme ve algilama seklidir;bilgi ve ogrenmenin dogasiyla ilgili bir yaklasimdir.Bu kuramlarin her birinin,anlami olusturmada ogrenenlerin etkinliklerini merkeze aldigi ileri surulmektedir.

5 Yapılandırmacılık OGRENMEYE ILISKIN VAR OLAN ANLAMLARI NASIL DEĞİŞTİRDİĞİNE EGITIMDE EN COK KULLANILANYAPILANDIRMACI ÖĞRENME KURAMLARINA YAPILANDIRMACI EĞİTİM PROGRAMLARI DÜZENİNE YAPILANDIRMACILIĞIN ÖĞRETİMSEL UYGULAMALARINA DEGINECEGIZ.

6 KAVRAMSAL BAĞLAM ÖĞRENME BİLGİ GERÇEKLİK DOĞRU

7 ÖĞRENME Dış dünya gerçekliğinin bireye aktarımıdır. Gerçekliğin baskısı altındadır. Bilişte oluşan öznel anlamların sosyo-kültürel bağlamda özneler arası süreçlerle yeniden oluşturulmasıdır.

8 BİLGİ Bilişin dışında var olan, bireyden bağımsız bir olgu değildir.
Bireyden bağımsızdır ve dış dünyada nesnel bir gerçekliği vardır.

9 GERÇEKLİK Dış dünya ile iç dünyanın ayrımıdır.
Bir grup bireyin kendi dünya parametrelerini tanımlamak için oluşturduğu zihinsel anlamlardan oluşmaktadır.

10 DOĞRU Mükemmel bilgiyi oluşturmaktır.
Bireyin kendi anlamlarıyla diğerlerinin anlamlarının çelişmemesidir. YapIlamdırmacIlıkta doğru yerine kullanılanlar: Kabul edilebilirlik Uygulanabilirlik Ortak bilgi Yaşanabilirlik

11 Yapılandırmacılıkta öğrenme öğrenenin anlam oluşturma sürecidir.

12 Yapılandırmacılığın temel önermeleri
Bilgi birey tarafından yapılandırılır. Bilgiye ulaşmak bir uyum sürecidir. Bilgi bireysel ve toplumsal olarak oluşturulur.

13 Yapılandırmacı Öğrenme Kuramları
Bilişsel Yapılandırmacılık J. Piaget Sosyo-Kültürel Yapılandırmacılık L.S. Vygotsky

14 Bilişsel Yapılandırmacılık J. Piaget
Piaget bilginin doğasıyla ilgili üç terim kullanmaktadır. Şema Kavram Yapı

15 Piaget’in özümleme ve düzenleme kavramları, yapılandırmacı öğrenmeyi açıklamada önemlidir.
Piaget’ye göre bilişsel gelişim denge ile sonuçlanır.

16 Piaget’nin kuramının eğitsel çıkarımları
Gelişim seviyeleri göz önünde bulundurulmalıdır. Öğrenenlerin amaca ulaşmada tekrar yapmaları ve hareket şemalarını içselleştirmesi gereklidir. Öğrenenlerin düşüncelerinde gelişim sağlanmalıdır.

17 Özümleme ve düzenleme arasında denge kurulmalıdır.
Doğal merakın açığa çıkışı teşvik edilmelidir. Yanlışlara ve nedenlerine karşı duyarlı olunmalı Önbilgiler dikkate alınmalı

18 Sosyo-Kültürel Yapılandırmacılık (L. S. Vygotsky)
Kavram: Etiketlenmiş nesneler sınıfıdır. Fonksiyon: Dil, düşünme, algılama, ilgi ve hafıza Temel sorusu: Bireylerin nasıl öğrendiğidir.

19 Vygotsky bilişsel gelişimi üç temel kavramla açıklamıştır.
İçselleştirme kavramı Yakınsal gelişim alanı Destekleyici

20 Vygotsky’nin sosyo-kültürel kuramının eğitsel çıkarımları
Çevrelerini gözleyerek daha iyi öğrenirler ve eleştirel düşünebilirler Öğretmenler destekleyicidir Öğretim öğrencilerin bilgi seviyelerinden ileri düzeyde olmalıdır.

21 Öğrenen bilimsel kavramlarla yüz yüze getirilmeli
Bir beceriyi içselleştirebilmeleri için, öğretim dört aşamada ilerlemelidir. Örnek verilmeli Taklit etme Öğretmenler geriye çekilmeli Uygulama yapma Öğrenen bilimsel kavramlarla yüz yüze getirilmeli Dil becerilerinin gelişmesine yardımcı olunmalı

22 YAPILANDIRMACI PROGRAM TASARIMI
YAPILANDIRMACILIĞIN EĞİTİMDEKİ İLKELERİ Program ,ogrenenlerin yararli bulacagi bilgi beceri ve değerlere göre tasarımlanmalı Kavramsal anlama ve becerilerin uygulanması öne çıkarılmalı Sınırlı konu tüm boyutları ile incelenmeli

23 İçerik temel fikirler etrafında organize edilmeli
Öğretmen öğrenme çabalarını desteklemeli Öğrenenler veriyi anlamlarını etkin yapılandırmalı Önbilgiler başlangıç kabul edilmeli Etkinlikler problem çözmeye yönelik olmalı

24 İşbirlikli bir öğrenme ortamı yaratılmalı
Bilgi etkin yapılandırılmalı

25 Yapılandırmacı eğitim durumlarında dikkate alınması gereken temel ilkeler sentezlenerek yapılandırmacı öğrenme süreçlerinin özelliklerini yansıtması açısından ayrıntılarıyla aşağıda incelenmiştir. Tüm öğrenme etkinlikleri geniş bir görev ya da probleme bağlanmalıdır.

26 Öğrenenlerin özgün bilgi yapılarını kendilerinin oluşturacakları yaşantılar düzenlenmeli ve bu yaşantılarla öğrenme sorumluluğu öğrenenlere bırakılmalıdır

27 Çoklu gerçeklik açığa çıkarılarak bilişsel çelişkiler yaratılmalı ve bireysel anlamın oluşmasını destekleyecek etkinlikler düzenlenmelidir.

28 Bilgi yapılandırma sürecinin farkına varılmasını desteklemek üzere nasıl öğrenildiğinin yansıtılmasını sağlayacak yaşantılar düzenlenmelidir.

29 Öğrenme için tehlikesiz ve güvenli bir ortam yaratılmalıdır.

30 Öğrenen düşüncelerinin desteklendiği bir öğrenme ortamı yaratılmalıdır.

31 Yapılandırmacı öğrenme süreçlerinde amaç öğrenenlerin bağımsız düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmektir.

32 Düşünmeye dayalı öğrenme ortamı yaratmak için derslerin düşünmeyi uyarıcı sorular etrafında yapılandırılması önerilmektedir. Bu sorular öğrenenlerin ön bilgilerini kullanmayı sağlamalı, yeni bir şey üretmek için önbilgilerini harekete geçiren nitelikte olmalıdır.bu sayede öğrenenler kavramları tanımlama, hipotezler kurma, verileri belirleme, bulma değerlendirme, sonuçları test etme, sonuçları değerlendirme, tartışma, kavram, ilke ve diğer bilgi türlerini uygulama olanakları bulmaktadırlar. Bu tür sorular anlamalı bir biçimde konu alanını öğrenmelerine yardımcı olmaktadır.

33

34 Yapılandırmacı öğrenme süreçleri karmaşık olmalıdır
Yapılandırmacı öğrenme süreçleri karmaşık olmalıdır. bu süreçler sosyal anlaşmayı, çoklu bakış açılarına değer vermeyi, öğrenmenin çoklu türlerini, öğrenmede sorumluluk almayı ve bilgiyi yapılandırmada bireyin kendinin farkında olmasını yaratacak olanakları içermelidir. Öğrenenler bilgi ve becerilerini problem çözme sırasında kullanabilecekleri bir süreçte yer almalıdır. Süreçlerin yaşamın karmaşıklığını ve gerçekliğini yansıtacak ölçüde özgün olması gerekmektedir.

35 Yapılandırmacılığa göre bireyler bilgiyi bireysel yaratırlar, yorumlarlar ve yeniden organize ederler. Yapılandırmacılık izole edilmiş bir öğretim yöntemleri dizisi değil daha çok okul yaşamını düzenleyen inançlar, normlar ve uygulamalardır.

36 Yapılandırmacılıkta Değerlendirme
Yapılandırmacı değerlendirme test edilen bilgiyi hatırlamak yerine bilgiyi yeni durumlara uygulama, açıklama ve kestirimleri içermektedir.

37 Değerlendirme yalnızca öğrenme ürünlerine vurgu yapılarak ya da her zaman ya doğru ya da yanlış olan çözümler dikkate alınarak yapılmamakta; özellikle göreve uygunluk ve öğrenme yollarını yansıtma değerlendirmede önemli ölçütlerdir.

38 Değerlendirme öğretimden ayrı değil; öğretimin içinde yer alan, öğretime yön veren ve devam eden bir süreç olarak görülmektedir. Yapılandırmacı program tasarılarında değerlendirme, süreç sonunda yer almamakta; öğrenme ve program faaliyetlerinin nasıl devam edeceği hakkında sürekli bilgi sağlamaktadır.

39 Öğrenenlerin kendilerini, birbirlerini, öğretmenlerini, bütün olarak süreci ve ürünleri; öğretmeninde bir öğrenen olarak kendini değerlendirmesidir. Öğrenenlerin ne kazandıkları değil nasıl kazandıkları önemlidir. Süreç içinde oluşan kazanımlara dayalıdır; daha ayrıntılı ve bütüncüldür. Kendini değerlendirme öznel ve yansıtıcı; birbirini değerlendirme daha nesnel ve öğrenenlerin birlikte geliştirdiği ölçütlere dayalıdır.

40 YAPILANDIRMACILIĞIN ÖĞRETİMSEL UYGULAMALARI
İşbirliğine dayalı öğrenme Probleme dayalı öğrenme Yapılandırılmamış buluş ya da rehberli buluş Sorgulama yöntemi

41 Yurdakul’a göre yapılandırmacı anlamda bir değerlendirme
Öğrenme sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Öznel ve esnektir. Öğrenenler merkezdedir ve söz sahibidir. Nedenler va nasıllar araştırılarak, gerekçeler ve dayanaklar sunularak yapılan değerlendirme ile de öğrenmenin gerçekleştirilmesidir. Öğrenme sürecini anlamaya odaklanmadır.


"Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Murat BULUT" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları